Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

24/12/2007

Escoltar

24/12/2007

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

Decret

10495/2007 de 20 de desembre

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 24 de desembre de 2007.

Òrgan: ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns  24 de desembre de 2007, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 10 de desembre de 2007.

2         DESPATX OFICIAL

           CMI SERVEIS CENTRALS

           SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

           -Servei de Compres i Contractacions-

3         Modificar el contracte de subministrament d'energia tèrmica a   través del Tub Verd, adjudicat a favor de Mataró Energia Sostenible, SA, en el sentit d'incloure el subministrament al poliesportiu Teresa Maria Roca, el CEIP  Antonio Machado i l'EB Elna.

4         Aprovar l'ampliació del contracte d'un contracte d'un sistema de vigilància del trànsit per circuit tancat de televisió a la Porta Laietana

5         Aprovar l'adjudicació del contracte de subministrament i instal·lació de contenidors soterrats a la Rambla de Mataró, a favor de l'empresa Aridos Serrano, SL, per un import de fins a 58.335,12 €, IVA inclòs.

6         Aprovar l'adjudicació de la subhasta celebrada per a la contractació de l'actuació arqueològica als carrers Beata Maria, Sant Simó, Baixa d'En Feliu i accés a la Plaça del Fossar Xic, a favor de l'empresa "Arqueociència Serveis Culturals, SL", fins un import de 103.144,02 EUR, IVA inclòs.

7         Aprovar l'adjudicació de les obres incloses al projecte d'execució del poliesportiu municipal al carrer Euskadi, a favor de l'empresa "Ecover, SA" fins un import de 5.492.401,69 EUR, IVA inclòs.

8         Aprovar l'adjudicació del servei de desratització, desinsectació i desinfecció, a favor de l'empresa "Rentokil Initial España, SA", fins un import de 17.100'00 €, IVA inclòs.

9         Aprovar l'adjudicació del servei de suport de la primera atenció de l'agència d'atenció a la gent gran i persones amb dependència, a favor de l'associació "Associació Benestar i Desenvolupament", fins un import de 193.501,15 €, IVA, inclòs.

10        Aprovar l'adjudicació de les obres del Projecte bàsic i executiu d'edifici annex al CEIP Cirera-menjador, a favor de l'empresa "Simod Control, SL", fins un import de 399.390,00 €, IVA, inclòs.

11        Aprovar l'adjudicació del servei públic de gestió de les deixalleries de Mataró (Pla d'En Boet i La Llàntia), a favor de l'empresa "L'Arca del Maresme, SLL", fins un import de 746.995,28 €, IVA, inclòs.

           -Servei de Recursos Humans-

12        Aprovar la convocatòria del procés selectiu per proveir una plaça de tècnic/a mitjà/na informàtica.

13        Donar compte del decret 9469/2007 de 19 de novembre, en relació a deixar sense efecte la convocatòria per cobrir una plaça de tècnic/a mitjà/na gestió.

14        Aprovar la convocatòria del procés selectiu per a proveir una plaça de tècnic/a mitjà/na gestió.

15        Aprovar la convocatòria del procés selectiu per a proveir una plaça de tècnic/a organització i qualitat

16        Aprovar la modificació de les bases específiques del procés selectiu per a proveir una plaça d'animador/a sociocultural

17        Aprovar la convocatòria per a la provisió del lloc de treball de Cap del Servei de Protecció Civil pel procediment de lliure designació.

           CMI SERVEIS TERRITORIALS

           -Servei d'Urbanisme-

18        Aprovació inicial de la modificació de l'estudi de detall d'ordenació volumètrica de l'Escola Meritxell.

19        Donar compliment de la Sentència que la Secció Tercera de la Sala de lo Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 8/10/07, RCA núm. 216/2006, interposat per Joaquim Bartra Soler, s/ expropiació finca "Masia de Sant Salvador".

           -Servei de Serveis i Manteniment-

20       Aprovar definitivament el projecte bàsic i executiu de l'edifici annex al CEIP de Cirera.

           -Servei de Llicències-

21       Ordre d'enderroc del cobert en volum disconforme al c. Francesc Moragas, 18.

22       Ordre de retirada de rètol al c. Torrijos, 5-31, bxs.

23       Ordre de retirada de rètol a l'Avinguda  Amèrica, 41, local dret.

24       Ordre de retirada d'aparell d'aire condicionat al c. Germà Doroteo, 2, bxs.

           CMI SERVEIS PERSONALS

           -Servei de Benestar Social-

25        Modificació de l'import corresponent a l'avançament de les indemnitzacions als afectats pel brot de legionel·losi d'agost de 2002 a Mataró

           PRECS I PREGUNTES

 

ACTA NÚM. 23/2007 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 24 DE DESEMBRE  DE 2007.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el vint-i-quatre de desembre de dos mil set, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del senyor JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar           Alcalde

En Ramon Bassas Segura                   1r Tinent d'Alcalde

Na Quiteria Guirao Abellán                 2na Tinent d'Alcalde

En Francesc Teixidó i Pont                 3r Tinent d'Alcalde

Na Alícia Romero Llano                     4ta Tinent d'Alcalde

Na Montserrat López Figueroa           5èna Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus                     7è Tinent d'Alcalde                                         

Assistits del Secretari General  Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusa la seva assistència el senyor Oriol Batista Gázquez,  6è Tinent d'Alcalde

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 10 de desembre de 2007.

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3          MODIFICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA TÈRMICA A TRAVÈS DEL TUB VERD, ADJUDICAT A FAVOR DE MATARÓ ENERGIA SOSTENIBLE, SA, QUE REPRESENTA UN AUGMENT DE L'IMPORT EN 67.848,47 EUR, IVA INCLÒS.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Relació de fets

1. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 2 d'abril de 2007, es va adjudicar el contracte del subministrament d'energia tèrmica a través del Tub Verd a favor de Mataró Energia Sostenible, SA,  per un import de fins a 109.874,90 €, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

2. Durant els últims mesos, tres nous equipaments del municipi han començat a rebre aquest subministrament, el poliesportiu Teresa Maria Roca, el CEIP  Antonio Machado i l'EB Elna, per la qual cosa resulta necessari ampliar l'abast de l'esmentat contracte, tal i com preveu la clàusula primer del plec de condicions econòmic administratives que regeixen la contractació. . Aquesta ampliació del contracte suposa un augment respecte del preu primitiu del contracte del 61,75 %

3. Consta informe emès per l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions de data 05/12/2007, en el que s'informa sobre la procedència i legalitat de la modificació.

Fonaments de dret

L'art. 101 en relació amb els arts. 189 i 192.c) del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques manifesta la possibilitat de modificar el contracte per raons d'interès públic, degut a causes noves o necessitats imprevistes, amb els límits que igualment assenyala l'esmentat text legal.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Modificar el contracte de subministrament d'energia tèrmica a través del Tub Verd, adjudicat a favor de Mataró Energia Sostenible, SA, en el sentit d'incloure el subministrament al poliesportiu Teresa Maria Roca, el CEIP  Antonio Machado i l'EB Elna, cosa que  representa un augment de l'import en 67.848,47 €, IVA inclòs, equivalent a un 61,75 € de l'import inicial del contracte.

El subministrament s'haurà de portar a terme amb subjecció a les mateixes condicions que les inicialment acordades i els plecs de condicions tècniques específics per a cada equipament que s'adjunten.

Segon.- Autoritzar i disposar l'import de 67.848,47 euros, IVA inclòs, a favor de Mataró Energia Sostenible, SA d'acord amb les següents partides, anualitat i imports:

Ajuntament de Mataró

Partida 30401/422500/22110

Any 2007: 3.750,00 €, IVA inclòs (op. tipus AD núm. 64638).

Any 2008: 30.000,00 €, IVA inclòs (op. tipus ADFUT núm. 64639).

Any 2009: 8.125,00 €, IVA inclòs (op. tipus ADFUT núm. 64640).

Patronat Municipal d'Esports

Partida F0100/452310/22110

Any 2007: 6.571,92 €, IVA inclòs (op. tipus AD núm. 2130).

Any 2008: 9.602,73 €, IVA inclòs (op. tipus ADFUT núm. 2134).

Any 2009: 2.898,82 €, IVA inclòs (op. tipus ADFUT núm. 2136).

Institut Municipal d'Educació

Partida 02110/422160/22102

Any 2007: 1.200,00 €, IVA inclòs (op. tipus AD núm. 21141).

Any 2008: 4.500,00 €, IVA inclòs (op. tipus ADFUT núm. 21142).

Any 2009: 1.200,00 €, IVA inclòs (op. tipus ADFUT núm. 21143).

