Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

28/04/2008

Escoltar

28/04/2008

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

Decret

3480/2008 de 24 d'abril

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 28 d'abril de 2008

Òrgan: SECRETARIA GENERAL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 28 d'abril de 2008, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 14 d'abril de 2008

2 DESPATX OFICIAL

CMI D'INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA

-Nova Ciutadania-

3 Aprovació dels Convenis de col€laboració amb les entitats de la ciutat que treballen per a la integració i l'acollida de les persones nouvingudes i la cohesió social i la sensibilització de tota la ciutadania per a l' any 2008.

-Llicències d'Activitats-

4 Acceptar la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, de 31 de març de 2008, que desestima el recurs ordinari núm. 370/2006-F, interposat per France Telecom España, SA.

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

5 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, amb la forma de concurs i procediment obert, del subministrament d'impresos, sobres, cartells, fullets i publicacions, i convocar licitació.

6 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, per procediment negociat sense publicitat, del subministrament de hardware estàndard per microinformàtica.

7 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, amb la forma de concurs i procediment obert, de les obres del projecte executiu de menjador i servei de càtering al Casal de la Gent Gran del Parc, i convocar licitació.

8 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, amb la forma de concurs i procediment obert, de les obres del projecte de millora urbana al barri de Cirera (fase II), i convocar licitació.

9 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, amb la forma de concurs i procediment obert, de les obres del projecte de reurbanització del carrer Sant Agustí (tram comprès entre el carrer Gravina i el Camí Ral i el carrer de Jaume Ibran i tram comprès entre el carrer de Sant Agustí i de Jaume Balmes), i convocar licitació.

10 Adjudicació de les obres de renovació de l'enllumenat públic del quadre "MC" (C. Rosselló, Marathon i Mare de Déu de la Cisa).

11 Adjudicació de la renovació de les calçades dels carrers Mare de Déu dels Àngels i Melcior de Palau.

12 Adjudicació del subministrament i instal€lació de gespa artificial al camp municipal de futbol de Rocafonda.

-Servei de Recursos Humans-

13 Convocatòria per contractar un/a tècnic/a mitjà/na de serveis personals, contracte laboral temporal per substitució.

14 Convocatòria per contractar un/a tècnic/ un/a tècnic/a mitjà/na de gestió medi ambiental, amb un nomenament de funcionari/ària interí/na de substitució.

15 Convocatòria per contractar un/a tècnic/a mitjà/na de gestió, amb un nomenament de funcionari/ària interí/na mentre no es cobreixi la plaça en propietat.

-Servei d'Estudis i Planificació-

16 Ratificació de dos decrets per a la sol.licitud de dues subvencions en el marc de la convocatòria de subvencions del Ministeri Administracions Públiques destinada a cofinançar projectes d'inversió amb participació de la societat civil.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

17 Aprovació inicial de la modificació parcial del Projecte d'urbanització de la plaça de Can Xammar, promogut per PUMSA i autorització per executar les obres.

18 Sol€licitud de subvenció per a les obres de construcció de la Biblioteca de l'Escorxador dins del PUOSC 2008-2012

-Servei de Manteniment-

19 Aprovació inicial del projecte d'execució dels treballs de pavimentació amb gespa artificial del camp de futbol de Rocafonda.

-Servei d'Habitatge-

20 Ordre de retirada de rètol al c. Churruca, 57 bx.

21 Ordre de retirada de rètol al Camí Ral, 518 bx.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Benestar Social-

22 Aprovació de la signatura del conveni regulador de la subvenció nominativa a favor de l'Assemblea Local de la Creu Roja de Mataró.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor

ACTA NÚM. 10/2008 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 28 D'ABRIL DE 2008.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el vint-i-vuit d'abril de dos mil vuit, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del senyor JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

En Ramon Bassas Segura 1r Tinent d'Alcalde

Na Quiteria Guirao Abellán 2na Tinent d'Alcalde

En Francesc Teixidó i Pont 3r Tinent d'Alcalde

Na Montserrat López Figueroa 5èna Tinent d'Alcalde

En Oriol Batista Gázquez 6è Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus 7è Tinent d'Alcalde

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusa la seva assistència la senyora Alícia Romero Llano, 4ta Tinent d'Alcalde

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 14 d'abril de 2008.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI D'INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA

-Nova Ciutadania-

3 APROVACIÓ DELS CONVENIS DE COL€LABORACIÓ AMB LES ENTITATS DE LA CIUTAT QUE TREBALLEN PER A LA INTEGRACIÓ I L'ACOLLIDA DE LES PERSONES NOUVINGUDES I LA COHESIÓ SOCIAL I LA SENSIBILITZACIÓ DE TOTA LA CIUTADANIA PER A L' ANY 2008.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, Alcalde President, presenta la proposta següent:

"Per a l'any 2008 l'ajuntament de Mataró, mitjançant el servei de Nova Ciutadania, té previst signar convenis amb les següents entitats, totes elles de l'àmbit social, sense afany de lucre i inscrites al Registre Municipal d'entitats de l'Ajuntament de Mataró:

- Moviment Educatiu del Maresme 20.000€

- Càritas Diocesana de Barcelona-Sant Pau 25.500€

- Associació de veïns de Rocafonda-Vocalia de la Dona 25.000€

- Associació infantil i juvenil casal Xerinola 57.000€

- Òmnium Cultural 24.000€

- Creu Roja 23.000€

- Salesians-Sant Jordi 60.000€

- Associació Cultural Musulmana Al Ouahda 15.000€

- Associació Cultural Islàmica Annour 13.000€

- Càritas Interparroquial de Mataró 5.000€

- Associació de mediadors interculturals africans del

Maresme-"Vine amb mi" 5.000€

- Associació Club Jama Kafo 2.000€

- Consorci de Normalització Lingüística: la col·laboració de l'Ajuntament de Mataró

amb el CNL es fa mitjançant aportació al conveni marc vigent.

D'acord amb l'article 18è i 19è de les bases d'execució del pressupost de 2008, la Junta de Govern Local és l'òrgan competent per autoritzar i disposar les despeses en concepte de subvencions per quantia superior a 60.102 euros i que no sobrepassi els 6.010.121,04 euros.

En conseqüència el sotasignat proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer: Aprovar els convenis de col·laboració amb les entitats de la ciutat que treballen per a la integració i l'acollida de les persones nouvingudes i la cohesió social i la sensibilització de tota la ciutadania per a l' any 2008.

Segon: Facultar la signatura de cadascun d'aquests convenis al Conseller Delegat de Presidència, Esteve Terradas Yus."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

-Llicències d'Activitats-

4 ACCEPTAR LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 6 DE BARCELONA, DE 31 DE MARÇ DE 2008, QUE DESESTIMA EL RECURS ORDINARI NÚM. 370/2006-F, INTERPOSAT PER FRANCE TELECOM ESPAÑA, SA.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, Alcalde President, presenta la proposta següent:

"El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona ha dictat sentència el 31 de març de 2008, que desestima el recurs ordinari núm. 370/2006-F, interposat per France Telecom España, SA, contra l'ordre de desconnexió dels sistemes GSM i UMTS de l'estació base de telefonia mòbil situada a l'Avinguda Maresme, 166.

La sentència és favorable als interessos municipals, declara ajustat a dret l'acte administratiu impugnat, ja que la lliure prestació de serveis de telefonia mòbil, com qualsevol empresa, se sotmet a les exigències derivades de la clàusula de l'Estat social; la nova instal·lació no estava emparada per la llicència anterior, ni podia ser objecte de llicència, ni era legalitzable; la mesura adoptada per l'Ajuntament és proporcional i congruent amb els motius i les finalitats justificatives.

Vist l'article 104 de la Llei 29/1998 reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per Resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, proposo els següents acords:

Primer.- Acceptar la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, de 31 de març de 2008, que desestima el recurs ordinari núm. 370/2006-F, interposat per France Telecom España, SA, contra l'ordre de desconnexió dels sistemes GSM i UMTS de l'estació base de telefonia mòbil situada a l'Avinguda Maresme, 166.

Segon.- Comunicar l'acord al Tribunal als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

5 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, AMB LA FORMA DE CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, DEL SUBMINISTRAMENT D'IMPRESOS, SOBRES, CARTELLS, FULLETS I PUBLICACIONS, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Vist el contingut de l'expedient administratiu per a la designació de proveïdors d'impresos, sobres, cartells, follets, bosses i publicacions de l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms, mitjançant concurs, promogut pel Servei de Compres i Contractacions d'aquesta Corporació, essent la previsió de despesa anual efectuada per al subministrament dels béns abans esmentats la de fins a 468.355,57 €, IVA inclòs.

Vist l'informe emes pel Secretari General de data 17/04/2008, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el concurs a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals de subministrament aprovats per aquesta Corporació.

Tenint en compte que a les corresponents partides del pressupost municipal i dels seus organismes autònoms aprovats per enguany existeix crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que la present contractació meriti durant el 2008, essent que es preveu consignar-ne crèdit adequat i suficient en els pressuposts municipals que s'aprovin per al 2009 i 2010, als mateixos efectes abans descrits.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 171, 172, 183 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Iniciar l'expedient administratiu per a la designador de proveïdors d'impresos, sobres, cartells, follets, bosses i publicacions de l'Ajuntament de Mataró i dels seus organismes autònoms, mitjançant la forma de concurs i procediment obert, essent la previsió de despesa anual efectuada per al subministrament dels béns abans esmentats la de fins a 468.355,57 €, IVA inclòs.

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran el concurs esmentat en el punt anterior.

