Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

31/03/2008

Escoltar

31/03/2008

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

Decret

2631/2008 de 27 de març

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió 31 de març de 2008

Òrgan: ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 31 de març de 2008, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 17 de març de 2008.

2 DESPATX OFICIAL

CMI D'INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA

- Llicències d'Activitats-

3 Donar-se per assabentats de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona de 4 de gener de 2008, que desestima el recurs ordinari núm. 270/2006, interposat per France Telecom España, S.A.,

4 Donar-se per assabentats de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona de 8 de febrer de 2008, que desestima el recurs ordinari núm. 438/2006, interposat per Telefónica Móviles España, S.A,

5 Donar-se per assabentats de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona de 26 de febrer de 2008, que desestima el recurs ordinari núm. 177/2005, al que ha estat acumulat el recurs núm. 182/2005, interposat per Botones de Mando Ca-Ra, SL

-Presidència-

6 Aprovació de les aportacions econòmiques al Consorci Digital Mataró Maresme.

-Secció de Política Lingüística-

7 Aprovació de l'aportació del 2008 al conveni amb el Consorci de Normalització Lingüística.

-Fundació Tecnocampus-

8 Aprovació del conveni regulador de la subvenció atorgada per l'Ajuntament de Mataró a la Fundació de Tecnocampus, per a l'exercici 2008.

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

9 Cessió a precari dels pisos 4t A i B, de l'escala B, de l'edifici del carrer Madoz, 28-30, de Mataró, a favor de Betania, fogar d'esperança, jubileu 2000, per desenvolupar el projecte de pisos amb suport socioeducatiu.

10 Arrendament del local situat al passatge comptes Mir i Borrell, 24, de Mataró, per a la ubicació de l'oficina de l'equip d'atenció a la infància i adolescència.

-Servei de Compres i Contractacions-

11 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, amb la forma de procediment negociat, del subministrament de material d'oficina, material tècnic i material d'informàtica no inventariable, i convocar licitació.

12 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, amb la forma de concurs i procediment obert, de les obres per a l'execució del projecte de reurbanització del carrer Massevà de Mataró, i convocar licitació.

13 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment negociat, del servei de suport informàtic per l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms, i convocar licitació.

14 Adjudicació de les obres d'urbanització del Parc de Rocafonda.

15 Adjudicació del servei de renovació i manteniment del web municipal de l'Ajuntament de Mataró

16 Adjudicació del treballs de redacció del projecte executiu i execució de les obres de remodelació del mercat municipal de la plaça de Cuba, de Mataró

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

17 Ratificar la Resolució 2360/2008 de 12 de març del Conseller Delegat d'Obres Serveis i Manteniment, relativa a la petició d'un ajut de 300.000,00 € per les obres de reforma del mercat municipal de la plaça de Cuba, segons la convocatòria IUE/392/08 de 20 de febrer del Consorci de Promoció Comercial de Catalunya.

-Servei d'Urbanisme-

18 Donar compliment de la sentència nº 27 de 18/1/2008 del TSJC, que desestima el RCA interposat per La Ginesta Promociones y Construcciones SA, respecte a la desestimació pressumpta de petició de reversió de la finca del carrer Valencia 92.

19 Donar compliment de la sentència nº 106 de 7/2/2008 del TSJC, que desestima el RCA interposat per Josep Riera Malet, contra els acords de la CUB de 17/12/2003 que aprova definitivament el pla parcial del sector de Can Quirze i de 16/6/2004 que dona conformitat al seu text refós.

-Servei de Llicències-

20 Donar compliment de la sentència del TSJC, d'estimació recurs apel€lació 18/08, interposat per Caixa Estalvis Laietana contra inadmissibilitat recurs ordinari 662/06, relatiu a la suspensió de llicències per Modificació puntual PG, que afecta a la sol€licitada per a obres reforma oficina, a La Riera, 92-96 bxs.

21 Donar compliment de la sentència del TSJC, d'estimació recurs apel€lació 14/2008, interposat per Caixa Estalvis Laietana contra inadmissibilitat recurs ordinari 369/07, relatiu a l'acte d'aplicació de suspensió de llicències a la sol€licitada per a obres reforma oficina, a La Riera, 92-96 bxs.

22 Ordre d'ajustar-se a llicència de les obres d'adequació de local per a gimnàs, al Camí Ral, 41.

23 Ordre d'enderroc d'estructura metàl€lica lleugera amb fusta i tela calada al c. Joan Carles Panyó, 11.

24 Ordre d'enderroc d'estructura d'elements d'alumini i vidre al c. Vista Alegre, 61.

25 Ordre de retirada de rètol a l'Av. Gatassa, 141-143, bxs.

26 Ordre de retirada de rètol al c. Sant Cugat, 137, bxs.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Institut Municipal d'Educació-

27 Aprovar el Protocol d'Adhesió al Programa "Anem al Teatre", organitzat per la Diputació de Barcelona i els ajuntaments per als cursos 2008-2012

-Servei de Joventut i Dona-

28 Iniciar el procediment de reintegrament de part de la subvenció atorgada a l'Agrupament Escolat Arrels, en el marc de la convocatòria C-11/07 de subvencions per a casals d'estiu, a causa de la justificació econòmica insuficient

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor

 

 

 

ACTA NÚM. 82008 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 31 DE MARÇ DE 2008.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el trenta-ú de març de dos mil vuit, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del senyor JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

En Ramon Bassas Segura 1r Tinent d'Alcalde

Na Quiteria Guirao Abellán 2na Tinent d'Alcalde

En Francesc Teixidó i Pont 3r Tinent d'Alcalde

Na Alícia Romero Llano 4ta Tinent d'Alcalde

Na Montserrat López Figueroa 5èna Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus 7è Tinent d'Alcalde

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusa la seva assistència el senyor:

En Oriol Batista Gázquez 6è Tinent d'Alcalde

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 17 de març de 2008.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI D'INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA

- Llicències d'Activitats-

3 DONAR-SE PER ASSABENTATS DE LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA DE 4 DE GENER DE 2008, QUE DESESTIMA EL RECURS ORDINARI NÚM. 270/2006, INTERPOSAT PER FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.,

La senyora Alicia Romero Llano, consellera delegada d'Innovació i Promoció de Ciutat, presenta la proposta següent:

"El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona ha dictat sentència el 4 de gener de 2008, que desestima el recurs ordinari núm. 270/2006, interposat per France Telecom España, S.A. contra la desestimació del recurs de reposició interposat contra l'ordre de la desconnexió immediata i la desinstal·lació dels sistemes instal·lats sense llicència en l'estació de telefonia mòbil situada a la Carretera de Mata, 49; la resolució de l'expedient sancionador instruït per la infracció urbanística consistent en l'ampliació sense llicència de la referida estació de telefonia; la resolució que ordena l'execució subsidiària dels treballs de desconnexió dels sistemes GSM i UMTS de la mateixa estació de telefonia i, en darrer terme, contra la liquidació provisional per una quantia de 250 euros, en concepte d'execució subsidiària.

La sentència és favorable als interessos municipals i confirma que és ajustada a dret l'ordre de retirada i desinstal·lació dels sistemes instal·lats sense llicència a l'antena esmentada, ja que la lliure prestació de serveis de telefonia mòbil també se sotmet a les exigències derivades de la clàusula de l'Estat social; la nova instal·lació no estava emparada per la llicència anterior, ni podia ser objecte de llicència, ni era legalitzable, l'actuació municipal ha estat proporcional i justificada i la sanció imposada és ajustada a dret i procedent.

Vist l'article 104 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per Resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, proposo els següents acords:

1r. Donar-se per assabentats de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona de 4 de gener de 2008, que desestima el recurs ordinari núm. 270/2006, interposat per France Telecom España, S.A., contra la desestimació del recurs de reposició interposat contra la l'ordre de la desconnexió immediata i la desinstal·lació dels sistemes instal·lats sense llicència en l'estació de telefonia mòbil situada a la Carretera de Mata, 49; la resolució de l'expedient sancionador instruït per la infracció urbanística consistent en l'ampliació sense llicència de la referida estació de telefonia; la resolució que ordena l'execució subsidiària dels treballs de desconnexió dels sistemes GSM i UMTS de la mateixa estació de telefonia i, en darrer terme, contra la liquidació provisional per una quantia de 250 euros, en concepte d'execució subsidiària, i confirma la legalitat dels tres actes municipals objecte de recurs.

2n. Comunicar l'acord al Tribunal als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

4 DONAR-SE PER ASSABENTATS DE LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA DE 8 DE FEBRER DE 2008, QUE DESESTIMA EL RECURS ORDINARI NÚM. 438/2006, INTERPOSAT PER TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A,

La senyora Alicia Romero Llano, consellera delegada d'Innovació i Promoció de Ciutat, presenta la proposta següent:

"El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona ha dictat sentència el 8 de febrer de 2008, que desestima el recurs ordinari núm. 438/2006, interposat per Telefónica Móviles España, S.A, contra la desestimació del recurs de reposició interposat contra la resolució que ordena la desconnexió del sistema UMTS sense llicència de l'estació base de telefonia mòbil ubicada al carrer València, 74.

La sentència és favorable als interessos municipals i confirma que es ajustada a dret l'ordre de desconnexió del sistema UMTS sense llicència de l'estació base de telefonia mòbil, ja que la instal·lació d'aquest nou sistema constitueix una modificació substancial de l'antena, la qual obligatòriament havia de disposar de llicència, però va ser feta sense tenir-la. Constata que l'Ajuntament havia aprovat la suspensió pel termini d'un any de l'atorgament de llicències per a la instal·lació i l'ampliació d'estacions base de radiocomunicació, per acord de 7 d'abril de 2005 i de 3 d'abril de 2006, conforme l'article 71.2 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme. Conseqüentment, l'esmentada ampliació de l'estació no podia ser autoritzada i, per tant, l'operadora de telefonia mòbil no podia instal·lar el sistema UMTS. Manifesta que la conseqüència jurídica de la falta de llicència no pot ser una altra que la clausura de l'activitat.

