Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta Consell de Mobilitat. 20/05/2008

Escoltar

Acta Consell de Mobilitat. 20/05/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

consell de MOBILITAT

Data: 20 de maig del 2008

Núm: 5

Caràcter: Ordinari

Hora: 19:00 hores

Lloc: Sala de reunions - Via Pública

Hi assisteixen:

Oriol Batista i Gàzquez                                       Vice-President del Consell

Adolfo Pérez Merchan                                      Grup Municipal PSC

Jordi Morales Rodríguez                                   Grup Municipal CUP

Javier Sánchez del Campo                                 Federació d'Associacions de Veïns

Antoni Reniu Móra                                            Federació d'Associacions de Veïns

Miguel García Cabrera                                       Taxistes de Mataró

Jaume Bruguera i Pont                                       CTSA-Mataró Bus

Gregorio García Álvarez                                     Treballadors Mataró BUS

Antoni Fernández                                              Casas/Grup Sarbus (representant al Sr. Anselmo G.Ruiz)

Miquel Àngel Casas Masedo                          Grup d'Invàlids de Mataró i el Maresme

Pere Badía Ribas                                                 Organització Nacional Cecs d'Espanya

Joan Soler Serratosa                                          Cap de l'Àrea de la Via Pública

Ferran Àngel Garcia                                           Cap Servei de Mobilitat

Leonardo Ávila García                                       Cap Àrea Operativa Policia Local

Josep Ninou i Guàrdia                                       Enginyer del Servei de Mobilitat

Joaquim Sendra Vicens                                     Servei de Manteniment i Serveis (repr. a Sr. Joan Campmajó)

Salvador Serra Abellan                                      Secretari accidental del Consell de Mobilitat

Excusen la seva absència o no assisteixen:

Joan Antoni Baron i Espinar                            Ilm Sr. Alcalde-President

Octavi Nonell i Carulla                                       Grup Municipal CiU

Jaume Torrent i Oriol                                         Grup Municipal ERC

Juan de Haro Marmolejo                                   Grup Municipal ICV- EUIA

Marc Fernàndez Domínguez                             Grup Municipal PP

Francesc Teixidó i Pont                                     President Àrea Serveis Territorials

Victoria Geijo                                                       Sindicat CCOO

Josep Filbà i Esquerra                                        Unió de Botiguers

Juan Balaguer                                                     Ass. de comerciants i professionals Nou Centre Mataró

Antoni Castellví                                                 Associació Comercial Plaça de Cuba i rodalies

Jose Luis Soriano                                               Associació de comerç Pla d'en Boet

Joan Josep Soler i Madera                                Gremi d'Hostaleria

Felix Colominas                                                   Unió de Xofers (Assistencial Club)

Helena Domínguez                                             Reial Automòbil Club de Catalunya

Jordi Escobar Ruiz                                              Mossos d'Esquadra-Policia de la Generalitat

Manel Catà Zaragoza                                         Bombers de la Generalitat

Albert Gragera i Lladó                                       Promoció del Transport Públic

Altres assistents no vocals:

Antoni Roca Juncà                                            Grup d'Invàlids de Mataró i el Maresme

Alonso Sánchez Aunión                                   Taxistes de Mataró

Ordre del dia

1.       Aprovació de l'acta anterior

2.       Avaluació i seguiment del Pacte per la Mobilitat

3.       Elecció segon vocal Consell de Ciutat

4.       Resultats de l'auditoria del sector del Taxi a Mataró

5.       Concurs del Mataró Bus

6.       Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2008

7.       Resultats Enquesta Mobilitat AMTU

8.       Temes sobrevinguts

9.       Precs i preguntes

Desenvolupament de la reunió

S'inicia la reunió a les 19.05 hores.

El Sr. Vice-President dóna la benvinguda als assistents, i anuncia que es tracta en primer terme el segon punt de l'ordre del dia, per tal que aquells assistents que només hagin vingut en interès del Seguiment del Pacte per la Mobilitat puguin marxar abans.

