Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

26/05/2008

Escoltar

26/05/2008

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

Decret

4256/2008 de 22 de maig

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 26 de maig de 2008

Òrgan: SECRETARIA GENERAL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns  26 de maig de 2008, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 13 de maig de 2008.

2         DESPATX OFICIAL

          CMI SERVEIS CENTRALS

           SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

           -Servei d'Ingressos-

3         Donar compte de la sentència núm. 76/2008 dictada pel Jutjat contenciós-administratiu núm.10 de Barcelona en el recurs número 577/2006.

4         Donar compte de la sentència núm. 51/2008 dictada pel Jutjat contenciós-administratiu núm. 5 de Barcelona en el recurs número 424/2006.

5         Donar compte de la interlocutòria del  Jutjat contenciós-administratiu núm. 14 de Barcelona que desestima l'incident d'execució de Sentència dictada en el procediment 337/2000.

          -Servei de Compres i Contractacions-

6         Adjudicació del subministrament de material d'oficina i informàtic no inventariable

7         Adjudicar l'adquisició de 6 scúters i 2 motocicletes per la Policia Local.

8         Adjudicació del servei de dinamització de dos punts omnia i d'un telecentre.

           -Servei de Recursos Humans-

9         Convocatòria per proveir el lloc de treball de cap del servei de Participació Ciutadana, de l'àrea de Presidència, lliure designació.

           CMI SERVEIS PERSONALS

           -Servei de Benestar Social-

10        Aprovar el conveni  regulador de la subvenció nominativa  prevista en el pressupost municipal  d'enguany a favor del Centre de Formació i Prevenció, per un import de 93.394,04 euros.

           -Servei de Joventut i Dona-

11        Acordar l'atorgament de les subvencions dins del marc de les bases particulars reguladores de la convocatòria de subvencions per a casals d'estiu (C-10/08).

           PRECS I PREGUNTES

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor

 

 

ACTA NÚM. 12/2008 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 26 DE MAIG DE 2008.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el  vint-i-sis de maig de dos mil vuit, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del senyor JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar           Alcalde

En Ramon Bassas Segura                   1r Tinent d'Alcalde

Na Quiteria Guirao Abellán                 2na Tinent d'Alcalde

En Francesc Teixidó i Pont                 3r Tinent d'Alcalde

Na Montserrat López Figueroa           5èna Tinent d'Alcalde

En Oriol Batista Gázquez                    6è Tinent d'Alcalde

Assistits del Secretari General  senyor Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusen la seva assistència:

Na Alícia Romero Llano                     4ta Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus                     Regidor                                                          

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € Es aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el 13 de maig de 2008.

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei d'Ingressos-

3          DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 76/2008 DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚM.10 DE BARCELONA EN EL RECURS NÚMERO 577/2006.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera Delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"S'ha tramitat davant el Jutjat contenciós administratiu núm. 10 de Barcelona, el Recurs número  577/2006, interposat per la senyora FRANCISCA GALLEGO MARÍN contra el Decret número 7186, dictat l'1 d'agost de 2006, per la consellera  delegada de Serveis Centrals i Planificació. Aquest Decret desestimava el Recurs de reposició interposat contra la resolució que  desestimava  la petició de l'actora de canviar al seu nom la liquidació de  l'IBI de l'habitatge situat al carrer València núm.15.

La sentència 76/2008, de data 14 de març de 2008, que ja ha esdevingut ferma, estima en part el Recurs presentat, ja que considera que si l'actora pot demostrar que és ella la que ha abonat l'IBI, l'Ajuntament € en aquest cas l'ORGT € li ha d'emetre  un rebut al seu nom que  reflecteixi aquest pagament.

D'aquesta Sentència se n'ha donat compte a l'ORGT.

L'Alcalde ha delegat a la Junta de Govern les seves competències en relació a l'assabentat  i acatament de resolucions judicials, i es per això, que s'eleven a la Junta de Govern els següents ACORDS:

Primer i Únic.- Donar-se per assabentada de la  sentència  núm. 76/2008, de 14 de març de 2008,  dictada pel  Jutjat contenciós administratiu núm. 10 de Barcelona, en el  Recurs número  577/2006, interposat per la senyora FRANCISCA GALLEGO MARÍN contra el Decret número 7186, dictat l'1 d'agost de 2006, per la consellera  delegada de Serveis Centrals i Planificació. Aquest Decret desestimava el Recurs de reposició interposat contra la resolució que  desestimava  la petició de l'actora de canviar al seu nom la liquidació de  l'IBI de l'habitatge situat al carrer València núm.15.