Vist l'article 104 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per Resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, proposo els següents acords:

1r. Donar-se per assabentats de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona de 8 de febrer de 2008, que desestima el recurs ordinari núm. 438/2006, interposat per Telefónica Móviles España, S.A, contra la desestimació del recurs de reposició interposat contra la resolució que ordena la desconnexió del sistema UMTS sense llicència de l'estació base de telefonia mòbil ubicada al carrer València, 74.

2n. Comunicar l'acord al Tribunal als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

5 DONAR-SE PER ASSABENTATS DE LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA DE 26 DE FEBRER DE 2008, QUE DESESTIMA EL RECURS ORDINARI NÚM. 177/2005, AL QUE HA ESTAT ACUMULAT EL RECURS NÚM. 182/2005, INTERPOSAT PER BOTONES DE MANDO CA-RA, SL

La senyora Alicia Romero Llano, consellera delegada d'Innovació i Promoció de Ciutat, presenta la proposta següent:

"El jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Barcelona ha dictat sentència el 26 de febrer de 2008, que desestima el recurs ordinari núm. 177/2005, interposat per botones de Mando CA-RA, SL, contra la desestimació per silenci administratiu del recurs d'alçada interposat per l'actora contra l'acord de la comissió territorial d'urbanisme de Barcelona, de 15 de setembre de 2004, d'informe desfavorable a l'autorització provisional per a la instal·lació i obertura d'un taller de fabricació de peces de plàstic i de metall, a l'av. maresme, 8-12.

A aquest recurs està acumulat el núm. 182/2005, del jutjat contenciós administratiu núm. 3 de Barcelona, interposat per la societat interessada contra el decret municipal de 27 de gener de 2005, que denega la sol·licitud de llicència ambiental per exercir l'activitat de taller de fabricació de peces de plàstic i metall al mateix edifici.

La sentència és favorable als interessos municipals, declara ajustats a dret els actes administratius impugnats en estar l'edifici en fora d'ordenació, afectat d'ampliació de vial, i estar prohibits els usos industrials en els edificis que tenen aquesta consideració.

Vist l'article 104 de la llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En virtut de les competències delegades a la junta de govern local per resolució de l'alcaldia de data 18 de juny de 2007, proposo els següents acords:

1r. Donar-se per assabentats de la sentència del jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Barcelona, de 26 de febrer de 2008, que desestima el recurs ordinari núm. 177/2005, al que ha estat acumulat el recurs núm. 182/2005, interposat per botones de Mando CA-RA, SL, contra un acord de la comissió territorial d'urbanisme i contra la denegació de llicència ambiental per a la instal·lació i obertura d'un taller de fabricació de peces de plàstic i de metall a l'av. maresme, 8-12.

2n. Comunicar l'acord al tribunal als efectes escaients. "

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

-Presidència-

6 APROVACIÓ DE LES APORTACIONS ECONÒMIQUES AL CONSORCI DIGITAL MATARÓ MARESME.

El senyor Esteve Terradas Yus, conseller delegat de Presidència, presenta la proposta següent:

"En data 28 de novembre de 2007, el ple del Consorci Digital Mataró-Maresme, en sessió ordinària, va aprovar per unanimitat les aportacions que durant el 2008 haurien de fer els seus membres.

En data 7 de desembre de 2007 es comunica a l'Ajuntament per mitjà de notificació de l'acord del Ple del Consell Digital Mataró-Maresme, que li corresponen dotze aportacions de 33.568,00 euros, un total de 402.815,00 euros per a l'exercici 2008.

En virtut del previst en l'article 18.3.A.2) de les bases d'execució del pressupost 2008 aprovat pel Ple Municipal en data 20 de desembre de 2007,

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local aprovades pel Ple de l'Ajuntament en data 28 de juny de 2007, qui subscriu, conseller delegat de Presidència, a la Junta de Govern Local, PROPOSA

1.- Aprovar les aportacions per a l'exercici 2008 al Consorci Digital Mataró-Maresme, per un import total de 402.815,00 euros, que es farà efectiu en 12 quotes de 33.568,00 euros, a càrrec de la partida 10000 463710 46700, projecte 4637107001, del pressupost de l'exercici 2008."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

-Secció de Política Lingüística-

7 APROVACIÓ DE L'APORTACIÓ DEL 2008 AL CONVENI AMB EL CONSORCI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA.

El senyor Esteve Terradas Yus, conseller delegat de Presidència, presenta la proposta següent:

"Relació de fets

Dins les formes d'activitat de les administracions públiques hi ha la de foment de les activitats que porten a terme ciutadans i que són d'interès públic i/o social, i complementàries dels serveis municipals.

El Consorci de Normalització Lingüística és un ens amb personalitat jurídica pròpia integrat, amb caràcter voluntari per diferents administracions públiques, amb la finalitat de fomentar el coneixement, l€ús i la divulgació de la llengua catalana.

L'Ajuntament de Mataró forma part del Consorci per a la Normalització Lingüística des d'octubre de l'any 1990, data en la qual es va constituir també el Centre de Normalització Lingüística del Maresme-Mataró.

En el conveni d'integració de l'Ajuntament de Mataró al Consorci per a la Normalització Lingüística s'estableix el compromís de participar en les despeses originades directament pel servei de català ubicat en el seu territori així com en els costos del Centre de Normalització Lingüística on està adscrit.

Atesos els informes que consten en l'expedient

Per tot això exposat, considero oportú proposar l'adopció, per part de la Junta de Govern Local, de l'acord següent:

Primer.- Aprovar i disposar l'aportació de 73.551,38 euros al Consorci de Normalització Lingüística per a l'any 2008, com a participació en les despeses originades pel Centre de Normalització Lingüística del Maresme, amb càrrec a la partida 10010 451950 46700 , programa 4519505-002 del pressupost de despesa de 2008.

Segon.- Notificar aquest acord al Consorci per a la Normalització Lingüística i al Centre de Normalització Lingüística del Maresme."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

-Fundació Tecnocampus-

8 APROVACIÓ DEL CONVENI REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER L'AJUNTAMENT DE MATARÓ A LA FUNDACIÓ DE TECNOCAMPUS, PER A L'EXERCICI 2008.

La senyora Alicia Romero Llano, consellera delegada d'Innovació i Promoció de Ciutat, presenta la proposta següent:

"Que en data 20 de juliol de 1999 es va constituir la Fundació Tecnocampus de Mataró, patrocinada per l'Ajuntament de Mataró i la Caixa d'Estalvis Laietana.

Que el ple de l'Ajuntament en data 8 de febrer de 2001 va aprovar el projecte Mataró, Ciutat del TecnoCampusMataró, elaborat conjuntament per la Fundació Tecnocampus de Mataró, l'Ajuntament de Mataró, l'IMPEM, i l'EUPMT, així con les actuacions a desenvolupar per la Fundació Tecnocampus de Mataró que es defineixen com objecte del present conveni.

Que el Ple de l'Ajuntament de Mataró en data 20 de desembre de 2007 ha aprovat definitivament el pressupost de l'exercici 2008, on s'inclou partida pressupostària amb crèdit destinat a aportació a la Fundació Tecnocampus, per l'impuls del projecte Mataró, Ciutat del TecnoCampusMataró.

Vistos els informes obrants en l'expedient .

Fent ús de les atribucions conferides per la Llei 7/1985, Reguladora de les bases de Règim Local, Llei 8/87, Municipal, la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i l'Art.18 punt 3.A.2 de les Bases d'Execució del pressupost 2008.

Proposo a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord:

Primer.- Aprovar el conveni regulador de la subvenció atorgada a la Fundació Tecnocampus per a l'exercici 2008 per a la implementació dels eixos de treball inclosos en el seu Programa d'Actuació, segons model adjunt a aquesta resolució.

Segon.- Autoritzar i disposar a favor de la Fundació Tecnocampus la despesa de 301.787,10 euros que s'atendrà amb càrrec a la partida pressupostària del pressupost de l'exercici 2008 70000/422430/48900 (document AD núm. 6889).

Tercer.- Requerir a la Fundació Tecnocampus, fundació privada perquè aporti la documentació corresponent per justificar la subvenció atorgada per l'Ajuntament per a l'exercici 2007 d'import 379.438,00 euros.

Quart.- Facultar a la Consellera Delegada d'Innovació i Promoció de Ciutat, Sra. Alícia Romero Llano, per a la signatura d'aquest conveni."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

9 CESSIÓ A PRECARI DELS PISOS 4T A I B, DE L'ESCALA B, DE L'EDIFICI DEL CARRER MADOZ, 28-30, DE MATARÓ, A FAVOR DE BETANIA, FOGAR D'ESPERANÇA, JUBILEU 2000, PER DESENVOLUPAR EL PROJECTE DE PISOS AMB SUPORT SOCIOEDUCATIU.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"1r.- L'associació Betània, fogar d'esperança, Jubileu 2000, és una associació sense ànim de lucre, inscrita al Registre municipal d'entitats amb el núm. 353, amb la finalitat de donar suport i completar el treball de les associacions de l'arxiprestat que es dediquen a l'ajuda de les persones que estan empresonades i de llurs familiars, com també de les persones que es troben amb problemes de drogaadicció i de persones que, sense ser encara delinqüents, poden esdevenir-ho per motius de droga o altres circumstàncies.