Es condicionen els efectes de la present ampliació a l'existència de crèdit adequat i suficient en les corresponents partides municipals dels pressuposts que s'aprovin per als exercicis 2008 i 2009, a fi de poder atendre les depeses que es preveu meriti la present contractació durant les esmentades anualitats.

Tercer. Autoritzar les següents anotacions comptables inverses corresponents a la diferència en la previsió de despesa de Gas Natural, amb motiu de l'ampliació del present contracte de subministrament energètic:

Ajuntament de Mataró

Partida 30401/422500/22110

Any 2008: 15.000,00 €, IVA inclòs (op. tipus ADFUT/ núm. 64641).

Any 2009: 4.375,00 €, IVA inclòs (op. tipus ADFUT/ núm. 64642)."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

4         APROVAR L'AMPLIACIÓ DEL CONTRACTE D'UN CONTRACTE D'UN SISTEMA DE VIGILÀNCIA DEL TRÀNSIT PER CIRCUIT TANCAT DE TELEVISIÓ A LA PORTA LAIETANA.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Antecedents

 

1. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Mataró, de data 4 de juny de 2007, s'adjudicà el contracte del subministrament i instal·lació d'un sistema de vigilància del trànsit per circuit tancat de televisió a la Porta Laietana a favor de l'empresa Tecnologías Viales Aplicadas TEVA, SL, per un import de fins a 39.153,76 €, IVA inclòs.

2. Mitjançant informe de data 14/12/2007, el cap del Servei de Mobilitat exposa que ha estat necessari canviar el recorregut del cablejat, i que aquesta modificació suposa un increment de metres de subministrament de cable de fibra òptica de 1.292 metres, fer un pas de calçada i un tram de canalització per vorera; si bé amb aquesta actuació s'ha aconseguit una reducció considerable en la posterior instal·lació de la càmera de la plaça Serra i Xifre i abarateix la centralització del Camí del Mig.

Per tant sol·licita la modificació de l'esmentat contracte en el sentit d'augmentar-lo en 25.018,45 €, IVA inclòs.

3. L'ampliació del servei suposa un augment respecte del preu primitiu del contracte del 63,9 %, per la qual cosa resulta necessària l'acceptació del contractista, que consta en l'expedient per escrit de data 21/12/2007, amb entrada al Registre General d'aquesta Corporació en la mateixa data.

4. Consta a l'expedient informe de l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions, de data 17/12/2007, sobre la procedència i legalitat d'acordar conforme al sol·licitat pel servei gestor de la contractació.

5. A la partida 20100/51321M/60500 del pressupost municipal aprovat per al present exercici hi ha crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que comporta la present ampliació.

Fonaments de dret

L'art. 101 en relació amb l'art. 214.c) del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques manifesta la possibilitat de modificar el contacte per raons d'interès públic, degut a causes noves o necessitats imprevistes, amb els límits que igualment assenyala l'esmentat text legal.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar la modificació del contracte del subministrament i instal·lació d'un sistema de vigilància del trànsit per circuit tancat de televisió a la Porta Laietana, adjudicat a l'empresa Tecnologías Viales Aplicadas TEVA, SL, per augment en el preu del contracte en l'import total de 25.018,45 €, IVA inclòs, atès que ha estat necessari canviar el recorregut del cablejat, i que aquesta modificació suposa un increment de metres de subministrament de cable de fibra òptica de 1.292 metres, fer un pas de calçada i un tram de canalització per vorera. Aquesta actuació comportarà una reducció considerable en la posterior instal·lació de la càmera de la plaça Serra i Xifre i abarateix la centralització del Camí del Mig

Segon.- Autoritzar i disposar l'import de 25.018,45 €, IVA inclòs, a favor de l'empresa Tecnologías Viales Aplicadas TEVA, SL, el qual anirà a càrrec de la partida 20100/51321M/60500 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat (op. tipus ADC núm. 67607).

Tercer.- Requerir l'adjudicatària a fi de que dintre del termini de 15 dies naturals a comptar a partir del següent al de rebuda de la notificació del present acord, dipositi a la Tresoreria de Fons d'aquesta Ajuntament garantia addicional per l'import de 1.000,74 €, per l'ampliació acordada."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7)

5         APROVAR L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONTENIDORS SOTERRATS A LA RAMBLA DE MATARÓ, A FAVOR DE L'EMPRESA ARIDOS SERRANO, SL, PER UN IMPORT DE FINS A 58.335,12 €, IVA INCLÒS.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Per acord de la Junta de Govern Local de data 03/09/2007 es va acordar l'inici de l'expedient de contractació del subministrament i instal·lació de contenidors soterrats a la Rambla de Mataró, per un import de fins a 58.335,12 euros, IVA inclòs, mitjançant concurs i procediment obert.

Exhaurit el corresponent termini, cap empresa va presentar oferta, per la qual cosa la Mesa de Contractació en sessió de data 18/10/2007 va proposar declarar desert l'esmentat concurs.

D'acord amb el que preveu l'article 182.a) del RDL, 2/2000, de 16 de juny, que estableix la possibilitat d'utilitzar el procediment negociat sense publicitat prèvia quan el contracte no arribi a adjudicar-se en un procediment obert o restringit per falta de licitadors, el cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment, mitjançant informe de data 15/11/2007, manifesta que s'han demanat ofertes a tres empreses € Garcia Cano e Hijos, SA, Incunart i Aridos Serrano, SL- i proposa l'adjudicació a favor d'aquesta última, per import de 58.335,12 €, IVA inclòs, ja que és l'única que ha presentat oferta, i la seva proposta s'ajusta a les condicions exigides en els plecs de condicions econòmic administratives i tècniques particulars que regeixen la contractació.

Atès el previst als arts. 182.a), 92, 86, 36 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Declarar desert el concurs per a l'adjudicació del subministrament i instal·lació de contenidors soterrats a la Rambla de Mataró.

Segon.- Adjudicar el procediment negociat dut a terme per a la contractació de l'esmentat subministrament, a favor de l'empresa Aridos Serrano, SL, per un import de fins a 58.335,12 €, IVA inclòs.

Tercer.-Disposar l'import de 58.335,12 €, I VA inclòs a favor de la mercantil Aridos Serrano, SL, a càrrec a la partida 40553/44224A/60500 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat 2007 (op. tipus D núm. 65549)

Quart.- Requerir l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 2.333,40 €."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

6          APROVAR L'ADJUDICACIÓ DE LA SUBHASTA CELEBRADA PER A LA CONTRACTACIÓ DE L'ACTUACIÓ ARQUEOLÒGICA ALS CARRERS BEATA MARIA, SANT SIMÓ, BAIXA D'EN FELIU I ACCÉS A LA PLAÇA DEL FOSSAR XIC, A FAVOR DE L'EMPRESA "ARQUEOCIÈNCIA SERVEIS CULTURALS, SL", FINS UN IMPORT DE 103.144,02 EUR, IVA INCLÒS.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant subhasta i procediment obert, de l'actuació arqueològica als carrers Beata Maria, Sant Simó, Baixa d'En Feliu i accés a la Plaça del Fossar Xic, a Mataró.

Atesa l'Acta de la Mesa de Contractació del dia 5 de desembre de 2007, en la qual consta la proposta d'adjudicació dels treballs esmentats a l'empresa "Arqueociència Serveis Culturals, SL", fins un import de 103.144'02 €, IVA inclòs.

Atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Obres de l'Ajuntament de Mataró, de data 11 de desembre de 2007, mitjançant el qual manifesta la seva conformitat a la proposta de la Mesa de Contractació.

Tenint en compte que la previsió de la partida 40220/46344A/60100 del pressupost municipal de 2008 es preveu suficient per a atendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.- Variar la periodificació del finançament de l'execució dels treballs atès que el seu inici no es produirà dins de l'any 2007 sinó en l'any 2008.

Segon.- Adjudicar la subhasta celebrada per a la contractació de l'actuació arqueològica als carrers Beata Maria, Sant Simó, Baixa d'En Feliu i accés a la Plaça del Fossar Xic, a Mataró a favor de l'empresa "Arqueociència Serveis Culturals, SL", fins un import de 103.144'02 €, IVA inclòs.

Tercer.- Supeditar l'efectivitat de l'adjudicació al fet que l'empresa adjudicatària aporti, en el termini màxim de tres dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la data de recepció de la notificació del present acord, la següent documentació:

Documentació que acrediti que està al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social (certificats positius).

Quart.- Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40220/46344A/60100 del pressupost municipal de 2008 (doc. compt. ADFUT núm. 66508).

Cinquè.- D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es sotmeten els efectes d'aquest acord a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida abans esmentada del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici pressupostari de 2008, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats.