La sentència 76/2008, que ja ha esdevingut ferma, estima en part el Recurs presentat, i  considera que l'Ajuntament ha actuat bé, però que si l'actora pot demostrar que és ella la que ha pagat  l'IBI, l'Ajuntament € en aquest cas l'ORGT € li ha d'emetre  un rebut al seu nom que  reflecteixi aquest pagament."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

4          DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 51/2008 DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚM. 5 DE BARCELONA EN EL RECURS NÚMERO 424/2006.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera Delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"S'ha tramitat davant el Jutjat contenciós administratiu núm. 5 de Barcelona, el Recurs número  424/2006, Procediment abreujat, instat pel senyor EUGENIO FERRERES VERGE contra el Decret número 4249, dictat el 9 de maig de 2006 per la consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació. Aquest Decret desestimava el Recurs de reposició presentat el 28 d'abril de 2006, contra les liquidacions complementàries de l'IIVTNU números 1424995 0, amb quota de 243,96.- euros  i un deute tributari de 110,89.- euros, i 1424997 0, amb quota de 226,21.- euros i un deute tributari de 93,14.- euros, ja que d'aquestes liquidacions s'havia descomptat la quantitat que ja va abonar a través de l'autoliquidació 1184108-0 feta l'any 2005.

La sentència dictada,  núm. 51/2008, de 28 de gener,  que ja ha esdevingut ferma,   ha desestimat el recurs presentat i considera que la postura mantinguda  per l'Ajuntament de Mataró s'ajusta a dret.

L'Alcalde ha delegat a la Junta de Govern les seves competències en relació a l'assabentat  i acatament de resolucions judicials, i es per això, que s'eleven a la Junta de Govern els següents ACORDS:

Primer i Únic.- Donar-se per assabentada de la  sentència  núm. 51/2008, de 28 de gener, dictada pel  Jutjat contenciós administratiu núm. 5 de Barcelona, en el Recurs  número 424/2006, instat pel senyor EUGENIO FERRERES VERGE contra el Decret número 4249,  dictat el 9 de maig de 2006 per la consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació en matèria de liquidacions complementàries de l'IIVTNU.  La sentència dictada,  núm. 51/2008, de 28 de gener,  que ja ha esdevingut ferma,   ha desestimat el recurs presentat i considera ajustada a dret  la postura mantinguda  per l'Ajuntament de Mataró."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

5          DONAR COMPTE DE LA INTERLOCUTÒRIA DEL  JUTJAT CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚM. 14 DE BARCELONA QUE DESESTIMA L'INCIDENT D'EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA DICTADA EN EL PROCEDIMENT 337/2000.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera Delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"En el mes de novembre de 2007, es presentà  davant el Jutjat contenciós administratiu núm. 14 de Barcelona, incident d'execució de la Sentència dictada en data 22 d'octubre de 2002, en el procediment 337/2000, instat pel senyor JOSEP RIERA PORTA contra una liquidació d'Impost sobre increment de valor dels terrens de naturalesa urbana (IIVTNU).

L'Ajuntament, en contra del criteri de la part actora,  ha pogut acreditar que en el seu dia va donar compliment estricte a la  Sentència recaiguda, i la Interlocutòria de data 7 de gener de 2008, desestima l'incident d'execució presentat. Posteriorment, la Interlocutòria de 15 de febrer de 2008, no ha admès el Recurs d'apel·lació interposat per la part actora..

L'Alcalde ha delegat a la Junta de Govern les seves competències en relació a l'assabentat  i acatament de resolucions judicials, i es per això, que s'eleven a la Junta de Govern els següents ACORDS:

Primer i Únic.- Donar-se per assabentada de la  Interlocutòria de 7 de gener de 2008, del jutjat contenciós administratiu núm. 14,  que desestima l'incident d'execució  de la Sentència dictada en data 22 d'octubre de 2002, en el procediment 337/2000, instat pel senyor JOSEP RIERA PORTA contra una liquidació d'Impost sobre increment de valor dels terrens de naturalesa urbana (IIVTNU). Considera la resolució judicial que l'Ajuntament, en contra del criteri de la part actora,  havia executat bé la Sentència."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

-Servei de Compres i Contractacions-

6          ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OFICINA I INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera Delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Per acord de la Junta de Govern Local de data 31 de març de 2008 s'inicià l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant subhasta i procediment negociat, del subministrament de material d'oficina, informàtic i tècnic per a l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms que s'hi han adherit, durant els anys 2008 a 2010.

