Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

28/10/2008

Escoltar

28/10/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Data: 28 d'octubre del 2008
Núm: 7
Caràcter: Ordinari
Hora: 19:00 hores
Lloc: Sala d'actes - Via Pública

Hi assisteixen:

Oriol Batista i Gàzquez                                      Vice-President del Consell

Adolfo Pérez Merchan                                        Grup Municipal PSC

Marc Fernàndez Domínguez                               Grup Municipal PP

Javier Sánchez del Campo                                 Federació d'Associacions de Veïns

Antoni Reniu Móra                                            Federació d'Associacions de Veïns

Miguel García Cabrera                                       Taxistes de Mataró

Jaume Bruguera i Pont                                      CTSA-Mataró Bus

Gregorio García Álvarez                                     Treballadors Mataró BUS

Miquel Àngel Casas Masedo                            Grup d'Invàlids de Mataró i el Maresme

Joan Soler Serratosa                                           Cap de l'Àrea de la Via Pública

Ferran Àngel Garcia                                            Cap Servei de Mobilitat

Josep Ninou i Guàrdia                                          Enginyer del Servei de Mobilitat

Joan Campmajó Sebastia                                     Servei de Manteniment i Serveis

Salvador Serra Abellan                                        Enginyer del servei de Mobilitat, en funció de secretari

 

Altres assistents no vocals:

 

Antoni Roca Juncà                                            Grup d'Invàlids de Mataró i el Maresme

Alonso Sánchez Aunion                                      Taxistes de Mataró

Jose Antonio Sevilla                                          Cap d'explotació Mataró Bus

Excusen la seva absència o no assisteixen:

Joan Antoni Baron i Espinar                                Ilm Sr. Alcalde-President

Octavi Nonell i Carulla                                       Grup Municipal CiU

Jaume Torrent i Oriol                                        Grup Municipal ERC

Juan de Haro Marmolejo                                    Grup Municipal ICV- EUIA

Jordi Morales Rodríguez                                     Grup Municipal CUP

Francesc Teixidó i Pont                                     President Àrea Serveis Territorials

Victoria Geijo                                                   Sindicat CCOO

Josep Filbà i Esquerra                                        Unió de Botiguers

Juan Balaguer                                                   Ass. de comerciants i professionals Nou Centre Mataró

Antoni Castellví                                                 Associació Comercial Plaça de Cuba i rodalies

Jose Luis Soriano                                               Associació de comerç Pla d'en Boet

Antoni Fernández                                               Casas/Grup Sarbus

Joan Josep Soler i Madera                                    Gremi d'Hostaleria

Felix Colominas                                                   Unió de Xofers (Assistencial Club)

Helena Domínguez                                               Reial Automòbil Club de Catalunya

Jordi Escobar Ruiz                                            Mossos d'Esquadra-Policia de la Generalitat

Manel Catà Zaragoza                                            Bombers de la Generalitat

Pere Badía Ribas                                                 Organització Nacional Cecs d'Espanya

Albert Gragera i Lladó                                           Promoció del Transport Públic

Leonardo Ávila García                                           Cap Àrea Operativa Policia Local


Ordre del dia

1.       Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2.       Presentació de la nova xarxa del Mataró Bus.

3.       Programa d'actuació municipal 2009.

4.       Manifest pel Civisme: aportacions i proposta de manifest.

5.       Balanç de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura.

6.       Proposta de les tarifes de taxi 2009.

7.       Nova parada taxi Pla d'en Boet.

8.       Temes sobrevinguts.

9.       Precs i preguntes.

Desenvolupament de la reunió

S'inicia la reunió a les 19.10 hores.

El Sr. Oriol Batista dóna la benvinguda als assistents, i com sia que hi ha 9 representants dels Consells de Joventut, Gent Gran i Medi Ambient, convidats per al punt 2n de l'ordre del dia, es tracta en primer terme aquest 2n punt..

Aprovació de l'acta anterior

No es formula cap esmena, pel que queda aprovada.

Presentació de la nova xarxa del Mataró Bus

El Sr. Oriol Batista explica que es va presentar la xarxa guanyadora del concurs a la Federació d'Associacions de Veïns per tal de presentar la xarxa en la seva globalitat, i que aquesta xarxa és la resultant d'un concurs públic on hi van participar diverses empreses, i per tant el seu resultat no pot patir modificacions importants, si bé es poden estudiar els suggeriments de petits canvis que s'estimin convenients. Aquesta xarxa vol representar un pas endavant del servei de transport públic amb millores de cobertura territorial, temporal i millora de les freqüències de pas, mitjançant la posta en servei de més autobusos. Aquesta nova xarxa representa un nou i important major esforç municipal.

El Sr. Ferran Àngel explica mitjançant l'ajut d'una presentació en pantalla, el procés de definició de la xarxa, les eines que s'han utilitzat per la modelització i definició, i les grans línies de remodelació que suposa respecte la xarxa actual.

