Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

21/07/2008

Escoltar

21/07/2008

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

Decret

6247/2008 de 17 de juliol

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 21 de juliol de 2008.

Òrgan: SECRETARIA GENERAL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 21 de juliol de 2008, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 7 de juliol de 2008.

2 DESPATX OFICIAL

           CMI SERVEIS CENTRALS

           SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

           -Servei de Secretaria General-

3 Donar-se per assabentada de la Sentència número 150/2008, de data 14 de maig, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Barcelona, recaiguda en el Procediment Abreujat número 598/2006-A, interposat per la Sra. Ramona Albert López

           -Servei de Compres i Contractacions-

4 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, per procediment obert, de les obres de reurbanització dels carrers de Sant Bru i Cristina de Mataró, i convocar licitació.

5 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, per procediment obert, del servei de telecomunicacions per a l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms, i convocar licitació.

6 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, per procediment obert, de la gestió de l'Espai Jove de Rocafonda, i convocar licitació.

7 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, per procediment obert, del servei de manteniment i operació dels sistemes de telefonia IP, i convocar licitació.

8 Adjudicació de les obres del Projecte executiu per a menjador i servei de càtering al Casal de la Gent Gran del Parc.

           -Servei de Recursos Humans-

9 Proposta de convocatòria d'una plaça de tècnic/a superior dissenyador/a gràfic/a, pel servei de comunicació, àrea de Presidència, mitjançant concurs de mèrits lliure.

10 Proposta de convocatòria del lloc de treball de cap de servei de Recursos Humans, àrea de Serveis Centrals, per lliure designació i mobilitat interadministrativa, entre personal funcionari de carrera o laboral fix de grup A1.

11 Proposta de convocatòria d'una llista d'espera d'assessors/es jurídics/ques , grup A1, per substitucions de personal i contractacions de tipus temporal, mitjançant concurs de mèrits entre personal funcionari de carrera o laboral fix de l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms.

           CMI SERVEIS TERRITORIALS

           -Servei d'Urbanisme-

12 Donar compliment a la Sentència 353/2008 de 2/5/08, dictada en el recurs sobre Qüestió d'il·legalitat, plantejada pel Jutjat Contenciós Administratiu nº 13 de Barcelona, que afecta el Sector de Vallveric.

           -Servei de Manteniment i Serveis-

13 Aprovació dels nous canons del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme per l'any 2008 i dels documents comptables corresponents.

14 Aprovació dels nous preus de tractament de la fracció orgànica municipal (FORM) del Consell Comarcal del Maresme per l'any 2008.

           -Servei d'Habitatge-

15 Aprovació del conveni amb la Caixa d'Estalvis Laietana per a l'obtenció de préstecs convinguts per a la rehabilitació dels habitatges.

16 Aprovació de les bases i la convocatòria per a la concessió d'ajuts per a realitzar obres de rehabilitació i millora de l'accessibilitat d'habitatges en els barris de Cerdanyola i Rocafonda-El Palau en el marc dels ajuts atorgats en base a la Llei de Barris 2/2004, de 4 de juny.

17 Ordre d'enderroc d'excés d'alçada de tanca i de barana de l'escala, al ptge. Mas Sant Jordi, 32.

18 Ordre de retirada de rètol a l'av. Amèrica, 93-95, baix.

           PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

LA SECRETÀRIA Acctal.

Anna Ramírez Lara

ACTA NÚM. 16/2008 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 21 DE JULIOL DE 2008.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el  vint-i-u de juliol de dos mil vuit, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del senyor RAMON BASSAS SEGURA, Alcalde - accidental

Hi concorren els Senyors:

En Ramon Bassas Segura                   Alcalde - accidental

En Francesc Teixidó i Pont                 3r Tinent d'Alcalde

Na Alícia Romero Llano                     4ta Tinent d'Alcalde

Na Montserrat López Figueroa           5èna Tinent d'Alcalde

S'incorpora a la sessió en el punt núm. 6  de l'ordre del dia

En Oriol Batista Gázquez                    6è Tinent d'Alcalde

En Francesc Melero Collado               7è Tinent d'alcalde

Assistits de la Secretària accidental senyora Anna Ramírez Lara, que certifica.

Excusen la seva assistència

En Joan Antoni Baron Espinar           Alcalde

Na Quiteria Guirao Abellán                 2na Tinent d'Alcalde

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el 7 de juliol de 2008.

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (5).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Secretaria General-

3 DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 150/2008, DE DATA 14 DE MAIG, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 3 DE BARCELONA, RECAIGUDA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚMERO 598/2006-A, INTERPOSAT PER LA SRA. RAMONA ALBERT LÓPEZ.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"En data 13 de juny de 2008, el Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Barcelona, ha notificat la fermesa de la sentència número 150/2008, de 14 de maig, dictada en el Procediment abreujat número 598/2006-A, interposat per la Sra. Ramona Albert López, contra el decret número 7154/2006, de 31 de juliol, de la Consellera - Delegada de Serveis Centrals i Planificació.

El Decret número 7154, de 31 de juliol de 2006, no va admetre, per extemporani, el recurs de reposició interposat contra el decret número 4402/2006, de 17 de maig, que va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial per un import total de 8.889,03 euros interposada contra l'Ajuntament de Mataró per caiguda a la via pública de la Sra. Ramona Albert. La desestimació es va fonamentar en falta d'acreditació del nexe causal entre l'actuació administrativa municipal i la caiguda soferta per la reclamant.

La sentencia del Jutjat Contenciós Administratiu desestima  íntegrament el recurs interposat per la Sra. Ramon Albert López, sense costes. En resum, la desestimació es fonamenta els següents arguments:

"No habiendo fotografías que permitan examinar el estado de la citada plancha, no queda más que atender a la descripción que de la misma hace la recurrente. Ésta manifiesta que además de grande (por lo que era visible) era fina (por lo que se presume se evidenciaba un pequeño desnivel de apenas unos centímetros con respecto al  pavimento). Es evidente que esta situación no permite considerarse insalvable y peligrosa con arreglo a los criterios de la diligencia media exigible a todos los peatones en su deambulación por la ciudad. No es relevante para entender existente la requerida relación de causalidad, la existencia de pequeños agujeros, la separación entre baldosas, los resaltes mínimos por instalación de tapas de alcantarillas o bases de los marmolillos. En otro caso, se llegaría a la exigencia de un estándar de eficacia que excedería de lo que comúnmente se reputa obligatorio y convertiríamos a la Administración Pública en aseguradora universal de todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados, con independencia del actuar administrativo, transformando el sistema de responsabilidad de la Administración Pública en un sistema providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico como afirman las STS de fecha 5 de junio de 1998 y 13 de septiembre de 2002".

En conseqüència, la Consellera delegada de Serveis Centrals, previ Dictamen de la Comissió Municipal Informativa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Donar-se per assabentada de la Sentència número 150/2008, de data 14 de maig, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Barcelona, recaiguda en el Procediment Abreujat número 598/2006-A, interposat per la Sra. Ramona Albert López, contra el decret número 7154/2006, de 31 de juliol, de la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, pel qual no es va admetre a tràmit el recurs de reposició contra el decret número 4402/2006, de 17 de maig, que va desestimar la reclamació de responsabilitat administrativa patrimonial per un import total de 8.889,03 euros (Expedient: AGC40/05)

Segon.- Comunicar l'Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Barcelona."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (5).

-Servei de Compres i Contractacions-

4 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DE LES OBRES DE REURBANITZACIÓ DELS CARRERS DE SANT BRU I CRISTINA DE MATARÓ, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Mitjançant informe de data 13/06/2008, el cap del Servei d'Obres d'aquest Ajuntament sol·licita la tramitació de la contractació de les obres del projecte de reurbanització dels carrers de Sant Bru i Cristina de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 240.244,03 euros, IVA no inclòs.