En data 10 d'abril de 2008 es dugué a terme subhasta a través de la plataforma electrònica de la PECAP, a fi d'efectuar les consultes amb els proveïdors homologats per la Generalitat d'acord amb l'adhesió de l'Ajuntament de Mataró al conveni de cooperació amb la Generalitat de Catalunya per a la utilització del catàleg de béns i productes homologats, efectuada per acord del Ple d'aquesta Corporació en la data de 7 de gener de 2001. En la subhasta varen participar dos licitadors "Heliocorb, SL" i "Office Depot/Guilbert, SL". L'oferta més econòmica va resultar la de la mercantil "Office Depot/Guilbert, SL", amb 70.750,00 € per als productes que formaven part dels criteris d'adjudicació.

La clàusula trentena del Plec de clàusules administratives particulars que regulen l'acord marc del subministrament de material d'oficina destinat als departaments de l'Administració de la Generalitat (Exp. 2007/8)  estableix les obligacions del contractista en la utilització del català en l'execució del contracte. En base a aquestes obligacions, aquest Ajuntament ha requerit l'adjudicatària per tal de que en el termini de tres mesos traduís al català la pàgina web a través de la qual es realitzarien les comandes de material, requeriment al qual ha respost "Office Depot/Guilbert, SL" per escrit de data 14 de maig de 2008, comunicant que no els és possible comprometre's a tenir la seva pàgina web traduïda en el termini requerit.

Posats en contacte amb l'altre licitador, "Heliocorb, SL", aquest es comprometen a tenir traduïts al català els articles que figuren al catàleg per a l'ús de l'Ajuntament de Mataró en el termini de dos a tres mesos.

Per tot l'exposat, qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.- Excloure de la licitació l'empresa "Office Depot/Guilbert, SL", atés que no els és possible comprometre's a tenir la seva pàgina web traduïda en el termini requerit.

Segon.- Adjudicar la subhasta celebrada per a la contractació del subministrament de material d'oficina, informàtic i tècnic per a l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms que s'hi han adherit, durant els anys 2008 a 2010, a favor de l'empresa "Heliocorb, SL", fins un import de 116.294'18 €, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

Tercer.- Requerir a l'empresa adjudicatària "Heliocorb, SL", que tradueixi al català els articles que figuren al catàleg per a l'ús de l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms adherits en el termini de tres mesos a partir de l'endemà de la data d'adjudicació.

Quart.- Satisfer la despesa que es proposa de la següent manera:

Ajuntament de Mataró

Any 2008, fins a 29.182'00 €, IVA inclòs (relació D núm. 919)

Any 2009, fins a 38.909'00 €, IVA inclòs (relació ADFUT núm. 920)

Any 2010, fins 9.727'00 €, IVA inclòs (relació ADFUT núm. 921)

Escola Universitària

Any 2008, fins 1.792'49 €, IVA inclòs (relació D núm. 277)

Any 2009, fins 1.846'25 €, IVA inclòs (relació ADFUT núm. 278)

Any 2010, fins 470'80 €, IVA inclòs (relació ADFUT núm. 279)

Patronat Municipal d'Esports

Any 2008, fins 620'00 €, IVA inclòs (doc. D núm. 4324)

Any 2009, fins 850'00 €, IVA inclòs (doc. ADFUT núm. 4327)

Any 2010, fins 230'00 €, IVA inclòs (doc. ADFUT núm. 4328)

Patronat Municipal de Cultura

Any 2008, fins 2.094'61 €, IVA inclòs (doc. D núm. 6342)

Any 2009, fins 2.792'82 €, IVA inclòs (doc. ADFUT núm. 6340)

Any 2010, fins 698'21 €, IVA inclòs (doc. ADFUT núm. 6341)

Institut Municipal d'Educació

Any 2008, fins 7.898'62 €, IVA inclòs (relacions D núm. 682 i 689)

Any 2009, fins 13.540'50 €, IVA inclòs (relacions ADFUT núm. 686 i 694)

Any 2010, fins 5.641'88 €, IVA inclòs (relacions ADFUT núm. 688 i 697)

Cinquè.- D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es sotmeten els efectes d'aquest acord a l'existència de crèdit adequat i suficient a les partides escaients dels pressupostos municipals i dels organismes autònoms que s'aprovin per als exercicis pressupostaris de 2009 i 2010, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats.