Sisè.- Autoritzar les anotacions comptables inverses, conseqüència de la diferència entre la previsió de la licitació i l'import real de l'adjudicació i la variació de la periodificació del finançament, següents:

-          A/ núm. 66509, de 48.568'38 €

-          AFUT/ núm. 66510, de 72.777.53 €

Setè.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 4.125'76 € i pagui l'import de 161'41 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Vuitè.- Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

7         APROVAR L'ADJUDICACIÓ DE LES OBRES INCLOSES AL PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL AL CARRER EUSKADI, A MATARÓ, A FAVOR DE L'EMPRESA "EXCOVER, SA" FINS UN IMPORT DE 5.492.401'69 €, IVA INCLÒS.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres incloses al projecte d'execució del poliesportiu municipal al carrer Euskadi, a Mataró.

Atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Obres, de data 4 de desembre de 2007, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres esmentades, a favor de l'empresa "Excover, SA" fins un import de 5.492.401'69 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la previsió de consignació per a la partida 40220/45231G/62200 dels pressupostos municipals per als anys 2008 i 2009 hi haurà crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.- Excloure de la licitació la plica presentada per la UTE a constituir per les empreses "Balltagi Mediterrani, SA" i "Cartuja I., SAU", en haver-se presentat al Registre General fora de termini.

Segon.- Variar la periodificació del finançament de l'execució de l'obra atès que el seu inici no es produirà dins de l'any 2007 sinó en l'any 2008.

Tercer.- Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres incloses al projecte d'execució del poliesportiu municipal al carrer Euskadi, a Mataró, a favor de l'empresa "Excover, SA" fins un import de 5.492.401'69 €, IVA inclòs.

Quart.- Deduir, de la quantitat anteriorment aprovada, l'import de 4.194'56 €, IVA inclòs, en concepte de despeses de control de qualitat, i comunicar a l'empresa adjudicatària que, de conformitat amb la clàusula 32 del plec de condicions generals, se li pot deduir, si és el cas, per aquest concepte, fins a l'1,5% del pressupost de licitació, en el benentès que en el cas de no esgotar-se la quantitat efectivament deduïda, en el moment de liquidar l'obra es revertirà al contractista la quantitat resultant, tramitant-se el document comptable corresponent.

Cinquè.- Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació pressupostària de la partida 40220/45231G/62200, de la següent manera:

 - Any 2008          3.937.203,64 € (doc. ADFUT núm. 65263)
 - Any 2009          1.551.003,49 € (doc. ADFUT núm. 65265) 

Sisè.- D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es sotmeten els efectes d'aquest acord a l'existència de crèdit adequat i suficient a les partides abans esmentada dels pressupostos municipals i dels organismes autònoms que s'aprovin pels exercicis pressupostaris de 2008 i 2009, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats.

Setè.- Autoritzar les anotacions comptables inverses corresponents a la diferència entre l'import previst de licitació i l'import real de l'adjudicació, següents:

-          40220/45231G/62200             540.000'00 €  (doc. A/ núm. 65270)

-          40220/45231G/62200          3.400.000'00 € (doc. AFUT/ núm. 65272)

-          40220/45231G/62200          2.417.682'24 € (doc. AFUT/ núm. 65273)

Vuitè.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 219.696'07 € i pagui l'import de 1.113'94 €, en concepte de publicació de l'anunci de licitació als BOE (939'08 €) i BOP (174'86 €).

Novè.- Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

8         APROVAR L'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE DESRATITZACIÓ, DESINSECTACIÓ I DESINFECCIÓ, A FAVOR DE L'EMPRESA "RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, SA", FINS UN IMPORT DE 17.100'00 €, IVA INCLÒS.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del servei de desratització, desinsectació i desinfecció, a Mataró.

Vist l'escrit presentat per l'empresa "ISS Higiene Ambiental 3D, SA", entrat al registre general de l'Ajuntament amb data 19 de novembre de 2007, en el qual posa de manifest que hi ha un error en la se va oferta.

Atès el que disposa l'art. 84 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en el sentit que es podran desestimar les ofertes en les quals es detecti error manifest en l'import de la proposició, o existís reconeixement per part del licitador que hi ha error o inconsistència que la fan inviable.

Atès l'informe emès pel Cap del Servei de Salut Pública i Consum de l'Ajuntament de Mataró, de data 5 de desembre de 2007, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del servei esmentat, a favor de l'empresa "Rentokil Initial España, SA" fins un import de 17.100'00 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la previsió de consignació per a la partida 60520/413110/22707 del pressupost municipal per a l'any 2008 hi haurà crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que es proposa.

Tenint en compte que a la consignació pressupostària de la partida 60520/413110/22707 del pressupost municipal de 2007 hi ha crèdit adequat i suficient per a atendre la despesa que es proposa per aquest any.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.- Desestimar, en base al que disposa l'art. 84 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, l'oferta presentada per l'empresa "ISS Higiene Ambiental 3D, SA", atès que la mateixa empresa ha presentat escrit on es fa palès que en la seva oferta hi ha un error que la fa inviable.

Segon.- Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del servei de desratització, desinsectació i desinfecció, a Mataró, a favor de l'empresa ""Rentokil Initial España, SA" fins un import de 17.100'00 €, IVA inclòs.

Tercer.- Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació pressupostària de la partida 60520/413110/22707, de la següent manera:

 - Any 2007          712,50 € (doc. D núm. 64634)
- Any 2008     16.387,50 € (doc. ADFUT núm. 64637)

Quart.- D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es sotmeten els efectes d'aquest acord a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida abans esmentada del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici pressupostari de 2008, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació durant l'expressada anualitat.

Cinquè.- Autoritzar les anotacions comptables inverses corresponents a la diferència entre l'import previst de licitació i l'import real de l'adjudicació, següents:

-          60520/413110/22707              2.454'16 €     (doc. A/ núm. 64635)

-          60520/413110/22707           15.833'34 €     (doc. AFUT/ núm. 64636)

Sisè.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 684'00 € i pagui l'import de 302'94 €, en concepte de publicació de l'anunci de licitació al BOP."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

9         APROVAR L'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE SUPORT DE LA PRIMERA ATENCIÓ DE L'AGÈNCIA D'ATENCIÓ A LA GENT GRAN I PERSONES AMB DEPENDÈNCIA, A FAVOR DE L'ASSOCIACIÓ "ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT", FINS UN IMPORT DE 193.501,15 €, IVA, INCLÒS.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del servei de suport de la primera atenció de l'agència d'atenció a la gent gran i persones amb dependència.

Atès l'informe emès per la Cap del Servei de Benestar Social de l'Ajuntament de Mataró, de data 5 de desembre de 2007, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del servei esmentat, a favor de l'associació "Associació Benestar i Desenvolupament" fins un import de 193.501'15 €, IVA inclòs, pels dos anys de contracte.

Tenint en compte que a la consignació per a la partida 60540/313320/22706 dels pressupostos municipals per als anys 2008 i 2009 es preveu que hi hagi crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.- Excloure de la licitació l'oferta presentada per l'empresa "Socio Geriària, SL", atès que no disposa de la solvència requerida per a l'execució del contracte.

Segon.- Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del servei de suport de la primera atenció de l'agència d'atenció a la gent gran i persones amb dependència, a favor de l'associació "Associació Benestar i Desenvolupament" fins un import de 193.501'15 €, IVA inclòs, pels dos anys de contracte.

Tercer.- Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació pressupostària de la partida 60540/313320/22706, de la següent manera:

 - Any 2008          96.950,57 € (doc. ADFUT núm. 66501)
-  Any 2008          96.750,57 € (doc. ADFUT núm. 66502)

Quart.- D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es sotmeten els efectes d'aquest acord a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida abans esmentada del pressupost municipal que s'aprovi per als exercicis pressupostaris de 2008 i 2009, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats.

Cinquè.- Requerir a l'associació adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 7.740'05 € i pagui l'import de 153'80 €, en concepte de publicació de l'anunci de licitació al BOP."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

10       APROVAR L'ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'EDIFICI ANNEX AL CEIP CIRERA-MENJADOR, A FAVOR DE L'EMPRESA "SIMOD CONTROL, SL", FINS UN IMPORT DE 399.390,00 €, IVA, INCLÒS.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres del projecte bàsic i executiu de l'edifici annex al CEIP Cirera €menjador- a Mataró.

Atès l'informe emès pel Cap del Servei de Manteniment i Serveis de l'Ajuntament de Mataró, de data 13 de desembre de 2007, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres esmentades a favor de l'empresa "Simod Control, SL", fins un import global de 399.390'00 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que la previsió de la consignació de la partida 40543/42251H/62200 del pressupost municipal per a l'any 2008 és suficient per a atendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.- Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres del projecte bàsic i executiu de l'edifici annex al CEIP Cirera €menjador- a Mataró, a favor de l'empresa "Simod Control, SL", fins un import global de 399.390'00 €, IVA inclòs.