Consta a l'expedient informe del secretari general i de l'interventor de Fons municipals, ambdós de data 03/07/2008, respecte de l'adequació dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars elaborats als plecs generals aprovats per la Corporació i a la legislació vigent sobre contractació del sector públic així com respecte de l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida 40220/51111C/60100 del pressupost municipal aprovat per al present exercici i la previsió de la seva existència en el pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici 2009.

Atès el disposat als arts. 6, 93, 122 i concordants de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per Decret d'Alcaldia núm. 5440/2007, de 18 de juny, modificat per Decret núm. 3767/2008, de 5 de maig, qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació de les obres del projecte de reurbanització dels carrers de Sant Bru i Cristina de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 240.244,03, IVA no inclòs, tal i com indica l'art. 93 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei expressat en l'apartat anterior, mitjançant tramitació ordinària i procediment obert.

Tercer.- Atendre la despesa de fins a 240.244,03 euros, més 38.439,04 euros en concepte d'IVA, a càrrec de la partida núm. 40220/51111C/60100 del pressupost municipal de la següent manera:

Any 2008: 180.000,00 euros (op. tipus A núm. 25512)

Any 2009: 98.683,07 (op. tipus AFUT núm. 25513)

Es condicionen els efectes de la present contractació a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida municipal núm. 40220/51111C/60100 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici pressupostari del 2009.

Quart.- Convocar licitació, per procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini per a la presentació de proposicions fins el 29 d'agost, inclòs.

Cinquè.- Sotmetre l'adjudicació del present contracte a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte de reurbanització dels carrers de Sant Bru i Cristina de Mataró, el qual fou aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 25/06/2008, i al que correspon donar el corresponent tràmit d'informació pública previst a l'art. 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (5).

5 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI DE TELECOMUNICACIONS PER A L'AJUNTAMENT DE MATARÓ I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"En data 11 d'octubre del present any finalitza l'actual contracte de serveis de telecomunicacions pel que resulta necessari iniciar un nou expedient de contractació. L'import global de licitació del servei és de fins a 572.853,95 €, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

L'objecte del servei es divideix en tres lots, corresponents a :

Lot 1: Servei de telefonia fixa: 150.708,01 €,  IVA inclòs

Lot 2:  Servei de comunicacions mòbils: 239.473,64 €, IVA inclòs

Lot 3: Servei de dades i d'accés a Internet: 182.672,30 €, IVA inclòs

L'Ajuntament de Mataró està adherit al Consorci Localret, el qual ha formalitzat un acord marc d'homologació de serveis de telecomunicacions per als ens locals adherits.

Atès l'informe efectuat pel secretaria general de la Corporació de data 14/07/2008, sobre l'adequació dels plecs de clàusules econòmic administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública, així com als plecs generals aprovats pel  Ple Municipal.

Tenint en compte que existeix crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que es preveu meriti enguany la present contractació a càrrec de les corresponents partides dels pressupostos aprovats per a la present anualitat per l'Ajuntament de Mataró, l'Escola Universitària Politècnica de Mataró, l'Institut Municipal d'Educació, el Patronat Municipal de Cultura i el Patronat Municipal d'Esports; i, igualment, se'n preveu la seva existència en els pressupostos que s'aprovin pels exercicis 2009 i 2010.

Atès el disposat als arts. 92, 182g) i concordants del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació del servei de telecomunicacions per a l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms, per quedar justificat l'interès públic de l'objecte de la contractació, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, amb un preu de licitació de fins a 572.853,95 €, IVA inclòs. L'objecte del servei es divideix en tres lots, corresponents a:

Lot 1: Servei de telefonia fixa: 150.708,01 €,  IVA inclòs

Lot 2:  Servei de comunicacions mòbils: 239.473,64 €, IVA inclòs

Lot 3: Servei de dades i d'accés a Internet: 182.672,30 €, IVA inclòs

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, d'acord amb el previst a l'art. 67 en relació amb el 182.g) del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tercer.- Autoritzar l'import global de 572.957,98 €, IVA inclòs, al que ascendeix el tipus de licitació del contracte a càrrec de les següents partides, imports i anualitats tant del pressupost de l'Ajuntament com dels organismes autònoms:

 

Lot 1: telefonia fixa

Lot 2: telefonia mòbil

Lot 3: dades i internet

 

 

Ajuntament de Mataró

 

Exercici 2008

(Relació A núm. 1408)

7.089,84 €

16.508,35 €

8.583,40 €

Exercici 2009

(relació AFUT núm. 1412)

43.310,92 €

99.050,09 €

52.052,42 €

Exercici 2010

(relació AFUT núm. 1416)

36.009,08 €

82.541,74 €

43.377,02 €

 

Institut d'Esports

 

F0100/452110/22200

 

 

 

Exercici 2008

500,00 €

(op.A núm. 5048)

583,33 €

(op.A núm. 5053)

 

Exercici 2009

3.000,00 €

(op.AFUT núm. 5789)

3.500,00 €

(op.AFUT núm. 5792)

 

Exercici 2010

2.500,00

(op.AFUT núm. 5789)

2.916,67 €

(op.AFUT núm. 5792)

 

F0200/452410/22200

 

 

 

Exercici 2008

116,66 €

(op.A núm. 5049)

 

958,33 €

(op.A núm. 5051)

Exercici 2009

700,00 €

(op.AFUT núm. 5790)

 

5.750,00 €

(op.AFUT núm. 5791)

Exercici 2010

583,34 €

(op.AFUT núm. 5790)

 

4.791,67 €

(op.AFUT núm. 5791)

 

Institut Muicipal d'Educació

 

Exercici 2008

(relació A núm. 869)

2.195,00 €

360,00 €

2.612,50 €

Exercici 2009

(relació AFUT núm. 870)

13.170,00 €

2.160,00 €

15.675,00 €

Exercici 2010

(relació AFUT núm. 1028)

10.974,99 €

1.800,00 €

13.062,49 €

 

Institut Municipal d'Acció  Cultural

 

Exercici 2008

(relació A núm. 848)

1.060,00 €

1.206,00 €

2.454,02 €

Exercici 2009

(relació A núm. 848)

6.360,00 €

7.236,00 €

14.724,12 €

Exercici 2010

(relació A núm. 848)

5.300,00 €

6.030,00 €

12.270,10 €

 

Institut Municipal de Promoció Econòmica

 

Exercici 2008

716,66 €

(op. A núm. 6265)

1.233,34 €

(op. A núm. 6261)

 

Exercici 2009

4.300,00 €

(op. AFUT núm. 6266)

7.400,00 €

(op. AFUT núm. 6262)

 

Exercici 2010

3.583,34 €

(op. AFUT núm. 7795)

6.166,66 €

(op. AFUT núm. 7796)

 

 

Escola Universitària Politècnica

 

Exercici 2008

(relació A núm. 343)

769,85 €

65,12 €

530,10 €

Exercici 2009

(relació AFUT núm. 344)

4.619,09 €

390,73 €

3.180,62 €

Exercici 2010

(relació AFUT núm. 343)

3.849,24 €

325,61 €

2.650,51 €

TOTALS

150.708,01 €

239.473,64 €

182.672,30 €

D'acord amb l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en les partides del pressupost municipal i dels organismes autònoms esmentats anteriorment que s'aprovin per als exercicis 2009 i 2010 a fi de poder atendre les depeses que es preveu meriti la present contractació durant les esmentades anualitats.