Tercer.- Convocar licitació per a la designació dels proveïdors del concurs d'homologació d'impresos, sobres, cartells, follets, bosses i publicacions de l'Ajuntament de Mataró i dels seus organismes autònoms, atorgant per a la presentació de propostes un termini de 52 dies a comptar des de la data d'enviament de l'anunci al DOUE.

Quart.- Atendre la despesa de 468.355,57 euros, IVA inclòs, a càrrec de les següents partides i anualitats

Ajuntament de Mataró

Any 2008

Lot 1 (fullets i cartells)

- Partida 10120/451270/22602: 3.000,00€, IVA inclòs (operació A núm. 6833)

- Partida 10120/222130/22602: 1.500,00€, IVA inclòs (operació A núm. 6828)

- Partida 10120/121910/22602: 6.000,00€, IVA inclòs (operació A núm. 6817)

- Partida 10120/121610/22602: 1.000,00€, IVA inclòs (operació A núm. 6807)

Lot 2 (sobres)

- Partida 30401/121610/22000: 9.675,00 €, IVA inclòs (operació A núm. 12076)

Lot 3 (impresos)

- Partida 30401/121610/22000: 35.849,00 €, IVA inclòs (operació A núm. 12077)

Lot 4 (Mupis)

- Partida 10120/121910/22602: 2.000,00 €, IVA inclòs (operació A núm. 6823)

- Partida 10120/222130/22602: 600,00 €, IVA inclòs (operació A núm. 6831)

- Partida 10120/451270/22602: 1.000,00 €, IVA inclòs (operació A núm. 6837)

Lot 5 (publicacions)

- Partida 10120/121120/22602: 800,00 €, IVA inclòs (operació A núm. 6790)

- Partida 10120/121610/22602: 1.000,00€, IVA inclòs (operació A núm. 6810)

- Partida 10120/121910/22602: 1.500,00 €, IVA inclòs (operació A núm. 6826)

- Partida 10120/451270/22602: 1.500,00€, IVA inclòs (operació A núm. 6835)

Any 2009:

Lot 1 (fullets i cartells)

- Partida 10120/451270/22602: 4.500,00€, IVA inclòs (operació A núm. 6834)

- Partida 10120/222130/22602: 2.250,00€, IVA inclòs (operació A núm. 6830)

- Partida 10120/121910/22602: 9.000,00€, IVA inclòs (operació A núm. 6818)

- Partida 10120/121610/22602: 1.500,00€, IVA inclòs (operació A núm. 6808)

Lot 2 (sobres)

- Partida 30401/121610/22000: 12.900,00 €, IVA inclòs (operació AFUT núm. 12078)

Lot 3 (impresos)

- Partida 30401/121610/22000: 47.800,00 €, IVA inclòs (operació AFUT núm. 12090)

Lot 4 (Mupis)

- Partida 10120/121910/22602: 3.000,00 €, IVA inclòs (operació A núm. 6825)

- Partida 10120/222130/22602: 900,00 €, IVA inclòs (operació A núm. 6832)

- Partida 10120/451270/22602: 1.500,00 €, IVA inclòs (operació A núm. 6838)

Lot 5 (publicacions)

- Partida 10120/121120/22602: 1.200,00 €, IVA inclòs (operació A núm. 6791)

- Partida 10120/121610/22602: 1.500,00€, IVA inclòs (operació A núm. 6815)

- Partida 10120/121910/22602: 2.250,00 €, IVA inclòs (operació A núm. 6827)

- Partida 10120/451270/22602: 2.250,00€, IVA inclòs (operació A núm. 6836)

Any 2010:

Lot 1 (fullets i cartells)

- Partida 10120/451270/22602: 1.500,00€, IVA inclòs (operació A núm. 6849)

- Partida 10120/222130/22602: 750,00€, IVA inclòs (operació A núm. 6845)

- Partida 10120/121910/22602: 3.000,00€, IVA inclòs (operació A núm. 6842)

- Partida 10120/121610/22602: 500,00€, IVA inclòs (operació A núm. 6840)

Lot 2 (sobres)

- Partida 30401/121610/22000: 2.325,00 €, IVA inclòs (operació AFUT núm. 12082)

Lot 3 (impresos)

- Partida 30401/121610/22000: 11.951,00 €, IVA inclòs (operació AFUT núm. 12085)

Lot 4 (Mupis)

- Partida 10120/121910/22602: 1.000,00 €, IVA inclòs (operació A núm. 6844)

- Partida 10120/222130/22602: 300,00 €, IVA inclòs (operació A núm. 6846)

- Partida 10120/451270/22602: 500,00 €, IVA inclòs (operació A núm. 6851)

Lot 5 (publicacions)

- Partida 10120/121120/22602: 400,00 €, IVA inclòs (operació A núm. 6839)

- Partida 10120/121610/22602: 500,00€, IVA inclòs (operació A núm. 6841)

- Partida 10120/121910/22602: 750,00 €, IVA inclòs (operació A núm. 6843)

- Partida 10120/451270/22602: 750,00€, IVA inclòs (operació A núm. 6850)

EUPMT

Any 2008 (relació comptable tipus A 77)

Lot 1(cartells i fullets)

- Partida EUPMT/422410/22602: 544,58 €, IVA inclòs (operació A núm. 934)

- Partida EUPMT/422410/22602: 1.351,79 €, IVA inclòs (operació A núm. 935)

Lot 3 (impresos)

- Partida EUPMT/422400/22000: 300,00 €, IVA inclòs (operació A núm. 936)

- Partida EUPMT/422400/22000: 544,83 €, IVA, inclòs (operació A núm. 937)

- Partida EUPMT/422410/22006: 3.311,99 €, IVA, inclòs (operació A núm. 938)

Lot 5 (publicacions)

- Partida EUPMT/422400/22001: 568,81 €, IVA inclòs (operació A núm. 939)

- Partida EUMPT/422420/22602: 409,20 €, IVA inclòs (operació A núm. 940)

Any 2009

Lot 1(cartells i fullets)

- Partida EUPMT/422410/22602: 1.156,72 €, IVA inclòs (operació AFUT núm. 941)

- Partida EUPMT/422410/22602: 1.392,34 €, IVA inclòs (operació AFUT núm. 942)

- Partida EUPMT/422410/22602: 329,30 €, IVA inclòs (operació AFUT núm. 943)

- Partida EUPMT/422410/22602: 239,01 €, IVA inclòs (operació AFUT núm. 945)

Lot 2(sobres)

- Partida EUPMT/422400/22000: 280,39 €, IVA inclòs (operació AFUT núm. 946)

Lot 3 (impresos)

- Partida EUPMT/422400/22000: 1.005,61 €, IVA inclòs (operació AFUT núm. 947)

- Partida EUPMT/422400/22000: 561,17 €, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 948)

- Partida EUPMT/422410/22006: 800,52 €, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 949)

Lot 5 (publicacions)

- Partida EUPMT/422400/22001: 585,87 €, IVA inclòs (operació AFUT núm. 950)

- Partida EUPMT/422420/22602: 2.595,68 €, IVA inclòs (operació AFUT núm. 951)

- Partida EUPMT/422410/22602: 1.231,41 €, IVA inclòs (operació AFUT núm. 952)

Any 2010

Lot 1(cartells i fullets)

- Partida EUPMT/422410/22602: 385,57 €, IVA inclòs (operació AFUT núm. 953)

- Partida EUPMT/422410/22602: 782,03 €, IVA inclòs (operació AFUT núm. 954)

- Partida EUPMT/422410/22602: 109,77 €, IVA inclòs (operació AFUT núm. 955)

- Partida EUPMT/422410/22602: 79,67 €, IVA inclòs (operació AFUT núm. 956)

Lot 2(sobres)

- Partida EUPMT/422400/22000: 280,39 €, IVA inclòs (operació AFUT núm. 957)

Lot 3 (impresos)

- Partida EUPMT/422400/22000: 335,20 €, IVA inclòs (operació AFUT núm. 958)

- Partida EUPMT/422400/22000: 187,06 €, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 959)

Lot 5 (publicacions)

- Partida EUPMT/422420/22602: 865,23 €, IVA inclòs (operació AFUT núm. 960)

- Partida EUPMT/422410/22602: 1.268,35 €, IVA inclòs (operació AFUT núm. 961)

Patronat Municipal de Cultura (relació comptable tipus A núm. 315)

Any 2008:

Lot 1(cartells i fullets): 50.805,12 €, IVA inclòs.

Lot 2(sobres): 1.084,73 €, IVA inclòs

Lot 3 (impresos): 4.027,62 €, IVA inclòs.

Lot 5 (publicacions): 7.150,00 € IVA inclòs

Any 2009:

Lot 1(cartells i fullets): 72.694,51 €, IVA inclòs.

Lot 2(sobres): 1.859,54 €, IVA inclòs

Lot 3 (impresos): 4.654,95 €, IVA inclòs.

Lot 5 (publicacions): 15.697,88 € IVA inclòs

Any 2010:

Lot 1(cartells i fullets): 21.889,39 €, IVA inclòs.

Lot 2(sobres): 774,81 €, IVA inclòs

Lot 3 (impresos): 627,33 €, IVA inclòs.