2n.- Des del Servei de Benestar Social s'ha proposat cedir l'ús de dues vivendes del carrer Pascual Madoz, 28-30, de Mataró (els habitatges 4t A i 4t B, de l'escala B), per tal que desenvolupi el projecte "Pisos amb suport socioeducatiu", amb la finalitat d'acollir en els pisos a homes de la ciutat que estan en la franja d'exclusió social, que estan sols i que no tenen habitatge o viuen amb molta precarietat

3r.- Aquest projecte és d'interès per a la ciutat, en tant que és totalment coherent amb la política social d'afavorir la promoció social de les persones que es troben en la franja de vulnerabilitat i/o exclusió social.

4t.- L'expedient de cessió s'ha sotmès a informació pública. Aquest tràmit ha finit el dia 18 de març de 2008, sense que s'hagin presentat al·legacions o reclamacions.

5è.- Resulten d'aplicació els articles 1750 del Codi Civil, l'article 221 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i els articles 72 a 77 del Decret 336/1988, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya.

Per tot l'anterior, proposo a la Junta de Govern, si s'escau, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Cedir a precari, a favor de l'associació Betània, fogar d'esperança, Jubileu 2000, amb NIF G62871447, l'ús dels pisos porta A i porta B, de la quarta planta, escala B, de l'edifici situat al carrer Madoz, 28-30, d'aquesta ciutat, que són béns patrimonials de propietat municipal, per tal de destinar-los al desenvolupament del projecte de pisos amb suport socioeducatiu, que té per objecte acollir en els pisos a homes de la ciutat que estan en la franja d'exclusió social, que estan sols i que no tenen habitatge o viuen amb molta precarietat. Aquesta cessió es fa mentre no es reclami la devolució dels pisos. Les altres condicions de la cessió estan recollides al contracte que s'aprova a continuació.

Segon.- Aprovar la minuta de contracte que s'adjunta al present acord, com el seu annex, que regula les condicions amb què es regirà l'esmentada cessió d'ús.

Tercer.- Notificar aquest acord als interessats, i convocar a les parts per a la signatura del document que s'aprova al punt segon d'aquesta resolució."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

10 ARRENDAMENT DEL LOCAL SITUAT AL PASSATGE COMPTES MIR I BORRELL, 24, DE MATARÓ, PER A LA UBICACIÓ DE L'OFICINA DE L'EQUIP D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Mitjançant informe de la cap del Servei de Benestar Social, s'exposa la conveniència de llogar el local situat al Ptge. Comptes Mir i Borrell, 24, per a la ubicació de la oficina per a l'atenció a la infància i adolescència. El referit local està format per tres finques registrals.

Consta informe de l'arquitecte tècnic de la Secció de Patrimoni, sobre la repercussió del preu del lloguer per metre quadrat.

Per tot l'anterior es proposa llogar el local situat al Ptge. Comptes Mir i Borrell, 24, planta baixa, propietat del Sr. JUAN MATEO ALBA, per a la finalitat abans esmentada.

L'informe de l'assessora jurídica de la Secció de Patrimoni, de data 18/03/2008, acredita l'adequació a dret del contracte d'arrendament que es proposa.

Resulta d'aplicació el Real decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, en especial els articles 5.3 i 9.1 i 182.c, el reglament que el desenvolupa, la Llei 33/2003, del Patrimoni de les Administracions Públiques, i la Llei 29/1994, d'arrendaments urbans.

A la partida núm. 30821/313130/20200 del pressupost municipal aprovat per enguany existeix crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions econòmiques que es derivin a càrrec d'aquesta Corporació per l'execució del present contracte, i per a les anualitats 2009 a 2012, ambdues incloses, es preveu destinar crèdit adequat i suficient a la expressada partida, als mateixos efectes abans esmentats.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 16 de juny de 2007, PROPOSO a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

PRIMER.- Arrendar al Sr. JUAN MATEO ALBA amb NIF 77.607.821-W, el local de la seva propietat situat al Ptge. Comptes Mir i Borrell, 24, planta baixa, de Mataró, que està format per les unitats de referència cadastral 2985008DF5928N0044/KB, 2985008DF5928N0042/HK i 2985008DF5928N0043/JL, arrendament el qual tindrà una durada de quatre anys, a comptar des del dia 01/04/2008.

SEGON.- Aprovar el model de contracte d'arrendament que s'adjunta a la present proposta, en les condicions contingudes al mateix, amb submissió a les quals es regularà la relació arrendatícia que s'aprova.

TERCER.- Aprovar la renda mensual a la que ascendirà l'arrendament expressat en els punts anteriors, per import de 1.100,00 euros mensuals, quantitat a la qual s'haurà d'afegir el corresponent percentatge d'IVA.

QUART.- Autoritzar i disposar la despesa corresponent a l'arrendament que aquí s'aprova amb càrrec a la partida núm. 30821/313130/20200 del pressupost municipal, d'acord amb els imports i anualitats que a continuació s'expressen:

Exercici 2008: 11.926,26 € (operació tipus AD núm. 11318).

Exercici 2009: 15.901,68 € (operació tipus ADFUT núm. 11333).

Exercici 2010: 15.901,68 € (operació tipus ADFUT núm. 11334).

Exercici 2011: 15.901,68 € (operació tipus ADFUT núm. 11335).

Exercici 2012: 3.975,42 € (operació tipus ADFUT núm. 11336).

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, la contractació aprovada mitjançant el present acord resta sotmesa a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient a la partida que s'esmenta en els pressupostos municipals que s'aprovin per als exercicis 2009 a 2012.

CINQUÈ.- Excloure a l'arrendador del dipòsit de garantia definitiva quant a l'adjudicació de la present contractació, per aplicació analògica del previst a l'article 39 del Text Refós 2/2000."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

-Servei de Compres i Contractacions-

11 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, AMB LA FORMA DE PROCEDIMENT NEGOCIAT, DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OFICINA, MATERIAL TÈCNIC I MATERIAL D'INFORMÀTICA NO INVENTARIABLE, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"La coordinadora de Compres del Servei de Compres i Contractacions sol·licita, mitjançant informe de data 12 de març de 2008 l'inici de l'expedient pel subministrament de material d'oficina, informàtic i tècnic amb una durada de dos anys. Així mateix, l'Escola Universitària Politècnica de Mataró, l'Institut Municipal d'Educació, el Patronat Municipal de Cultura i el Patronat Municipal d'Esports han declarat el seu interès per adherir-se a aquest contractació.

L'import global de licitació del subministrament és de fins a 145.972,51 €, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

Atesa l'adhesió de l'Ajuntament de Mataró al conveni de cooperació amb la Generalitat de Catalunya per a la utilització del catàleg de béns i productes homologats, efectuada per acord del Ple d'aquesta Corporació en la data de 07/01/2001.

Atès l'informe efectuat per la secretària accidental de data 18/03/2008, sobre l'adequació dels plecs de clàusules econòmic administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública, així com als plecs generals aprovats pel Ple Municipal.

Tenint en compte que existeix crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que es preveu meriti enguany la present contractació a càrrec de les corresponents partides dels pressupostos aprovats per a la present anualitat per l'Ajuntament de Mataró, l'Escola Universitària Politècnica de Mataró i l'Institut Municipal d'Educació, el Patronat Municipal de Cultura i el Patronat Municipal d'Esports; igualment se'n preveu la seva existència en els pressupostos que s'aprovin pels exercicis 2009 i 2010.

Atès el disposat als arts. 92, 182g), 182.1), i concordants del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació del subministrament de material d'oficina, material tècnic, i material d'informàtica no inventariable per a l'Ajuntament de Mataró, l'Escola Universitària Politècnica de Mataró i l'Institut Municipal d'Educació, el Patronat Municipal de Cultura i el Patronat Municipal d'Esports, per quedar justificat l'interès públic de l'objecte de la contractació, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, amb un preu de licitació de fins a 145.972,51 €, IVA inclòs.

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, d'acord amb el previst a l'art. 67 en relació amb el 182.g) del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tercer.- Autoritzar l'import global de 145.972,51 €, IVA inclòs, al que ascendeix el tipus de licitació del contracte a càrrec de les següents partides, imports i anualitats tant del pressupost de l'Ajuntament com dels organismes autònoms.

Ajuntament de Mataró

Partida 30401/121610/22000

Any 2008: 27.750,00 €, IVA inclòs (operació A núm. 10950)

Any 2009: 37.000,00 €, IVA inclòs (operació AFUT núm. 10945)

Any 2010: 9.250,00 €, IVA inclòs (operació AFUT núm. 10953)

Partida 30401/121610/22002

Any 2008: 9.750,00 €, IVA inclòs (operació A núm. 10951)

Any 2009: 13.000,00 €, IVA inclòs (operació AFUT núm. 10946)

Any 2010: 3.250,00 €, IVA inclòs (operació AFUT núm. 10954)

Patronat Municipal d'Esports

Partida F0100/452110/22000

Any 2008: 620,00 €, IVA inclòs (operació A núm. 1850)

Any 2009: 850,00 €, IVA inclòs (operació AFUT núm. 1851)

Any 2010: 230,00 €, IVA inclòs (operació AFUT núm. 1852)

Escola Universitària Politècnica

Any 2008: 1.792,49 €, IVA inclòs (Relació A núm. 63)

Any 2009: 1.846,25 €, IVA inclòs (Relació AFUT núm. 64)

Any 2010: 470,80 €, IVA inclòs (Relació AFUT núm. 65)

Institut Municipal d'Educació

Any 2008: 9.525,00 €, IVA inclòs (Relació A núm. 199)

2.422,50 €, IVA inclòs (Relació A núm. 202)

Any 2009: 12.700,00 €, IVA inclòs (Relació AFUT núm. 200)

3.230,00 €, IVA inclòs (Relació AFUT núm. 203)

Any 2010: 3.175,00 €, IVA inclòs (Relació AFUT núm. 201)

807,50 €, IVA inclòs (Relació AFUT núm. 204)

Patronat Municipal de Cultura

Partida PMC00/451850/22002

Any 2008: 421,66 €, IVA inclòs (operació A núm. 3425)

Any 2009: 562,66 €, IVA inclòs (operació AFUT núm. 3427)

Any 2010: 141,00 €, IVA inclòs (operació AFUT núm. 3429)

Partida PMC00/451850/22000

Any 2008: 2.691,61 €, IVA inclòs (operació A núm. 3426)

Any 2009: 3.588,82 €, IVA inclòs (operació AFUT núm. 3428)

Any 2010: 897,21 €, IVA inclòs (operació AFUT núm. 3430)

D'acord amb l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en les partides del pressupost municipal i dels organismes autònoms esmentats anteriorment que s'aprovin per als exercicis 2009 i 2010 a fi de poder atendre les depeses que es preveu meriti la present contractació durant les esmentades anualitats.