Quart.- Sol·licitar un mínim de tres ofertes a proveïdors homologats mitjançant l'acord marc d'homologació de serveis de telecomunicacions per als ens locals associats al consorci Localret."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (5).

Després de la votació del punt anterior, s'incorpora a la sessió el senyor Oriol Batista Gazquez, 6è Tinent d'Alcalde.

6 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DE LA GESTIÓ DE L'ESPAI JOVE DE ROCAFONDA, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Mitjançant informe de la Cap del Servei de Joventut i Dona es sol·licita la tramitació de la contractació de la gestió de l'Espai Jove de Rocafonda, amb una durada de dos anys, prorrogable dos anys mes,  per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 140.234,34 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

Consta informe favorable del secretari general d'aquesta Corporació, de data 11/07/2008, sobre el contingut dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars que regiran la relació contractual del servei esmentat en el punt anterior.

Atès el disposat als arts. 8, 93, 122 i concordants de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Tenint en compte que a la partida 60300/462120/22706 del pressupost municipal aprovat per enguany existeix crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que la present contractació meriti durant el 2008, essent que es preveu consignar a l'expressada partida crèdit adequat i suficient en els pressuposts municipals que s'aprovin per als exercicis 2009 i 2010, als mateixos efectes abans descrits.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per Decret d'Alcaldia núm. 5440/2007, de 18 de juny, modificat per Decret núm. 3767/2008, de 5 de maig, qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació de la gestió de l'Espai Jove de Rocafonda, amb una durada de dos anys, prorrogable dos anys més, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 140.234,34 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada del contracte, tal i com indica l'art. 93 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei públic expressat en l'apartat anterior, mitjançant tramitació ordinària i procediment obert.

Tercer.- Atendre la despesa de fins a 140.234,34 euros, més 9.816,40 euros en concepte d'IVA, a càrrec de la partida núm. 60300/462120/22706 del pressupost municipal, d'acord amb les anualitats i imports que a continuació s'expressen:

Exercici 2008: 16.155,44 euros (operació tipus A núm. 32758)

Exercici 2009: 74.732,48 euros (operació tipus AFUT núm. 32759)

Exercici 2010: 59.163,25 euros (operació tipus AFUT núm. 32764)

D'acord amb el previst a l'art. 94 de la Llei de contractes del sector públic, es condicionen els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida núm. 60300/462120/22706 del pressupost municipal que s'aprovi per als  exercicis del 2009 i 2010, a fi de poder atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les esmentades anualitats.

Quart.- Convocar licitació, per procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini per a la presentació de proposicions fins el 29 d'agost, inclòs."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

7 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI DE MANTENIMENT I OPERACIÓ DELS SISTEMES DE TELEFONIA IP, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Mitjançant documentació remesa pel Coordinador de Projectes i el Cap del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions es sol·licita la tramitació de la contractació del servei de manteniment i operació dels sistemes de telefonia IP, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 162.070 euros, IVA no inclòs, corresponent aproximadament a un  màxim anual de 68.966 €, IVA, no inclòs pel servei d'operació i 12.069 €, IVA, no inclòs pel servei de manteniment.

Consta a l'expedient informe del secretari general i de l'interventor de Fons municipals, ambdós de data 10/07/2008, respecte de l'adequació dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars elaborats als plecs generals aprovats per la Corporació i a la legislació vigent sobre contractació del sector públic així com respecte de l'existència de crèdit adequat i suficient a les partides 30630/521120/21600 i 30630/521120/22706 del pressupost municipal aprovat per al present exercici i la previsió de la seva existència en el pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici 2009 i 2010.

Atès el disposat als arts. 10, 93, 122 i concordants de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per Decret d'Alcaldia núm. 5440/2007, de 18 de juny, modificat per Decret núm. 3767/2008, de 5 de maig, qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació del servei de manteniment i operació dels sistemes de telefonia IP, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 162.070 euros, IVA no inclòs, tal i com indica l'art. 93 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei expressat en l'apartat anterior, mitjançant tramitació ordinària i procediment obert.

Tercer.- Atendre la despesa de fins a 162.070 euros, més 25.931 euros en concepte d'IVA, a càrrec de les partides, imports i anualitats següents:

Partida 30630/521120/21600:

Any 2008: 2.011,50 € (operació A núm. 28752)

Any 2009: 12.069,00 € (operació AFUT núm. 28755)

Any 2010: 10.057,50 € (operació AFUT núm. 28756)

Partida 30630/521120/22706

Any 2008: 11.494,33 € (operació A núm. 28758)

Any 2009: 68.966,00 € (operació AFUT núm. 28759)

Any 2010: 57.471,67 € (operació AFUT núm. 28760)

Es condicionen els efectes de la present contractació a l'existència de crèdit adient i suficient en el pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici 2009 i 2010.

Quart.- Convocar licitació, per procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

8 ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU PER A MENJADOR I SERVEI DE CÀTERING AL CASAL DE LA GENT GRAN DEL PARC.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres incloses al projecte executiu per a menjador i servei de catèring al Casal de la Gent Gran del Parc, a Mataró.

Atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Obres, de data 20 de juny de 2008, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres esmentades, a favor de l'empresa "Servicios y Obras Barcelona, SL" fins un import de 297.098'05 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la partida 40220/31331N/63200 del pressupost municipal per a l'any 2008 hi ha crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que es proposa i es preveu consignar crèdit suficient en el pressupost que s'aprovi per l'any 2009.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.- Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres incloses al projecte executiu per a menjador i servei de catèring al Casal de la Gent Gran del Parc, a Mataró, a favor de l'empresa "Servicios y Obras Barcelona, SL" fins un import de 297.098'05 €, IVA inclòs.

Segon.- Deduir, de la quantitat anteriorment aprovada, l'import de 4.740'93 €, IVA inclòs, en concepte de despeses de control de qualitat, equivalent al 1'5% del pressupost de licitació, de conformitat amb la clàusula 32 del plec de condicions generals; en el benentès que en el cas de no esgotar-se la quantitat efectivament deduïda, en el moment de liquidar l'obra es revertirà al contractista la quantitat resultant, tramitant-se el document comptable corresponent.

Tercer.- Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació pressupostària de la partida 40220/31331N/63200, de la següent manera:

Any 2008             99.573'00 € (doc. D núm. 28034)

Any 2009             192.784'12 € (doc. ADFUT núm. 33331)

Quart.- D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es sotmeten els efectes d'aquest acord a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida abans esmentada del pressupost municipal que s'aprovi per l'exercici pressupostari de 2009, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats.

Cinquè.- Autoritzar les anotacions comptables inverses, corresponents a la diferència entre l'import previst de licitació i l'import real de l'adjudicació, següents:

- A/ núm. 33333, de 686'07 €

- AFUT/ núm. 31013, de 211.061'75 €.

Sisè.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 11.883'92 €.

Setè.- Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

-Servei de Recursos Humans-

9 PROPOSTA DE CONVOCATÒRIA D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A SUPERIOR DISSENYADOR/A GRÀFIC/A, PEL SERVEI DE COMUNICACIÓ, ÀREA DE PRESIDÈNCIA, MITJANÇANT       CONCURS DE MÈRITS LLIURE.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Aquesta Corporació necessita contractar un/a dissenyador/a gràfic/a, pel servei de comunicació, amb motiu de la substitució d'un/a treballador/a.

El 14 d'abril de 2008, la Junta de Govern de l'Ajuntament de Mataró ha aprovat les Bases Generals dels processos selectius per a la cobertura de vacants temporals, ja sigui de la plantilla de funcionaris o de laborals.

Aquestes bases es troben publicades a la pàgina web municipal mataro.cat. Les bases són la normativa reguladora d'aquesta convocatòria i per tant és imprescindible conèixer el seu contingut, si es participa en el procés selectiu.