Aprovació de l'acta anterior

No es formula cap esmena, pel que queda aprovada. El Sr. Javier Sánchez pregunta si es va enviar l'anterior acta al que se li contesta que sí, tothora que està penjada a la web municipal.

Avaluació i seguiment del Pacte per la Mobilitat

El cap del Servei de Mobilitat explica el document de seguiment i balanç del Pacte per la Mobilitat entregat a la documentació, actualització dels diferents indicadors a l'any 2007. A la pràctica totalitat els indicadors mostren evolucions favorables des de l'aprovació del Pacte. Recorda que s'ha de discutir si el model d'avaluació del Pacte s'ha de modificar.

El Sr. Javier Sánchez exposa que seria interessant saber, a part del nombre de vehicles i habitants de la ciutat, el nombre de carnets de conduir expedits a ciutadans de Mataró, ja que considera que pot servir per a calcular ràtios interessants. També pregunta si hi ha estadístiques de sancions. Respecte els indicadors de sostenibilitat, considera contradictori que malgrat el parc de vehicles augmenti i les intensitats viàries pugin, els nivells de sonors baixin. El cap de l'Àrea de Via Pública respon que cal valorar bé la utilitat dels diferents indicadors a afegir al document de seguiment, ja que sols es justificaria si aporten valor i si serveixen per prendre decisions. També informa que a la Memòria de Via Pública hi ha diferents dades relatives a les sancions que demana. El Sr. Antoni Fernández interpreta que la millora de la contaminació acústica malgrat l'increment de vehicles es deu a la renovació del parc mòbil i a les millores i exigències que els vehicles incorporen. El cap del Servei de Mobilitat explica que els indicadors de sostenibilitat provenen del Servei de Sostenibilitat, i la mesura de dades està protocolaritzada, i que un altre motiu de la millora de la contaminació acústica pot ser la millora en l'asfalt.

El Sr. Vice-President destaca els bons resultats que s'assoleixen respecte l'accidentalitat, condicionada per diferents factors entre els quals hi ha una millor conducta per part dels conductors.

El Sr. Miguel García pregunta sobre quin tipus de vehicles s'avalua la contaminació acústica dels vehicles. El cap del Servei de Mobilitat explica que s'avalua tot tipus de vehicles ja que és contaminació del soroll a la via pública.

Elecció segon vocal del Consell de Ciutat

El Sr. Vice-President recorda que hi ha pendent d'escollir el segon vocal que representi al Consell de Mobilitat en el si del Consell de Ciutat. Com que no surt cap voluntari, demana i anima als assistents a pensar sobre la seva possible participació.

Resulats de l'auditoria del sector del Taxi a Mataró

El cap del servei de Mobilitat explica que s'ha enviat el document final de l'estudi realitzat per la consultora MCRIT i destaca diverses conclusions de l'estudi, sense entrar en aquest moment en el seu debat emplaçant en una propera reunió al col·lectiu dels taxistes al seu anàlisi. Entre d'altres, es destaca en l'estudi que no és procedent ampliar el nombre de llicències, ja que això repercutiria en el benefici particular de cada una i el servei està suficientment compensat per la demanda que ofereix, si bé en certs moments de la setmana caldria una millor organització dels torns. Insta també a una modificació de l'Ordenança en diversos àmbits. També aposta per fer un ús més eficient de l'emissora o de sistemes tecnològics. En l'àmbit tarifari considera que no s'ha de poder cobrar el suplement telefònic quan es reclami un servei des d'una parada desatesa. Planteja diversos inconvenients i possibles solucions a dues parades (pl. de les Tereses i parc de Cerdanyola) i considera que crear un àmbit comú amb d'altres municipis de l'entorn de la Riera d'Argentona podria ser interessant a mitjà o llarg termini, però no de forma immediata, ja que es podrien produir desequilibris de serveis entre municipis.

