Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta Consell de Mobilitat. 30/01/2008

Escoltar

Acta Consell de Mobilitat. 30/01/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

CONSELL DE MOBILITAT

Data: 30 de gener del 2008

Núm: 4

Caràcter: Ordinari

Hora: 19:00 hores

Lloc: Sala de reunions - Via Pública

Hi assisteixen:

Francesc Melero i Collado                               Vice-President del Consell

Octavi Nonell i Carulla                                       Grup Municipal CiU

Jaume Torrent i Oriol                                         Grup Municipal ERC

Jordi Morales Rodríguez                                   Grup Municipal CUP

Javier Sánchez del Campo                                 Federació d'Associacions de Veïns

Antoni Reniu Móra                                            Federació d'Associacions de Veïns

Victoria Geijo                                                       Sindicat CCOO

Miguel García Cabrera                                       Taxistes de Mataró

Jaume Bruguera i Pont                                       CTSA-Mataró Bus

Gregorio García Álvarez                                     Treballadors Mataró BUS

Antoni Fernández                                              Casas/Grup Sarbus (representant al Sr. Anselmo G.Ruiz)

Miquel Àngel Casas Masedo                          Grup d'Invàlids de Mataró i el Maresme

Joan Soler Serratosa                                          Coordinador Àrea de la Via Pública

Ferran Àngel Garcia                                           Cap Servei de Mobilitat

Leonardo Ávila García                                       Cap Àrea Operativa Policia Local

Josep Ninou i Guàrdia                                       Enginyer del Servei de Mobilitat

Salvador Serra Abellan                                      Secretari accidental

Excusen la seva absència:

Joan Antoni Baron i Espinar                            Ilm Sr. Alcalde-President

Adolfo Pérez Merchan                                      Grup Municipal PSC

Juan de Haro Marmolejo                                   Grup Municipal ICV- EUIA

Marc Fernàndez Domínguez                             Grup Municipal PP

Francesc Teixidó i Pont                                     President Àrea Serveis Territorials

Josep Filbà i Esquerra                                        Unió de Botiguers

Juan Balaguer                                                     Ass. de comerciants i professionals Nou Centre Mataró

Antoni Castellví                                                  Associació Comercial Plaça de Cuba i rodalies

Jose Luis Soriano                                               Associació de comerç Pla d'en Boet

Joan Josep Soler i Madera                                Gremi d'Hostaleria

Felix Colominas                                                   Unió de Xofers (Assistencial Club)

Helena Domínguez                                             Reial Automòbil Club de Catalunya

Jordi Escobar Ruiz                                              Mossos d'Esquadra-Policia de la Generalitat

Manel Catà Zaragoza                                         Bombers de la Generalitat

Pere Badía Ribas                                                 Organització Nacional Cecs d'Espanya

Albert Gragera i Lladó                                       Promoció del Transport Públic

Joan Campmajó Vallmajor                  Cap Servei de Manteniment i Serveis

Altres assistents no vocals:

Pilar Pujol Furriols                                              Servei de Participació Ciutadana

Ordre del dia

1.       Aprovació de l'acta anterior

2.       Informació sobre el procés de revisió dels consells municipals

3.       Proposta d'incorporació de criteris en el Plec de Condicions del Mataró Bus

4.       Estudi de mobilitat del Centre Comercial

5.       Informació relativa a la centralització i noves prestacions Aranya de trànsit

6.       Temes sobrevinguts

7.       Precs i preguntes.

Desenvolupament de la reunió

S'inicia la reunió a les 19.10 hores.

1.       Aprovació de l'acta anterior

No es formula cap esmena, pel que queda aprovada.

2.       Informació sobre el procés de revisió dels consells municipals

El Sr. Vice-President excusa l'absència del Sr. Carlos Fernández, conseller delegat de Participació Ciutadana, i presenta a la Sra. Pilar Pujol, tècnica d'aquest Servei.

La Sra. Pilar Pujol explica el document repartit "Conclusions del procés de millora del funcionament dels Consells Municipals".  N'explica 4 punts que s'han d'impulsar: Coordinar la tasca dels consells amb programació, seguiment i avaluació; promoure un treball transversal; difusió del que es fa i dinamització i obertura del consell de forma puntual.

El Sr. Javier Sánchez pregunta que quan es posarà en pràctica, al que se li contesta que és un procés en evolució que ja ha estat iniciat tant amb reunions dels secretaris com en les primeres constitucions dels Consells.  Es discuteix sobre la validesa de les propostes presentades via internet, en la que es conclou que afavoreix la participació ciutadana i que per tant ha de ser possible, però que s'ha de prioritzar el treball dels consells.