Les funcions que realitzarà són les següents:

Missió:

Crear, dissenyar, adaptar als diferents mitjans i produir els materials de les campanyes municipals.

Funcions:

1. Participa en la creació conceptual de les campanyes juntament amb el cap d'Imatge.

2. Estudia, concep la imatge i dissenya l'original de cada campanya per respondre a l'objectiu establert.

3. Realitza les maquetes per a la presentació de la campanya.

4. Participa en la presentació de la campanya quan és necessari.

5. Adapta l'original als diferents suports i mitjans. Prepara els originals per publicar i imprimir (fullet, cartell, anunci, banderoles, mupis, etc.).

6. Coordina i supervisa les tasques de producció amb col·laboradors i proveïdors externs (fotògrafs, il·lustradors, altres dissenyadors, impremtes, tallers de publicitat, retolistes, etc) i estudia els pressupostos de les col·laboracions.

7. Desenvolupa i aplica els elements necessaris segons els Manual d'Identitat Visual Corporativa.

8. Assessora i supervisa sobre aspectes gràfics o de producció en resposta a les consultes dels departaments, organismes autònoms municipals o d'altres organismes quan sigui necessari.

9. Qualsevol altra funció de la competència professional de l'ocupant, que els seus caps jeràrquics li puguin encomanar.

Retribució: 37.414.- € bruts any

Requisits de participació:

Acreditar un dels següents:

- Llicenciatura en Belles Arts

- Titulació superior en altres llicenciatures oficials i homologades, a més del  títol propi superior en disseny, de qualsevol universitat.

L'article 55 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei dels ens locals, atorga a l'alcalde la competència d'efectuar les convocatòries de processos de selecció.

En conseqüència, la consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següents ACORDS:

Primer.- Convocar proves selectives pel sistema de concurs de mèrits, que contindrà les següents parts:

a) Prova de català. Si alguna persona no acredita els coneixements de català de nivell C, realitzarà la/es prova/es corresponent/s desprès de la prova pràctica.

b) Prova de castellà: Si alguna persona de nacionalitat diferent a l'espanyola, no acredita coneixements d'aquesta llengua, haurà de superar una prova de nivell.

c) Prova/es pràctica/ques eliminatòria/es, amb una puntuació total de 20. Es basaran en els següents temes:

- Disseny de projectes de comunicació-difusió

- Disseny editorial: Definició, producció i gestió del projecte

- El disseny gràfic a la publicitat.

- Comunicació visual en el món de la Institució Pública: Identitat corporativa

- Els programes d'autoedició.

- El dibuix vectorial.

- Interactivitat i projectes multimèdia

- El disseny gràfic al  web: flash, banners, pàgines.

d)      Valoració de mèrits, amb una puntuació total de 10, d'acord amb el punt 8.5 de les bases generals.

La documentació per a aquesta fase del procés selectiu, no serà necessari lliurar-la en el moment de presentar la sol·licitud. El servei de Recursos Humans obrirà un període de presentació de documents, un cop iniciat el procés selectiu i prèviament a la fase de concurs. Durant aquest període, es posarà a l'abast de les persones candidates que ho necessiten, assessorament especialitzat per a acreditar correctament l'historial professional.

e) Entrevista personal. La puntuació màxima serà de 2 punts. Podrà contenir proves psicotècniques si aquestes no formen part de les proves anteriors. Aquesta prova no tindrà caràcter eliminatori i es realitzarà si l'òrgan de selecció així ho acorda. Si es decidís no realitzar-la, explicarà els motius a l'acta de sessió corresponent.

Segon.- Nomenar les següents persones com a membres de l'òrgan de selecció d'aquest procés:

President: Sr. César Martín Valverde, cap acctal. del servei de Comunicació.

Vocal 1 i presidenta suplent: Sra. Ester Julià Moreno, Tècnica d'Imatge.

Vocal 2: Susana Medina, cap d'arts visuals de l'Institut Municipal de Cultura de l'Ajuntament de Terrassa.

Vocal 3: Sra. Júlia Ortega Ramos, psicòloga del Servei de Recursos Humans.

Vocals suplents: Sra. Merche Baeza Garcia, assessora jurídica del servei de Recursos Humans.

Secretària: Sra. Cristina Moratalla de la Rosa, administrativa del servei de Recursos Humans.

Secretari suplent: Sr. Carles Ruiz Nogueras, administratiu del servei de Recursos Humans.

Hi serà present durant tot el procés selectiu, amb veu i sense vot, un membre de la Junta de Personal funcionari.

Tercer.- Obrir termini de presentació de sol·licituds durant 10 dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

10 PROPOSTA DE CONVOCATÒRIA DEL LLOC DE TREBALL DE CAP DE SERVEI DE RECURSOS HUMANS, ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, PER LLIURE DESIGNACIÓ I MOBILITAT INTERADMINISTRATIVA, ENTRE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA O LABORAL FIX DE GRUP A1.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"L'Ajuntament de Mataró necessita proveir el lloc de treball de cap del servei de Recursos Humans, adscrit a l'àrea de Serveis Centrals i Planificació. Aquesta convocatòria es realitza pel procediment de lliure designació i mobilitat interadministrativa. Es proveeixen per aquest sistema els llocs de caràcter directiu o d'especial responsabilitat, que per la naturalesa de les seves funcions així ho determini la Relació de Llocs de Treball. 

En aquests casos és també preceptiva la publicació de la convocatòria en els mateixos termes que en els supòsits de concurs.

Les característiques del lloc són les següents:

Missió:

Elaborar i implantar les polítiques corporatives de recursos humans de l'Ajuntament, per aconseguir que l'equip humà de que disposa, i les estructures organitzatives,  siguin les adients, que les persones que treballen a la nostra organització es sentin motivades i compromeses amb els objectius corporatius, que estiguin professionalitzades, i siguin capaços de contribuir individualment i en equip, a l'assoliment dels objectius establerts.

Funcions:

· Determinar i implantar les polítiques de recursos humans.

· Determinar les estructures organitzatives més idònies per assolir els objectius de l'organització.

· Elaborar els plans d'ordenació de recursos humans com a eina per contribuir a la consecució de eficàcia en la prestació de serveis i l'eficiència en la utilització dels recursos públics

· Exercir la direcció de tots els assumptes relacionats amb la gestió dels recursos humans, i la direcció de les diferents unitats de recursos humans de l'Ajuntament.

· Dirigir les polítiques de relacions laborals.

· Dirigir els serveis de prevenció de riscos i salut laboral.

· Representar l'Ajuntament en els assumptes laborals.

· Coordinar la gestió dels recursos humans dels diferents organismes de l'Ajuntament pe garantir una unitat de criteris.

· Implantar i mantenir els sistemes de gestió de l'acompliment, i la política retributiva de l'Ajuntament i els seus organismes autònoms.

· Col·laborar en la definició de la cultura organitzativa, amb una política adequada de comunicació interna, i facilitant la creació de valors dins l'organització.

· Elaborar la proposta de pressupost anyal corresponent al capítol 1, plantilla i relació de llocs de treball, i responsabilitzar-se de la gestió econòmica i pressupostària.

Àrees de treball de la direcció de Recursos Humans:

ü Organització (estructura orgànica, plantilla, relació de llocs de treball, etc.l)

ü Relacions laborals (negociació col·lectiva, interpretació conveni, acord de condicions, etc).

ü Prevenció de riscos laborals

ü Desenvolupament del personal (selecció, formació, avaluació, etc).

ü Administració de personal

ü Política retributiva i Pressupost.

Retribució bruta anual: 65.000.- €.