Quart.- Sol·licitar les ofertes per a la contractació del subministrament a través de la plataforma electrònica de la PECAP, a la que aquesta corporació s'adherí mitjançant decret núm. 5009/2005, de 6 de juny, de la consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, a fi d'efectuar les consultes amb els proveïdors homologats per la Generalitat i adjudicar el subministrament objecte de contractació a favor de qui efectuï l'oferta més econòmica."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

12 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, AMB LA FORMA DE CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER MASSEVÀ DE MATARÓ, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Vista la sol·licitud efectuada pel cap del Servei d'Obres d'aquest Ajuntament, de data 29/03/2008, per a la tramitació de l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de reurbanització del carrer Massevà de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 155.103,84 €, IVA inclòs.

Vist l'informe emès per la secretària acctal de data 18/03/2008, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès que existeix crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40220/46344A/60100 del pressupost municipal aprovat per la present anualitat, per poder atendre les obligacions que es preveu meriti enguany la contractació de les obres.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2008 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de reurbanització del carrer Massevà de Mataró, atesa la utilitat pública de les mateixes segons consta al projecte i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 155.103,84 €, IVA inclòs.

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres per a l'execució del projecte de reurbanització del carrer Massevà de Mataró, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.- Autoritzar l'import de 155.103,84 €, IVA inclòs, a càrrec de la partida núm. 40220/46344A/60100 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat 2008 (operació A núm. 9630)

Quart.- Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Cinquè.- Sotmetre l'adjudicació del present contracte a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte de reurbanització del carrer Massevà de Mataró, el qual fou aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 17/03/2008 i al que correspon donar el corresponent tràmit d'informació pública previst a l'art. 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

13 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT, DEL SERVEI DE SUPORT INFORMÀTIC PER L'AJUNTAMENT DE MATARÓ I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Vist l'informe emès pel Cap del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions, de data 18/02/2008, així com els diferents informes efectutas pels directors dels organismes autònoms municipals (IMPEM, IME, Patronat Municipal de Cultura i Patronat Municipal d'Esports), en el que es posa de manifest la necessitat de contractar el servei de suport informàtic per l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms, amb un import de licitació de fins a 563.500.-EUR., IVA. inclòs, pels 2 anys de durada del contracte.

Atès que 3.500,00.-€ dels 563.500.-€ anteriors corresponen a la contractació que amb el mateix objecte ofereix l'empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA), a fi de donar la corresponent publicitat i concurrència.

Atesa l'adhesió de l'Ajuntament de Mataró al conveni de cooperació amb la Generalitat de Catalunya per a la utilització del catàleg de béns, productes i serveis homologats, efectuada per acord del Ple d'aquesta Corporació en la data de 07/01/2001.

Atesos els plecs de condicions econòmic administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de l'esmentat servei, així com l'informe del Secretari General de data 17/03/2008, favorable als mateixos.

Tenint en compte que a la partida 30620/121320/21600 del pressupost municipal, a les partides que s'esmenten en el punt quart de la part resolutiva del present acord dels pressupostos aprovats pels organismes autònoms per al 2008 i a l'estat de previsions de l'empresa municipal PUMSA per al 2008 existeix crèdit adequat i suficient per atendre l'esmentada despesa i es preveu consignar crèdit suficient a les esmentades partides pel pressupost i estat de previsions de PUMSA que s'aprovi pel 2009 i 2010.

Atès el disposat als arts. 67.1, 196, 210.f) i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, qui subscriu, la consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació del servei de suport informàtic per l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms, i donar la corresponent publicitat i concurrència de l'oferta que pel mateix servei ofereix l'empresa municipal PUMSA, tal com indica l'art 67.1 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la llei de contractes de les Administracions Públiques, amb una durada prevista de 2 anys, a comptar des del 01/07/2008 i fins al 01/07/2010, ambdós inclosos, i amb un pressupost màxim de fins a 563.500,00.-EUR., IVA. inclòs, per la totalitat de la durada del contracte.

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives particulars i tècniques que regiran la contractació del servei de suport informàtic per l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms, mitjançant procediment negociat sense publicitat, segons el previst a l'art. 182.g) i 182.I) del R.D.L. 2/2000. de 16 de juny.

Tercer.- Sol·licitar un mínim de tres ofertes a proveïdors homologats mitjançant el concurs 2004/4, convocat per la Generalitat de Catalunya, per a l'homologació de serveis informàtics.

Quart.- Atendre la despesa de 563.500,00.- EUR., IVA, inclòs., a la que ascendeix la contractació, amb càrrec a les partides de l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms així com a càrrec de les previsions de despesa de què disposa l'empresa municipal PUMSA, d'acord amb el que a continuació s'estableix:

Ajuntament

2008

2009

2010

Total

30620/121320/21600

115.000 €

(op. A 7708)

230.000 €

(op. AFUT 7710)

115.000 €

(op. AFUT 7711)

460.000 €

PUMSA

875 €

1.750 €

875 €

3.500 €

Impem

IMPEM/121550/21600

12.000 €

(op. A 2638)

24.000 €

(op AFUT 2639)

12.000 €

(op. AFUT 2640)

48.000 €

Cultura

PMC00/451830/21600

6.250 €

(op. A 3431)

12.500 €

(op. AFUT 3432)

6.250 €

(op. AFUT 3433)

25.000 €

Esports

F0100/452110/21600

3.375 €

(op.A 1846)

6.750 €

(op AFUT 1847)

3.375 €

(op. AFUT 1848)

13.500 €

IME

01000/422000/21600

3.375 €

(op.A 4402)

6.750 €

(op AFUT 4403)

3.375 €

(op. AFUT 4404)

13.500 €

T O T A L S

140.875 €

281.750 €

140.875 €

563.500 €

Cinquè.- D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida municipal núm. 30620/121320/21600 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'any 2009 i 2010, així com a les partides esmentades dels organismes autònoms municipals que s'aprovin per al 2009 i 2010 i a l'estat de previsions de PUMSA pel 2009 i 2010."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

14 ADJUDICACIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL PARC DE ROCAFONDA.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres incloses al projecte d'urbanització del parc de Rocafonda, a Mataró.

Atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Obres, de data 3 de març de 2008, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres esmentades, a favor de l'empresa "Copisa Constructora Pirenaica, SA" fins un import de 2.575.736'66 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la previsió de consignació per a la partida 40220/46342K/60100 dels pressupostos municipals per als anys 2008 i 2009 hi ha crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.- Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres incloses al projecte d'urbanització del parc de Rocafonda, a Mataró, a favor de l'empresa "Copisa Constructora Pirenaica, SA" fins un import de 2.575.736'66 €, IVA inclòs.

Segon.- Deduir, de la quantitat anteriorment aprovada, l'import de 6.467'00 €, IVA inclòs, en concepte de despeses de control de qualitat, i comunicar a l'empresa adjudicatària que, de conformitat amb la clàusula 32 del plec de condicions generals, se li pot deduir, si és el cas, per aquest concepte, fins a l'1,5% del pressupost de licitació, en el benentès que en el cas de no esgotar-se la quantitat efectivament deduïda, en el moment de liquidar l'obra es revertirà al contractista la quantitat resultant, tramitant-se el document comptable corresponent.

Tercer.- Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació pressupostària de la partida 40220/46342K/60100, de la següent manera:

Any 2008 1.541.562'00 € (doc. DFUT núm. 10565)

Any 2009 1.027.707'66 € (doc. ADFUT núm. 10564)

Quart.- D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es sotmeten els efectes d'aquest acord a l'existència de crèdit adequat i suficient a les partides abans esmentada dels pressupostos municipals i dels organismes autònoms que s'aprovin pels exercicis pressupostaris de 2009, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats.

Cinquè.- Autoritzar l'anotació comptable inversa A/ núm. 10562, de 754.558'00 €, corresponent a la diferència entre l'import previst de licitació i l'import real de l'adjudicació.

Sisè.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 515.147'27 €, corresponent al 20% del pressupost d'adjudicació, en base al que disposa l'art. 36.4 del RDL 2/2000, pel qual s'aprova el text refós de la llei de contractes de les administracions públiques, en haver estat la seva oferta incursda inicialment en presumpció de temeritat..

Setè.- Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

15 ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE RENOVACIÓ I MANTENIMENT DEL WEB MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del servei de renovació i manteniment del web municipal de l'Ajuntament de Mataró.

Atès l'informe emès conjuntament pel Tècnic de Comunicació i pel Cap de la Secció d'Imatge del Servei de Comunicació de l'Ajuntament de Mataró, de data 14 de març de 2008, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del servei esmentat, a favor de l'empresa "GMV Soluciones Globales Internet, SA" fins un import total de 192.395'60 €, IVA inclòs, dels quals 72.395'60 € corresponen a la renovació de la web i la resta de 120.000'00 € al servei de manteniment de la web durant dos anys.