Lot 5 (publicacions): 8.547,88 € IVA inclòs

Institut Municipal d'Educació

Any 2008 : 25.997,00 € , IVA inclòs (relació comptable A núm. 107)

Any 2009 : 39.000 €, IVA inclòs (relació comptable AFUT núm. 108)

Any 2009 : 12.997,00 €, IVA inclòs (relació comptable AFUT núm. 109)

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en les corresponents partides del pressupost municipal i dels organismes autònoms que s'aprovin per als exercicis del 2009 i 2010, a fi de poder atendre les depeses que es preveu meriti la present contractació durant les esmentades anualitats."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

6 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DEL SUBMINISTRAMENT DE HARDWARE ESTÀNDARD PER MICROINFORMÀTICA.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Atesa la sol·licitud del Cap del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions, de data 11/04/2008, en les que es sol·licita la tramitació de l'expedient administratiu per al subministrament de hardware estàndard per microinformàtica, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 80.000,00.-EUR, IVA inclòs.

Atès que l'art. 182.g del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques contempla l'aplicació del procediment negociat sense publicitat per a aquells béns declarats uniformes per a l'Administració, prèvia adopció dels tipus de béns mitjançant la corresponent convocatòria amb concurs.

Atesa l'adhesió de l'Ajuntament de Mataró al conveni de cooperació amb la Generalitat de Catalunya per a la utilització del catàleg de béns i productes homologats, efectuada per acord del Ple d'aquesta Corporació en la data de 07/01/2001.

S'acompanya plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regularà tant l'execució del subministrament com el sistema emprat per obtenir la millor oferta econòmica, consistent en la millora a la baixa de l'import fixat com a base per a aquesta contractació, a través de l'ús de la plataforma electrònica PECAP, a la que aquest Ajuntament s'adherí per decret núm. 5009/2005, de 6 de juny, de la consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació.

Vist l'informe emès pel Secretari General de data 18/04/2008 sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals de serveis aprovats per aquesta Corporació.

Tenint en compte que a la partida 30620/12132Z/62600 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat hi ha crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que meriti el subministrament objecte de contracte.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120, 182.g) i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, d'acord amb el previst a l'art. 67 en relació amb el 182.g) del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, del subministrament de hardware estàndard per microinformàtica, mitjançant procediment negociat sense publicitat, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 80.000.-EUR, IVA inclòs

Segon.- Autoritzar l'import de 80.000.-EUR, IVA inclòs, a càrrec de la partida 30620/12132Z/62600 del pressupost aprovat per la present anualitat (operació A núm. 15033)

Tercer.- Sol·licitar les ofertes per a la contractació del subministrament a través de la plataforma electrònica de la PECAP, a la que aquesta corporació s'adherí mitjançant decret núm. 5009/2005, de 6 de juny, de la consellera-delegada de Serveis Centrals i Planificació, a fi d'efectuar les consultes amb els proveïdors homologats per la Generalitat i adjudicar el subministrament objecte de contractació a favor de qui efectuï l'oferta més econòmica, amb millora a la baixa de l'import de 80.000'00.-EUR., IVA. inclòs, fixat com a base per a la present contractació".

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

7 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, AMB LA FORMA DE CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DE MENJADOR I SERVEI DE CÀTERING AL CASAL DE LA GENT GRAN DEL PARC, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Vista la sol·licitud efectuada pel cap del Servei d'Obres d'aquest Ajuntament, de data 4/04/2008, per a la tramitació de l'expedient de contractació de les obres del Projecte executiu per a menjador i servei de càtering al Casal de la Gent Gran del Parc, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 316.061,75 €, IVA inclòs.

Vist l'informe emès pel Secretari General de data 18/04/2008, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès que existeix crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40220/31331N/63200 del pressupost municipal aprovat per la present anualitat, per poder atendre les obligacions que es preveu meriti enguany la contractació de les obres i es preveu consignar crèdit adequat i suficient del pressupost que s'aprovi pel 2009.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2008 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació de les obres del Projecte executiu per a menjador i servei de càtering al Casal de la Gent Gran del Parc, atesa la utilitat pública de les mateixes segons consta al projecte i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 316.061,75 €, IVA inclòs.

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres del Projecte executiu per a menjador i servei de càtering al Casal de la Gent Gran del Parc, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.- Autoritzar l'import de 316.061,75 €, IVA inclòs, a càrrec de la partida núm. 40220/31331N/63200 del pressupost municipal de la següent manera:

Any 2008: 105.000,00.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 14112)

Any 2009: 211.061,75.-EUR, IVA, inclòs (operació ADFUT núm. 14113)

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes de la present contractació a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida municipal núm. 40220/31331N/63200 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici pressupostari del 2009.

Quart.- Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Cinquè.- Sotmetre l'adjudicació del present contracte a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte executiu per a menjador i servei de càtering al Casal de la Gent Gran del Parc, el qual fou aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 14/04/2008, i al que correspon donar el corresponent tràmit d'informació pública previst a l'art. 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

8 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, AMB LA FORMA DE CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, DE LES OBRES DEL PROJECTE DE MILLORA URBANA AL BARRI DE CIRERA (FASE II), I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Vista la sol·licitud efectuada pel cap del Servei de Manteniment d'aquest Ajuntament, de data 15/04/2008, per a la tramitació de l'expedient de contractació de les obres del projecte de millora urbana al barri de Cirera (fase II), per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 507.672,06 €, IVA inclòs.

Vist l'informe emès pel Secretari General de data 18/04/2008, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès que existeix crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40543/51112H/61100 del pressupost municipal aprovat per la present anualitat, per poder atendre les obligacions que es preveu meriti enguany la contractació de les obres.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2008 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació de les obres del projecte de millora urbana al barri de Cirera (fase II), atesa la utilitat pública de les mateixes segons consta al projecte i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 507.672,06 €, IVA inclòs.

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres del Projecte executiu per a menjador i servei de càtering al Casal de la Gent Gran del Parc, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.- Autoritzar l'import de 507.672,06 €, IVA inclòs, a càrrec de la partida núm. 40543/51112H/61100 del pressupost municipal de la següent manera aprovat per la present anualitat (operació A núm. 15923).

Quart.- Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Cinquè.- Sotmetre l'adjudicació del present contracte a la condició suspensiva d'aprovació definitiva de la modificació del projecte de millora urbana al barri de Cirera, que va ser aprovat inicialment per la Junta de Govern Local del dia 17/03/2008 i al que correspon donar el corresponent tràmit d'informació pública previst a l'art. 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

9 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, AMB LA FORMA DE CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, DE LES OBRES DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER SANT AGUSTÍ (TRAM COMPRÈS ENTRE EL CARRER GRAVINA I EL CAMÍ RAL I EL CARRER DE JAUME IBRAN I TRAM COMPRÈS ENTRE EL CARRER DE SANT AGUSTÍ I DE JAUME BALMES), I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Vista la sol·licitud efectuada pel cap del Servei d'Obres d'aquest Ajuntament, de data 4/04/2008, per a la tramitació de l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de reurbanització del carrer Sant Agustí (tram comprès entre el carrer Gravina i el Camí Ral i el carrer de Jaume Ibran i tram comprès entre el carrer de Sant Agustí i de Jaume Balmes), per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 462.318,53 €, IVA inclòs.

Vist l'informe emès pel Secretari General de data 18/04/2008, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès que existeix crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40220/46344A60100 del pressupost municipal aprovat per la present anualitat, per poder atendre les obligacions que es preveu meriti enguany la contractació de les obres i es preveu consignar crèdit adequat i suficient del pressupost que s'aprovi pel 2009.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2008 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de reurbanització del carrer Sant Agustí (tram comprès entre el carrer Gravina i el Camí Ral i el carrer de Jaume Ibran i tram comprès entre el carrer de Sant Agustí i de Jaume Balmes), atesa la utilitat pública de les mateixes segons consta al projecte i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 462.318,53 €, IVA inclòs.

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres per a l'execució del projecte de reurbanització del carrer Sant Agustí (tram comprès entre el carrer Gravina i el Camí Ral i el carrer de Jaume Ibran i tram comprès entre el carrer de Sant Agustí i de Jaume Balmes), mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.- Autoritzar l'import de 462.318,53 €, IVA inclòs, a càrrec de la partida núm. 40220/46344A/60100 del pressupost municipal de la següent manera:

Any 2008: 170.000.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 14342)

Any 2009: 292.318,53.-EUR, IVA, inclòs (operació ADFUT núm. 14343)

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes de la present contractació a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida municipal núm. 40220/46344A/60100 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici pressupostari del 2009.

Quart.- Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Cinquè.- Sotmetre l'adjudicació del present contracte a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte de reurbanització del carrer Sant Agustí (tram comprès entre el carrer Gravina i el Camí Ral i el carrer de Jaume Ibran i tram comprès entre el carrer de Sant Agustí i de Jaume Balmes), el qual fou aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 14/04/2008 i al que correspon donar el corresponent tràmit d'informació pública previst a l'art. 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

10 ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL QUADRE "MC" (C. ROSSELLÓ, MARATHON I MARE DE DÉU DE LA CISA).

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant subhasta i procediment obert, de les obres de renovació de l'enllumenat públic del quadre "MC" (carrers Rosselló, Marathon i Mare de Déu de la Cisa), a Mataró.

Atesa l'Acta de la Mesa de Contractació del dia 3 d'abril de 2008, en la qual consta la proposta d'adjudicació de les obres esmentades a l'empresa "Electricitat Boquet, SL", fins un import de 67.480'66 €, IVA inclòs.

Atès l'informe emès pel Cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, de data 7 d'abril de 2008, mitjançant el qual manifesta la seva conformitat a la proposta de la Mesa de Contractació.

Tenint en compte que la consignació de la partida 40543/43311E/61300 del pressupost municipal de 2008 és adequada i suficients per a atendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.- Adjudicar la subhasta celebrada per a la contractació de les obres de renovació de l'enllumenat públic del quadre "MC" (carrers Rosselló, Marathon i Mare de Déu de la Cisa), a Mataró, a favor de l'empresa "Electricitat Boquet, SL", fins un import de 67.480'66 €, IVA inclòs.