Les persones interessades han de complir amb els següents requisits i  perfil competencial:

- Personal funcionari de carrera o laboral fix, de grup A1, de qualsevol Administració Pública de Catalunya, que es trobi en qualsevol situació administrativa, excepte en el supòsit d'inhabilitació o de separació del servei.

- Estar capacitats i posseir un grau de coneixement de la llengua catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, que els faci aptes per desenvolupar les seves funcions, equivalents al nivell C. Si no es poden acreditar documentalment els coneixements, es realitzarà una prova.

- Acreditar experiència en la direcció de Recursos Humans a l'Administració Pública.

- Capacitat negociadora, bons recursos de comunicació per fomentar i mantenir el diàleg i les relacions interpersonals. Discurs creïble, persuasiu, amb autoritat moral, assertiu.

- Capacitat per orientar les actuacions  en la direcció indicada per les necessitats, prioritats, objectius de l'Ajuntament, incorporant els valors com a propis i transmetent-los mitjançant la pròpia conducta.

- Alt grau de compromís amb l'organització i amb el seu equip en la consecució dels objectius. Capacitat per establir estàndards de qualitat de servei.

- Capacitat per utilitzar l'estructura jeràrquica de manera eficient i oportuna per aconseguir els objectius. Habilitats per comandar i coordinar les funcions d'altres persones. Capacitat d'influir, motivar, promoure, crear i mantenir equips de treball per assolir un objectiu estratègic comú.

- Capacitat d' anàlisi, resolució de problemes i presa de decisions

- Capacitat de treballar amb mètode, establir objectius, programar, organitzar el procés de treball, mesurar-ne els resultats i controlar el grau d'avenç.

La Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 17 de novembre de 2003, va aprovar les bases per a regular la provisió de llocs de treball entre personal indefinit i/o funcionari de carrera.. El procediment de lliure designació es resoldrà mitjançant decret de l'Alcalde, nomenant entre les persones admeses, aquella que consideri reuneix els requisits més adients pel lloc de treball.

D'acord amb les atribucions que em corresponen segons l'art. 55 del Decret 214/90 de 30 de juliol, pel qual s'aproven el Reglament del Personal al servei de les Entitats Locals i disposicions concordants.

En conseqüència, la consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD :

Únic.- Obrir termini de presentació de sol·licituds de participació al procés selectiu per a proveir el lloc de treball de cap de servei de Recursos Humans, de l'àrea de Serveis Centrals i Planificació, que serà des de l'endemà d'aquesta publicació al BOP i fins el 12  de setembre de 2008."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

11 PROPOSTA DE CONVOCATÒRIA D'UNA LLISTA D'ESPERA D'ASSESSORS/ES JURÍDICS/QUES , GRUP A1, PER SUBSTITUCIONS DE PERSONAL I CONTRACTACIONS DE TIPUS TEMPORAL, MITJANÇANT CONCURS DE MÈRITS ENTRE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA O LABORAL FIX DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Aquesta Corporació necessita crear una llista d'espera d'assessors/es jurídics/ques, grup A1, per a possibles substitucions i contractacions de tipus temporal.

El 14 d'abril de 2008, la Junta de Govern de l'Ajuntament de Mataró ha aprovat les Bases Generals dels processos selectius per a la cobertura de vacants temporals, ja sigui de la plantilla de funcionaris o de laborals.

Aquestes bases es troben publicades a la pàgina web municipal mataro.cat. Les bases són la normativa reguladora d'aquesta convocatòria i per tant és imprescindible conèixer el seu contingut, si es participa en el procés selectiu.

Les funcions generals de l'assessor/a jurídic/a, són les següents:

  1. Gestió, control i responsabilitat jurídica d'expedients.
  2. Gestió superior de processos i procediments administratius.
  3. Signatura de documents administratius per delegació del secretari general de la corporació.
  4. Secretaria de comissions municipals.
  5. Assessorament jurídic intern i/o extern.
  6. Col·laboració en l'elaboració d'ordenances, reglaments i altra normativa jurídica pròpia del seu àmbit de treball.
  7. Defensa i representació de l'ajuntament a procediments judicials.
  8. Altres funcions de la seva competència professional, que el seu cap jeràrquic li pugui assignar.

Retribució: 37.414.- € bruts any

Requisits de participació:

- Ser funcionari de carrera o personal laboral fix, de l'Ajuntament de Mataró o dels seus organismes autònoms.

- Estar en possessió de la llicenciatura en Dret, en el moment en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

L'article 55 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei dels ens locals, atorga a l'alcalde la competència d'efectuar les convocatòries de processos de selecció.

En conseqüència, la consellera delegada de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següents ACORDS:

Primer.- Convocar proves selectives pel sistema de concurs de mèrits, que contindrà les següents parts:

f) Prova de català. Si alguna persona no acredita els coneixements de català de nivell C, realitzarà la/es prova/es corresponent/s desprès de la prova pràctica.

g) Prova eliminatòria, amb una puntuació total de 20, que tindrà lloc el dia de 16 de setembre. Consistirà en resoldre uns supòsits teòrics i pràctics. Caldrà obtenir un mínim de 10 punts per superar-la i es basarà en els següents temes:

1. La teoria de la invalidesa de l'acte administratiu. Actes nuls i actes anul·lables. Principi de conservació dels actes administratius. La revisió d'ofici: supòsits, acció de nul·litat, procediment i límits. La declaració de lesivitat. La revocació dels actes. La rectificació d'errors materials o de fet.

2. El procediment administratiu: classes d'interessats en el procediment i drets dels administrats. Fases: iniciació, classes, subsanació i millora de la sol·licitud. El Registre de documents. Termini i còmput. L'ordenació. La fase d'instrucció: intervenció dels interessats, prova i informes.

3. La responsabilitat de les administracions públiques. Règim actual: supòsits de responsabilitat i danys. L'acció i procediment administratiu en matèria de responsabilitat.

4. Els recursos administratius. Concepte i principis generals. Regles generals de la seva tramitació i classes.

5. La jurisdicció contenciós administrativa. Naturalesa, extensió i límits. Sistemes d'organització: òrgans i competència. Les parts i l'objecte.

6. El personal al servei de l'Administració Pública. Concepte i classes. Estructura de la funció pública espanyola d'acord amb l'EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público.

7. Les infraccions tributàries: concepte i classes. Les sancions tributàries: classes i criteris de graduació. El procediment sancionador. L'extinció de la responsabilitat per infraccions.

8. L'organització municipal; classes i atribucions. Competències municipals.

9. Els béns de les entitats locals. Béns de domini públic. Béns patrimonials.

10. Les llicències: naturalesa jurídica. Règim jurídic i procediment d'atorgament. El condicionament de les llicències.

c)      Valoració de mèrits, amb una puntuació total de 10, d'acord amb el punt 8.5 de les bases generals.

La documentació per a aquesta fase del procés selectiu, no serà necessari lliurar-la en el moment de presentar la sol·licitud. El servei de Recursos Humans obrirà un període de presentació de documents, un cop iniciat el procés selectiu i prèviament a la fase de concurs. Durant aquest període, es posarà a l'abast de les persones candidates que ho necessiten, assessorament especialitzat per a acreditar correctament l'historial professional.

d) Entrevista personal. La puntuació màxima serà de 2 punts. Podrà contenir proves psicotècniques si aquestes no formen part de les proves anteriors. Aquesta prova no tindrà caràcter eliminatori i es realitzarà si l'òrgan de selecció així ho acorda. Si es decidís no realitzar-la, explicarà els motius a l'acta de sessió corresponent.

Segon.- Nomenar les següents persones com a membres de l'òrgan de selecció d'aquest procés:

Presidenta: Sra. Mercedes Baeza Garcia, cap del servei de Recursos Humans.