Sisè.- Autoritzar les anotacions comptables inverses, conseqüència de la diferència entre el pressupost de licitació i l'import real d'adjudicació, següents:

Ajuntament de Mataró

Relació A/ núm. 922, de 8.318'00 €

Relació AFUT/ núm. 923, de 62.500'00 €

Patronat Municipal d'Esports

Doc. AFUT/ núm. 4325, de 850'00 €

Doc. AFUT7 núm. 4326, de 230'00 €

Patronat Municipal de Cultura

Doc. A/ núm. 6343, de 597'00 €

Relació AFUT/ núm. 677, de 4.486'03 €

Institut Municipal d'Educació

Relació A/ núm. 683, de 3.227'90 €

Relació A/ núm. 691, de 820'98 €

Relació AFUT/ núm. 685, de 12.700'00 €

Relació AFUT7 núm. 687, de 3.175'00 €

Relació AFUT/ núm. 692, de 3.230'00 €

Relació AFUT/ núm. 696, de 807'50 €.

Setè.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 4.651'77 €, corresponent al 4% del pressupost d'adjudicació.

Vuitè.- Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

7          ADJUDICAR L'ADQUISICIÓ DE 6 SCÚTERS I 2 MOTOCICLETES PER LA POLICIA LOCAL.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera Delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del subministrament de sis escúters i dues motocicletes per al Servei de Policia Local de l'Ajuntament de Mataró.

Atès l'informe emès per l'Inspector, cap accidental del Servei de Policia Local de l'Ajuntament de Mataró, de data 2 de maig de 2008, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del subministrament esmentat, a favor de l'empresa "Fraferant, SL" fins un import de 70.999'20 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que la consignació de la partida 20220/22213Z/62400 del pressupost municipal de 2008 és adequada i suficients per a atendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.- Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del subministrament de sis escúters i dues motocicletes per al Servei de Policia Local de l'Ajuntament de Mataró, a favor de l'empresa "Fraferant, SL" fins un import de 70.999'20 €, IVA inclòs.

Segon.- Atendre la despesa que es proposa de la següent manera:

  • Pel que fa a 66.199'20 €, amb càrrec a la consignació pressupostària de la partida 20220/22213Z/62400 del pressupost municipal de 2008 (doc. D núm. 19694).
  • Pel que fa a la resta de 4.800'00 €, mitjançant el lliurament dels següents vehicles: escúter amb matrícula 8118 CJC, escúter amb matrícula 8099 CJC, escúter amb matrícula 8116 CJC, motocicleta amb matrícula 4517 BCF, motocicleta amb matrícula 4927 CBY i escúter amb matrícula 9589 BZZ.

Tercer.- Autoritzar l'anotació comptable inversa A/ núm. 19695, de 5.800'80 €, corresponent a la diferència entre l'import previst per la licitació i l'import real de l'adjudicació.

Quart.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 2.839'97 € i pagui l'import de 154'94 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Cinquè.- Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

8          ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE DINAMITZACIÓ DE DOS PUNTS OMNIA I D'UN TELECENTRE.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera Delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de la gestió del servei de dinamització de dos punts òmnia i d'un telecentre.

Atès l'informe emès conjuntament per la Cap de Servei de Joventut i Dona i pel Cap de Servei de Participació Ciutadana, de data 16 de maig de 2008, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de la gestió esmentada, a favor de l'empresa "Gedi, Gestió i disseny, SCCL" fins un import de 78.571'64 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que la previsió de consignació per a les partides 10200/463250/22706 i 60300/462120/22706 dels pressupostos municipals per als anys 2008 i 2009 es preveu l'existència de crèdit adequat i suficient per a atendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.- Modificar la clàusula 4a del plec de condicions que regeix el contracte de gestió del servei de dinamització de dos punts òmnia i d'un telecentre, en el sentit de disposar l'nici de la prestació del servei el dia 1 de juny de 2008, tot mantenint la durada prevista d'un any prorrogable.