Segon.- Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40543/43311E/61300 del pressupost municipal de 2008 (doc. compt. D núm. 13861).

Tercer.- Autoritzar l'anotació comptable inversa A/ núm. 13862, de 26.438'13 €, corresponent a la diferència entre l'import previst per la licitació i l'import real de l'adjudicació.

Quart.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 2.699'23 € i pagui l'import de 444'96 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Cinquè.- Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

11 ADJUDICACIÓ DE LA RENOVACIÓ DE LES CALÇADES DELS CARRERS MARE DE DÉU DELS ÀNGELS I MELCIOR DE PALAU.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres de renovació de les calçades als c. Mare de Déu dels Àngels i Melcior de Palau, a Mataró.

Atès l'informe emès pel Cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, de data 7 d'abril de 2008, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres esmentades, a favor de l'empresa "Grupmas Constructors, SLU" fins un import de 255.218'00 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que en la consignació de la partida 40543/51112Z/61100 del pressupost municipal per a l'any 2008 hi ha crèdit adequat i suficient per a atendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.- Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres de renovació de les calçades als c. Mare de Déu dels Àngels i Melcior de Palau, a Mataró, a favor de l'empresa "Grupmas Constructors, SLU" fins un import de 255.218'00 €, IVA inclòs.

Segon.- Supeditar l'efectivitat de l'adjudicació al fet que l'empresa adjudicatària aporti a l'Ajuntament de Mataró la documentació que acrediti que està al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social (certificats positius).

Tercer.- Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació pressupostària de la partida 40543/51112Z/61100 de 2008 (doc. D núm. 13893).

Quart.- Autoritzar l'anotació comptable inversa A/ núm. 13902, de 26.880'61 €, corresponent a la diferència entre l'import previst per la licitació i l'import real de l'adjudicació.

Cinquè.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 10.208'72 €, corresponent al 4% del pressupost d'adjudicació, i pagui a l'Ajuntament de Mataró l'import de 436'32 €, corresponent a la publicació de l'anunci de licitació.

Sisè.- Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

12 ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL€LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL DE ROCAFONDA.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, dels treballs de pavimentació amb gespa artificial del camp de futbol de Rocafonda, a Mataró.

Atès l'informe emès conjuntament pel Cap del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró i pel Director del Patronat Municipal d'Esports, de data 5 d'abril de 2008, mitjançant el qual proposa l'adjudicació dels treballs esmentats, a favor de l'empresa "Mondo Ibérica, SA" fins un import de 508.480'46 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que en la consignació de la partida 40543/45232K/63200 del pressupost municipal per a l'any 2008 hi ha crèdit adequat i suficient per a atendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.- Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació dels treballs de pavimentació amb gespa artificial del camp de futbol de Rocafonda, a Mataró, a favor de l'oferta 2 presentada per l'empresa "Mondo Ibérica, SA" fins un import de 508.480'46 €, IVA inclòs.

Segon.- Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació pressupostària de la partida 40543/45232K/63200 de l'exercici 2008 (doc. D núm. 15929).

Tercer.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 20.339'22 €, corresponent al 4% del pressupost d'adjudicació.

Quart.- Autoritzar l'anotació comptable inversa A/ núm. 15937, de 41.519'54 €, corresponent a la diferència entre l'import previst per a la licitació i l'import real d'adjudicació.

Cinquè.- Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

-Servei de Recursos Humans-

13 CONVOCATÒRIA PER CONTRACTAR UN/A TÈCNIC/A MITJÀ/NA DE SERVEIS PERSONALS, CONTRACTE LABORAL TEMPORAL PER SUBSTITUCIÓ.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Aquesta Corporació necessita contractar un/a tècnic/a mitjà/na de serveis personals, amb un contracte laboral temporal de substitució.

El 14 d'abril de 2008, la Junta de Govern de l'Ajuntament de Mataró ha aprovat les Bases Generals dels processos selectius per a la cobertura de vacants temporals, ja sigui de la plantilla de funcionaris o de laborals.

Aquestes bases es troben publicades a la pàgina web municipal (www.mataro.cat). Les bases són la normativa reguladora d'aquesta convocatòria i per tant és imprescindible conèixer el seu contingut, si es participa en el procés selectiu.

De conformitat amb la Relació de llocs de treball d'aquesta corporació, les característiques i funcions són les següents:

Funcions generals:

1. Responsabilitzar-se dels respectius plans i programes, controlant la seva temporalització i execució.

2. Analitzar la realitat social i detectar les necessitats dels col·lectius a treballar per tal d'elaborar noves propostes.

3. Dissenyar, planificar i fer el seguiment de les actuacions que donen resposta a les necessitats detectades.

4. Coordinar-se a nivell tècnic amb els diferents serveis municipals, empreses i organismes supramunicipals que intervenen en la consecució dels objectius establerts.

5. Impulsar la participació social dels col·lectius d'interès i desenvolupar tasques de secretaria tècnica quan correspongui.

6. Representar la regidoria, comissionat o servei en grups de treball externs.

7. Elaborar nous projectes, estudis, informes, memòries i altres documents de treball.

8. Qualsevol altra funció de la competència professional de l'ocupant, que els seus caps jeràrquics li puguin encomanar.

Retribució: 31.067,12 .- € bruts any.

Requisits de participació:

Ser diplomat/da en educació social, treball social o bé acreditar els tres primers cursos complerts de les llicenciatures de Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia.

L'article 55 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei dels ens locals, atorga a l'alcalde la competència d'efectuar les convocatòries de processos de selecció.

En conseqüència, la consellera delegada de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següents ACORDS:

Primer.- Convocar proves selectives pel sistema de concurs de mèrits, que contindrà les següents parts:

a) Prova de català i/o de castellà. Si alguna persona no acredita els coneixements de català i/o castellà, realitzarà la/es prova/es corresponent/s abans de la prova pràctica i desprès de la teòrica.

b) Prova/es pràctica/ques eliminatòria/es, amb una puntuació total de 20. Es basaran en els següents temes:

- Les polítiques afirmatives de joventut.

- Disseny d'un Pla, Programa, Projecte. Avaluació: metodologia i indicadors. Memòria i resultats.

- Plantejament i desenvolupament d'un projecte

- La participació ciutadana: concepte i objectius. Models de participació. Els consells de joventut

- El teixit associatiu. L'associacionisme juvenil. Tipologies

- Les entitats juvenils. Foment d'activitats i programes a través d'un sistema de subvencions.

- Els serveis específics per sectors de població: La creació d'un centre o servei d'àmbit municipal o territorial i/o comarcal

- Intervenció comunitària en diferents sectors de població (infants, joves, immigrants, dona).

- Els serveis d'informació juvenil. Informació juvenil i noves tecnologies.

- Les oficines d'emancipació juvenil: habitatge, ocupació, formació, salut, oci i cultura

- El lleure infantil i juvenil. La dinamització d'activitats de lleure

c) Valoració de mèrits, d'acord amb el punt 8.5 de les bases generals.

- Es considerarà formació específica del lloc, tota la relacionada amb el col·lectiu de joves.

- Es considerarà formació general, tota la relacionada amb l'educació social, els serveis a la persona, la gestió i redacció de projectes, les eines d'ofimàtica d'us habitual.

- Es tindrà en compte la formació reglada diferent i igual o superior al requisit de la convocatòria, de les següents carreres universitàries: pedagogia, psicologia, treball social, psicopedagogia.

- Es valorarà com a experiència professional en qualsevol Administració Pública o a l'empresa privada, en un lloc de treball equivalent al que és objecte de convocatòria, tota la realitzada com a tècnic/a de grau mitjà o superior amb el col·lectiu de joves.

- Es valorarà com a experiència professional a l'Administració Pública o a l'empresa privada, en tasques diferents, tota la realitzada a l'entorn dels serveis a la persona.

- Es valorarà com 'altres mèrits', acreditar que es col·labora amb entitats o associacions a projectes relacionats amb el lloc de treball, així com haver fet de docent, ponent o formador en tasques relacionades.

Tot això, sense perjudici que l'òrgan de selecció pugui acordar a més d'aquests, valorar altres mèrits aportats per les persones presentades.

La documentació per a aquesta fase del procés selectiu, no serà necessari lliurar-la en el moment de presentar la sol·licitud. El servei de Recursos Humans obrirà un període de presentació de documents, un cop iniciat el procés selectiu i prèviament a la fase de concurs. Durant aquest període, es posarà a l'abast de les persones candidates que ho necessiten, assessorament especialitzat per a acreditar correctament l'historial professional.

d) Entrevista personal. La puntuació màxima serà de 2 punts. Podrà contenir proves psicotècniques si aquestes no formen part de les proves anteriors. Aquesta prova no tindrà caràcter eliminatori i es realitzarà si l'òrgan de selecció així ho acorda. Si es decidís no realitzar-la, explicarà els motius a l'acta de sessió corresponent.

Segon.- Nomenar les següents persones com a membres de l'òrgan de selecció d'aquest procés:

Presidenta: Sra. M. Assumpció Massaguer Ferrer, cap del servei de joventut i dona.

Vocal 1 i president suplent: Sr. Xavier Febrer Claveras, cap del servei de participació ciutadana.

Vocal 2: Sra. Assunción Muñoz Guerrero, cap del servei de Serveis Socials;

Vocal 3: Sra. Júlia Ortega Ramos, psicòloga del Servei de Recursos Humans.