Vocal 1 i presidenta suplent: Sra. Ana Ramírez Lara, assessora jurídica de Secretaria General.

Vocal 2: Sra. Júlia Ortega Ramos, psicòloga del servei de recursos humans.

Vocal 3: Sra. Victòria Costa Coto, assessora jurídica de l'àrea de serveis personals.

Vocals suplents: Sra. Mireia Bermejo Pradell, cap de la secció de Patrimoni, del servei de Gestió Econòmica.

Secretària: Sra. Cristina Moratalla de la Rosa, administrativa del servei de Recursos Humans.

Secretari suplent: Sr. Carles Ruiz Nogueras, administratiu del servei de Recursos Humans.

Hi serà present durant tot el procés selectiu, amb veu i sense vot, un membre de la Junta de Personal funcionari o del Comitè de laborals.

Tercer.- Obrir termini de presentació de sol·licituds de 22 a 31 de juliol de 2008, aquests dies inclosos."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

12 DONAR COMPLIMENT A LA SENTÈNCIA 353/2008 DE 2/5/08, DICTADA EN EL RECURS SOBRE QÜESTIÓ D'IL·LEGALITAT, PLANTEJADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 13 DE BARCELONA, QUE AFECTA EL SECTOR DE VALLVERIC.

El senyor Ramon Bassas Segura, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"El Jutjat contenciós-administratiu núm. 13 de Barcelona va dictar Sentència núm.  289 de 4 d'octubre de 2007 que estimà el recurs contenciós-administratiu nº 9/2005 interposat per l'entitat «INMOBILIARIA TELURO, S.A.» contra el Decret d'Alcaldia de Mataró de data 3 d'agost de 2.004, que va acordar aprovar definitivament l'operació jurídica complementària del projecte de reparcel·lació del Sector Vallveric de Mataró, en el següent sentit:

"FALLO: ESTIMAR el presente recurso contencioso-administrativo ordinario nº 9/2005-B promovido por INMOBILIARIA TELURO,SA contra el ILMO. AYUNTAMIENTO DE MATARÓ. Y en su consecuencia anular los actos administrativos, por ser contrarios a derecho y condenar al Municipio demandado a tramitar un proyecto de reparcelación económica -en su caso- que sea respectuoso con los principios de equidistribución e integridad de la comunidad reparcelatoria. Sin costas"

En sessió de 26 de novembre de 2007  la Junta de Govern va acordar donar compliment d'aquest Fallo a través de l'administració actuant en aquest àmbit, la societat municipal Pumsa.

Una vegada ferma la Sentència, el Jutjat contenciós-administratiu núm. 13 de Barcelona, considerant que la normativa del planejament que dona cobertura als actes administratius anul·lats son il·legals, va plantejar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la qüestió d'il·legalitat d'algunes disposicions del planejament, concretament les següents:

- Modificació puntual del PGOU de Mataró en l'àmbit de Vallveric, aprovada definivament per Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 25 de juliol de 2003, en relació a:  la Memòria del document (punt 2.1, darrer paràgraf del punt 5 i els dos darrers paràgrafs del punt 7) i les Normes Urbanístiques l'art. 177.4d).

- Modificació puntual del Pla Parcial de Vallveric, aprovada definitivament per Acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, de 11 de juny de 2003, en relació a la seva Memòria, amb els dos darrers paràgrafs del punt 0.4, el sisè paràgraf de la pàgina 9 i els tres darrers paràgrafs del punt 2.4.2.

La "Qüestió d'il·legalitat" s'ha plantejat de conformitat amb el que disposa l'apartat 1 de l'art. 27 de la Llei de la Jurisdicció Contenciós Administrativa segons el qual:

"1. Quan un jutge o un tribunal contenciós administratiu hagi dictat sentència ferma estimatòria perquè considera il·legal el contingut de la disposició general aplicada, ha de plantejar la qüestió d'il·legalitat davant el tribunal competent per conèixer del recurs directe contra la disposició, llevat del que disposen els dos apartats següents."

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Tercera de la Sala Contenciós-Administrativa, ha dictat Sentència núm. 353, de 2 de maig de 2008, en el recurs 608/2007 sobre QÜESTIÓ D'IL·LEGALITAT plantejada pel Jutjat contenciós-administratiu núm. 13 de Barcelona, sobre els següents extrems del planejament en el Sector de Vallveric. La Sala estima la qüestió d'il·legalitat plantejada pel Jutjat Contenciós-administratiu núm. 13 de Barcelona i declara la nul·litat dels extrems esmentats del planejament.

Per tot el que s'acaba d'exposar, i en virtut del Decret de 18 de juny de 2007, de delegació de competències de l'Alcalde a altres òrgans municipals, PROPOSO a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents ACORDS :

Primer.- Donar compliment a la Sentència núm. 353, de 2 de maig de 2008, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Tercera de la Sala Contenciós-Administrativa, dictada en el recurs 608/2007 que estima la QÜESTIÓ D'IL·LEGALITAT plantejada pel Jutjat contenciós-administratiu núm. 13 de Barcelona i que declara la NUL·LITAT de:

- El Punt 2.1, el darrer paràgraf del punt 5 i els dos darrers paràgrafs del punt 7)  de la Memòria i l'art. 177.4d) de les Normes Urbanístiques, tots ells de la Modificació puntual del PGOU de Mataró en l'àmbit de Vallveric, aprovada definivament per Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 25 de juliol de 2003.

- Els dos darrers paràgrafs del punt 0.4, el sisè paràgraf de la pàgina 9 i els tres darrers paràgrafs del punt 2.4.2., tots ells de la Memòria de la Modificació puntual del Pla Parcial de Vallveric, aprovada definitivament per Acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, d' 11 de juny de 2003.

Segon.- Comunicar els precedents acords a la Secció Tercera de la Sala del TSJC, al Jutjat Contenciós-administratiu nº 13 de Barcelona.

Tercer.- Comunicar els precedents acords a la societat municipal Pumsa, al Servei d'Urbanisme €Secció d'Informació Urbanística i Planejament- i al Gabinet Jurídic de Secretaria General."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

-Servei de Manteniment i Serveis-

13 APROVACIÓ DELS NOUS CANONS DEL CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME PER L'ANY 2008 I DELS DOCUMENTS COMPTABLES CORRESPONENTS.

El senyor Francesc Melero Collado, conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, presenta la propsota següent:

"Vist l'informe del tècnic de residus i neteja viària del Servei de Manteniment i Serveis on es quantifiquen les necessitats pressupostàries, així com la previsió de tones a tractar, per tal de poder cobrir els treballs i la participació del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme fins a finals de l'any en curs, arrel de la comunicació per part del Consorci de l'aprovació dels nous cànons per aquest any.

Atès que el Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme ha vingut aplicant aquests nous cànons des de la factura corresponent al mes de març, el present acord ha d'adoptar-se amb efectes retroactius al dia 8 de maig de 2008, data de reconeixement per part de l'Ajuntament de la primera factura amb aquests nous cànons.

Vista la necessitat de l'aprovació dels documents comptables complementari i invers per tal d'adequar les quantitats reservades al pressupost fins a finals d'any, tal i com informen la cap del Servei de Gestió Econòmica i  l'Interventor de l'Ajuntament de Mataró.

Atès el que disposen les bases d'execució del Pressupost 2008 de l'Ajuntament de Mataró on consta que l'òrgan competent per aprovar els documents comptables esmentats serà la Junta de Govern Local.

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment que signa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar els nous canons del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme per l'any 2008, amb efectes retroactius a la data 8 de maig de 2008.

