Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

21/10/2008

Escoltar

21/10/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Participació Ciutadana

PLENARI DEL CONSELL TERRITORIAL DEL PLA INTEGRAL DE CERDANYOLA

Data: 21 d'octubre de 2008

Hora: 19:40

Lloc: sala d'actes del Centre Cívic Cerdanyola

Hi assisteixen:

Sra. Anna Mª Gómez, representant del grup municipal ICV-EUiA; Sr. Joaquim Fernàndez, del grup municipal CiU (marxa 20h); Sra. Bea Delgado, de l'AMPA del CEIP Tomàs Viñas; Sra. Sandra Farré, de l'As. Xerinola (arriba 19:50h); Sr. Juan Fc. de Maya, ciutadà a títol individual; Sr. Joan Egea del grup municipal CUP; Sr. Salvador Herraiz, de l'AMPA de l'IES Miquel Biada; Sr. Antonio Rodríguez Ortiz, del grup municipal del PSC (marxa 21:05); Sr. Lluís Trunas, del CE Oros; Sr. Antonio Ruiz, del Centro Cultural Casal de Barrio; Sr. Javier Sanchez, de la FAVM; Sr. Vicente Manrique, de l'AV Cerdanyola (arriba 19:50h); Sr. Julian Hernandez, de l'AV Cerdanyola; Sra. Carme Esteban, Presidenta del Consell; Sr. Josep Serrano Blanquer, Cap d'Àrea de Serveis Personals; Sra. Mª Àngels Briansó, Cap de la Secció de Política lingüística, Civisme i Mediació; Sra. Montse Balaguer, secretària del Pla Integral de Cerdanyola.

S'excusen:

Sr. Pol Ramentol, del grup municipal d'ERC; Sr. Àngel Prats, de la FAVM; Sr. Juan C. Benito, de l'AV i Amics del Parc de l'Alegria;

Documentació facilitada:

- convocatòria consell territorial del 21/10/08

- acta de la sessió del consell territorial del 26/06/08

- procés d'elaboració del Manifest de Civisme de la Ciutat de Mataró

- reglament dels consells territorials (2008)

- primera proposta de PAM 2009 (del 2/10/08)

- valoració de les aportacions fetes pel Consell Territorial al PAM 2009

Ordre del dia:

1. Aprovació de l'acta de les sessió anterior.

2. Informar de la procés d'elaboració del Manifest de Civisme de la ciutat de Mataró.

3. Informar de les condicions de la nova concessió del Mataró Bus.

4. Retorn de les aportacions fetes al PAM 2009, seguiment de les accions incloses en el PAM 2008 i de les accions retardades del PAM 2007, en el territori de Cerdanyola.

5. Informacions diverses

6. Torn obert de paraules

Desenvolupament de la reunió:

1. Aprovació de l'acta de les sessió anterior.

El senyor Juan Fco. de Maya demana que el seu nom consti com Juan de Maya i no com Fco. de Maya. El senyor Julian Hernandez vol que consti que ell està en desacord amb l'acta, doncs ell no consta en la llista d'assistents quan si que va venir malgrat va marxar a les 19:48h, abans que comencés la reunió, perquè aquesta va començar massa tard, a les 19:50h, a l'espera que hi hagués quòrum.

Finalment s'aprova l'acta per majoria, amb la no aprovació per part del senyor Julian Hernandez, i l'abstenció del senyor Antonio Ruiz i el senyor Quim Fernàndez.

2. Informar de la procés d'elaboració del Manifest de Civisme de la ciutat de Mataró.

La senyora Mª Àngels Briansó pren la paraula i explica el document informatiu entorn el procés d'elaboració del Manifest de Civisme de la ciutat de Mataró. Acabada la presentació demana que el Consell faci arribar un text breu que expressi els valors que aquest vol promoure per tal d'afavorir la convivència, la cohesió social i el civisme.

El senyor Javier Sanchez opina que la idea és bona però que serà difícil acomplir els objectius perquè dubta de la seva eficàcia a l'hora de combatre realment l'incivisme, doncs aquest s'ha de combatre des de la vessant educativa i des de la vessant dissuasòria.

El senyor Joan Egea exposa que sovint es penalitzen accions que pròpiament no són incíviques, però que generen conflicte perquè no es posen els recursos necessaris per dur-les a terme, com per exemple el fet d'enganxar cartells: segons normativa no es poden enganxar a qualsevol lloc, però tampoc hi ha espais habilitats per poder-ho fer.

La senyora Bea Delgado matisa que els objectius del manifest han d'anar més enllà de l'ordenança, doncs del que es tracta és d'aconseguir el compromís de la ciutadania en l'àmbit del civisme en el seu dia a dia.

El senyor Antonio Ruiz planteja que tot això requereix un esforç, i que el què cal és posar els recursos perquè aquest desig de millora de la convivència sigui realment efectiu, i no sigui només una acció de cara a la galeria. Pregunta que quina és la diferència entre l'ordenança i el manifest.