Segon.- Satisfer la despesa que es proposa amb càrrec a la partida 40543/42251H/62200 del pressupost municipal de 2008 (doc. ADFUT núm. 67940)

Tercer.- Autoritzar l'anotació comptable inversa A/ núm. 67680, de 421.044'10 €, corresponent a la diferència entre la previsió de la licitació i l'import real de l'adjudicació.

Quart.- D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es sotmeten els efectes d'aquest acord a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida abans esmentada del pressupost municipal que s'aprovi per l'exercici pressupostari de 2008, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació durant l'expressada anualitat.

Cinquè.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança definitiva d'un import de 15.975'60 €.

Sisè.- Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

11       APROVAR L'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE GESTIÓ DE LES DEIXALLERIES DE MATARÓ (PLA D'EN BOET I LA LLÀNTIA), A FAVOR DE L'EMPRESA "L'ARCA DEL MARESME, SLL", FINS UN IMPORT DE 746.995,28 €, IVA, INCLÒS.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs, procediment obert i modalitat de concessió, del servei públic de gestió de les deixalleries de Mataró (Pla d'en Boet i La Llàntia).

 

Atès l'informe emès conjuntament pel Cap del Servei de Manteniment i Serveis i pel Tècnic de Residus i Neteja Viària de l'Ajuntament de Mataró, de data 17 de desembre de 2007, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del servei públic esmentat a favor de l'empresa "L'Arca del Maresme Empresa Inserció, SLL", fins un import global de 746.995'28 €, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

 

Tenint en compte que la consignació de la partida 40553/442350/22707 dels pressupostos municipals per als anys 2008 i 2009 es preveu suficient per a atendre la despesa que es proposa.

 

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.- Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del servei públic de gestió de les deixalleries de Mataró (Pla d'en Boet i La Llàntia), a favor de l'empresa "L'Arca del Maresme Empresa Inserció, SLL", fins un import global de 746.995'28 €, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

Segon.- Satisfer la despesa que es proposa amb càrrec a la partida 40553/442350/22707 de la següent manera:

-          Any 2008   373.497'64 € (ADFUT núm. 68032)

-          Any 2009   373.497'64 € (ADFUT núm. 68033).

Tercer.- Autoritzar les anotacions comptables inverses, corresponents a la diferència entre la previsió de la licitació i l'import real de l'adjudicació, següents:

-          Any 2008   424.320'00 € (AFUT/ núm. 68030)

-          Any 2009   424.320'00 € (AFUT/ núm. 68031)

Quart.- D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es sotmeten els efectes d'aquest acord a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida abans esmentada dels pressupostos municipals que s'aprovin per als exercicis pressupostaris de 2008 i 2009, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats.

Cinquè.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança definitiva d'un import de 29.879'81 €.

Sisè.- Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

-Servei de Recursos Humans-

12        APROVAR LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER A PROVEIR UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MITJÀ/NA INFORMÀTICA.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Aquesta Corporació necessita contractar un/a tècnic/a mitjà/na d'informàtica, amb un nomenament de funcionari/ària interí/na de substitució, mentre duri la situació de reserva de la persona titular de la plaça, que serà aproximadament de 6 mesos.

L'objectiu d'aquesta proposta és la convocatòria per proveir una plaça de tècnic/a mitjà/na informàtic/a, grup A2 (B), mitjançant concurs de mèrits lliure.

El 17 de maig de 2005, la Junta de Govern de l'Ajuntament de Mataró va aprovar les Bases Generals dels processos selectius per a la cobertura de vacants temporals, ja sigui de la plantilla de funcionaris o de laborals. Aquestes bases van ser publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 132, de 3 de juny de 2005.

Les bases són la normativa reguladora d'aquesta convocatòria i per tant és imprescindible conèixer el seu contingut, si es participa en el procés selectiu.

De conformitat amb la Relació de llocs de treball d'aquesta corporació, les característiques i funcions són les següents:

Funcions:

1.      Col·laborar en el disseny i realització de nous projectes informàtics i/o tecnològics en l'entorn internet-intranet, tenint cura de la integritat, seguretat i coherència de la informació emmagatzemada.

2.      Col·laborar i donar suport tècnic en l'adequació, millora, manteniment i desenvolupament d'aplicacions que es troben en funcionament, tant d'internet/intranet com d'altres que se li pugui encomanar.

3.      Donar suport als usuaris en resoldre consultes i incidències sobre l'operativa de les aplicacions en l'entorn d'internet-intranet, facilitant les eines que permetin la incorporació de continguts per part dels usuaris.

4.      Mantenir i administrar el programari internet-intranet, en coordinació amb SISTEMES.

5.      Realitzar estudis de viabilitat d'implantació de noves tecnologies i d'avaluació de programari. Fer recerca de fonts d'informació en l'àmbit tecnològic.

6.      Redactar plecs de condicions per a la presentació de concursos i supervisar els projectes que s'hagin d'externalitzar, donant suport a desenvolupadors externs. Controlar la qualitat, usabilitat i integració dels projectes subcontractats amb la resta de BD i programari.

7.      Gestionar la relació i amb proveïdors per tractar incidències o consultes, o per la subcontractació de projectes.

8.      Qualsevol altra funció de la competència professional de l'ocupant, que els seus caps jeràrquics li puguin encomanar.

Retribució: 31.067,12 .- € bruts any.

Requisits de participació:

Estar en possessió d'una titulació universitària de grau mig, o bé acreditar els tres primers cursos complerts d'una de grau superior, o en condicions d'obtenir-la, en la data en què acabi el termini de presentació de sol·licituds.

L'article 55 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei dels ens locals, atorga a l'alcalde la competència d'efectuar les convocatòries de processos de selecció.

En conseqüència, la consellera delegada de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següents acords:

Primer.- Convocar proves selectives per proveir un/a tècnic/a mitjà/na d'informàtica, amb un nomenament de funcionari/ària interí/na de substitució, pel sistema de concurs de mèrits, que contindrà les següents parts:

-          Proves pràctiques de caràcter eliminatori, sobre les funcions que es realitzen al lloc de treball. La puntuació màxima serà de 20 punts i la mínima per superar-les 10 punts.

-          Prova de nivell C de llengua catalana amb qualificació apte/no apte. D'acord amb el punt 4 de les bases generals de selecció de personal, les persones que acreditin certificat del nivell o equivalència, no hauran de realitzar la prova.

-          Valoració de mèrits, d'acord amb el punt 7 de les bases. La puntuació màxima és de 10 punts i no té caràcter eliminatori.

-          Si l'òrgan de selecció així ho acorda, es podrà realitzar una entrevista personal, que podrà contenir proves psicotècniques. La puntuació màxima són 4 punts i no té caràcter eliminatori.

Segon.- Nomenar les següents persones com a membres de l'òrgan de selecció d'aquest procés:

President: Sr. Joan Masdeu i Jurnet, coordinador de projectes del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions (SSIT).

Vocal 1 i president suplent: Sr. Joan Pau Magro Muñoz, tècnic mitjà de projectes del SSIT;

Vocal 2: Sr. Jordi Bertran Rodríguez, cap de projectes del SSIT;

Vocal 3: Sra. Júlia Ortega Ramos, psicòloga del Servei de Recursos Humans.

Vocals suplents: Sra. Montserrat Hernàndez Padial, tècnica superior d'Organització i Qualitat del servei de Recursos Humans; Sra. Iolanda Vives Ponce, tècnica mitjana de projectes del SSIT; Sra. Imma Castelló Segovia, tècnica mitjana de projectes del SSIT.

Secretària: Sra. Cristina Moratalla de la Rosa, administrativa del servei de Recursos Humans;

Secretari suplent: Sr. Carles Ruiz Nogueras, administratiu del servei de Recursos Humans.

Hi serà present durant tot el procés selectiu, amb veu i sense vot, un membre de la Junta de Personal.

Tercer.- Obrir termini de presentació de sol·licituds durant vint dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

13       DONAR COMPTE DEL DECRET 9469/2007 DE 19 DE NOVEMBRE,  EN RELACIÓ A DEIXAR SENSE EFECTE LA CONVOCATÒRIA PER COBRIR UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MITJÀ/NA GESTIÓ.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Per decret de la consellera delegada de Serveis Centrals, de 07 de novembre de 2007, es va resoldre convocar un procés per proveir una plaça de tècnic/a mitjà/na de gestió, mitjançant concurs de mèrits lliure i nomenament de funcionari/ària interí/na.

Per error material es va incloure la convocatòria de tècnic/a mitjà/na de gestió conjuntament amb una sèrie de convocatòries (procés per proveir una plaça de pedagog/a, una plaça de psicòleg/oga i una plaça de delineant), que atès al seu caràcter d'urgència van ser aprovades per resolució de la consellera delegada de Serveis Centrals amb posterior ratificació de la Junta de Govern.