Segon.- Aprovar els documents comptables ADC i AD/ que es relacionen a continuació, en càrrec a les diferents partides del Pressupost Municipal per l'any 2008:

ADRC/ 200800024818        45.712,28 €            40553.442310.85300             Participació Consorci RSU

ADRCC 200800024841      155.085,02 €          40553.442310.22707             Treballs Consorci RSU

Tercer.- Comunicar el present acord al Servei d'Intervenció, al Servei de Gestió Econòmica i al Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme als efectes oportuns."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

14 APROVACIÓ DELS NOUS PREUS DE TRACTAMENT DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA MUNICIPAL (FORM) DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME PER L'ANY 2008.

El senyor Francesc Melero Collado, conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, presenta la propsota següent:

"Vist l'informe del tècnic de residus i neteja viària del Servei de Manteniment i Serveis emès arrel de la comunicació per part del Consell Comarcal del Maresme de l'aprovació dels nous preus pel tractament de la fracció orgànica de residus municipals (FORM) per aquest any.

Donat que, segons la previsió de tones de FORM a tractar durant aquest any, aquest augment dels preus no suposarà la necessitat d'incrementar pressupostàriament la partida destinada a aquest concepte, per la qual cosa no és procedent l'aprovació de documents comptables complementaris en aquest moment.

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment que signa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar els nous preus de tractament de la fracció orgànica de residus municipals (FORM) comunicats pel Consell Comarcal del Maresme per l'any 2008.

Segon.- Comunicar el present acord al Servei d'Intervenció, al Servei de Gestió Econòmica i al Consell Comarcal del Maresme als efectes oportuns."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

-Servei d'Habitatge-

15 APROVACIÓ DEL CONVENI AMB LA CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA PER A L'OBTENCIÓ DE PRÉSTECS CONVINGUTS PER A LA REHABILITACIÓ DELS HABITATGES.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"El Conveni que es proposa amb la Caixa d'Estalvis Laietana per a la col·laboració econòmica i financera dins del marc del Pla Local d'Habitatge, té com a objecte regular la concessió de préstecs convinguts als propietaris i a les comunitats de propietaris destinats al pagament d'obres de rehabilitació, amb un termini de devolució adequat a la finalitat dels préstecs i amb una quota mensual assequible.

Aquests préstecs pretenen facilitar als propietaris i comunitats de propietaris amb dificultats econòmiques, el pagament del percentatge de les obres de rehabilitació d'habitatges no subvencionat per la Generalitat de Catalunya

El conveni es subscriu fins el dia 31 de desembre de 2008, prorrogable tàcitament any a any, fins el 31 de desembre de 2011.

Els préstecs tindran les següents característiques principals:

· Import màxim: el cost de les obres de rehabilitació que correspongui al prestatari

· Garantia personal, sempre que per l'import sigui possible

· Tipus d'interès: euribor a un any més un punt amb revisió semestral

· Termini: entre 3 i 7 anys

· Sense comissions:  obertura, estudi i cancel·lació anticipada

L'article 88 de la Llei 30/1992, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, permet la celebració d'acords, pactes, convenis o contractes amb persones de dret públic o privat, sempre que no siguin contraris a l'ordenament jurídic ni versin sobre matèries no susceptibles de transacció i tinguin per objecte satisfer l'interès públic que tenen encomanats.

En virtut de les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Aprovar el Conveni amb la Caixa d'Estalvis Laietana de col·laboració econòmica i financera dins del marc del Pla Local d'Habitatge, que regula la concessió de préstecs convinguts als propietaris i a les comunitats de propietaris destinats al pagament de obres de rehabilitació amb un termini de devolució adequat a la finalitat dels préstecs i amb una quota mensual assequible.

Segon.- Notificar-ho a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

16 APROVACIÓ DE LES BASES I LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS PER A REALITZAR OBRES DE REHABILITACIÓ I MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT D'HABITATGES EN ELS BARRIS DE CERDANYOLA I ROCAFONDA-EL PALAU EN EL MARC DELS AJUTS ATORGATS EN BASE A LA LLEI DE BARRIS 2/2004, DE 4 DE JUNY.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"L'objecte de les bases i la convocatòria és la concessió d'ajuts econòmics per a la rehabilitació i millora de l'accessibilitat dels edificis d'ús residencial inclosos en els àmbits i períodes següents:

a) Dins de l'àrea delimitada en el Projecte de Millora de l'àrea urbana de Cerdanyola en el marc de la Llei de Barris 02/2004, i d'acord amb la Resolució del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, de 27 de juliol de 2005, que concedeix una subvenció per al seu finançament. Efectuades o previstes entre els anys 2005 a 2009, i en cas de pròrroga fins la seva vigència.

b) Dins de l'àrea delimitada en el Projecte de Millora urbana integral dels Barris Rocafonda€El Palau en el marc de la Llei de Barris 02/2004, i d'acord amb la Resolució del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, de 27 de juny de 2007, que concedeix una subvenció per al seu finançament. Efectuades o previstes entre els anys 2007 a 2011, i en cas de pròrroga fins la seva vigència.

El conceptes que es subvencionen per aquesta finalitat són:

- Redacció de projectes tècnics.

- Taxes per llicències urbanístiques.

- Impostos sobre construccions, instal·lacions i obres.

- Obres de reparació de façanes, estructures i elements comuns dels edificis.

- Obres de millora de l'accessibilitat dels edificis (instal·lació d'ascensors i supressió de barreres arquitectòniques fins a l'ascensor existent).

Les dotacions màximes de les subvencions previstes en aquestes convocatòries són:

a) 640.000 euros per a l'àmbit delimitat del barri de Cerdanyola, amb càrrec a les partides 40350 43111D 78001 i 40350 43111D 78000 del pressupost de l'any 2008.

b) 1.300.000 euros per a l'àmbit delimitat del barri de Rocafonda€El Palau amb càrrec a les partides 40350 43111K 78000 i 40350 43111K 78001 del pressupost de l'any 2008.

L'article 8 de les Bases reguladores per a la concessió de subvencions per l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms, disposa que els serveis o entitats municipals que promoguin programes de subvenció aprovaran per cada una d'elles unes bases particulars, seran aprovades per l'òrgan competent per raó de la quantia del programa i s'exposaran en una publicació local o comarcal així com en les cartelleres d'anuncis municipals.

Correspon a la Junta de Govern Local la seva aprovació en raó de les quanties reservades per aquestes subvencions, que fan un total de 1.940.000 euros, i estar dins de la seva competència l'aprovació de despeses des de 200.000 euros fins a 6.010.121,04 euros, d'acord amb l'article 18 de la Modificació de les Bases d'Execució del Pressupost Municipal del 2008.

Vist l'informe jurídic precedent, i en virtut de les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Aprovar les bases per a la concessió d'ajuts per a realitzar obres de rehabilitació i millora de l'accessibilitat d'habitatges en els barris de Cerdanyola i Rocafonda-El Palau en el marc dels ajuts atorgats en base a la Llei de Barris 2/2004, de 4 de juny.

Segon.- Convocar la concessió d'ajuts mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província, en una publicació local o comarcal i al tauler d'anuncis municipals, per a garantir la màxima difusió."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

17 ORDRE D'ENDERROC D'EXCÉS D'ALÇADA DE TANCA I DE BARANA DE L'ESCALA, AL PTGE. MAS SANT JORDI, 32.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"Per decret de 25.06.2007 es va requerir ha Eugenio Clemente Sánchez perquè en el termini de dos mesos s'ajustés a la llicència concedida per a la construcció d'un mur i escala exterior, al ptge. Mas Sant Jordi, 32, i enderroqués les obres no autoritzades.