El Sr. Miguel García explica referent al tema de l'existència mínima per llei de dues llicències dotades de vehicle per a persones de mobilitat reduïda, que hi ha taxistes que estan interessats en dur aquest tipus de vehicles, però que els tràmits dels ajuts són lents i això desincentiva. El Sr. Pere Badía explica que efectivament l'organització ONCE que representa, facilita aquests ajuts mitjançant una Fundació, però accepta que els tràmits globals dels ajuts i també de l'administració pública són lents. El Sr. Pere Badía pregunta al col·lectiu taxista sobre el compliment que les persones invidents portin gossos pigall, tot i que reconeix que no li consta cap queixa a la ciutat. El Sr. Miguel García li respon que no els hi consta cap incident ni queixa en aquest sentit.

El Sr. Miguel García avança que els horaris tarifaris dia / nit també van variant en d'altres municipis fins l'horari de 8 a 20 hores, i que aquesta serà la proposta de tendència per part seva.

Concurs del Mataró Bus

El Sr. Vice-President manifesta el seu agraïment cap els membres del Consell que van participar a la Subcomissió d'estudi del plec del Mataró Bus, ja que li consta el bon treball realitzat, del que ha resultat un plec millorat i enriquit gràcies a les aportacions i espera que es tradueixi en una millora en el servei en la nova concessió.

El cap del Servei de Mobilitat explica que el dia 30 d'abril es va realitzar l'obertura de pliques, que es van presentar 6 empreses diferents, una de les quals va presentar dues variants (és a dir en total 7 ofertes), tal i com permetia el plec de condicions. En aquest sentit s'està procedint durant aquestes setmanes a l'avaluació de les propostes i preveu que a mitjans del mes de juny es podrà elaborar l'informe per tal que la Mesa de Contractació proposi al Ple del mes de juliol la proposta d'adjudicació.  

Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2008

El Sr. Vice-President explica els dos eixos fonamentals en que l'Ajuntament vol incidir enguany aprofitant la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, que són: focalitzar i prioritzar la campanya a les escoles i instituts, i enfocar una campanya que relacioni el civisme amb la mobilitat sostenible i segura. La intenció en el si del Consell és posar en comú idees i propostes d'activitats per realitzar durant la Setmana que l'Ajuntament recolzarà sempre que sigui possible.

El Sr. Javier Sánchez explica que des de la Federació d'Associacions de Veïns preveuen repetir el concurs fotogràfic ampliant l'àmbit de la temàtica a totes les formes de mobilitat possibles.

El Sr. Antoni Roca demana un major incís en les mesures d'eliminació de barreres arquitectòniques, que reconeix ja se'n fan, però que sovint l'incivisme d'alguns conductors les anul·len. El Sr. Vice-President explica que aviat s'aprovarà un Pla universal d'accessibilitat, i que Serveis Territorials executen l'eliminació de les barreres a totes les obres pròpies. Es condiciona quan hi ha actuacions per part de serveis públics a la via pública, d'eliminar aquestes barreres un cop finalitzades les obres.

El cap del servei de Mobilitat explica que abans de vacances s'hauria de programar una altra sessió del Consell en el que s'hauria de decidir el programa, ja que a la tornada de les vacances ja no hi haurà temps material.

Resultats Enquesta Mobilitat AMTU

El cap del Servei de Mobilitat explica el document resum de l'enquesta que l'Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU) va encarregar sobre la mobilitat de l'àmbit AMTU tant internament com en relació amb la  Regió metropolitana de Barcelona i la resta de Catalunya. Destaca que la població de l'àmbit AMTU és molt similar a la primera corona del Sistema Tarifari Integrat, de la qual un 67,5% d'aquest àmbit són habitants de municipis adherits a l'AMTU, i que la mobilitat dins el propi àmbit és predominant (54,4%) més que no pas amb la 1era corona (39,5%). L'enquesta també denota que un 16,3% de la mobilitat té com a destinació polígons industrials.

El Sr. Javier Sánchez pregunta sobre el mode de transport, i el cap del Servei li respon que l'enquesta diu que un 77,1% de la mobilitat dins l'àmbit AMTU es fa amb vehicle privat.