Segon.- Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de la gestió del servei de dinamització de dos punts òmnia i d'un telecentre, a  favor de l'empresa "Gedi, Gestió i disseny, SCCL" fins un import de 78.571'64 €, IVA inclòs.

Tercer.- Atendre la despesa que es proposa de la següent manera:

Any 2008

10200/463250/22706          29.419'00 € (doc. D núm. 20795)

60300/462120/22706          16.414'45 € (doc. D núm. 20828)

Any 2009

10200/463250/22706          21.013'58 € (doc. ADFUT núm. 20834)

60300/462120/22706          11.724'61 € (doc. ADFUT núm. 20832)

Quart.- D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es sotmeten els efectes d'aquest acord a l'existència de crèdit adequat i suficient a les partides abans esmentades del pressuposto municipal que s'aprovi per a l'exercici pressupostari de 2009, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats.

Cinquè.- Autoritzar les anotacions comptables inverses, diferència entre la previsió feta per la licitació i l'import real d'adjudicació, següents:

A/ núm. 20800, de 1.332'43 €, de la partida 10200/463250/22706

A/ núm. 20826, de 1.715'33 €, de la partida 60300/462120/22706

AFUT/ núm. 20823, de 10.070'22 €, de la partida 60300/462120/22706

Sisè.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 3.142'87 €, corresponent al 4% del pressupost d'adjudicació.

Setè.- Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

-Servei de Recursos Humans-

9          CONVOCATÒRIA PER PROVEIR EL LLOC DE TREBALL DE CAP DEL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA, DE L'ÀREA DE PRESIDÈNCIA, LLIURE DESIGNACIÓ.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera Delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

L'Ajuntament de Mataró necessita proveir el lloc de treball de cap del servei de Participació Ciutadana, de l'àrea de Presidència, pel procediment de Lliure Designació, d'acord amb la Relació de llocs de treball.

La Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 17 de novembre de 2003, acordà aprovar les bases per a regular la provisió de llocs de treball entre personal indefinit i/o funcionari de carrera de l'Ajuntament.

D'acord am aquestes bases i en relació als llocs proveïts per lliure designació, per resolució d'alcaldia es declararà l'admissió de les persones que ho hagin sol·licitat. L'alcalde nomenarà, entre les persones admeses, aquella que consideri que reuneix els requisits més adients pel lloc de treball a cobrir.

L'article 21 de la Llei  7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril, atorga a l'alcalde la competència per convocar les proves per a la selecció del personal i pels concursos de provisió de llocs de treball.

Per tot això,  PROPOSO

Obrir termini de presentació de sol·licituds de participació de 28 de maig a 4 de juny de 2008, ambdós inclosos, d'acord amb la descripció i requisits de participació que es fan constar a l'annex."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Benestar Social-

10        APROVAR EL CONVENI  REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA  PREVISTA EN EL PRESSUPOST MUNICIPAL  D'ENGUANY A FAVOR DEL CENTRE DE FORMACIÓ I PREVENCIÓ, PER UN IMPORT DE 93.394,04 EUROS.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Anualment se signa un conveni per a l'atorgament d'ajuts econòmics al Centre de Formació i Prevenció per al manteniment del servei que realitza a favor d'infants, joves i adults amb dificultats d'integració.

Vista la proposta de conveni corresponent a l'any 2008, un exemplar del qual consta adjunt a l'expedient.

Atès que en les bases d'execució del pressupost d'enguany hi consta una previsió per aquest concepte, d'import 93.394,04 euros, a la partida 60550 313410 48900, de subvencions de Benestar Social, com aportació al Centre de Formació i Prevenció per part del Servei de Benestar.

Atès, així mateix, que es compleixen totes les condicions necessàries per a la signatura del conveni objecte d'aquest expedient, tal i com es pot comprovar amb la documentació que hi consta.

Per tot el que s'ha exposat la sotasignant proposa que la Junta de Govern Local adopti la resolució següent:

Primer.- Aprovar la signatura d'un conveni per a l'atorgament d'ajudes econòmiques per a l'any 2008 al Centre de Formació i Prevenció, destinada al manteniment del servei que realitza a favor d'infants, joves, adults amb dificultats d'integració i dones.