És per aquest motiu, que és necessari deixar sense efecte la convocatòria esmentada, que es va efectuar de caràcter d'urgència, i procedir a tramitar-la pel procediment ordinari, amb aprovació per part de la Junta de Govern.

D'acord amb les atribucions que em corresponen segons l'art. 55 del Decret 214/90 de 30 de juliol, pel qual s'aproven el Reglament del Personal al servei de les Entitats Locals i demés disposicions concordants, Resolc:

Primer.- Deixar sense efecte el decret 9121/2007, referent a la convocatòria per proveir una plaça de tècnic/a mitjà/na de gestió, mitjançant concurs de mèrits lliure i nomenament de funcionari/ària interí/na.

Segon.- Donar compte d'aquesta resolució a la Junta de Govern."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

14        APROVAR LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER A PROVEIR UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MITJÀ/NA GESTIÓ.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Aquesta Corporació necessita contractar un/a tècnic/a mitjà/na de gestió, amb un nomenament de funcionari/ària interí/na de substitució, mentre duri la situació de reserva de la persona titular de la plaça.

L'objectiu d'aquesta proposta és la convocatòria per proveir una plaça de tècnic/a mitjà/na de gestió, amb un nomenament de funcionari/ària interí/na de substitució, mitjançant concurs de mèrits lliure.

El 17 de maig de 2005, la Junta de Govern de l'Ajuntament de Mataró va aprovar les Bases Generals dels processos selectius per a la cobertura de vacants temporals, ja sigui de la plantilla de funcionaris o de laborals. Aquestes bases van ser publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 132, de 3 de juny de 2005.

Les bases són la normativa reguladora d'aquesta convocatòria i per tant és imprescindible conèixer el seu contingut, si es participa en el procés selectiu.

De conformitat amb la Relació de llocs de treball d'aquesta corporació, les característiques i funcions són les següents:

Funcions:

1.       Donar suport als comandaments en la planificació estratègica de la Policia Local.

2.       Dissenyar i fer el seguiment de projectes de la Policia Local.

3.       Elaborar informes tècnics sobre seguretat pública i policia.

4.       Responsabilitzar-se de la Unitat d'Estadística i Anàlisi de la Policia Local.

5.       Exercir les funcions de secretari de la Junta de Comandaments de la Policia Local.

6.       Coordinar-se a nivell tècnic amb altres serveis municipals.

7.       Coordinar la gestió d'informació estadística entre Policia Local i Mossos d'Esquadra.

8.       Representar a la Policia Local en comissions de treball del Departament d'Interior.

9.       Exercir les funcions de coordinador del Pla de Seguretat Local de Mataró.

10.   Gestionar el Pla d'Informació i Anàlisi de la Seguretat.

11.   Assistir, com a membre tècnic, a la Junta Local de Seguretat.

12.   Assistir, com a membre permanent, al Consell de Seguretat i Prevenció.

13.    Qualsevol altra tasca de la competència professional del lloc de treball que els seus caps jeràrquics li pugin encomanar.

Retribució: 30.759,12 .- € bruts any.

Requisits de participació:

Estar en possessió d'una titulació universitària de grau mig, o bé acreditar els tres primers cursos complerts d'una de grau superior, o en condicions d'obtenir-la, en la data en què acabi el termini de presentació de sol·licituds.

L'article 55 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei dels ens locals, atorga a l'alcalde la competència d'efectuar les convocatòries de processos de selecció.

En conseqüència, la consellera delegada de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següents acords:

Primer.- Convocar proves selectives per proveir una plaça de tècnic/a mitjà/na de gestió pel sistema de concurs de mèrits, que contindrà les següents parts:

-          Proves pràctiques de caràcter eliminatori, sobre les funcions que es realitzen al lloc de treball. La puntuació màxima serà de 20 punts i la mínima per superar-les 10 punts.

-          Prova de nivell C de llengua catalana amb qualificació apte/no apte. D'acord amb el punt 4 de les bases generals de selecció de personal, les persones que acreditin certificat del nivell o equivalència, no hauran de realitzar la prova.

-          Valoració de mèrits, d'acord amb el punt 7 de les bases. La puntuació màxima és de 10 punts i no té caràcter eliminatori.

-          Si l'òrgan de selecció així ho acorda, es podrà realitzar una entrevista personal, que podrà contenir proves psicotècniques. La puntuació màxima són 4 punts i no té caràcter eliminatori.

Segon.- Nomenar les següents persones com a membres de l'òrgan de selecció d'aquest procés:

President: Sr. Juan F. Giménez Cernuda, Intendent Major cap de la Policia Local de Mataró.

Vocal 1 i president suplent: Sr. Mateo Sánchez Reyes, inspector de la Policia Local de Mataró;

Vocal 2: Sr. Luis M. Clemente Marín, cap del Servei Jurídic Administratiu de l'àrea de Via Pública;

Vocal 3: Sra. Júlia Ortega Ramos, psicòloga del Servei de Recursos Humans.

Vocals suplents: Sra. Montserrat Hernández Padial, tècnica superior d'Organització i Qualitat del servei de Recursos Humans; Sra. Carmen Puerta López, tècnica mitjana de gestió de l'àrea de Via Pública.

Secretaria: Sra. Cristina Moratalla de la Rosa, administrativa del servei de Recursos Humans;

Secretari suplent: Sr. Carles Ruiz Nogueras, administratiu del servei de Recursos Humans.

Hi serà present durant tot el procés selectiu, amb veu i sense vot, un membre de la Junta de Personal.

Tercer.- Obrir termini de presentació de sol·licituds durant vint dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

15       APROVAR LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER A PROVEIR UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A ORGANITZACIÓ I QUALITAT

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Aquesta Corporació necessita contractar un/a tècnic/a superior d'organització i qualitat, amb un nomenament de funcionari/ària interi/na de substitució, mentre duri la situació de reserva de la persona titular de la plaça, que serà aproximadament de 2 anys.

El 17 de maig de 2005, la Junta de Govern de l'Ajuntament de Mataró va aprovar les Bases Generals dels processos selectius per a la cobertura de vacants temporals, ja sigui de la plantilla de funcionaris o de laborals. Aquestes bases van ser publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 132, de 3 de juny de 2005.

Les bases són la normativa reguladora d'aquesta convocatòria i per tant és imprescindible conèixer el seu contingut, si es participa en el procés selectiu.

De conformitat amb la Relació de llocs de treball d'aquesta corporació, les característiques i funcions són les següents:

Funcions:

1.      Desenvolupar i dissenyar projectes de modernització i millora organitzativa de l'Ajuntament sota la direcció del Cap de Servei.

2.      Col·laborar en els projectes que s'endeguin des del Servei de Recursos Humans, principalment aquells que afectin al desenvolupament de les persones.

3.      Analitzar i dissenyar o redissenyar sistemes, processos, circuits i fluxos de funcionament essencials per a la corporació, amb l'objectiu d'assolir millores en qualitat, senzillesa, accessibilitat, rapidesa i transparència.

4.      Facilitar l'anàlisi, proposta, implementació i avaluació dels sistemes i processos de treball.

5.      Assessorar els responsables dels departaments, serveis i seccions sobre alternatives en la optimització de recursos.

6.      Qualsevol altra tasca, de la categoria professional de l'ocupant, que els seus caps jeràrquics li puguin encomanar.

Retribució: 36.680 .- € bruts any (2007).

Requisits de participació:

-          Estar en possessió d'una titulació universitària de grau superior.

En conseqüència, la consellera delegada de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següents acords:

Primer.- Convocar proves selectives pel sistema de concurs de mèrits, que contindrà les següens parts:

-          Proves pràctiques de caràcter eliminatori, sobre les funcions que es realitzen al lloc de treball. La puntuació màxima serà de 20 punts i la mínima per superar-les 10 punts.

-          Prova de nivell C de llengua catalana amb qualificació apte/no apte. D'acord amb el punt 4 de les bases generals de selecció de personal, les persones que acreditin certificat del nivell o equivalència, no hauran de realitzar la prova.

-          Valoració de mèrits, d'acord amb el punt 7 de les bases. La puntuació màxima és de 10 punts i no té caràcter eliminatori.

-          Si l'òrgan de selecció així ho acorda, es podrà realitzar una entrevista personal, que podrà contenir proves psicotècniques. La puntuació màxima són 4 punts i no té caràcter eliminatori.

Segon.- Nomenar les següents persones com a membres de l'òrgan de selecció d'aquest procés:

President:  Sr. Jordi Arderiu i Camarasa, cap del servei d'Estudis i Planificació.