Tenint en compte que a la consignació pressupostària de la partida 10130/46373Z/64000 del pressupost municipal per 2008 hi ha cèdit adequat i suficient per atendre la despesa que es proposa quant a la renovació de la pàgina web.

Tenint en compte que la previsió de consignació per a la partida 10130/463730/22706 dels pressupostos municipals per als anys 2008, 2009 i 2010 es preveu l'existència de crèdit adequat i suficient per a atendre la despesa que es proposa quant al manteniment de la pàgina web.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.- Excloure les ofertes presentades per les empreses "ISOCO, Intelligent Software Components, SA", "Alba Technology, SL", Lavinia Interactiva, SL" i "Cfentro de Cálculo Sabadell, SAU", atès que cap d'elles no presenta, en la seva oferta econòmica, els preus de cinc tasques tipus.

Segon.- Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del servei de renovació i manteniment del web municipal de l'Ajuntament de Mataró, a favor de l'empresa "GMV Soluciones Globales Internet, SA" fins un import total de 192.395'60 €, IVA inclòs, dels quals 72.395'60 € corresponen a la renovació de la web i la resta de 120.000'00 € al servei de manteniment de la web durant dos anys.

Tercer.- Atendre la despesa que es proposa de la següent manera:

Pel que fa a la renovació de la pàgina web, amb càrrec a la partida 10130/46373Z/64000 del pressupost municipal de 2008 (doc. D núm. 11177)

Pel que fa al manteniment de la pàgina web durant dos anys, amb càrrec a la partida 10130/463730/22706, de la següent manera:

Any 2008: 45.000'00 € (doc. D núm. 11178)

Any 2009: 60.000'00 € (doc. DFUT-1 núm. 11179)

Any 2010: 15.000'00 € (doc. DFUT-1 núm. 11181)

Quart.- D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es sotmeten els efectes d'aquest acord a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida abans esmentada dels pressupostos municipals que s'aprovin per als exercicis pressupostaris de 2009 i 2010, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats.

Cinquè.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 7.695'82 €, corresponent al 4% del pressupost d'adjudicació.

Sisè.- Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

16 ADJUDICACIÓ DEL TREBALLS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU I EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REMODELACIÓ DEL MERCAT MUNICIPAL DE LA PLAÇA DE CUBA, DE MATARÓ

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de la redacció del projecte executiu i execució de les obres de remodelació del mercat municipal de la Plaça de Cuba, a Mataró.

Atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Obres, de data 18 de març de 2008, mitjançant el qual proposa l'adjudicació dels treballs esmentats, a favor de la UTE a crear per les empreses "G56, SA" i "Obrelsa, SA" fins un import de 5.485.833'00 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que la previsió de consignació per a la partida 40220/62111A/62200 dels pressupostos municipals per als anys 2008, 2009 i 2010 es preveu l'existència de crèdit adequat i suficient per a atendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.- Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de la redacció del projecte executiu i execució de les obres de remodelació del mercat municipal de la Plaça de Cuba, a Mataró, a favor de la UTE a crear per les empreses "G56, SA" i "Obrelsa, SA" fins un import de 5.485.833'00 €, IVA inclòs.

Segon.- Supeditar l'efectivitat de l'adjudicació a:

§ Les empreses "G56, SA" i "Obrelsa, SA" hauran d'acreditar a l'Ajuntament, en el termini màxim de quinze dies hàbils, la creació efectiva de la UTE.

§ L'empresa "G56, SA" haurà d'acreditar a l'Ajuntament, en el termini màxim de quinze dies hàbils, l'adequació de la seva pòlissa de responsabilitat civil a 1.200.000'00 €.

Tercer.- Comunicar a l'empresa adjudicatària que, de conformitat amb la clàusula 32 del plec de condicions generals, se li pot deduir, si és el cas, en concepte de control de qualitat, fins a l'1,5% del pressupost de licitació, en el benentès que en el cas de no esgotar-se la quantitat efectivament deduïda, en el moment de liquidar l'obra es revertirà al contractista la quantitat resultant, tramitant-se el document comptable corresponent.

Quart.- Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació pressupostària de la partida 40220/62111A/62200 dels exercicis 2008, 2009 i 2010.:

Cinquè.- D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es sotmeten els efectes d'aquest acord a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida abans esmentada dels pressupostos municipals que s'aprovin per als exercicis pressupostaris de 2009 i 2010, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats.

Sisè.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 219.433'32 €, corresponent al 4% del pressupost d'adjudicació, i pagui a l'Ajuntament de Mataró l'import de 368'64 €, corresponent a la publicació de l'anunci de licitació.

Setè.- Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

17 RATIFICAR LA RESOLUCIÓ 2360/2008 DE 12 DE MARÇ DEL CONSELLER DELEGAT D'OBRES SERVEIS I MANTENIMENT, RELATIVA A LA PETICIÓ D'UN AJUT DE 300.000,00 € PER LES OBRES DE REFORMA DEL MERCAT MUNICIPAL DE LA PLAÇA DE CUBA, SEGONS LA CONVOCATÒRIA IUE/392/08 DE 20 DE FEBRER DEL CONSORCI DE PROMOCIÓ COMERCIAL DE CATALUNYA.

El senyor Francesc Melero Collado, conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, presenta la proposta següent:

"Per decret 2360/2008, de 12 de març, el conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment acordà sol·licitar davant l'Agència per a la Promoció del Comerç del Consorci de Promoció Comercial de Catalunya, un ajut de 300.000,00 euros, destinat a les obres de "Reforma integral del mercat de la plaça de Cuba de Mataró", d'acord amb la Resolució IUE/392/2008, d'11 de febrer (DOGC núm. 5074, de 20 de febrer de 2008), bases del programa "Mercats" per a la concessió d'incentius per a la millora i condicionament dels mercats municipals.

En l'esmentada resolució es justificaven les raons urgents d'aprovar l'esmentada sol·licitud per decret, malgrat que, pel seu import, l'aprovació correspon a la Junta de Govern Local.

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.- Ratificar el Decret 2360/2008, de 12 de març, dictat pel conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, que en la seva part dispositiva resolia el següent:

"En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5074, de 20 de febrer de 2008, es publica la RESOLUCIÓ IUE/392/2008, d'11 de febrer, dictada per la presidenta del Comitè Executiu del Consorci de Promoció Comercial de Catalunya, sobre la convocatòria per a la concessió d'incentius en l'àmbit dels projectes col€lectius de cooperació empresarial territorial i millora de les infraestructures de caràcter comercial.

La base 1.2.c) de l'esmentada convocatòria preveu que les actuacions per a les quals es sol€liciti la subvenció s'hauran d'iniciar de manera efectiva durant l'any 2008.

Segons les bases del Programa 2 per a la concessió d'incentius per a la millora i condicionament dels mercats municipals l'ajut pot assolir fins al 30% de la inversió prevista en els projectes de construcció de nous mercats o remodelació integral dels mercats, amb un màxim de 300.000,00 euros.

L'Ajuntament de Mataró ha decidit presentar en aquesta convocatòria l'actuació anomenada "Reforma integral del mercat de la plaça de Cuba de Mataró", ja que s'ajusta a les condicions exigides a les bases de la convocatòria.

L'avantprojecte, objecte d'aquesta actuació, va ser aprovat en data 7 de febrer de 2008 pel Ple Municipal, amb un pressupost d'execució per contracte de 5.970.000,00 €, IVA inclòs.

L'import de la subvenció que es demana és de 300.000,00 €, quantitat màxima que es pot sol·licitar sobre la inversió prevista fins a finals de l'any 2008, que és d'1.200.000,00 €.

Les bases de la convocatòria regulen també la documentació tècnica administrativa i de modelatge que s'ha d'adjuntar a la petició de subvenció.

Vist que, per l'import de l'ajut que es demana, la tramitació d'aquesta sol€licitud és competència de la Junta de Govern Local.

Vist que la propera Comissió Informativa de Serveis Territorials de l'Ajuntament de Mataró no es celebrarà fins al dia 25 de març de 2008 i la propera Junta de Govern Local es celebrarà el dia 31 de març de 2008, i el darrer dia per presentar les sol€licituds d'aquesta subvenció és el dia 1 d'abril de 2008.

Fent ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RD Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i el decret de l'Alcaldia de delegació de 16 de juny de 2007,

HE RESOLT:

Primer.- Sol€licitar davant l'Agència per a la Promoció del Comerç, Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, dins de la convocatòria aprovada per la IUE/392/2008, d'11 de febrer (DOGC núm. 5074, de 20 de febrer de 2008), un ajut de 300.000,00 €, destinat a la millora i condicionament de mercats municipals, actuacions que vénen recollides i valorades en el "Projecte de reforma integral del mercat de la plaça de Cuba de Mataró", que suposa l'import màxim que es pot sol€licitar.

L'esmentada actuació municipal no te concedides ni ha rebut subvencions, incentius o ajuts d'altres administracions, ni ingressos privats per aquest concepte.

Segon.- Facultar al conseller delegat d'Obres, Serveis i Menteniment per a gestionar i formalitzar la documentació que segons les bases de la convocatòria cal adjuntar a l'escrit de sol€licitud.

Tercer .- Notificar els anteriors acords, mitjançant certificat, a l'Agència per a la Promoció del Comerç, Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, als seus efectes.

Quart.- Comunicar aquests acords a l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró i als serveis municipals d'Ingressos i de Gestió Econòmica als efectes escaients."

Segon.- Comunicar aquest acord a l'Agència per a la Promoció del Comerç, Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat, a l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró i als serveis municipals d'Ingressos i de Gestió Econòmica als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

-Servei d'Urbanisme-

18 DONAR COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA Nº 27 DE 18/1/2008 DEL TSJC, QUE DESESTIMA EL RCA INTERPOSAT PER LA GINESTA PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES SA, RESPECTE A LA DESESTIMACIÓ PRESSUMPTA DE PETICIÓ DE REVERSIÓ DE LA FINCA DEL CARRER VALENCIA 92.