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa que representa l'aportació econòmica referida al present conveni, de 93.394,04 euros (noranta-tres mil tres-cents noranta-quatre euros amb quatre cèntims d'euro), amb càrrec a la partida 60550 313410 48900 del pressupost de 2008.

Tercer.- Facultar la consellera-delegada de Benestar Social, per a la signatura del conveni.

Quart.- Notificar aquesta resolució al Centre de Formació i Prevenció per tal de procedir a la signatura del conveni."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

-Servei de Joventut i Dona-

11        ACORDAR L'ATORGAMENT DE LES SUBVENCIONS DINS DEL MARC DE LES BASES PARTICULARS REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A CASALS D'ESTIU (C-10/08).

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Relació de fets

Acord del Ple de l'Ajuntament, en sessió de 4 de desembre de 1997, d'aprovació de les bases reguladores de la concessió de subvencions per part de l'Ajuntament de Mataró i els organismes autònoms.

Acord de la Junta de Govern Local, en sessió de 4 de febrer de 2008, d'aprovació de les bases particulars reguladores de la concessió de subvencions per a casals d'estiu i la seva convocatòria, per un import màxim atorgable de 131.619,75 euros.

Un cop examinades totes les sol·licituds presentades, la Comissió Qualificadora Única, en data 14 d'abril de 2008,  ha acordat la seva valoració.

Fonaments de dret

L'article 18 de les  bases d'execució del pressupost de 2008 estableix que la Junta de Govern Local és l'òrgan competent per autoritzar les despeses quan el seu import sigui superior de 60.102 euros i no sobrepassi els 6.010.121,04 euros.

L'article 19 de les esmentades bases d'execució estableix que els òrgans competents  per aprovar la disposició de les despeses són els mateixos que per l'autorització.

Per tot això, considero oportú proposar l'adopció per part de la Junta de Govern Local del següent ACORD:

Primer.- Acordar l'atorgament de subvencions, en el marc de les bases particulars reguladores de la convocatòria núm. 10/08 de subvencions per a casals d'estiu, a les següents entitats i per les quantitats que es detallen:

- Agrupament Escolta Arrels, per un import de 5.739,14 euros.

- AMPA CEIP Camí del Cros, per un import de 7.515,55 euros.

- AMPA CEIP Camí del Mig, per un import de 11.204,99 euros

- AMPA CEIP Àngela Bransuela, per un import de 6.149,08 euros

- Centre Jove Sant Jordi - Grup d'Esplai L'Olla de Grills, per un import de 5.739,14 euros

- Associació Cultural La Mar de Garbí € Grup d'Esplai Garbí, per un import de 7.135,00 euros

- AMPA CEIP La Llàntia, per un import de 6.422,37 euros

- AMPA CEIP Germanes Bertomeu, per un import de 6.012,44 euros

- AMPA CEIP Rocafonda, per un import de 7.515,55 euros

- AMPA CEIP Vista Alegre, per un import de 7.242,25 euros

- AMPA CEIP Tomàs Viñas, per un import de 7.788,84 euros

- Salesians Sant Jordi, per un import de 5.875,79 euros

- AMPA CEIP Peramàs, per un import de 4.236,04 euros

- AMPA CEIP Torre Llauder, per un import de 3.008,22 euros

- AMPA CEIP Antonio Machado (abans AMPA CEIP Mataró), per un import de 8.608,72 euros

- AMPA CEIP Cirera, per un import de 7.925,48 euros

- AMPA CEIP Anxaneta, per un import de 11.341,64 euros

- AMPA CEIP Josep Monserrat, per un import de 5.739,14 euros

- AMPA CEIP Maria Mercè Marçal, per un import de 4.645,97 euros

- AMPA CEIP Joan Coromines, per un import de 1.776,40 euros

Segon.- Carregar aquestes despeses, per un import concedit de 131.619,75 euros, a la partida 60300.313120.48900 Convenis i subvencions de lleure infantil, projecte 3131205001 Entitats de lleure i casals d'estiu, del pressupost del Servei de Joventut i dona de l'exercici 2008.

Tercer.- Acceptar els desistiments a la sol·licitud de subvenció que han presentat les entitats AMPA Disminuïts Psíquics del Maresme, AMPA CEIP Montserrat Solà, i Associació de Lleure i Cultura Enlleura't.

Quart.- Notificar aquest acord a les persones interessades."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

Precs i Preguntes :  No se'n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart de deu del matí, el senyor President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.