Vocals:

-          Sr. Francesc Torrejón i Comino, Director d'Innovació i Qualitat del departament d'Economia i Finances de la Generalitat.

-          Sra. Maria Rodríguez Rodríguez, coordinadora del pla de formació i de comunicació interna del servei de Recursos Humans.

-          Sr. Ivan Curto Esteve, cap de personal i organització de l'Ajuntament de Molins de Rei.

Vocals suplents:

-          Sra. Merche Baeza Garcia, assessora jurídica del servei de Recursos Humans.

-          Sra. Carme Martí i Julià, cap del servei d'Ocupació de l'IMPEM.

Secretària: Sra. Júlia Ortega Ramos, psicòloga del servei de Recursos Humans.

Substitut/a de la secretària: Sra. Cristina Moratalla de la Rosa, administrativa del servei de Recursos Humans.

Hi serà present durant tot el procés selectiu, amb veu i sense vot, un membre de la Junta de Personal.

Quart.- Obrir termini de presentació de sol·licituds durant vint dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

16       APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS SELECTIU PER A PROVEIR UNA PLAÇA D'ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Per decret 2659/2007, de 19 de març, l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va resoldre aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2007, per proveir les places que figuren vacants a la plantilla de personal funcionari i laboral.

Per decret 2674/2007 de data 19 de març, l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va resoldre les bases generals que regulen tots els processos de selecció d'aquesta corporació.

En sessió de data 26 de novembre de 2007, la Junta de Govern Local va acordar, entre d'altres temes, aprovar les bases específiques ,que regularan juntament amb les bases generals, el procés selectiu per cobrir 1 plaça d'animador/a sociocultural, grup A2 (B), de la plantilla de personal laboral fix, mitjançant concurs oposició lliure.

Posteriorment a l'aprovació d'aquestes bases específiques, ha estat necessari realitzar algunes modificacions respecte al temari específic i els requisits de titulació per poder participar a la convocatòria, la qual cosa comporta portar a nova aprovació a l'òrgan competent les esmentades bases.

L'article 55 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei dels ens locals, atorga a l'alcalde la competència d'efectuar les convocatòries de processos de selecció.

En conseqüència, la consellera delegada de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.- Modificar les bases específiques, que s'adjunten com annex, del procés selectiu per cobrir 1 plaça d'animador/a sociocultural, grup A2 (B), de la plantilla de personal laboral fix, mitjançant concurs oposició lliure, en els apartats de requisits de titulació i el temari específic,

Segon.- Publicar aquesta proposta i el seu annex al BOP, en extracte al DOGC i exposar-les al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, la pàgina Web municipal i la resta de mitjans habituals de difusió, per a general coneixement."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

17       APROVAR LA CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE CAP DEL SERVEI DE PROTECCIÓ CIVIL PEL PROCEDIMENT DE LLIURE DESIGNACIÓ.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"L'Ajuntament de Mataró necessita proveir el lloc de treball de cap de servei de Protecció Civil, adscrit a l'àrea de Via Pública, per lliure designació, entre personal funcionari de carrera, categoria Arquitecte/a, Enginyer/a de grup A1 (grup A) o bé arquitecte/a tècnic/a, enginyer/a tècnic/a.

L'objectiu d'aquesta proposta és la convocatòria per proveir el lloc de treball de cap de servei de Protecció Civil, adscrit a l'àrea de Via Pública, per lliure designació.

La Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 17 de novembre de 2003, acordà aprovar les bases per a regular la provisió de llocs de treball entre personal indefinit i/o funcionari de carrera de l'Ajuntament.

Les bases són la normativa reguladora d'aquesta convocatòria i per tant és imprescindible conèixer el seu contingut, si es participa en el procés selectiu.

Les funcions del lloc de treball són:

-          Elaborar, actualitzar i revisar el Pla Bàsic d'emergències municipals i els Plans d'actuació municipals i específics.

-          Elaborar i revisar els plans d'autoprotecció dels edificis municipals, així com de les industries i activitats privades o municipals que generen un risc elevat.

-          Analitzar els riscos del terme municipal o tots aquells que puguin afectar als seus ciutadans o edificacions o el medi ambient, tenint en compte les peculiaritats de la ciutat i el seu desenvolupament.

-          D'acord als anàlisis de riscos, elaborar plans específics o plans d'autoprotecció necessaris.

-          Realització i coordinació dels simulacres, i implantació dels plans municipals.

-          Estudiar i proposar vies d'actuació per resoldre situacions d'emergència. Manteniment del SIAU

-          Mantenir els directoris i fitxers de recursos disponibles.

-          Coordinació amb els equips d'emergències municipals i externs i actualització dels convenis existents.

-          Tasques de prevenció d'incendis forestals: vetllar per la contractació de personal, actualitzar si s'escau el conveni de col·laboració amb l'ADF, etc.

-          Tasques de prevenció, salvament i socorrisme en platges: vetllar per la contractació de personal, actualitzar si s'escau els convenis de col·laboració, protocol, Q de qualitat, etc.

-          Rebre i distribuir els avisos del CECAT i del Meteomar.

-          Proposar les activacions dels plans i assessorar el cap de l'emergència, així com les mesures preventives necessàries en cada font de risc (alberg de fred, etc.)

-          Preveure les campanyes de les èpoques de risc i fer-ne les distribucions dels consells apropiats.

-          Muntar i coordinar els CECOPALS dels actes on cal aquests dispositius.

-          Sol·licitar i gestionar subvencions de protecció civil, de prevenció d'incendis forestals, de millora de recursos, de manteniment i elaboració de plans, etc.

-          Preparar els plans anuals d'actuació del servei i gestió del pressupost.

-          Donar suport i assessorament tècnic al Servei de Prevenció en allò que sigui de la seva competència tècnica.

-          Altres tasques per encàrrec dels caps jeràrquics.

En conseqüència, la consellera delegada de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord:

- Convocar  i obrir termini de presentació de sol·licituds de participació al procés selectiu per a proveir el lloc de treball de cap de servei de Protecció civil, de l'Àrea de Via Pública, des del dia 24 de desembre de 2007 a l'11 de gener de 2008, ambdós inclosos, d'acord amb la descripció i requisits de participació que es fan constar a aquest decret i l'annex."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

18       APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ESTUDI DE DETALL D'ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA DE L'ESCOLA MERITXELL.

El senyor Ramon Bassas Segura, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el 19 de juliol de 2007, va aprovar definitivament un estudi de detall promogut per l'escola Meritxell, d'ordenació de volums relatiu a la parcel·la situada al C/ Moianès 17, on es preveu implantar un nou edifici destinat a ús educatiu com a ampliació del centre escolar existent, situat al nord del solar objecte d'estudi.

L'11 de desembre de 2007 s'ha presentat un document redactat per l'arquitecte Llorenç Campdepedrós Cebrià per a la modificació de l'esmentat estudi de detall.

La redacció del corresponent projecte arquitectònic i el programa funcional de l'equipament per l'elaboració del projecte executiu,  ha posat de manifest que calen uns ajustos volumètrics que suposen  modificar l'estudi de detall.

L'objectiu d'aquesta modificació de l'Estudi de Detall és redefinir el volum edificatori per adequar-se a les noves necessitats i justificar el compliment dels paràmetres de la nova proposta.

Es proposa una ordenació volumètrica formada per dos cossos de tres plantes d'alçada articulats pel nucli de comunicacions vertical, aquesta volumetria respon al desnivell topogràfic que té la parcel·la respecte el carrer Moianès.

El document s'ha redactat d'acord amb les disposicions de la clau 6a2 "Sector de dotacions i serveis privats € Residència el Mirador" (on es situa el solar objecte d'estudi) contingudes en l'art.319bis del Text Refós de les Normes Urbanístiques del Pla General de Mataró, que estableix la necessitat d'un estudi de detall quan es modifiqui la volumetria de l'edificació existent.

Consta a l'expedient l'informe del servei tècnic del Servei d'Urbanisme,  favorable a la tramitació de l'Estudi de Detall.

Per tot el que s'acaba d'exposar, vist l'informe jurídic precedent i el que disposa la Disposició Transitòria Novena del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, segons la qual és d'aplicació l'anterior legislació respecte els estudis de detall obligats pel planejament no adaptat , i per tant, el Text Refós Urbanístic Català €D.L.1/90 de 12/7-, i en virtut del Decret de 11 de maig de 2004 de delegació de competències de l'Alcalde a altres òrgans municipals, PROPOSO a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l'Estudi de Detall de 19/7/2007, presentat per la Fundació Meritxell i redactat per l'arquitecte Llorenç Campdepadrós Cebrià, relatiu a la parcel·la situada al C/ Moianès 17, on es preveu implantar un edifici destinat a un ús educatiu com a ampliació del centre existent situat al nord de la citada parcel·la.