La persona interessada va presentar al·legacions que van ser estimades per decret de 08.10.2007, en considerar que no procedia l'enderroc de part de la tanca amb possibilitat de legalitzar si pujava el nivell de les terres del pati d'illa uns 15 cm, amb la qual cosa estaria a 1,80 cm d'alçada d'acord amb la normativa d'aplicació. Però se'l requeria perquè en el termini de dos mesos realitzés els treballs d'arrebossat i pintat de la part posterior al mur, amb concessió de 10 dies per al·legar.

José Barroso Saborido, com a veí de la finca núm. 30 i en relació al decret de 08.10.2007, ha presentat al·legacions on manifesta que no està d'acord amb l'escala exterior i sol·licita la visita d'un tècnic.

Eugenio Clemente Sánchez també ha presenta al·legacions al decret de 08.10.2007, on exposa la seva disconformitat per ser el terreny irregular, no obstant aixó pujarà el nivell del terreny per complir estrictament la normativa. També discrepa de que la tanca sigui de separació doncs està completament dins el seu terreny, no creu en la necessitat d'arrebossar-la i pintar-la en estar els blocs de color gris dins de casa seva, aporta fotografies d'altres finques o tanques d'obra vista grisa i de totxana de la ciutat de Mataró. Considera que únicament estaria obligat a arrebossar i pintar la tanca si fos de separació.

Examinada la memòria i els plànols autoritzats en expedient 20070383 MEN, de sol·licitud de construcció de mur i escala exterior a la finca, resulta que el mur construït a tocar amb la finca veïna núm. 30 i la barana de l'escala no s'ajusta al projecte autoritzat. Estava previst un mur opac de 1,80 en tota la seva amplada mesurats des de l'interior de la parcel·la i per la part de sobre una tanca metàl·lica amb una alçada de 20 cm, formada per filferro ondulat A-40 de 12x12 mm de llum de malla i filferro de 2 mm. La barana de l'escala havia de ser metàl·lica de tub buit d'acer laminat en fred de 90 cm d'alçada, amb bastidor senzill, per escala recta d'un tram. Per contra l'alçada del mur s'ha incrementat totalment amb obra opaca seguint l'elevació de l'escala fins a superar els 3 m i la barana s'ha fet de formigó.

El decret de 08.10.2007 que estimava l'al·legació d'Eugenio Clemente Sánchez, exposava la normativa d'aplicació: l'article 95.2 de les Normes urbanístiques del Pla general (NNUU) pel qual les tanques tindran una alçada màxima de 2 metres, a comptar des de la cota més alta, dels qual 1,80m podran ser opacs i la resta calat; l'article 96.3 NNUU conforme el pati d'illa quedarà situat a la cota de la planta baixa, entre 60 cm per sobre o per sota de la rasant de l'alineació de vial, i l'article 110 NNUU d'acord al qual les tanques afecten a la definició estètica de l'entorn i a la imatge del volum arquitectònic.

Pel que fa a l'escala en els patis interiors d'illa, que possibiliti l'accés des de la planta primera fins els nivells inferiors, ha de ser de construcció lleugera, per disposició de l'article 79.4.c de les Normes urbanístiques del Pla general.

La comprovació de l'incompliment de l'escala comporta que no sigui d'aplicació el principi de proporcionalitat que en el seu moment es va tenir en consideració per l'excés d'alçada del mur de 15 cm, a fi d'evitar enderrocs que procedirien en una estricta aplicació de les normes urbanístiques, en ser d'escassa entitat per no afectar a paràmetres urbanístics relacionats amb l'ocupació, volum, edificabilitat, etc. i en atenció que l'enderroc no era la única opció possible per legalitzar el mur davant la possibilitat d'aixecar la cota del pati.

Ara bé, aquesta solució no és viable per a regularitzar les mides del mur a l'àmbit de l'escala i la barana que no s'ajusten al projecte autoritzat, fet que no es va tenir en compte en el decret que estimava les al·legacions respecte a l'alçada però requeria l'arrebossat i pintat.

En relació a l'al·legació d'Eugenio Clemente Sánchez conforme no correspon arrebossar i pintar la tanca per la part de la finca veïna en estar exclusivament dins la seva propietat i no ser tanca mitjera, resulta que per una banda defensa l'obra vista i es justifica amb altres finques que la tenen i per l'altra en el costat que dóna al seu pati l'ha arrebossat i pintat, cosa que deixa evident que la tanca ha de tenir el mateix tractament per als dos costats i que no tenia vocació de ser obra vista en no tenir un bon acabat, contrariàment a les fotografies que aporta. Amb independència de si està o no totalment dins la seva propietat, com a promotor i propietari del mur que dóna a una altra finca té l'obligació de deixar-lo en bon estat d'acabat, més quan afecta a un veï. Davant la consideració de l'interessat conforme únicament estaria obligat si fos la tanca de separació, resulta que la paret-tanca no perd la seva qualitat i funció de separar les propietats pel que sigui o no mitjera, amb indepència de la diferent regulació civil que tenen.

Respecte al procediment a seguir, és un acte de tràmit el decret de 25.06.2007 que requeria a Eugenio Clemente Sánchez perquè ajustés les obres a les autoritzades en exp. 20070383 MEN, per a la construcció del mur i la escla exterior, i en conseqüència enderroqués les obres no autoritzades. Transcorregut aquest termini sense que s'haguin ajustat les obres a la llicència, l'ajuntament ha de resoldre l'enderrocament de les obres, d'acord amb l'article 198 del Decret Legislatiu 1/2005, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, competència que ha estat delegada a la Junta de Govern Local per acord del Ple de l'Ajuntament de 28.06.2007.

El servei tècnic municipal ha informat la tanca i la barana de l'escala no ajustades a llicència són il·legalitzables per infracció dels articles 95.2 i 79.4.c) de les Normes urbanístiques del Pla general, per superar la tanca de separació entre propietats privades a nivell de terreny l'alçada màxima permesa de 1,80 m opacs i 20 cm calats o amb materials vegetals, i haver se ser l'escala de construcció lleugera.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament  o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; els articles esmentats de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Eugenio Clemente Sánchez que en el termini màxim de dos mesos, enderroqui l'excés d'alçada de la tanca i la barana de l'escala i les deixi segons el projecte aprovat en exp. 20070383 MEN, al ptge. Mas Sant Jordi, 32.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

18 ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL A L'AV. AMÈRICA, 93-95, BAIX.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"Per provisió de 10 de juny de 2008 ha estat incoat a Reformas Santos, SL expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de tres rètols il·legalitzables, una banderola i dues plaques, a l'av. Amèrica, 93-95 baix, i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient. L'activitat ja disposa d'un rètol col·locat dins el forat arquitectònic d'acord amb la llicència concedida en exp. 20080217 DIS.

La persona interessada no ha presentat escrit d'al·legacions.

La Comissió Municipal de Publicitat ha informat desfavorablement la instal·lació dels tres rètols sense llicència i el servei tècnic municipal ha informat que són il·legalitzables per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat en planta baixa tipus banderola infringeix l'article 19.2.1 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix, en especial tots els logotips o similars de marques comercials.

Els dos rètols tipus placa infringeixen l'article 18 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró que, respecte a les característiques generals dels rètols, disposa que s'instal·larà un sol tipus de rètol per activitat, que si el gruix és superior a 0,05 m. no ha de tenir cap punt per sota de 2,5 m des de la rasant de la vorera, que no ha de desfigurar la continuïtat i composició general de la façana, ni ocultar elements arquitectònics o decoratius.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007,  proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Reformas Santos, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri un rètol en banderola i dos rètols tipus placa, a l'av. Amèrica, 93-95 baix.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

Precs i Preguntes :  No se'n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart de deu del matí, el senyor President aixecà la sessió, de la qual com a secretària accidental estenc la present acta.