El Sr. Antoni Reniu pregunta si s'ha tingut en compte els trajectes que tenen origen i destí l'àmbit AMTU però que transcorren en part per la RMB. El cap del Servei li contesta que són enquestes origen-destí i per tant caldria un anàlisi més aprofundit.

Temes sobrevinguts

El Sr. Javier Sánchez exposa la queixa que la Memòria de Via Pública s'ha presentat abans als mitjans de comunicació que no pas al Consell. El Sr. Vice-President demana disculpes tot  explicant que el calendari és el que ha condicionat les dates ja que un cop es presenta a la Comissió Informativa es fan públics els resultats, tot prenent el compromís d'enviar l'accés de l'adreça d'internet de la web municipal on es pot trobar el document. El cap de l'Àrea de Via Pública fa una breu exposició sobre el contingut de la Memòria i esmenta l'elevat grau d'acompliment dels objectius.

El Sr. Javier Sánchez demana estadístiques de sancions del vehicle del Sistema Mòbil d'Identificació de Vehicles (SMIV), tot considerant que contribueix bastant a fer respectar la disciplina viària. El cap del Servei es compromet a facilitar les dades relatives al primer trimestre del 2008. El cap de l'Àrea de Via Pública detalla que s'ha adquirit un nou vehicle substitut de l'anterior, que anirà també destinat a aquesta finalitat i que serà de tipus híbrid.

El Sr. Javier Sánchez demana igualment estadístiques d'actuació del servei de retirada de vehicles. El Sr. Vice-President li respon que seran facilitades quan es portin a la Comissió Informativa. El cap de l'Àrea de Via Pública adverteix que la reducció en el nombre de serveis durant el primer trimestre d'enguany està motivat pel canvi de concessionari i  l'aprenentatge de la nova empresa.

El Sr. Javier Sánchez pregunta sobre el projecte d'un nou aparcament a Cirera i si serà de rotació, documentació del qual s'ha facilitat a la reunió. El cap del Servei de Mobilitat respon que no.

El Sr. Javier Sánchez pregunta sobre la tramitació de la modificació de l'Ordenança de Via Pública, tot dient que no va poder presentar al·legacions en termini, però que està d'acord amb el seu contingut. El Sr. Vice-President li respon que s'han rebut al·legacions (Gremi de constructors, grups municipals, associacions comercials...), que es portarà a la propera Comissió Informativa de Via Pública i que està previst aprovar-la definitivament al Ple del mes de juny.

El Sr. Javier Sánchez exposa que ha estat coneixedor que l'empresa operadora del Mataró Bus, Corporación Española del Transporte, ha estat adquirida pel grup Avanza. El cap del Servei de Mobilitat explica que senzillament és un canvi de capital, i que les referències són que aquest s'ha convertit en el segon grup a nivell espanyol en temes de transport públic, i que disposa d'explotacions importants a diferents capitals espanyoles, però que aquest és un tema que no afecta a la concessió de Mataró. El Sr. Jaume Bruguera aporta també la informació que és una empresa britànica que a Espanya s'anomena Avanza i que ha comprat tot el paquet d'operacions de CTSA.

El cap del Servei de Mobilitat demana que els temes sobrevinguts s'enviïn amb la màxima antelació possible per poder-los preparar i respondre amb anterioritat, i que es poden enviar durant tot l'any.