Abans de l'aprovació definitiva els promotors hauran d'aportar un exemplar en suport informàtic

Segon.- Sotmetre l'Estudi de Detall a un període d'informació pública de 20 dies, prèvia publicació d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació a Catalunya i en els taulers d'edictes municipals.

Tercer.- Notificar els acords a la Fundació Meritxell, a l'arquitecte redactor Llorenç Campdepadrós i als propietaris de les finques de l'entorn de la finca objecte de Projecte de l'Estudi de Detall.

Quart.- Comunicar la present resolució al Servei de Ciutat Sostenible - Llicencies d'obres-."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

19       DONAR COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA QUE LA SECCIÓ TERCERA DE LA SALA DE LO CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA DE 8/10/07, RCA NÚM. 216/2006, INTERPOSAT PER JOAQUIM BARTRA SOLER, S/ EXPROPIACIÓ FINCA "MASIA DE SANT SALVADOR".

El senyor Ramon Bassas Segura, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"El 8 d'octubre de 2007 la Secció Tercera de la Sala de lo Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat  Sentència en el recurs núm. 216/2006, interposat per Joaquim Bartra Soler contra Resolució del Jurat d'Expropiació de Catalunya de 27/11/2001 en virtut de la qual es fixà el justipreu de l'expropiació de la finca "Masia de Sant Salvador" de Mataró per un import total de 211.157,02 euros.

L'Ajuntament de Mataró ha comparegut al recurs esmentat com a part codemandada.

La part demandant reclamava per tots els conceptes de l'expropiació de la finca una quantitat de 961.619,36 euros.

Durant el procediment judicial es va practicar una prova pericial consistent en el Dictamen d'un arquitecte designat pel Tribunal. En aquest Dictamen es considera que les valoracions efectuades tant pel Jurat com per la propietat no són correctes i proposa una valoració de 359.473,10 euros.

Per aquest motiu la Sentència estima parcialment el recurs, i anul·la el justipreu fixat a la Resolució del Jurat d'Expropiació el qual haurà de ser substituït  per la quantitat  de 359.473,10 euros, premi d'afecció inclòs. Es desestimen la resta de pretensions i no es pronúncia en costes processals.

Cal dir que la Sentència que tractem per error fixà el justipreu en la quantia de 381.653,35 € i que va ser objecte de rectificació a través de la Interl·locutòria de 15 de novembre de 2007 (notificada el 5/12/2007) en motiu d'un aclariment presentat per l'advocat de la Generalitat. Amb aquesta interl·locutòria també desestima la petició de la part actora sobre reclamació d'interessos.

Per acord de la Comissió de Govern de 4 de març de 2002 es va acordar donar compliment a la Resolució del Jurat d'Expropiació de 27/11/2001 i aprovar la despesa de 211.157,02 euros en concepte de pagament del justipreu a favor de Joaquim Bartra Soler per la finca de la "Masia de Sant Salvador" (expedient del servei d'urbanisme GE 1/59 € exp. 26/2001).

El pagament d'aquest import es va formalitzar a través de l'Acta administrativa d'adquisició i pagament signada el 6 de maig de 2002.

Posteriorment es va fer, a petició de l'interessat, el càlcul i  reconeixement dels interessos acreditats per Llei a favor del Sr. Joaquim Bartra, per import de 24.865,90 euros.

La finca expropiada consta inscrita en el Registre de la Propietat numero 1 de Mataró  a favor de l'Ajuntament amb el núm. De finca 20788, tom 3490, llibre 303, foli 190.

A l'expedient conta l'informe jurídic del Servei d'urbanisme que proposa l'execució de la Sentència i no interposar recurs de cassació. La diferència entre el preu just fixat pel Tribunal i el que ha pagat l'Ajuntament és de 148.316,08 euros.

Per tot el que s'acaba d'exposar proposo a la Junta Local de Govern l'adopció dels següents acords:

Primer.- Donar compliment de la Sentència que la Secció Tercera de la Sala de lo Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat el 8 d'octubre de 2007 en el recurs núm. 216/2006, interposat per Joaquim Bartra Soler contra Resolució del Jurat d'Expropiació de Catalunya de 27/11/2001 així com la Interl·locutòria de la mateixa Sala que rectifica la Sentència en punt al càlcul del justipreu per l'expropiació de la finca "Masia de Sant Salvador" i, que el fixa en 359.473,10 euros"

Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer  la despesa de 148.316,08 euros corresponent al pagament d'import que resta fins arribar al  justipreu fixat per la Sentència recaiguda en el recurs núm. 216/2006, a favor de Joaquim Bartra Soler, amb DNI núm. 38.568.218R,  per la finca de la "Masia de Sant Salvador" (expedient del servei d'urbanisme GE 1/59 € exp. 26/2001).

Tercer.- Atendre  la despesa esmentada amb càrrec a la partida Partida 40220 43231D 60000 Compra de Terrenys,  Projecte 4323107001 Inversió-compra de terrenys a Cerdanyola, operació comptable ADO 200700065920.

Quart.- Notificar els presents acords al Sr. Jaoquim Mª Bartra Soler, al Jurat d'Expropiació de Catalunya, així com als Serveis Municipals de Gestió Econòmica, el d'Ingressos i al Gabinet Jurídic de Secretaria General.

Cinquè.- Comunicar els presents acords a la Secció Tercera de la Sala de lo Contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

-Servei de Serveis i Manteniment-

20       APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE L'EDIFICI ANNEX AL CEIP DE CIRERA.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"El dia 1 d'octubre de 2007, la Junta de Govern local, va aprovar inicialment, el projecte Basic i executiu de l'edifici annex al CEIP Cirera, destinat a menjador, i va obrir un termini per formular al·legacions.

El dia 9 d'octubre de 2007, es va notificar a la Federació d'Associació de veïns i el dia 9 de novembre va sortir publicat en el BOP l'anunci d'aprovació.

En data 16 de novembre de 2007, fora de termini, l'Associació de Veïns de Cirera formula al·legacions en el sentit que s'edifiqui, a sobre del nou menjador, una sala polifuncional per a usos múltiples.

El Cap del Servei de Manteniment i Serveis informa que la al·legació s'ha presentat fora de termini, i que el projecte contempla, per una fase posterior, la construcció d'un pis sobre el que es fa ara.

El Conseller delegat que subscriu proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer. Desestimar les al·legacions formulades per l'Associació de Veïns de Cirera, a l'aprovació del projecte bàsic i executiu de l'edifici annex al CEIP de Cirera, per extemporànies, i comunicar a aquesta associació, que l'edificació de la qual s'aprova ara el projecte, contempla la possibilitat d'edificar a sobre, en altra moment.

Segon. Aprovar definitivament el projecte bàsic i executiu de l'edifici annex al CEIP de Cirera, d'acord amb la documentació obrant a l'expedient."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

-Servei de Llicències-

21       ORDRE D'ENDERROC DEL COBERT EN VOLUM DISCONFORME AL C. FRANCESC MORAGAS, 18.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"Per decret d'1 d'agost de 2007 ha estat requerit Lluis Canadell Portell perquè en el termini de dos mesos ajusti les obres a la llicència concedida per decret de 13 de desembre de 2006 per reforma d'habitatge unifamiliar entre mitgeres al c. Francesc Moragas, 18 i enderroqui les obres no autoritzades.

La persona interessada no ha complert amb aquell decret i ha al·legat que es pot observar en el projecte pel qual es va concedir la llicència que hi ha unes preexistències a la finca ocupant la totalitat del pati d'illa, en que una part s'enderroquen i altres es manté, que tal com s'indica en la memòria es preveia el sanejament, actualització de l'habitatge i voluntat d'adaptació a les comoditats actuals de l'habitatge, que del cos de cuina en planta baixa ja es preveia el seu enderroc parcial i la reparació puntual de la coberta i tancaments per la seva adequació a la normativa d'habitabilitat, que durant el procés d'enderroc al constructor se li va enderrocar una part més de la que estava prevista en projecte, per aquest motiu el forjat es va optar per regularitzar tot ell. 

El servei tècnic municipal ha informat que el cobert  és il·legalitzable, atès que vista la llicència d'obres i el projecte aprovat, l'enderroc parcial fa referència a la part del cobert del pati d'illa que restaria com a pati, i en la part de cobert que es consolida es preveia l'enderroc dels envans obsolets per la nova distribució, deixant la resta d'estructura existent. Per tant es considera que l'ocupació del pati que s'ha reconstruït de nou està en volum disconforme i no s'ajusta a la legalitat vigent.