El Sr. Marc Fernàndez demana obtenir la informació d'aquesta presentació-resum, al que se l'informa que donada la impossibilitat de trametre-ho per correu electrònic se li farà arribar per un altre mitjà.

La Sra. Encarna Siles exposa diferents inconvenients per tal de tenir-ho en compte a la nova explotació: el timbre de parada no se sent, el número posterior de la línia del bus no es veu, l'acompliment d'horaris, l'ampliació de títols socials per tal que la gent gran pugui viatjar, i si es pot anar amb tren i autobús amb el mateix títol. També demana revisar algunes marquesines on han quedat baixos els seients. El Sr. Oriol Batista li respon que es donarà resposta al Consell de la Gent Gran de tots aquests punts. El Sr. Ferran Àngel amplia que les marquesines passaran a un nou contracte extern del Mataró Bus i que s'incrementaran les unitats.

El Sr. Antoni Roca pregunta si hi haurà el servei Bus Platja, al que el Sr. Ferran Àngel li respon que aquest és un servei especial extern a la pròpia xarxa, que segons el plec es podran continuar fent, però que depenent de l'evolució de cada any s'estudiarà la seva implantació.

El Sr. Javier Sánchez pregunta si hi ha cap línia que connecti des de la pl. Isla Cristina fins l'edifici de Via Pública, al que se li respon per part de CTSA que la línia 6 hi comunicarà.

El Sr. Adolfo Pérez reitera dues preguntes realitzades anteriorment sobre la capacitat de la parada de l'estació de ferrocarril, a la que el Sr. Ferran Àngel respon que s'està estudiant la seva ampliació, i sobre si podran haver-hi modificacions de les línies si hi ha demandes, al que el Sr. Oriol Batista respon que es va utilitzar el criteri de 300 metres com a parada més llunyana possible però que si les modificacions milloren el rendiment no hi hauria d'haver impediment. Sobre el criteri dels 300 metres, el Sr. Gregorio puntualitza que s'ha de tenir en compte en certs casos els desnivells que fan recomanable disminuir aquesta distància en alguns casos.

El Sr. Miguel Garcia pregunta quan començaran a funcionar les noves línies circulars 1 i 2 en horari nocturn fins les 00:45 hores, al que el Sr. Oriol Batista respon que tota la xarxa nova està prevista entri en funcionament a finals de gener.

El Sr. Antoni Reniu planteja el problema que en alguns casos els autobusos es solapen 2 a 2 i es produeix el trencament del servei, al que el Sr. Jaume Bruguera respon que s'estan fent proves pilot de posar busos llançadera en casos que es detectin greus disfuncions del servei.  El Sr. Reniu pregunta quan s'implementarà la segona fase ja que representarà en definitiva el gran salt qualitatiu al que el Sr. Ferran Àngel respon que dependrà de la posta en funcionament dels nous serveis que justifiquin la nova demanda.

En una següent intervenció la sra. Bruguera del consell municipal de la gent gran planteja la pregunta si està previst que l'autobús arribi a Can Quirze a la que se li respon que la línia P polígons podrà realitzar amb una petita desviació una aproximació a la urbanització.

El Sr. Torres exposa que a la ronda de Rafael Estrany els autobusos passen de llarg si van avançats i en canvi recuperen el temps a la parada de la Carretera de Mata, al que el Sr. Jaume Bruguera explica que no hi ha gaire punts de trencament de càrrega i regulació intermitjos ja que cada cop s'implementen més plataformes, fet que ajuda a la velocitat comercial i a l'accessibilitat dels autobusos.

Un altre ciutadà exposa que és important que aquesta nova xarxa i la seva explicació arribi a tota la població, al que el Sr. Oriol Batista respon que s'està treballant en un pla de comunicació i que és un objectiu ja que aquesta aposta pel transport públic representa un esforç important per l'Ajuntament.

Programa d'actuació municipal 2009

El Sr. Joan Soler agraeix als membres del Consell les seves aportacions al PAM 2009, i comenta els trets principals del document que es lliura als assistents.  Explica així mateix el procés que se seguirà per a la seva aprovació, i esmenta l'Audiència Pública del mes de novembre, on encara es poden presentar propostes.

El Sr. Javier Sánchez exposa una vella reivindicació feta des de la Federació d'Associacions de Veïns sobre la creació d'un bitllet escolar, gratuït fins els 12 anys i en dies lectius per fomentar l'ús de l'autobús.

El Sr. Adolfo Pérez considera que manquen aparcaments de bicicleta pel Centre de la Ciutat, al que el Sr. Oriol Batista especifica que ambdues peticions s'estudiaran i que pel que fa a la segona hi ha una actuació en el PAM presentat d'instal·lar aparcaments de bicicletes amb capacitat per 200 bicicletes, així com també es realitzarà l'estudi d'implementar un sistema públic de bicicletes.