La senyora Carme Esteban respon que l'ordenança regula i pot penalitzar i que el manifest és una declaració d'intencions de cap a on vol anar la Ciutat, és més ampli i va més enllà.

El senyor Juan de Maya opina que en general tothom es preocupa més pels seus drets que no pas per les seves obligacions, i pregunta que en quina mesura els continguts del manifest possibilitaran el canvi d'algun dels punts de l'ordenança o si bé en solvatarà alguna mancança.

El senyor Salvador Herraiz pregunta que com es posarà en pràctica un cop aprovat, i demana que com a base s'agafi la Declaració Universal de Drets Humans, i que des de l'àmbit educatiu s'insisteixi en l'assignatura d'Educació per la Ciutadania. Opina que la policia i els mossos haurien de dur sempre a sobre aquest document doncs són els que més sovint han d'intervenir en casos d'incivisme.

La senyora Mª Àngels Briansó planteja que l'Ajuntament ha fet actuacions diverses des de diversos àmbits per combatre l'incivisme, i que ara el que toca és aturar-se, reflexionar i decidir entre tots les línies a seguir en matèria de promoció del civisme. Insisteix que no s'ha de confondre el manifest amb l'ordenança, i que no s'ha de parlar només de les actituds incíviques sinó que cal enaltir també les actituds cíviques, com és ara la feina que dia a dia fan les entitats.

El senyor Vicente Manrique exposa que el missatge ha d'anar dirigit a tothom, i no només a col·lectius específics, i que sobretot cal treballar en l'àmbit de la cohesió i la bona convivència doncs són el fonament de les conductes cíviques.

El senyor Antonio Ruiz insisteix que no ha de ser un manifest de cara a la galeria, que el què calen són accions com ara la contractació d'educadors que treballin al carrer, i que no es limitin a fer informes.

La senyora Carme Esteban pregunta si tothom està d'acord a fer una proposta pel manifest de civisme com a consell territorial, i s'accepta amb 10 vots a favor i 3 abstencions. Proposa també traslladar l'encàrrec al grup de treball de cohesió i cultura.

El senyor Lluís Trunas proposa elaborar la proposta en la reunió d'avui, i la senyora Carme Esteban respon que això si seria possible donat que el punt 3 de l'ordre del dia no es podrà tractar.

El senyor Julian Hernandez expressa que no està d'acord a canviar l'ordre del dia. El senyor Salvador Herraiz creu que cal traslladar-ho al grup de treball i la senyora Sandra Farré demana que en la reunió del grup de treball això es tracti com a darrer punt de l'ordre del dia.

Finalment s'acorda que es tractarà com a sobrevingut en la reunió del grup de treball de cohesió i cultura prevista pel 22 d'octubre.

El senyor Javier Sanchez exposa que farà arribar una proposta perquè es tingui en compte en el grup de treball.

3. Informar de les condicions de la nova concessió del Mataró Bus.

La senyora Carme Esteban informa que aquest punt no es podrà tractar doncs el servei de mobilitat ha cregut convenient explicar-ho primerament a la FAVM i al Consell Municipal de Mobilitat. Quan sigui possible se'ls facilitarà tota la informació.

4. Retorn de les aportacions fetes al PAM 2009, seguiment de les accions incloses en el PAM 2008 i de les accions retardades del PAM 2007, en el territori de Cerdanyola.

La senyora Montse Balaguer explica que encara no es pot fer el seguiment de les accions incloses en el PAM 2008 i per tant tampoc de les accions retardades del PAM 2007, en el territori de Cerdanyola, doncs des de Serveis Centrals encara no s'ha facilitat el quadre de comandament.

La senyora Carme Esteban pren la paraula i en base a la documentació entregada explica la devolució que s'ha donat a les propostes aportades pel Consell Territorial al PAM 2009.

El senyor Javier Sanchez pregunta per la oficina de coordinació de la Llei de Barris, doncs creia que ja estava en funcionament. La senyora Montse Balaguer respon que aquesta oficina s'inaugurarà el diumenge 26 d'octubre, que estarà ubicada Rocafonda, i que s'ha contractat una persona perquè gestioni tot allò vinculat a la Llei de Barris.

El senyor Vicente Manrique està sorprès pel fet que encara no s'hagi plantejat el fet de fer una zona esportiva al barri; ell no planteja un gran poliesportiu, sinó un simple espai a l'aire lliure on poder practicar esport. En general creu que no es fa res a Cerdanyola, i que no té massa clar perquè serveix el Consell Territorial si porten molts anys repetint les mateixes propostes les quals mai s'accepten.

El senyor Juan de Maya opina que en resum s'ha dit que no a tot allò que implica una inversió econòmica important. Creu que el consell territorial hauria de presentar una protesta formal.