Vocals suplents: Sra. Ester Merino Tarafa, cap de la secció de promoció social; Sra. Glòria Brusati Massaguer, tècnica de participació ciutadana.

Secretària: Sra. Cristina Moratalla de la Rosa, administrativa del servei de Recursos Humans;

Secretari suplent: Sr. Carles Ruiz Nogueras, administratiu del servei de Recursos Humans.

Hi serà present durant tot el procés selectiu, amb veu i sense vot, un membre del comitè de personal laboral.

Tercer.- Obrir termini de presentació de sol·licituds durant 10 dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

14 CONVOCATÒRIA PER CONTRACTAR UN/A TÈCNIC/A MITJÀ/NA DE GESTIÓ MEDI AMBIENTAL, AMB UN NOMENAMENT DE FUNCIONARI/ÀRIA INTERÍ/NA DE SUBSTITUCIÓ.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Aquesta Corporació necessita contractar un/a tècnic/a mitjà/na de serveis personals, amb un contracte laboral temporal de substitució.

El 14 d'abril de 2008, la Junta de Govern de l'Ajuntament de Mataró ha aprovat les Bases Generals dels processos selectius per a la cobertura de vacants temporals, ja sigui de la plantilla de funcionaris o de laborals.

Aquestes bases es troben publicades a la pàgina web municipal (www.mataro.cat). Les bases són la normativa reguladora d'aquesta convocatòria i per tant és imprescindible conèixer el seu contingut, si es participa en el procés selectiu.

De conformitat amb la Relació de llocs de treball d'aquesta corporació, les característiques i funcions són les següents:

Funcions generals:

1. Responsabilitzar-se dels respectius plans i programes, controlant la seva temporalització i execució.

2. Analitzar la realitat social i detectar les necessitats dels col·lectius a treballar per tal d'elaborar noves propostes.

3. Dissenyar, planificar i fer el seguiment de les actuacions que donen resposta a les necessitats detectades.

4. Coordinar-se a nivell tècnic amb els diferents serveis municipals, empreses i organismes supramunicipals que intervenen en la consecució dels objectius establerts.

5. Impulsar la participació social dels col·lectius d'interès i desenvolupar tasques de secretaria tècnica quan correspongui.

6. Representar la regidoria, comissionat o servei en grups de treball externs.

7. Elaborar nous projectes, estudis, informes, memòries i altres documents de treball.

8. Qualsevol altra funció de la competència professional de l'ocupant, que els seus caps jeràrquics li puguin encomanar.

Retribució: 31.067,12 .- € bruts any.

Requisits de participació:

Ser diplomat/da en educació social, treball social o bé acreditar els tres primers cursos complerts de les llicenciatures de Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia.

L'article 55 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei dels ens locals, atorga a l'alcalde la competència d'efectuar les convocatòries de processos de selecció.

En conseqüència, la consellera delegada de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següents ACORDS:

Primer.- Convocar proves selectives pel sistema de concurs de mèrits, que contindrà les següents parts:

e) Prova de català i/o de castellà. Si alguna persona no acredita els coneixements de català i/o castellà, realitzarà la/es prova/es corresponent/s abans de la prova pràctica i desprès de la teòrica.

f) Prova/es pràctica/ques eliminatòria/es, amb una puntuació total de 20. Es basaran en els següents temes:

- Les polítiques afirmatives de joventut.

- Disseny d'un Pla, Programa, Projecte. Avaluació: metodologia i indicadors. Memòria i resultats.

- Plantejament i desenvolupament d'un projecte

- La participació ciutadana: concepte i objectius. Models de participació. Els consells de joventut

- El teixit associatiu. L'associacionisme juvenil. Tipologies

- Les entitats juvenils. Foment d'activitats i programes a través d'un sistema de subvencions.

- Els serveis específics per sectors de població: La creació d'un centre o servei d'àmbit municipal o territorial i/o comarcal

- Intervenció comunitària en diferents sectors de població (infants, joves, immigrants, dona).

- Els serveis d'informació juvenil. Informació juvenil i noves tecnologies.

- Les oficines d'emancipació juvenil: habitatge, ocupació, formació, salut, oci i cultura

- El lleure infantil i juvenil. La dinamització d'activitats de lleure

g) Valoració de mèrits, d'acord amb el punt 8.5 de les bases generals.

- Es considerarà formació específica del lloc, tota la relacionada amb el col·lectiu de joves.

- Es considerarà formació general, tota la relacionada amb l'educació social, els serveis a la persona, la gestió i redacció de projectes, les eines d'ofimàtica d'us habitual.

- Es tindrà en compte la formació reglada diferent i igual o superior al requisit de la convocatòria, de les següents carreres universitàries: pedagogia, psicologia, treball social, psicopedagogia.

- Es valorarà com a experiència professional en qualsevol Administració Pública o a l'empresa privada, en un lloc de treball equivalent al que és objecte de convocatòria, tota la realitzada com a tècnic/a de grau mitjà o superior amb el col·lectiu de joves.

- Es valorarà com a experiència professional a l'Administració Pública o a l'empresa privada, en tasques diferents, tota la realitzada a l'entorn dels serveis a la persona.

- Es valorarà com 'altres mèrits', acreditar que es col·labora amb entitats o associacions a projectes relacionats amb el lloc de treball, així com haver fet de docent, ponent o formador en tasques relacionades.

Tot això, sense perjudici que l'òrgan de selecció pugui acordar a més d'aquests, valorar altres mèrits aportats per les persones presentades.

La documentació per a aquesta fase del procés selectiu, no serà necessari lliurar-la en el moment de presentar la sol·licitud. El servei de Recursos Humans obrirà un període de presentació de documents, un cop iniciat el procés selectiu i prèviament a la fase de concurs. Durant aquest període, es posarà a l'abast de les persones candidates que ho necessiten, assessorament especialitzat per a acreditar correctament l'historial professional.

h) Entrevista personal. La puntuació màxima serà de 2 punts. Podrà contenir proves psicotècniques si aquestes no formen part de les proves anteriors. Aquesta prova no tindrà caràcter eliminatori i es realitzarà si l'òrgan de selecció així ho acorda. Si es decidís no realitzar-la, explicarà els motius a l'acta de sessió corresponent.

Segon.- Nomenar les següents persones com a membres de l'òrgan de selecció d'aquest procés:

Presidenta: Sra. M. Assumpció Massaguer Ferrer, cap del servei de joventut i dona.

Vocal 1 i president suplent: Sr. Xavier Febrer Claveras, cap del servei de participació ciutadana.

Vocal 2: Sra. Assunción Muñoz Guerrero, cap del servei de Serveis Socials;

Vocal 3: Sra. Júlia Ortega Ramos, psicòloga del Servei de Recursos Humans.

Vocals suplents: Sra. Ester Merino Tarafa, cap de la secció de promoció social; Sra. Glòria Brusati Massaguer, tècnica de participació ciutadana.

Secretària: Sra. Cristina Moratalla de la Rosa, administrativa del servei de Recursos Humans;

Secretari suplent: Sr. Carles Ruiz Nogueras, administratiu del servei de Recursos Humans.

Hi serà present durant tot el procés selectiu, amb veu i sense vot, un membre del comitè de personal laboral.

Tercer.- Obrir termini de presentació de sol·licituds durant 10 dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

15 CONVOCATÒRIA PER CONTRACTAR UN/A TÈCNIC/A MITJÀ/NA DE GESTIÓ, AMB UN NOMENAMENT DE FUNCIONARI/ÀRIA INTERÍ/NA MENTRE NO ES COBREIXI LA PLAÇA EN PROPIETAT.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Aquesta Corporació necessita contractar un/a tècnic/a mitjà/na de gestió, amb un nomenament de funcionari/ària interí/na mentre no es cobreixi la plaça en propietat.

El 14 d'abril de 2008, la Junta de Govern de l'Ajuntament de Mataró ha aprovat les Bases Generals dels processos selectius per a la cobertura de vacants temporals, ja sigui de la plantilla de funcionaris o de laborals.

Aquestes bases es troben publicades a la pàgina web municipal mataro.cat. Les bases són la normativa reguladora d'aquesta convocatòria i per tant és imprescindible conèixer el seu contingut, si es participa en el procés selectiu.

De conformitat amb la Relació de llocs de treball d'aquesta corporació, les característiques i funcions són les següents:

Funcions generals:

- Realitzar tasques de suport en el tractament i anàlisi d'informació socioeconòmica: publicacions periòdiques: informe de conjuntura, observatori del mercat laboral, publicació de població...

- Atendre les comandes d'informació socioeconòmica

- Col·laborar en l'elaboració del programa d'actuació municipal, en el seguiment i l'avaluació.

- Donar recolzament en la redefinició del Pla de Qualitat.

- Col·laborar en projectes d'implantació i seguiment dels sistemes de Qualitat (ISO, Cartes de Servei...).

- Donar suport i coordinació en l'elaboració de memòries i quadres de comandament.

- Altres funcions de la seva competència professional que els seus caps jeràrquics li assignin.

Retribució: 31.117,94 .- € bruts any.

Requisits de participació:

S'han de complir com a màxim quan finalitzi la data de presentació de sol·licituds.

1. Estar en servei actiu a l'Ajuntament de Mataró.

2. Ser funcionari de carrera d'alguna de les següents categories professionals:

- Administratius i Auxiliars administratius, grups C1 i C2 de l'Escala d'Administració General.

- Tècnics Especialistes, grup C1, de l'Escala d'Administració Especial.

O bé tenir una plaça fixa de la plantilla de laborals, d'alguna de les següents categories professionals:

- Tècnics especialistes, oficials primera i segona administratiu, grup C1.