Precs i Preguntes

El Sr. Javier Sánchez formula diferents preguntes relatives al Mataró Bus i sobre els seus recorreguts:

a)      Demana que es sincronitzin els semàfors del carrer de València amb els de l'avinguda de Josep Puig i Cadafalch. L'enginyer del servei responsable de semàfors li respon que en teoria ja hi ha sincronització i que es comprovarà el seu funcionament. El cap del servei demana que si es detecta qualsevol mal funcionament s'avisi pels canals establerts o bé via l'empresa operadora.

b)      Proposa una marquesina a la parada de la ronda de la Cerdanya. El cap del servei de Mobilitat explica que tenint en compte la nova concessió que pot comportar canvis de línies i de parades, és preferible no fer cap actuació en aquest sentit, tot i que de moment s'ha fet posar un banc. Una possible solució seria traslladar la parada a l'avinguda de Josep Puig i Cadafalch ja que allà no hi ha cap pendent.

c)      La senyalització horitzontal que es va implementar al carrer d'Irlanda no serveix i proposa pilones. El Sr. Miguel García considera que és més perjudicial pel trànsit els vehicles que entren a l'aparcament de l'hipermercat Mercadona que obtura la circulació. El cap del Servei de Mobilitat explica que no es poden posar pilones rígides i només es poden posar fitons flexibles, però que hi ha elaborada una proposta de regulació de sentits de circulació i canvi de senyalització, que s'ha de presentar a l'Associació de Veïns del sector de Via d'Europa. El Sr. Gregorio García també exposa els inconvenients dels trailers del Mercadona que s'aturen (amb autorització) al carril bus, tot proposant que aquestes operacions es facin de nit a partir de les 22 hores. El Sr. Vice-President considera que es produirien aleshores molèsties al veïnat pel soroll i espera que amb la proposta realitzada es resolgui el problema. El Sr. Gregorio García dóna importància sobre la seguretat viària.

d)      Considera que s'hauria de senyalitzar "Excepte bus" al gir obligatori des del primer carril de la ronda de Ramon Turró cap al carrer d'Euskadi. El cap del Servei li respon que la maniobra s'ha de fer de totes maneres i que és anàloga a sortir d'una parada. Com d'altres incidències, el fet que hi hagi previst una possible revisió de parades arran de la nova xarxa, es manté de la mateixa manera, tot i que cal avaluar les repercussions que tindrà el trànsit amb la proposta de reordenació de sentits del sector de Via d'Europa.

e)      Pregunta si un carnet blau es pot validar dues vegades consecutives, tot explicant que es preocupa pel possible frau. El cap del Servei contesta que s'estudiarà el problema i demana un major incís en les inspeccions també amb la tasca que fan els conductors. El Sr. Jaume Bruguera explica que els validadors depenen del sistema ATM i per tant són sistemes que no es poden modificar.

f)       Pregunta sobre els nous horaris implementats a partir del 19 de maig. El Sr. Jaume Bruguera respon que són ajustos horaris, en part per les reclamacions fetes pel Comitè d'Empresa i de resultes dels controls de puntualitat avaluats.

El Sr. Pere Badia pregunta perquè a l'horari de migdia es pot estacionar a la reserva senyalitzada per l'oficina de l'ONCE al carrer de Francisco de Goya. El Secretari respon en qualitat de tècnic de senyalització que l'horari de la reserva concorda amb les hores de funcionament de l'oficina, segons es va acordar en el seu moment.

El Sr. Antoni Roca pregunta perquè no es pot fer la mateixa operació de retall de vorera a la plaça França en confluència amb la carretera de Cirera. El cap del Servei de Mobilitat respon que dependrà de la xarxa futura.

El Sr. Miguel García exposa que el conjunt de taxistes han fet una inversió important en el nou sistema GPS de control de flota i que també espera que l'Ajuntament realitzi actuacions en millora del trànsit, posant com exemple les retencions que pateixen a la muralla de Sant Llorenç, fet que desincentiva aquella parada. El cap del Servei explica que s'han d'anar estudiant millores i el Sr. Vice-President emplaça a concretar en una reunió apart.

El Sr. Miguel García pregunta si s'arranjarà l'accés des del carrer de Vallveric cap a la carretera de Valldeix. El cap del Servei explica que pot dependre urbanísticament de les obres de la variant i el seu desdoblament, però de moment no consta actuació programada. El Sr. Vice-President determina que es recull la pregunta i es donarà trasllat a Serveis Territorials.