La senyora Carme Esteban explica que si que s'estan fent inversions importants a Cerdanyola, com ara l'equipament de Tres Roques, Molí de Vent, la ampliació de l'ABS 5, la millora del Camí del Mig, la renovació de contenidors, enllumenat públic, arranjament de carrers, etc. Reconeix que potser no són suficients, però que són molt importants.

El senyor Julian Hernandez demana que com a mínim les poques propostes acceptades es facin de debò. Explica que de les 23 propostes que va aportar l'AV Cerdanyola al PAM 2008, només se'n van acceptar 9 (7 d'elles parcialment), i que encara no se n'ha dut a terme cap de les 9.

En relació al PAM 09 exposa: En relació a la proposta 2, no entén con la oficina de la Llei de Barris contribuirà al treball en xarxa de les associacions, i afegeix que la oficina ja estava prevista i que per tant no requereix una gran inversió econòmica. Opina que tampoc requereixen gran inversió econòmica les propostes nº 3, 7 i 8. Dóna per tant la raó al senyor Juan de Maya pel que fa a presentar una queixa formal. Es pregunta que si el que reben els ciutadans de Cerdanyola és proporcional al que ells aporten.

Està decebut pel resultat. Proposa votar una proposta per la qual el consell es manifesti en contra de la devolució feta. Proposa "El consell territorial de Cerdanyola exposa que la devolució a les aportacions fetes al PAM 2009 li semblen pobres".

El senyor Javier Sanchez canviaria la paraula "pobres" per insuficient.

El senyor Salvador Herraiz també considera pobre el document de devolució, excepte si s'aporta un altre document on es parli de les inversions reals. Respecte a la proposta nº 1 planteja si seria possible ubicar la sala polivalent als futurs equipaments del c.Joan Maragall. Es pregunta també que com és possible que es prioritzi la biblioteca de l'Escorxador quan fa més de 15 anys que s'està demanant un poliesportiu pel barri.

La senyora Carme Esteban aclareix que ella com a presidenta deriva les propostes, però que les decisions les pren el Govern. Aclareix que la biblioteca de l'Escorxador s'ha fet possible a través de la Llei de Barris de Rocafonda, i recorda que és un equipament de ciutat al servei de tothom.

El senyor Salvador Herraiz pregunta si a l'equipament de Tres Roques no s'hi podria ubicar una biblioteca.

El senyor Lluís Trunas opina que per fer una valoració personal necessitaria més dades, com per exemple saber com s'ha repartit la riquesa per barris en anys anteriors, i valorar si és just o no.

La senyora Carme Esteban dubta que aquest repartiment de la riquesa estigui quantificat territorialment.

El senyor Salvador Herraiz demana que en el document final s'expliciti més clarament l'àmbit territorial de l'acció i el cost de cada acció.

El senyor Antonio Ruiz entén que aquest any la crisi no afavoreixi les grans inversions, però pregunta què és el que justifica la no inversió en anys anteriors. Està també d'acord amb la proposta del senyor Juan de Maya.

El text que es proposa i que s'aprova per 9 vots a favor i 4 abstencions és:

" El Consell Territorial del Pla Integral de Cerdanyola exposa que la devolució a les aportacions fetes per aquest al PAM 2009 li sembla insuficient "

El senyor Juan de Maya demana que es faci un estudi de les inversions fetes a Cerdanyola des dels inicis del Pla Integral. La senyora Carme Esteban traspassara la demanda al servei pertinent.

El senyor Vicente Manrique demana que les inversions fetes en l'àmbit de la cohesió social també són minses perquè precisament no existeixen els espais adequats per desenvolupar-les d'una forma efectiva. Recorda que el teixit associatiu a Cerdanyola havia estat molt ric, però que per manca de recursos s'ha anat perdent. Opina que demanar informació per valorar si el repartiment de riquesa entre barris és just o no és molt perillós doncs pot provocar conflictes entre barris.

Els senyor Josep Serrano informa que a finals d'octubre es farà l'aprovació inicial del document del PAM i s'obrirà el període d'al·legacions, i que el 10 de novembre tindrà lloc l'Audiència Pública.

5. Informacions diverses

La senyora Carme Esteban recorda que tan aviat es tingui les primeres valoracions del PAM 2008 així com la informació de la nova xarxa d'autobusos, se n'informarà.

6. Torn obert de paraules

El senyor Javier Sanchez pregunta com està el projecte d'arranjament de la vorera del Parc de Cerdanyola, i la senyora Carme Esteban respon que el senyor Francesc Melero que és el regidor responsable de l'àmbit n'està fent el seguiment, i que n'informarà.

Es tanca la sessió a les 21:25h


Sra. Carme Esteban Sanchez Sra. Montserrat Balaguer i Bruguera


Presidenta del Consell Territorial de Cerdanyola Secretària del Consell Territorial

Mataró, 21 d'octubre de 2008