3. Estar en possessió d'una titulació de grau mig, o bé acreditar que s'està en possessió de crèdits suficients per participar a convocatòries de places de grup B a l'Administració.

D'acord amb les atribucions que em corresponen segons l'art. 55 del Decret 214/90 de 30 de juliol, pel qual s'aproven el Reglament del Personal al servei de les Entitats Locals i disposicions concordants,

R E S O L C:

Primer.- Convocar proves selectives pel sistema de concurs de mèrits, que contindrà les següents parts:

i) Prova de català. Si alguna persona no acredita els coneixements de català, realitzarà la/es prova/es corresponent/s abans de la prova pràctica i desprès de la teòrica.

j) Prova/es pràctica/ques eliminatòria/es, amb una puntuació total de 20. Es basaran en els següents temes:

- Fons d'informació socioeconòmica.

- Indicadors d'activitat econòmica.

- Indicadors i conceptes del mercat laboral.

- Anàlisi i indicadors socials.

- Conceptes bàsics de l'anàlisi estadístic.

- Nocions del quadre de comandament.

- Sistemes d'implantació de qualitat. ISO, Cartes de Servei, CAF, EFQM...

k) Valoració de mèrits, d'acord amb el punt 8.5 de les bases generals.

- Es considerarà formació específica del lloc, tota la relacionada amb la gestió i redacció de projectes, la qualitat, l'estadística.

- Es considerarà formació general, tota la relacionada directament amb l'Administració Pública i les eines d'ofimàtica d'us habitual.

- Es tindrà en compte la formació reglada diferent i igual o superior al requisit de la convocatòria, de les següents carreres universitàries: dret, ciències polítiques, economia, administració i direcció d'empreses, ciències del treball, psicologia social, enginyeria d'organització industrial.

- Es valorarà com a experiència professional en qualsevol Administració Pública o a l'empresa privada, en un lloc de treball equivalent al que és objecte de convocatòria, tota la realitzada com a tècnic/a de grau mitjà o superior en matèria d'organització, qualitat, recursos humans, estudis i anàlisi de dades socioeconòmiques.

- Es valorarà com a experiència professional a l'Administració Pública o a l'empresa privada, en tasques diferents, però relacionades, el temps de serveis prestats o l'antiguitat reconeguda a l'Ajuntament.

Tot això, sense perjudici que l'òrgan de selecció pugui acordar a més d'aquests, valorar altres mèrits aportats per les persones presentades.

La documentació per a aquesta fase del procés selectiu, no serà necessari lliurar-la en el moment de presentar la sol·licitud. El servei de Recursos Humans obrirà un període de presentació de documents, un cop iniciat el procés selectiu i prèviament a la fase de concurs. Durant aquest període, es posarà a l'abast de les persones candidates que ho necessiten, assessorament especialitzat per a acreditar correctament l'historial professional.

l) Entrevista personal. La puntuació màxima serà de 2 punts. Podrà contenir proves psicotècniques si aquestes no formen part de les proves anteriors. Aquesta prova no tindrà caràcter eliminatori i es realitzarà si l'òrgan de selecció així ho acorda. Si es decidís no realitzar-la, explicarà els motius a l'acta de sessió corresponent.

Segon.- Nomenar les següents persones com a membres de l'òrgan de selecció d'aquest procés:

President: Sr. Jordi Arderiu Camarasa, cap del servei d'estudis i planificació.

Vocal 1 i president suplent: Sr. Josep Madorell Bonora, cap del servei de Recursos Humans.

Vocal 2: Sra. Elena Solano Boix, tècnica del servei d'estudis i planificació;

Vocal 3: Sra. Júlia Ortega Ramos, psicòloga del servei de Recursos Humans.

Vocal suplent: Sr. Gerard Reverté Calvet, tècnic del servei d'estudis i planificació.

Secretària: Sra. Cristina Moratalla de la Rosa, administrativa del servei de Recursos Humans;

Secretari suplent: Sr. Carles Ruiz Nogueras, administratiu del servei de Recursos Humans.

Hi serà present durant tot el procés selectiu, amb veu i sense vot, un membre de la Junta de Personal.

Tercer.- Obrir termini de presentació de sol·licituds durant 10 dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

-Servei d'Estudis i Planificació-

16 RATIFICACIÓ DE DOS DECRETS PER A LA SOL.LICITUD DE DUES SUBVENCIONS EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DEL MINISTERI ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DESTINADA A COFINANÇAR PROJECTES D'INVERSIÓ AMB PARTICIPACIÓ DE LA SOCIETAT CIVIL.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

A)

"Per Decret 2598/2008 de 25 de març, es va acordar la sol·licitud d'una subvenció per un import de 559.343,80 euros per al projecte "Construcció Equipament Cívic de Participació al carrer Tres Torres de Mataró" en el marc de la convocatòria del Ministerio de Administraciones Públicas, destinada al cofinançament de projectes de les corporacions locals amb participació de la societat civil, convocatòria per a l'exercici 2008 (Ordre APU/293/2006 de 31 de gener, de desenvolupament i aplicació del Reial Decret 835/2003, de 27 de juny, per al que es regula la cooperació econòmica de l'Estat a les inversions de les Entitats Locals). L'import sol·licitat correspon al 35 per 100 del total del pressupost del projecte d'execució aprovat.

En conseqüència, la presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.- Ratificar el Decret 2598/2008, de 25 de març, de la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

Vista la convocatòria del Ministerio de Administraciones Públicas, Ordre APU/293/2006 de 31 de gener, de desenvolupament i aplicació del Reial Decret 835/2003, de 27 de juny, per al que es regula la cooperació econòmica de l'Estat a les inversions de les Entitats Locals, on al seu capítol V es recull els projectes de millora dels serveis locals amb participació de la societat civil.

Vist l'acord de data 19 de març de 2007 adoptat per Junta de Govern Local pel qual s'aprova inicialment el projecte executiu d'equipament cívic de participació al carrer de les Tres Roques de Mataró, amb un pressupost d'execució per contracte de 1.598.125,17€ IVA inclòs.

Vist que aquest projecte s'ajusta als criteris establerts en les bases reguladores de concessió de l'esmentada convocatòria de subvencions.

Atès que l'article 37è estableix que la quantia de la subvenció podrà ascendir a fins el 50% de l'import del projecte, i que el percentatge de finançament propi per part de l'ens local serà d'un mínim del 15% de l'import de la inversió.

Vist que el projecte compta amb una subvenció aprovada per la Generalitat de Catalunya., dins del Programa de barris i àrees urbanes d'especial atenció (Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen especial atenció) dins de la convocatòria de l'any 2005, per import igual al 50% del cost del projecte.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, RD Legislatiu 781/86, de 18 d'abril que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, llei 8/87 de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya i del decret d'alcaldia de data 16 de juny de 2007 de delegació es proposa:

Primer.- Sol·licitar una subvenció d'import 559.343,80 euros per al projecte "Construcció Equipament Cívic de Participació al carrer Tres Roques de Mataró".dintre de la convocatòria del Ministerio de Administraciones Públicas, destinada al cofinançament de projectes de les corporacions locals amb participació de la societat civil, convocatòria per a l'exercici 2008 (Ordre APU/293/2006 de 31 de gener, de desenvolupament i aplicació del Reial Decret 835/2003, de 27 de juny, per al que es regula la cooperació econòmica de l'Estat a les inversions de les Entitats Locals). L'import sol·licitat correspon al 35 per 100 del total del pressupost del projecte d'execució aprovat.

Segon.- Ratificar el present acord en la propera Junta de Govern Local que es celebri, donat que el termini de presentació de les sol·licitud per la concessió de subvencions públiques destinades al cofinançament de projectes de les corporacions locals amb participació de la societat civil, finalitza el dia 31 de març de 2008.

Tercer.- Comunicar els anteriors acords als serveis municipals d'Obres i Participació Ciutadana."

B)

"Per Decret 2597/2008 de 25 de març, es va acordar la sol·licitud d'una subvenció per un import de 130.191,31 euros per al projecte "Ampliació dels estudis de Mataró Radio" en el marc de la convocatòria del Ministerio de Administraciones Públicas, destinada al cofinançament de projectes de les corporacions locals amb participació de la societat civil, convocatòria per a l'exercici 2008 (Ordre APU/293/2006 de 31 de gener, de desenvolupament i aplicació del Reial Decret 835/2003, de 27 de juny, per al que es regula la cooperació econòmica de l'Estat a les inversions de les Entitats Locals). L'import sol·licitat correspon al 50 per 100 del total del pressupost del projecte d'execució aprovat.

En conseqüència, la presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.- Ratificar el Decret 2597/2008, de 25 de març, de la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

Vista la convocatòria del Ministerio de Administraciones Públicas, Ordre APU/293/2006 de 31 de gener, de desenvolupament i aplicació del Reial Decret 835/2003, de 27 de juny, per al que es regula la cooperació econòmica de l'Estat a les inversions de les Entitats Locals, on al seu capítol V es recull els projectes de millora dels serveis locals amb participació de la societat civil.

Vist l'acord de data 1 d'octubre de 2007 adoptat per Junta de Govern Local pel qual s'aprova inicialment el projecte executiu de l'ampliació dels estudis de Mataró Radio, amb un pressupost d'execució per contracte de 260.382,66€ IVA inclòs.

Vist que aquest projecte s'ajusta als criteris establerts en les bases reguladores de concessió de l'esmentada convocatòria de subvencions.