4. Manifest pel Civisme: aportacions i proposta de manifest

La Sra. Maria Àngels Briansó de la secció de Política Lingüística, Civisme i Mediació, explica les actuacions que sobre el Civisme s'han dut a terme: Ordenança de Civisme, creació del servei de Mediació, la posta en servei dels agents cívics... Posteriorment a aquestes actuacions, cal fer una reflexió cap a on es vol avançar, i en aquest sentit s'ha creat un grup de treball en el si del Consell de Ciutat, que serà una Comissió redactora en que es vol redactar un document amb diferents apostes i missatges cívics, pel qual es convida al Consell de Mobilitat a presentar una proposta.

El Sr. Javier Sánchez proposa que el missatge sigui que la distribució de l'espai vial es faci de forma més equitativa entre els usuaris afavorint al vianant ja que es contribueix a millorar la relació entre les persones.

Com sia que no és intenció en aquesta reunió iniciar i desenvolupar el debat i que les propostes poden ser molt variades, el Sr. Oriol Batista proposa mantenir oberta la recepció mitjançant la secretaria del Consell fins el termini establert del 15 de novembre.

5. Balanç de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura

El Sr. Joan Soler presenta el document de balanç de la SMSS, tot agraïnt la participació i col·laboració de les entitats que han realitzat accions durant la setmana i que han reportat l'avaluació de les mateixes.

Proposta de les tarifes de taxi 2009

El Sr. Ferran Àngel explica les característiques de la proposta tarifària proposada per al servei d'autotaxi de Mataró per a l'any 2009, si bé aquestes aniran al Ple extraordinari que tractaran les ordenances fiscals i posteriorment han de ser aprovades per la Comissió de Preus de Catalunya. També explica que aquest escenari tarifari resultant d'un estudi d'evolució dels costos que suporten els professionals del taxi ha estat consensuat amb el sindicat i agrupació majoritari de taxistes de la ciutat.

El Sr. Javier Sánchez pregunta sobre la comparativa amb les tarifes de Barcelona, al que el Sr. Ferran Àngel  li respon que no són comparables per què els serveis no són comparables per recorregut mitjans de trajectes i per ús dels serveis, si bé les tarifes són similars al de les ciutats de la segona corona. El Sr. Miguel Garcia explica que la mitja augmenta per l'increment de les nits especials acordat anys enrera, però que el sector no és partidari d'increments tarifaris importants.

Nova parada taxi Pla d'en Boet

El Sr. Ferran Àngel explica que s'han mantingut converses amb el sector hostaler i d'oci del polígon Pla d'en Boet i es va considerar oportú d'acord amb el col·lectiu taxista de senyalitzar una parada de taxis al voltant de l'av. de Lluís Companys amb el carrer de Puig i Pidemunt per tal de donar servei les nits de divendres, dissabtes i diumenges de 12 de la nit a les 6 del matí.

El Sr. Adolfo Pérez considera que aquesta nova parada treurà places d'aparcament al barri de Pla d'en Boet, al que se li respon que són només 3 nits a la setmana i una capacitat de només unes 4 places.

Temes sobrevinguts

El Sr. Antoni Reniu pregunta sobre la cobertura de les línies de l'Empresa Casas (interurbà) a la part de llevant de la Ciutat, al que el Sr. Ferran Àngel respon que ja s'han realitzat contactes amb la Demarcació de transports de Barcelona, tot insistint que les línies interurbanes són concessions a risc i ventura del concessionari i que evidentment és el primer que ha de valorar l'oportunitat de realitzar aquesta prestació.

El Sr. Antoni Reniu pregunta si hi ha previstos realitzar aforaments de trànsit amb motiu de la posta en funcionament dels nous accessos nord de la variant, i sobre quan s'inauguraran, al que el Sr. Ferran Àngel respon que està prevista la seva inauguració el dia 3 de novembre i que operativament no es pot realitzar des del servei aquests aforaments, si bé la concessionària de l'autopista realitza i envia aforaments de forma automàtica i es preveu que incorporin les noves dades.

Precs i preguntes

El Sr. Miguel García pregunta si hi ha més línies interurbanes que arriben a l'hospital, al que el Sr. Oriol Batista respon que s'ha posat en funcionament per part de la Direcció General del transport terrestre una nova línia que connecta la població d'Argentona fins a l'Hospital. El Sr. Gregorio García exposa que alguns autobusos interurbans fan regulació i destorben l'ús de la parada, al que el Sr. Oriol Batista respon que hi ha prevista una reunió amb la gerència de l'hospital per avaluar la parada i s'estudiarà la possibilitat de doblar i diferenciar les parades per serveis.

El Sr. Marc Fernàndez exposa que la marquesina de la plaça de les Tereses deixa un espai just pel seu darrera fins la façana, al que el Sr. Ferran Àngel explica que el model encaixa just en aquella vorera però que es modificaran les parades tenint en compte la remodelació de la plaça.

S'acaba la reunió a les 20:45 hores.

 

El conseller delegat de Via Pública.

(Vice-President del Consell )

 

 

Oriol Batista i Gàzquez.

L'enginyer del Servei de Mobilitat. (secretari accidental)

 

 

 

Salvador Serra Abellan.

 

Mataró, 28 d'octubre del 2008.