El senyor Ramon Basas Segura, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Segona de la Sala Contenciós-Administrativa, ha dictat la Sentència núm. 27 de 18 de gener de 2008, per la qual DESESTIMA el recurs contenciós-administratiu núm. 1.280/2003, interposat per LA GINESTA PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A., contra la Resolució de desestimació presumpte de la petició de reversió de la finca situada al c/ València núm. 92 instada el 23/01/2003 per haver-se destinat a finalitats diferents dels d'equipament comunitari, concretament a residencial assistit..

El recurs s'interposa arran de la Sentència del Tribunal Suprem de 30 de juny de 2003, que confirmà la Sentencia del Tribunal superior que anul·là els preceptes del Pla General de Mataró que permetien l'ús "residencial assistit" als equipaments comunitaris.

La mercantil La Ginesta Construcciones i Promociones SA, que va cedir un terreny a l'Ajuntament de Mataró per destinar-lo a residencial assistit, a la vista d'aquesta Sentència del Tribunal Suprem, sol·licita es retorni la propietat del solar o bé es pagui una indemnització per raó del valor d'aquest bé, tot això amb l'aplicació de normativa de l'expropiació de forma analògica.

La Sentència abans d'entrar en el fons de l'assumpte analitza el marc de la legislació aplicable: per raó del moment en què es va produir la cessió del sòl obligatòria i gratuïta, Decret Legislatiu 1/1990 i pel moment de l'inici de l'expedient: la Llei 2/2002, de 14 de març, Llei d'Urbanisme de Catalunya. Amb la modificació posterior d'aquesta Llei, a través de la Llei 10/2004, de 24 de desembre, es va crear un sistema dotacional públic amb destí a "residencial de caràcter assistit". L'Administració a partir del reconeixement i regulació d'aquest nou sistema dotacional i a través del procediment legal corresponent (planejament urbanístic) pot preveure com sistema urbanístic terrenys destinats a habitatges dotacionals públics.

Aquest és el procés que va seguir l'Ajuntament de Mataró, a través de la modificació puntual del Pla General per la creació del "Sistema de Dotacions d'Habitatge Públic" (DHp).

Ara bé, la Sentència que tractem es dicta amb un marc jurídic anterior a aquesta modificació legal i de planejament, i per tant s'ha defensat el recurs per l'Ajuntament amb altres fonaments jurídics que han estat admesos pel Tribunal:

La cessió del terreny en qüestió per destinar-lo a equipament comunitari (Clau residencial assistit) es va efectuar en execució de la Unitat d'Actuació UA 02 c/ Sicília, que neix de la Revisió del Pla General l'any 1996 i amb l'acord dels seus propietaris que van signar un Conveni de col·laboració urbanística amb l'Ajuntament de Mataró (folis 4 a 7 de l'exp. adm.) on es fixà els paràmetres urbanístics del Sector. En aquest Conveni (signat 25 de març de 1996 arrel de les al·legacions presentades per un dels copropietaris del sòl, Sr. Miquel Brullet i Tenas), les parts acorden i es fa constar que el sòl de cessió serà destinat a habitatges de protecció pública en règim de "residencial assistit".

Una cessió obligatòria i gratuïta prevista pel planejament respon a una justa distribució de beneficis i càrregues i que per tant no es pot aplicar analògicament la normativa de l'expropiació (que permetria la reversió).

La Sentència del Tribunal Suprem va recaure en posterioritat a la fermesa de l'acte de cessió del terreny i l'art. 73 de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa- administrativa disposa que les sentencies fermes que anul·len un precepte d'una disposició general no afectaran l'eficàcia d'actes administratius que han estat aplicats amb anterioritat de que l'anul·lació tingués efectes generals. Per tant, la Sentència del TS no anul·la de forma automàtica la cessió del terreny en qüestió.

La societat La Ginesta Promociones i Construcciones SA es va subrogar en el Conveni signat pel seu dia entre els propietaris que li van vendre els terreny i l'Ajuntament de Mataró i a més aquest Conveni i la creació de la Unitat d'Actuació UA 2 li va reportar unes millores addicionals que no existien abans de l'aprovació provisional de la Revisió del Pla General. Per tant, la cessió del terreny no ha respost mai a una expropiació o a una donació sinó a una atribució de beneficis. Per la qual cosa la "Sala entén que no hi ha base fàctica ni legal concurrent que permeti desconèixer la regla general que es dedueix de l'art 73 ja citat"

No hi ha pronunciament sobre les costes processals.

Vist l'informe jurídic previ PROPOSO a la Junta Local de Govern l'adopció dels següents acords:

Primer.- Acceptar el contingut de la Sentència núm. 27, de 18 de gener de 2008 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Segona de la Sala de lo Contenciós Administratiu, per la qual DESESTIMA el recurs contenciós-administratiu núm. 1.280/2003, interposat per LA GINESTA PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A., contra la Resolució de desestimació presumpte de la petició de reversió de la finca situada al c/ València núm. 92 instada el 23/01/2003.

Segon.- Comunicar el precedent acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Segona de la Sala de lo Contenciós Administratiu, a la societat municipal Pumsa i al Gabinet Jurídic de Secretaria General."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

19 DONAR COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA Nº 106 DE 7/2/2008 DEL TSJC, QUE DESESTIMA EL RCA INTERPOSAT PER JOSEP RIERA MALET, CONTRA ELS ACORDS DE LA CUB DE 17/12/2003 QUE APROVA DEFINITIVAMENT EL PLA PARCIAL DEL SECTOR DE CAN QUIRZE I DE 16/6/2004 QUE DONA CONFORMITAT AL SEU TEXT REFÓS.

El senyor Ramon Basas Segura, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Tercera de la Sala Contenciós-Administrativa, ha dictat la Sentència núm. 106 de 7 de febrer de 2008, per la qual DESESTIMA el recurs contenciós-administratiu núm. 23/2005, interposat per JOSEP RIERA MALET, contra la desestimació per silenci administratiu del recurs d'alçada interposat contra els acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, de 17/12/2003 i 16/6/2004, d'aprovació definitiva del Pla Parcial del Sector de Can Quirze, de Mataró.

La Sala desestima el recurs pels següents motius:

§ No hi ha lloc a l'admissió del recurs contra la Modificació Puntual del Pla General de 25/6/2001 perquè es va formular per primera vegada a l'escrit de conclusions i no en el moment d'interposició del recurs com és preceptiu.

§ Pels mateixos motius no hi ha lloc a la pretensió de que es declari la nul·litat del Pla parcial objecte del recurs contenciós que es basa en la nul·litat de la Modificació Puntual del Pla General de 25/6/2001 que li dona cobertura.

§ A més no consta que de la Modificació Puntual del Pla General de 25/6/2001 que li dona cobertura no estigués vigent al temps de l'aprovació del Pla parcial.

§ La pericial practicada en el recurs demostra que el Pla parcial s'ajusta a les reserves exigides legalment i de la documentació perceptiva, i concretament del corresponent informe mediambiental.

Conclou el Tribunal que "en summa, l'actora no ha acreditat que el Pla parcial infringeixi el planejament general vigent ni la normativa aplicable".

El Tribunal no aprecia mala fe ni temeritat en els litigants per a la imposició de costes

Vist l'informe jurídic previ PROPOSO a la Junta Local de Govern l'adopció dels següents acords:

Primer.- Acceptar el contingut de la Sentència núm. 106 de 7 de febrer de 2008 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Tercera de la Sala Contenciós-Administrativa, per la qual DESESTIMA el recurs contenciós-administratiu núm. 23/2005, interposat per JOSEP RIERA MALET, contra la desestimació per silenci administratiu del recurs d'alçada interposat contra els acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, de 17/12/2003 i 16/6/2004, d'aprovació definitiva del Pla Parcial del Sector de Can Quirze, de Mataró.

Segon.- Comunicar el precedent acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Segona de la Sala de lo Contenciós Administratiu, a la societat municipal Pumsa i al Gabinet Jurídic de Secretaria General."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

-Servei de Llicències-

20 DONAR COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA DEL TSJC, D'ESTIMACIÓ RECURS APEL€LACIÓ 18/08, INTERPOSAT PER CAIXA ESTALVIS LAIETANA CONTRA INADMISSIBILITAT RECURS ORDINARI 662/06, RELATIU A LA SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES PER MODIFICACIÓ PUNTUAL PG, QUE AFECTA A LA SOL€LICITADA PER A OBRES REFORMA OFICINA, A LA RIERA, 92-96 BXS.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Tercera, ha dictat sentència el 20 de febrer de 2008, que estima el recurs d'apel·lació núm. 18/2008, interposat per Caixa d'Estalvis Laietana, contra la Interlocutòria del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, que declara inadmissible el recurs ordinari núm. 662/206, interposat contra la notificació de suspensió de la tramitació de llicències a la sol·licitada per a l'adequació d'un local per a oficines de caixa d'estalvis, a La Riera, 92-96 bxs.

L'Ajuntament va al·legar inadmissibilitat per tractar-se d'un acte de tràmit no susceptible de recurs, ser l'objecte del recurs diferent a l'acord de suspensió de la tramitació de llicències adoptat en un expedient d'aprovació d'una figura de planejament, per tant de competència administrativa i judicial diferent a la que correspon en un expedient de llicències d'obres.

La Sentència desfavorable als interessos municipals estima el recurs, en interpretació no formalista de la redacció de l'escrit d'interposició i per les actuacions de la recurrent en el procés, considera que l'objecte del recurs és l'acord municipal general de suspensió de llicències en motiu de l'aprovació inicial d'un instrument de planejament.