Atès que l'article 37è estableix que la quantia de la subvenció podrà ascendir a fins el 50% de l'import del projecte, i que el percentatge de finançament propi per part de l'ens local serà d'un mínim del 15% de l'import de la inversió.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, RD Legislatiu 781/86, de 18 d'abril que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, llei 8/87 de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya i del decret d'alcaldia de data 16 de juny de 2007 de delegació es proposa:

Primer.- Sol·licitar una subvenció d'import 130.191,33 euros per al projecte "Ampliació dels estudis de Mataró Ràdio" dintre de la convocatòria del Ministerio de Administraciones Públicas, destinada al cofinançament de projectes de les corporacions locals amb participació de la societat civil, convocatòria per a l'exercici 2008 (Ordre APU/293/2006 de 31 de gener, de desenvolupament i aplicació del Reial Decret 835/2003, de 27 de juny, per al que es regula la cooperació econòmica de l'Estat a les inversions de les Entitats Locals). L'import sol·licitat correspon al 50 per 100 del total del pressupost del projecte d'execució aprovat.

Segon.- Ratificar el present acord en la propera Junta de Govern Local que es celebri, donat que el termini de presentació de les sol·licitud per la concessió de subvencions públiques destinades al cofinançament de projectes de les corporacions locals amb participació de la societat civil, finalitza el dia 31 de març de 2008.

Tercer.- Comunicar els anteriors acords als serveis municipals d'Obres i Participació Ciutadana."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

17 APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PARCIAL DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE CAN XAMMAR, PROMOGUT PER PUMSA I AUTORITZACIÓ PER EXECUTAR LES OBRES.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"En data 19 d'abril de 2004 l'Ajuntament de Mataró va aprovar inicialment el Projecte d'urbanització de l'espai resultant de les edificacions del Camí Ral, 254-256, en el qual estava prevista, entre d'altres intervencions, la construcció d'una passera de connexió entre la plaça de Can Xammar i la Baixada de les Escaletes amb la plaça de la Muralla.

En data 19 d'octubre de 2005, PUMSA, encarregada d'executar el projecte, va formalitzar amb l'empresa adjudicatària, EUROCATALANA Obres i Serveis SL, l'Acta de recepció de les obres.

Les obres van finalitzar sense que s'executés la passera per a vianants prevista en el projecte per manca de disponibilitat del sòl.

Ara, un cop s'ha resolt l'anterior impediment, es pot procedir a la construcció d'aquest element, prèvia aprovació del corresponent projecte executiu.

Examinat el "Projecte constructiu de la passera de vianants a la plaça de la Muralla de Mataró (El Maresme)", redactat per l'empresa Global PM Consultores, SL, per encàrrec de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA), que té per objecte la descripció i valoració de les obres que s'han d'executar per tal de construir una passarel·la de vianants que connectarà la plaça de Can Xammar i la Baixada de les Escaletes amb la plaça de la Muralla, amb un pressupost d'execució per contracte de 463.854,33 €, IVA inclòs, i de 474.675,31 €, IVA inclòs per a coneixement de l'administració.

L'àmbit del projecte es troba al cor del nucli històric de Mataró.

La primera actuació que es va fer va ser a la plaça de Can Xammar i la reurbanització dels carrers de Na Pau, Sant Cristòfor i Baixada de les Espenyes, unes obres que es van inaugurar el juliol del 2003 i que van servir per posar en relleu les restes arqueològiques trobades a la zona. També s'ha creat un aparcament subterrani i s'han construït diverses promocions d'habitatges i locals comercials, així com les obres de consolidació de la muralla del segle XVI.

La nova passarel·la substituirà l'existent, que es va instal·lar de forma provisional l'any 2005, durant les obres d'urbanització de la plaça de la Muralla. En aquest moment no es va poder construir una rampa definitiva per manca de disponibilitat de sòl privat afectat. L'empresa que resulti adjudicatària d'aquesta actuació, també s'encarregarà de crear un mur de separació amb les propietats veïnes i d'urbanitzar la zona afectada per les obres d'instal·lació de la rampa.

El futur element arquitectònic de pas tindrà 2,70 m d'amplada i 43 m de longitud, i no superarà el 10% de pendent. La rampa, de fusta antilliscant, serà adaptada, de manera que l'accés es farà a peu pla per tots dos extrems de la passarel·la. A més, hi haurà quatre replans de descans al llarg de la mateixa per fer més còmoda la circulació dels vianants.

Serà una construcció singular amb estructura metàl·lica, per a la creació de la qual s'utilitzaran 41.000 kg d'acer. El seu disseny ha tingut en compte la visibilitat de la part de la muralla del segle XVI, declarada Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN), que es troba a la plaça de la Muralla. Així, els pilars de la passarel·la s'ubicaran de manera que no impedeixin la seva visió, i les baranes de la rampa seran metàl·liques amb vidre transparent, material que també contribuirà a la seva visibilitat.

El projecte també contempla la urbanització completa de l'espai que queda sota la passarel·la, que serà transitable quan es facin visites de la muralla. La superfície total a urbanitzar és de 320 m2. Així, es netejarà la zona, que actualment està coberta de vegetació, i es pavimentarà donant continuïtat a la plaça de la Muralla. A més, es crearan la xarxa de clavegueram i d'enllumenat públic, que es connectaran a les xarxes de serveis que ja existeixen a la plaça.

També es construirà un mur de formigó que donarà uniformitat a l'espai, i que crearà una separació entre la passarel·la i les propietats veïnes del Camí Ral, entre els números 270 i 284.

El cap del Servei d'Obres, en data 15/04/2008, ha informat que no hi ha cap impediment d'ordre tècnic que impedeixi l'aprovació del projecte, però esmenta una sèrie de requeriments que s'hauran d'incorporar al projecte executiu per a poder procedir a la seva aprovació inicial abans de l'autorització d'inici de les obres, i són els següents:

· S'haurà d'aportar el full d'assumeix de la direcció facultativa i del coordinador de seguretat i salut i s'haurà de garantir la total disponibilitat del sòl. Es fixarà dia de visita per al seguiment de les obres per part dels tècnics municipals.

El termini d'execució previst és de 5 mesos.

Atès que l'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar els projectes municipals d'obres.

Atès que el projecte ha superat el tràmit previst en l'article 36 del ROAS, sobre l'examen previ d'aquests documents tècnics, quan no hagin estat elaborats pels serveis tècnics municipals.

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment el "Projecte constructiu de la passera de vianants a la plaça de la Muralla de Mataró (El Maresme)", redactat per l'empresa Global PM Consultores, SL, per encàrrec de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA), que té per objecte la descripció i valoració de les obres que s'han d'executar per tal de construir una passarel·la de vianants que connectarà la plaça de Can Xammar i la Baixada de les Escaletes amb la plaça de la Muralla, amb un pressupost d'execució per contracte de 463.854,33 €, IVA inclòs, i de 474.675,31 €, IVA inclòs per a coneixement de l'administració.

Segon.- Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies, segons estableix l'art 219.2 de la Llei municipal 8/87, de 15 d'abril, de règim local de Catalunya, i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit que no es presentin reclamacions dins de l'esmentat termini.

Tercer.- Autoritzar l'execució de les obres descrites en el projecte a PUMSA, dins del marc de l'encàrrec global que ja es va fer a aquesta societat municipal per acord del Ple de 2/12/1999, amb l'advertiment que formula el cap del servei d'Obres en el seu informe de data 15/04/2008, a fi i efecte que siguin incorporats els seus requeriments al projecte executiu per a poder procedir a la seva aprovació definitiva abans de l'inici de les obres.

Quart.- Notificar els anteriors acords al Patronat Municipal de Cultura i als serveis municipals de Gestió Econòmica, Manteniment i Mobilitat i al gerent de PUMSA, als seus efectes."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

18 SOL€LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE LA BIBLIOTECA DE L'ESCORXADOR DINS DEL PUOSC 2008-2012

El senyor Francesc Teixidó i Pont, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5005, del dia 9 de novembre de 2007, el Departament de Governació i Administracions Públiques publica el Decret 245/2007, de 6 de novembre, de convocatòria per a la formulació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al quinquenni 2008-2012.

Mitjançant aquest decret s'obre la convocatòria del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, que permetrà finançar als municipis per a realitzar inversions en obres i serveis de competència municipal durant les properes anualitats 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012.

L'objectiu de les ajudes previstes en aquesta convocatòria és impulsar les inversions en l'àmbit local per tal de millorar la qualitat de vida dels ciutadans i millorar l'equilibri territorial en la prestació dels serveis municipals.

Així el PUOSC subvenciona actuacions destinades als serveis públics, obres de rehabilitació, obres i serveis que ampliïn el seu àmbit d'actuació i les adquisicions de béns que serveixin per al foment d'activitats de les entitats locals.

Les actuacions objecte de la convocatòria han de correspondre a la programació d'inversions dels ens beneficiaris per cobrir dèficits en obres i serveis de titularitat municipal.

El títol III de la convocatòria faculta als ajuntaments perquè incloguin les actuacions municipals seleccionades en els diferents programes previstos.

En data 10 de desembre de 2007 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Mataró acordà presentar una sèrie d'actuacions municipals per a la seva inclusió en la convocatòria del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 2008-2012, que han estat resoltes provisionalment, constantant-se l'exclusió d'una d'elles i la disminució dels imports sol·licitats d'unes altres.

Vist que la Generalitat ha obert un nou termini per a presentar actuacions per al Programa específic de biblioteques, destinat a dotar els municipis i les comarques dels serveis bibliotecaris de competència municipal que preveu el Mapa de lectura pública de Catalunya, que serà vigent durant tot el període 2008-2012, segons edicte del director general d'Administració Local de data 7 d'abril de 2008, publicat en el DOGC número 5107, de data 9 d'abril de 2008.