El Sr. Alonso Sánchez creu que la senyalització informativa a la plaça de França dóna lloc a error, i alguns vehicles se'n van per l'autopista quan volen anar cap a la zona de l'Hospital.

El Sr. Gregorio García formula diferents qüestions relatives al Mataró Bus i recorreguts:

Sobre el repintat del carril bus i parada al camí Ral, entre les rondes i el carrer de Cooperativa, al que se li respon que havent-hi previstes obres de reurbanització i el fet que en llamborda la pintura no té durabilitat, per tant no està previst cap repintat de forma expressa.

Que al Caminet de les Vinyes hi ha una amplada molt justa i algun vehicle dificulta molt el pas. El cap de l'Àrea Operativa de la Policia Local esmenta que hi ha vehicles cada cop més amples i que si s'aturen una mica separadament de la vorada, poden provocar aquest fet però que estan correctament estacionats i per tant no denunciables. Es revisarà aquesta situació.

Sobre el canvi de carrils a la via d'Europa sortint de la plaça de França considera que s'ha millorat però continua essent perillós. El cap del Servei de Mobilitat l'informa que hi ha prevista semaforització en aquest punt.

La nova regulació de l'estacionament de càrrega i descàrrega a la Rambla provoca retencions. El cap del Servei de Mobilitat respon que ha estat per necessitat de la única possible ubicació dels contenidors soterrats, i que s'estudiarà modificar la ubicació de les jardineres per evitar vehicles mal estacionats.

Pregunta sobre els passos elevats de l'avinguda del Perú que cal suavitzar, al que se li respon que el Servei d'Obres té previst solventar el tema segons consta.

Considera que la parada Parc de Cerdanyola és curta ja que coincideixen diferents línies urbanes i interurbanes. La mateixa resposta de verificació si s'escau depenent de la xarxa nova.

Dificultat de l'accés de la parada de la ronda de la Cerdanya abans mencionada.

A la parada President Tarradellas proposa plataforma, al que se li respon que aquell sector està pendent de reurbanitzar.

La parada J. Isern és també curta per la coincidència de diferents línies.

El Sr. Vice-President demana que aquest tipus de propostes es vehiculin mitjançant l'empresa operadora.

El Sr. Adolfo Pérez pregunta sobre el traspàs de la N-II, el cap del Servei de Mobilitat respon que s'ha firmat el protocol de traspàs entre l'Estat i la Generalitat, però que és un tema a llarg termini.

El Sr. Antoni Reniu considera que el tema dels passos elevats de l'avinguda del Perú dura massa temps i s'ha de fer una reclamació contundent. També considera que les incidències facilitades pels conductors s'han d'agilitzar al màxim, ja que són problemes que ells constaten dia a dia. Exposa un problema d'accés a la parada de la Rambla per part d'una persona de mobilitat reduïda.


El Sr. Antoni Reniu considera que el Bus Nit-Focs és un bon servei i demana que es perllongui uns 30 minuts més tard, i si és possible obtenir el comptatge d'usuaris dels 2 darrers autobusos.

El Sr. Jaume Bruguera confirma que l'experiència de coixí berlinès provat al passeig de Carles Padrós és molt satisfactori, comparativament amb la banda reductora, afirmació que confirma també el representant del Grup Sarbús Sr. Antoni Fernández . El Sr. Vice-President anuncia que s'anirà implementant progressivament als llocs més prioritaris, com el carrer de Sant Benet.

El Sr. Gregorio García, en representació dels conductors del Mataró Bus, presenta excuses al col·lectiu del GIMM per si els conductors no poden sovint realitzar de forma correcta la parada, i demana que sempre s'avisi suficientment abans de fer la parada per tal de situar correctament el vehicle.

S'acaba la reunió a les 21.05 hores.

 

El conseller delegat de Via Pública.

(Vice-President del Consell )

 

 

 

 

Oriol Batista i Gàzquez.

L'enginyer del Servei de Mobilitat. (secretari accidental)

 

 

 

 

Salvador Serra Abellan.

 

Mataró, 20 de maig del 2008.