L'efecte d'aquesta Sentència és la continuació del recurs ordinari núm. 662/2006, de forma que s'entrarà a debatre el fons de l'assumpte fins ara apartat per qüestions formals, si bé posa de manifest la possible incompetència del Jutjat per a conèixer en primera instància d'un recurs íntimament vinculat a una resolució en matèria de planejament, que sembla correspon al propi Tribunal Superior.

Vist l'article 104 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per Resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, proposo el següent acord:

- Donar-se per assabentats de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Tercera, de 20 de febrer de 2008, que estima el recurs d'apel·lació núm. 18/2008, interposat per Caixa d'Estalvis Laietana, contra la Interlocutòria del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, que declara inadmissible el recurs ordinari núm. 662/206, interposat contra la notificació de suspensió de la tramitació de llicències a la sol·licitada per a l'adequació d'un local per a oficines de caixa d'estalvis, a La Riera, 92-96 bxs."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

21 DONAR COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA DEL TSJC, D'ESTIMACIÓ RECURS APEL€LACIÓ 14/2008, INTERPOSAT PER CAIXA ESTALVIS LAIETANA CONTRA INADMISSIBILITAT RECURS ORDINARI 369/07, RELATIU A L'ACTE D'APLICACIÓ DE SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES A LA SOL€LICITADA PER A OBRES REFORMA OFICINA, A LA RIERA, 92-96 BXS.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Tercera, ha dictat sentència el 15 de febrer de 2008, que estima el recurs d'apel·lació núm. 14/2008, interposat per Caixa d'Estalvis Laietana, contra la Interlocutòria del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, de 16 de novembre de 2007, que declara inadmissible el recurs ordinari núm. 369/2007, interposat contra el decret de 6 de març de 2007, el qual desestima les al·legacions de l'entitat i confirma l'afectació de la suspensió de la tramitació de llicències a la sol·licitada per a l'adequació d'un local per a oficines de caixa d'estalvis, a La Riera, 92-96 bxs.

L'Ajuntament va al·legar la inadmissibilitat per haver-se presentat fora de termini i per ser un acte de tràmit no susceptible de recurs.

La Sentència estima el recurs en acceptar la tesi de l'apel·lant conforme el termini per interposar recurs va quedar suspès quan va sol·licitar ampliació del recurs ordinari núm. 662/2006. Aplica el criteri doctrinal de donar el tractament de l'article 35.2 LJCA sobre acumulació de pretensions també a l'ampliació del recurs.

En quant al caràcter d'acte de tràmit considera que l'acord general de suspensió afecta concretament a l'específica llicència, és independent de l'actuació de planejament. No es pot privar a ningú del seu dret al procés doncs és el que dóna plena possibilitat d'al·legar i de provar.

L'efecte d'aquesta Sentència és la continuació del recurs ordinari núm. 369/2007, de forma que s'entrarà a debatre el fons de l'assumpte fins ara apartat per qüestions formals.

La sentència desfavorable als interessos municipals, dictada en segona instància, no es pot recórrer.

Vist l'article 104 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per Resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, proposo el següent acord:

- Donar-se per assabentats de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 15 de febrer de 2008, que estima el recurs d'apel·lació núm. 14/2008, interposat per Caixa d'Estalvis Laietana, contra la Interlocutòria del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, de 16 de novembre de 2007, que declara inadmissible el recurs ordinari núm. 369/2007, interposat contra el decret de 6 de març de 2007, el qual desestima les al·legacions de l'entitat i confirma l'afectació de la suspensió de la tramitació de llicències a la sol·licitada per a l'adequació d'un local per a oficines de caixa d'estalvis, a La Riera, 92-96 bxs."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

22 ORDRE D'AJUSTAR-SE A LLICÈNCIA DE LES OBRES D'ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A GIMNÀS, AL CAMÍ RAL, 41.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"Per decret de 5 de febrer de 2008 van ser suspeses les obres efectuades per Gim Fitness Factory, SL, al Camí Ral, 41, en no disposar de llicència d'obres i no ajustar-se a les sol·licitades en expedient núm. 20061759 MAJ, per a adequació de local per a gimnàs.

Presentades al·legacions, per decret de 17 de març de 2008, han estat desestimades i ratificada la suspensió.

Les obres efectuades són les previstes en el projecte presentat l'1 d'agost de 2006, respecte al qual es va notificar audiència prèvia de denegació. L'interessat va presentar el 28 de setembre de 2006 un nou projecte ajustat a normativa urbanística però pendent d'obtenir prèviament la llicència d'activitats.

Per decret de 13 de març de 2008, ha estat concedida la llicència d'obres conforme al projecte presentat, un cop obtinguda la llicència d'activitats. El projecte d'activitats autoritzat es correspon al projecte d'obres també autoritzat.

El servei tècnic municipal ha informat que les obres efectuades, no contemplades en el projecte d'obres presentat, consisteixen en excavar el terra de tot el local amb una profunditat d'1,35 m. i col·locació de perfils metàl·lics €pilars i jàsseres€ a fi de configurar dos espais en línia al Camí Ral, 41. Incompleixen l'article 53 de les Normes Urbanístiques del Pla general regulador dels edificis en volum disconforme.

Les obres afecten a dues finques. La del Camí Ral, 39-41 està en volum disconforme per sobrepassar el nombre de plantes, per tant té l'edificabilitat esgotada. La finca del ptge. Aliança, 11, també està en volum disconforme per no complir amb la condició d'afrontar a una via urbanitzada, té dues sortides a través de finques privades.

L'article 53 de les Normes urbanístiques del Pla general disposa que en els edificis amb volums disconformes només seran autoritzables obres de consolidació i augments de volum si compleixen amb les següents condicions: no es sobrepassi la edificabilitat màxima de la finca i que es compleixin els paràmetres que configuren l'espai públic ( nombre de plantes, alçada edificable€).

L'article 102 del Decret Legislatiu 1/2005, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, disposa que les construccions i instal·lacions que tinguin un volum d'edificació disconforme amb els paràmetres del nou planejament urbanístic, però que no quedin fora d'ordenació, les obres de consolidació, rehabilitació i canvi d'ús que s'autoritzin sempre han d'estar d'acord amb les condicions bàsiques del nou planejament.

L'article 29 del Decret Legislatiu 1/2005, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, exigeix per a tenir la consideració de solar, entre d'altres, que afrontin amb una via que compti amb enllumenat públic i estigui íntegrament pavimentada, inclosa la zona de pas de vianants. L'article 41 del mateix text legal disposa que per poder edificar en sòl urbà cal que assoleixi la condició de solar.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; l'article 53 de les Normes urbanístiques del Pla general; i els articles 197, 198 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Gim Fitness Factory, SL que en el termini màxim de dos mesos, ajusti les obres a la llicència concedida per decret de 13 de març de 2008, en exp. 20061759 MAJ, per a adequació de local per a gimnàs, al Camí Ral, 41.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

23 ORDRE D'ENDERROC D'ESTRUCTURA METÀL€LICA LLEUGERA AMB FUSTA I TELA CALADA AL C. JOAN CARLES PANYÓ, 11.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"Per provisió de 28 de gener de 2008 ha estat incoat a Carmen Alvarado Ausina expedient de protecció de la legalitat urbanística, per l'execució d'obres sense llicència i il·legalitzables al c. Joan Carles Panyó, 11, i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presentat escrit d'al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que les obres són il·legalitzables per no adaptar-se, la tanca, a la composició de la façana i de l'entorn urbà definit. Segons el Text refós de les normes urbanístiques del Pla General de Mataró, la casa es troba en Zona d'edificació aïllada tradicional urbana, Clau, 4a, i estableix que la façana i el volum en general s'ajustaran a la norma d'integració en el conjunt en el que estan edificades. Els colors i materials s'integraran al paisatge urbà definit pel conjunt de construccions que donen nom a la subzona. L'article 95 estableix que, en les tanques que siguin visibles des del carrer, prevaldrà l'adaptació amb la composició de la façana.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; els articles 95 i 311de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Carmen Alvarado Ausina que en el termini màxim de dos mesos, enderroqui la tanca d'estructura metàl·lica lleugera amb fusta i tela calada al c. Joan Carles Panyó, 11, que infringeix la normativa del Pla general d'ordenació.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

24 ORDRE D'ENDERROC D'ESTRUCTURA D'ELEMENTS D'ALUMINI I VIDRE AL C. VISTA ALEGRE, 61.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"Per provisió de 25 d'octubre de 2007 ha estat incoat a Javier González Calderón expedient de protecció de la legalitat urbanística, per l'execució d'obres sense llicència i il·legalitzables al c. Vista Alegre, 61, i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada, respecte a l'estructura d'alumini i vidre instal·lada sobre la tanca a carrer, ha al·legat motius de seguretat i protecció de vistes a l'interior del seu habitatge, on concorren les circumstàncies especials de tenir reduïdes dimensions, del tipus de distribució, de l'entrada de llum natural i del nivell del terra des de la seva terrassa, que fan sigui l'interior del seu pis fàcilment visible, pel que ha de tenir el cortines corregudes amb pèrdua de llum natural. També hi ha el tema de facilitat d'accés físic a través de la terrassa. Desconeixia l'obligació de demanar llicència i va tenir especial cura en l'elecció del tancament d'alumini. Aporta fotografies d'altres obres en curs del barri, en que s'aprecien baranes que s'excedeixen dels 2 m. d'alçada.

Respecte a dites al·legacions resulta que els motius al·legats poden fer comprendre la finalitat de l'actuació però no desvirtuen el fet que es tracta d'una infracció urbanística. Als efectes de seguretat els 2 m. d'alçada de tanca al carrer és la norma general aplicada al sòl urbà. En les fotografies aportades d'altres finques s'observa que estan en carrer amb pendent per la qual cosa s'aplica la mitjana, d'acord amb l'article 95 de les Normes urbanístiques del Pla general.