La subvenció màxima que en conjunt pot rebre cada ens beneficiari per a aquest programa és com a màxim d'un 50% del cost total previst en el projecte.

L'actuació municipal que ha estat seleccionada i que s'ajusta a les exigències i requisits del programa esmentat és:

Programa específic de biblioteques:

Construcció biblioteca municipal a l'edifici de l'Escorxador

anualitat 2010-2011

1.000.000,00 €

amb un pressupost previst de 4.500.000,00 €. I i amb un ajut sol·licitat d'1.000.000,00 €, que suposa un 22% sobre el cost previst de l'obra.

Aquest actuació figura inclosa en altres convocatòries, a l'espera de resolució.

L'actuació seleccionada ha d'estar aprovada per l'òrgan municipal competent segons les bases de la convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 3 de maig de 2008.

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar la sol·licitud de l'actuació municipal que ha estat seleccionada per l'Ajuntament de Mataró per a la seva inclusió en la convocatòria prevista en el Decret 245/20007, de 6 de novembre, per a la formulació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 2008-2012 (DOGC núm. 5005, de 9 de novembre) i que és:

Programa específic de biblioteques:

Construcció biblioteca municipal a l'edifici de l'Escorxador

Anualitat 2010-2011

1.000.000,00 €

segons anunci publicat en el DOGC número 5107, de data 9 d'abril de 2008.

Segon.- Complimentar el formulari de sol·licitud aprovat a l'efecte, i presentar aquesta sol·licitud i les al·legacions acordades a l'aprovació inicial de la planificació quinquennal del PUOSC dins del termini establert, abans del 3 de maig de 2008 (www.eacat.net).

Tercer.- Notificar els anteriors acords al Departament de Governació i Administracions públiques, així com als serveis municipals d'Ingressos, Gestió Econòmica, Manteniment, Mobilitat, Participació Ciutadana, i al Patronat Municipal de Cultura, als seus efectes."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

-Servei de Manteniment-

19 APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS DE PAVIMENTACIÓ AMB GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL DE ROCAFONDA.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Vist el "Projecte executiu i l'estudi de seguretat i salut dels treballs de pavimentació amb gespa artificial del camp municipal de futbol de Rocafonda. Opció 2", presentat per l'empresa Mondo Ibérica, S.A, i redactat per l'arquitecte Sr. Carlos Galiano Gràcia, per un import de 508.480,46 Euros IVA inclòs.

Vist l'informe emes pel Cap del Servei de Manteniment i Serveis.

Atès que el present Projecte reuneix els requisits previstos en els articles 24 i següents del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, que disposen els documents que han de contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres.

Atès igualment que el projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2 d'aquest.

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment que signa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment el "Projecte executiu i l'estudi de seguretat i salut dels treballs de pavimentació amb gespa artificial del camp municipal de futbol de Rocafonda. Opció 2", presentat per l'empresa Mondo Ibérica, S.A, i redactat per l'arquitecte Sr. Carlos Galiano Gràcia, per un import de 508.480,46 Euros IVA inclòs, amb càrrec a la partida 40543.45232K.63200. Inversió equipaments esportius - Rocafonda.

Segon.- Autoritzar a l'empresa contractada, a la iniciació dels treballs de les obres, a partir de la data d'aprovació definitiva del projecte, prèvia presentació del full d'assumpció de la direcció facultativa i el nomenament del coordinador de seguretat.

Tercer.- Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, inserint el corresponent anunci en el BOP perquè es puguin presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin adients, amb el benentès que de no presentar-se'n cap, esdevindrà aprovat definitivament.

Quart.- Comunicar el present acord al Patronat Municipal d'Esports i al Servei de Compres i Contractacions."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

-Servei d'Habitatge-

20 ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL C. CHURRUCA, 57 BX.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"Per provisió de 21 de febrer de 2008 ha estat incoat a Jorge Terradas Terradas expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació de dos rètols un en banderola i l'altra adossat a façana, sense llicència i il·legalitzables, al c. Churruca, 57, bxs, i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada ha presentat escrit on exposa que ha donat instruccions per retirar el rètol i sol·licita l'anul·lació de la sanció practicada.

Respecte a la manifestació de voluntat de complir la normativa es pren en consideració, no obstant això convé continuar amb la tramitació de l'expedient i fixar un termini pel seu compliment, a fi d'evitar dilacions innecessàries. Pel que fa a la sanció esmentada resulta que encara no ha estat imposada cap multa, únicament se li ha fet l'advertiment en cas d'incompliment del termini que ara es concedeix.

El servei tècnic municipal ha informat que els rètols són il·legalitzables per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat en planta baixa tipus banderola infringeix l'article 19.2.1 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix, en especial tots els logotips o similars de marques comercials.

El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Jorge Terradas Terradas que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol en banderola i el rètol enquadrat en fons opac sobre el parament de façana, al c. Churruca, 57, bxs.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

21 ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL CAMÍ RAL, 518 BX.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"Per provisió de 12 de març de 2008 ha estat incoat a Personal 7 ETT, SA expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable al Camí Ral, 518, bxs, i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada ha sol·licitat mantenir el rètol en banderola en haver-hi d'altres a la zona i ser l'establiment un servei d'atenció al públic.

Respecte a dites al·legacions resulta que no hi ha greuge comparatiu, existeixen altres rètols instal·lats abans de l'entrada en vigor de l'Ordenança de publicitat de l'any 1993, però els rètols detectats, no ajustats a normativa, i no prescrits, també són objecte de denuncia i de la tramitació corresponent, a més doctrina reiterada del Tribunal Constitucional relativa al principi d'igualtat garantit per l'article 14 CE, estableix que no hi ha dret a la igualtat en la il·legalitat. Pel que fa a prestar un servei d'atenció al públic no l'eximeix del compliment de la normativa, únicament es permeten les banderoles amb referència simbòlica d'interès general, com són P de pàrking, H d'hotel o indicació de caixer automàtic sense el nom comercial de l'establiment.

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat en planta baixa tipus banderola infringeix l'article 19.2.1 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix, en especial tots els logotips o similars de marques comercials.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Personal 7 ETT, SA que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol en banderola, al Camí Ral, 518, bxs.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Benestar Social-

22 APROVACIÓ DE LA SIGNATURA DEL CONVENI REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A FAVOR DE L'ASSEMBLEA LOCAL DE LA CREU ROJA DE MATARÓ.

El senyor Joan Antoni Baron, Alcalde President, presenta la proposta següenty:

"Relació de fets

Dins les formes d'activitat de les administracions públiques hi ha la de foment de les activitats que porten a terme les entitats i les persones físiques que complementin o supleixin els serveis de competència municipal o que siguin d'interès públic local.

En aquest sentit, la Creu Roja porta a terme un seguit d'activitats tant de caire social com serveis de prevenció, salvament, socorrisme i recuperació, així com temes relacionats amb nova ciutadania.

L'Ajuntament de Mataró considera convenient col·laborar donant el suport econòmic següent a les activitats que realitza aquesta associació:

- 63.246,67 euros (seixanta-tres mil dos-cents quaranta-sis euros amb seixanta-set cèntims d'euro), amb càrrec a la partida 60550 313410 48900 del pressupost municipal de despeses, projecte 3134105001, per a la realització d'activitats de serveis socials.

- 84.398,20 euros (vuitanta-quatre mil tres-cents noranta-vuit euros amb vint cèntims d'euro) amb càrrec de la partida 20300 445110 48900 de Conveni de col·laboració amb la Creu Roja, projecte 4451105001, per a la realització d'activitats en l'àmbit de la protecció civil.

En el pressupost i a les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament per l'any 2008 consta una previsió de 131.644,87 euros (cent trenta-un mil sis-cents quaranta-quatre euros amb vuitanta-set cèntims d'euro) per donar suport a les activitats que realitza questa entitat.

Es preveu una aportació addicional per part del Servei de Benestar Social d'import 16.000 euros condicionada a la modificació de les bases d'execució del pressupost municipal

Es compleixen totes les condicions necessàries per a la signatura del conveni i annexos, objecte d'aquest expedient, tal i com es pot comprovar amb la documentació que hi consta.

Per tot el que s'ha exposat el sotasignat proposa que la Junta de Govern Local adopti la resolució següent:

Primer.- Aprovar la signatura del conveni per a la formalització de les ajudes econòmiques destinades a l'Assemblea Local de la Creu Roja de Mataró per a la realització d'activitats socials i serveis de prevenció, salvament, socorrisme i recuperació el text del qual s'acompanya a aquesta proposta, per un import total de 147.644,87 euros.

Segon.- Condicionar l'efectivitat de 16.000 euros de l'aportació total a la modificació de les bases d'execució.

Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa de 84.398,20 euros amb càrrec a la partida 20300 445110 48900, per a la realització d'activitats en l'àmbit de la protecció civil, del pressupost de despeses del 2008.

Quart.- Autoritzar i disposar la despesa de 63.246,67 euros, amb càrrec a la partida 60550 313410 48900, per a la realització d'activitats de serveis socials, del pressupost del 2008. D'aquesta quantitat, 16.000 euros resten condicionats a la modificació de les bases d'execució de l'exercici 2008.

Cinquè.- Facultar a l'Il·lm. Sr. Alcalde per a la signatura del conveni i de la resta de documentació necessària.

Sisè.- Notificar aquesta resolució a la creu Roja per tal de procedir a la signatura del conveni."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

Precs i Preguntes : No se'n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les nou hores i vint minuts del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.