Segons el plànol d'ordenació la parcel·la del c. Francesc Moragas, 18 té un pati d'illa amb clau 0. Segons les Normes urbanístiques del Pla general, article 79.3a, diu que en els patis d'illa amb clau 0 no es permet cap tipus de construcció.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament  o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; els articles 79.3 de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Lluis Canadell Portell que en el termini màxim de dos mesos, enderroqui el cobert construït de nou al pati d'illa, al c. Francesc Moragas, 18, que infringeix la normativa del Pla general d'ordenació.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

22       ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL C. TORRIJOS, 5-31, BXS.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"Per provisió de 5 de novembre de 2007 ha estat incoat a Pinmat, SA expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de diversos rètols enquadrats en planta pis sobre el parament de façana, al c. Torrijos, 5-31, bxs, i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presentat escrit d'al·legacions. 

El servei tècnic municipal ha informat que els rètols són il·legalitzables  per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

Els rètols instal·lats en planta pis infringeixen  l'article 20 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que no els permet de fons opac, han de ser de lletres i signes retallats o sobre fons transparents sense sobresortir del pla de la façana i situats dins els orificis de les finestres o d'altres elements arquitectònics.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007,  proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Pinmat, SA que en el termini màxim de dos mesos, retiri els rètols instal·lats en planta pis sobre el parament de façana al c. Torrijos, 5-31, bxs.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

23       ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL A L'AVINGUDA  AMÈRICA, 41, LOCAL DRET.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"Per provisió de 19 de novembre de 2007 ha estat incoat a Gabinete GES, SL expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable "Gabinet Ges, SL" enquadrat en fons opac sobre el parament de façana, a l'Av. Amèrica, 41 local dret, i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada ha manifestat que estan assabentats de la normativa vigent, que faran els tràmits necessaris per complir la normativa i demana temps prudencial per solucionar el problema. 

Respecte a la manifestació de voluntat de complir la normativa es pren en consideració, no obstant això convé continuar amb la tramitació de l'expedient i fixar un termini pel seu compliment, a fi d'evitar dilacions innecessàries.

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007,  proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Gabinete GES, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol "Gabinet Ges, SL", enquadrat en fons opac sobre el parament de façana, a l'Av. Amèrica, 41 local dret.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

24       ORDRE DE RETIRADA D'APARELL D'AIRE CONDICIONAT AL C. GERMÀ DOROTEO, 2, BXS.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"Per provisió de 19 de novembre de 2007 ha estat incoat a Grup 3 Telecom 2007, SL expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència dels dos aparells d'aire condicionat il·legalitzable, al c. Germà Doroteo, 2, bxs, i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenients.

La persona interessada no ha presentat escrit d'al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que la instal·lació de l'aparell d'aire condicionat és il·legalitzables per infracció de l'article 108.5 de la normativa del Pla general d'ordenació, que disposa que els aparells d'aire condicionat no poden volar respecte el pla de façana, s'han d'integrar al conjunt de la façana i no poden produir molèsties als vianants. I d'acord amb l'article 110.5 de l'esmentat Pla els elements tècnics que afectin a la façana han de sol·licitar la llicència corresponent i s'han d'integrar al conjunt de l'edifici.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament  o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; l'article 108.5 de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007,  proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Grup Telecom 2007, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri de la façana els dos aparells d'aire condicionat, al c. Germà Doroteo, 2, bxs, que infringeixen la normativa del Pla general d'ordenació.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

CMI SERVEIS PERSONALS

 

-Servei de Benestar Social-

25       MODIFICACIÓ DE L'IMPORT CORRESPONENT A L'AVANÇAMENT DE LES INDEMNITZACIONS ALS AFECTATS PEL BROT DE LEGIONEL·LOSI D'AGOST DE 2002 A MATARÓ.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

 Relació de fets 

El conseller delegat de Benestar Social de l'Ajuntament de Mataró per decret de data 19 de gener de 2007, ratificat per la Junta de Govern Local en data 22 de gener de 2007, va resoldre abonar, per compte dels presumptes culpables al procés penal, les indemnitzacions pels danys i perjudicis que van patir les persones perjudicades pel brot de legionel·la d'agost de 2002 a Mataró, segons l'auto del J1ª Instància 5 de Mataró de 15.1.2007 i el seu annex.

L' import total de l'avançament de les indemnitzacions aprovat inicialment en data 19 de gener de 2007 fou de 344.606,20 euros, distribuïts pressupostàriament en 172.303,1 euros per a l'exercici 2007 i 172.303,1 euros per a l'exercici 2008.

Degut a un error de càlcul, i d'acord amb la relació de les persones perjudicades que s'annexava a l'auto de data 15 de gener de 2007, l'import total correcte de les indemnitzacions és de 344.606,27 euros, distribuïts pressupostàriament en 172.303,42 euros per l'exercici 2007 i 172.302,85 euros per a l'exercici 2008.

D'altra banda, el Jutjat de primera instància num. 5 de Mataró, en data 18 d'abril de 2007,  ha dictat un auto pel qual s'afegeix a l'auto dictat en data 15 de gener de 2007 com a perjudicat al Sr. Agustín López i López, del qual, tot i constar com a denunciant  i quedar suficientment acreditades les seves lesions, per un error material, es va omitir la inclusió del seu nom en l'auto inicial.

D'acord amb el raonament primer de l'auto, ha quedat acreditat mitjançant el corresponent informe forense que el Sr. Agustín López i López va patir 11 dies d'estada hospitalària i 30 dies de curació per la qual cosa procedeix una indemnització de 2.348,10 euros.

L'Ajuntament de Mataró té la voluntat de mantenir  aquesta línia de suport i fer l'avançament de la indemnització dictada en seu judicial en data 18 d'abril a favor del Sr. Agustín López López  per compte dels presumptes culpables al procés penal, en els mateixos termes del decret de data 19 de gener de 2007 anteriorment esmentat.

Del contingut dels autos de dates 15 de gener i 18 d'abril de 2007 del Jutjat de primera instància num. 5 de Mataró, es desprèn que l'import total en concepte d'avançament de les indemnitzacions a compte dels presumptes culpables al procés penal a les persones perjudicades pel brot de legionel·la d'agost de 2002 a Mataró és de 346.954,37 euros, d'acord amb els següents imports i anualitats:

173.477,47 euros a l'exercici 2007

173.476,90 euros a l'exercici 2008.

Al pressupost municipal de despeses de l'Ajuntament de Mataró hi ha crèdit suficient i adequat per fer front a la despesa.

Per tot el que s'ha exposat la sotasignant proposa que la Junta de Govern Local adopti la resolució següent:

Primer.- Modificar els imports en concepte d'avançament de les indemnitzacions a compte dels presumptes culpables al procés penal a les persones perjudicades pel brot de legionel·la d'agost de 2002 a Mataró, aprovats per decret del Conseller delegat de Benestar Social en data 19 de gener de 2007 i, ratificats  posteriorment per la Junta de Govern Local de data 22 de gener de 2007, en el sentit d'esmenar l'error de càlcul i d'afegir l'avançament de la indemnització al Sr. Agustín López López, fixada en l'auto del 18 d'abril de 2007 del Jutjat de primera instància núm. 5 de Mataró, essent l'import total resultant d'aquesta modificació de 346.954,37 euros, d'acord amb els següents imports i anualitats:

173.477,47 euros a l'exercici 2007

173.476,90 euros a l'exercici 2008.

Segon.- Abonar al Sr. Agustín López López o als seus causahavents, per compte dels presumptes culpables al procés penal, la indemnització fixada a l'auto del J1ª Instància 5 de Mataró, de 18 d'abril de 2007, per tots els danys i perjudicis que va patir com a persona perjudicada  pel brot de legionel·la d'agost de 2002 a Mataró per un import total de 2.348,10 euros, el qual serà distribuït  pressupostàriament de la següent forma: 1.174,05 euros per l'exercici 2007 i de 1.174,05 euros per l'exercici 2008.

Tercer.-  Condicionar l'eficàcia i validesa del present acord al fet que el Sr. Agustín López López o els seus causahavents renunciï a les accions i reclamacions patrimonials formulades en via administrativa,  així com a qualsevol acció futura de reclamació econòmica, penal o civil  en qualsevol via jurisdiccional o administrativa contra l'Ajuntament o els seus agents com a conseqüència dels perjudicis soferts arrel del brot de legionel·la descrit.  

Quart.-  Declarar que pel supòsit que penal i civilment no es declaressin les responsabilitat de les persones querellades com a responsables penals i civils a la querella municipal interposada, les quanties abonades per compte es definiran en concepte d'ajuts socials.

Cinquè.-  Notificar aquesta resolució a la persona interessada."

VOTACIÓ: 
Ordinària
Vots favorables:         
Unanimitat. (7).

Precs i Preguntes :  No se'n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les nou hores i vint minuts del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.