El servei tècnic municipal ha informat que l'increment de la tanca és il·legalitzable perquè ha augmentat en uns 75 cm l'alçada inicial de la tanca que s'ajustava a normativa. La instal·lació d'una estructura d'elements d'alumini i vidre amb la finalitat de protegir de vistes l'interior del pati de la planta baixa, infringeix el Pla especial de millora urbana de Vista Alegre (PEMU/0009), aprovat definitivament el 6 de juny de 2002, que classifica el solar en Sòl urbà qualificat com zona de creixements en filera tipus 10 (clau 1d10) i estableix que les tanques a carrer tinguin una alçada màxima de 2 m, mesurades sobre la rasant del carrer.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; l'article 95de la normativa del Pla general d'ordenació i el Pla especial de millora urbana de Vista Alegre-PEMU-09; i els articles 197, 198 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Javier González Calderón que en el termini màxim de dos mesos, enderroqui l'estructura d'elements d'alumini i vidre al c. Vista Alegre, 61, que infringeix la normativa del Pla general d'ordenació.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

25 ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL A L'AV. GATASSA, 141-143, BXS.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"Per decret de 4 de setembre de 2007 ha estat requerit Frescor Franquicias de Frutas y Verduras, SL perquè ajusti els rètols instal·lats a la llicència concedida el 16 de juliol de 2007, en exp. 20070964 MEN que autoritza la instal·lació de lletres corpòries a l'Av. Gatassa, 141-143, bxs.

La persona interessada ha al·legat que la caixa de persiana fa de parament de façana i fa una nova proposta de rètol.

La Comissió municipal de publicitat el 30 de novembre de 2007 informa desfavorablement els rètols instal·lats i la proposta formulada, sobre la caixa de persiana han d'anar lletres retallades.

Ha estat comunicat a la societat interessada l'informe de la Comissió de municipal de publicitat, amb nou termini per ajustar-se a la llicència. Passat el termini concedit el servei municipal d'inspecció ha comprovat el seu incompliment.

El servei tècnic municipal ha informat que els rètols són il·legalitzables per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

Els rètols instal·lats en planta baixa i adossats a façana infringeixen l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords

Primer.- Ordenar a Frescor Franquicias de Frutas y Verduras, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri els rètols adossats a façana, a l'Av. Gatassa, 141-143, bxs.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

26 ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL C. SANT CUGAT, 137, BXS.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"Per decret de 29 d'octubre de 2007 ha estat requerit Rachid Derkaoui perquè ajusti el rètol instal·lat a la llicència concedida el 15 de setembre de 2007, en exp. 20062397 RET, que autoritza rètol dins del forat de la porta al c. Sant Cugat, 137, bxs.

La persona interessada no ha presentat escrit d'al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Rachid Derkaoui que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol adossat a façana, al c. Sant Cugat, 137, bxs.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

CMI SERVEIS PERSONALS

-Institut Municipal d'Educació-

27 APROVAR EL PROTOCOL D'ADHESIÓ AL PROGRAMA "ANEM AL TEATRE", ORGANITZAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I ELS AJUNTAMENTS PER ALS CURSOS 2008-2012.

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Relació de fets

1. Anem al Teatre és un programa organitzat per l'Àrea de Cultura i l'Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona i els ajuntaments que ofereix, en horari escolar, espectacles de teatre, música i dansa per als alumnes d'educació infantil, primària, secundària, cicles formatius i batxillerat.

2. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Mataró va aprovar, el 19 d'abril de 2004, el protocol d'adhesió al Programa Anem al Teatre per als cursos 2004-2008. Per tant, la vigència d'aquest Protocol finalitza aquest curs 2007-2008.

3. Per poder continuar participant-hi cal procedir a la renovació del protocol, que es farà també per quatre cursos escolars, és a dir, del curs 2008-2009 fins al curs 2011-2012.

Per tot el que s'ha exposat la sota signant proposa que la Junta de Govern Local adopti la resolució següent:

Primer.- Aprovar el Protocol d'adhesió al programa Anem al Teatre, organitzat per la Diputació de Barcelona i els ajuntaments per als cursos 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 i 2011-2012.

Segon.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona.

Tercer.- Donar compte d'aquest acord en el proper Consell Plenari de l'Institut Municipal d'Educació."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

-Servei de Joventut i Dona-

28 INICIAR EL PROCEDIMENT DE REINTEGRAMENT DE PART DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA A L'AGRUPAMENT ESCOLAT ARRELS, EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA C-11/07 DE SUBVENCIONS PER A CASALS D'ESTIU, A CAUSA DE LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA INSUFICIENT

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Relació de fets

Decret núm. 1244/2007, de 5 de febrer, del conseller delegat de Joventut i Esports, ratificat posteriorment per la Junta de Govern Local, d'aprovació de les bases particulars reguladores de les subvencions per a casals d'estiu (C-11/07) i la corresponent convocatòria, per un import màxim atorgable de 117.232,62 euros.

Decret núm. 3650/2007, de 23 d'abril, del conseller delegat de Joventut i Esports, ratificat posteriorment per la Junta de Govern Local, d'aprovació de l'ampliació en 14.387,13 euros de l'import d'aquesta convocatòria, quedant el nou import total màxim atorgable en 131.619,75 euros.

Decret núm. 4752/2007, de 29 de maig, del conseller delegat de Joventut i Esport, ratificat posteriorment per la Junta de Govern Local, d'atorgament de subvencions de la convocatòria núm. 11/07 de subvencions per a casals d'estiu a les entitats beneficiàries, entre les quals, s'atorga a l'Agrupament Escolta Arrels una subvenció de 6.597,48 euros (doc. AD núm. 200700022300)

Ordenació del pagament del 50% avançat de la subvenció d'acord a les bases particulars reguladores de la convocatòria de subvencions per a casals d'estiu (C-11/07). En el cas de l'Agrupament Escolta Arrels es comptabilitza amb el doc. OPPJ núm. 200700025095, de data 30/05/07, per un import de 3.298,74 euros

Decret núm. 6382/2007, de 16 de juliol, de la consellera delegada de Joventut i Dona, ratificat posteriorment per la Junta de Govern Local, de modificació del punt 5è de les clàusules específiques de les bases particulars reguladores de la convocatòria de subvencions per a casals d'estiu (C-11/07), en el sentit d'avançar el 100% de cadascuna de les subvencions concedides abans de la finalització de l'activitat. L'ordenació del pagament del 50% restant, en el cas de l'Agrupament Escolta Arrels, es comptabilitza amb el doc. OPPJ núm. 200700035086, de data 16/07/07, per un import de 3.298,74 euros.

Actes de comprovació per part del Servei de Joventut i Dona de la adequada justificació de la subvenció atorgada a l'Agrupament Escolta Arrels, en virtut dels quals a es verifica que l'entitat presenta una justificació insuficient, ja que només justifica 5.894,38 euros de l'import total de 6.597,48 euros de subvenció atorgada.

Fonaments de dret

1. Clàusula V b) de les Bases particulars reguladores de la convocatòria de subvencions per a l'any 2007 de l'Ajuntament de Mataró en els àmbits de benestar social, salut i consum, sostenibilitat, participació ciutadana, nova ciutadania, civisme i cooperació internacional, joventut i dona, esports, educació i cultura, on s'estableix que el beneficiari haurà de presentar , entre altres, "la liquidació econòmica de l'activitat juntament amb les factures que justifiquin, com a mínim, el doble de la subvenció concedida".

2. Article 20 de les Bases reguladores per a la concessió de subvencions per l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms, aprovades pel Ple de l'Ajuntament en la sessió de 4 de desembre de 1997, on s'estableix que "en el cas que el beneficiari no pugui arribar a justificar degudament la totalitat de l'import de la subvenció atorgada, el servei responsable tramitarà d'ofici la reducció de l'import de la subvenció en la mateixa proporció que hi hagi entre l'import que cal justificar i l'import que s'ha justificat".

3. Article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, on s'estableix com a causa de reintegrament, entre altres causes, la justificació insuficient de la subvenció atorgada.

4. Articles 41 a 43 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en concordança amb articles 91 a 101 del seu Reglament de desenvolupament, on s'estableix el procediment de reintegrament de les subvencions.

Per tot això, considero oportú proposar l'adopció, per part de la Junta de Govern Local, del següent acord:

1. Iniciar el procediment de reintegrament de part de la subvenció atorgada a l'Agrupament Escolta Arrels, en el marc de la convocatòria de subvencions per a casals d'estiu (C-11/07), per un import de 703,10 euros, a causa de la justificació econòmica insuficient, ja que només justifica 5.894,38 euros de l'import de la subvenció atorgada ( 6.597,48 euros).

2. Atorgar un termini de 15 dies per tal que l'Agrupament Escolta Arrels al·legui o presenti els documents que estimi convenients .

3. Si en el termini de 15 dies l'Agrupament Escolta Arrels no presenta cap al·legació ni aporta cap document o justificació, haurà de reintegrar l'import de 703,10 euros.

El reintegrament haurà de fer-se efectiu a la Tresoreria de l'Ajuntament de Mataró (c/ El Carreró, 13-15, 08301 Mataró) mitjançant algun els següents mitjans: transferència bancària (Caixa Laietana c/c 2042-0000-79-5210937734), taló bancari o en metàl·lic, en els terminis següents:

- si es rep la notificació entre els dies 1 i 15 del mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.

- si es rep la notificació entre els dies 16 i l'últim del mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.

4. Notificar aquesta resolució a l'Agrupament Escolta Arrels."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

Precs i Preguntes : No se'n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les nou hores i vint minuts del matí, el senyor President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.