El Sr. Vice-President explica que el vocal del grup municipal de Convergència i Unió ha manifestat que considera que és convenient cedir la seva vocalia com a representant del Consell de Mobilitat en el si del Consell de Ciutat, a un vocal d'una entitat, per tal de donar major cabuda a les entitats. Conseqüentment queda oberta la possibilitat d'oferir-se candidat en aquesta representació.

La Sra. Pilar Pujol explica que la funció del representant del Consell de Mobilitat en el Consell de Ciutat no és la de defensar els seus punts de vista i interessos, sinó la d'expressar la opinió del Consell.  El Sr. Javier Sánchez, confia i pregunta que se li facilitarà qualsevol informació en qualitat de representant al Consell de Ciutat.

3.       Proposta d'incorporació de criteris en el Plec de Condicions del Mataró Bus

Es traspassa el punt 3er al final de la sessió, ja que es considera que els representants de l'Empresa Casas i de CTSA no han de prendre part en la discussió de la definició dels barems de valoració per a l'adjudicació del plec de condicions.

4.       Estudi de mobilitat del Centre Comercial

El Sr. Vice-President explica que s'ha fet una simulació amb un programa informàtic específic que realitza aquests tipus d'avaluacions, sobre el trànsit a la Ciutat, a partir de les dades de que es disposen pels aforaments realitzats. A partir d'aquest model, s'han cercat els nivells de màxim col·lapse tècnic per tal de trobar solucions avançades. També s'ha avaluat la situació amb l'increment de trànsit previst amb motiu del nou centre comercial del centre de la Ciutat, motiu de l'estudi, en les hores de màxima intensitat que seria un dia feiner entre les 18 i 19 hores.

El Sr. Ferran Àngel explica com a dada prèvia que la Llei de Mobilitat exigeix estudis previs de mobilitat generada a conseqüència d'un canvi d'ús d'un espai d'aquestes característiques. Aquest estudi realitzat per una consultora externa ha estimat una generació d'uns 4.200 vehicles addicionals en dia feiner i uns 7.000 vehicles addicionals en dissabte. En resum el dia més crític seria un feiner, amb uns 600 veh/hora al carrer de Miquel Biada.

La proposta de millores es basa en semaforitzar les cruïlles de c. de Pompeu Fabra/ c. de Miquel Biada, ronda de Joan Prim / c. de Velàzquez , ronda de Joan Prim / c. de Francisco de Goya i la cruïlla de la ronda d'Alfons XII amb el carrer de Torrijos. També s'ha de treure unes fileres d'estacionament concretes a la ronda de Joan Prim, entre els carrers de Benet i Serra i c. de Francisco de Goya.

Altres punts crítics que detecta la simulació són les rotondes de les places de França i de Gran Bretanya, a la ronda de Leopoldo O'Donnell i a la Porta Laietana. Una de les propostes per solventar aquests punts és la de definir sentit únic a la ronda de Leopoldo O'Donnell, o bé treure una filera d'estacionament, deixant parar en un horari concret per càrrega i descàrrega.

Un cop estiguin en funcionament les noves sortides de les calçades laterals de la C-32 es podrà tornar a simular, per veure el comportament global de les sortides nord de la Ciutat. El Sr. Jaume Bruguera preveu que és possible que hi hagi un traspàs de visitants (vehicles) d'un centre comercial a un altre. També discuteix l'efectivitat d'un semàfor en una rotonda. El Sr. Miguel García considera que el col·lapse a la C-32 que arriba fins la C-60 és un punt complicat de resoldre.

El Sr. Jordi Morales considera que la solució és posar el Centre Comercial en un altre lloc, al que el Sr. Vice-President contesta que de moment aquesta ubicació és l'únic supòsit vàlid, i per tant la funció de l'estudi es avaluar aquesta ubicació i no unes altres.

El Sr. Javier Sánchez del Campo demana obtenir l'estudi de mobilitat generada del consultor extern DOYMO.

El Sr. Antoni Reniu pregunta si s'ha tingut en compte la projecció de nous habitatges que comportaran major trànsit, així com la previsible reurbanització de la ronda de Leopoldo O'Donnell, al que el Sr. Vice-President contesta que a les 3 illes de l'entorn del centre comercial s'ha previst destinar-lo a equipaments comercials i semi-industrials, i respecte la ronda hi ha moltes opinions a valorar sobre el que s'ha de fer, tenint en compte tants altres condicionants.

5.       Informació relativa a la centralització i noves prestacions Aranya de trànsit

El Sr. Ferran Àngel exposa que aviat seran consultables via la pàgina de l'estat del trànsit de la web municipal 3 noves càmeres situades a Porta Laietana, plaça d'Espanya i plaça de Manuel Serra i Xifra , amb noves funcions d'imatge congelada.

6.       Temes sobrevinguts

El Sr. Vice-President explica que a la Comissió Informativa de Via Pública s'ha presentat la possibilitat de realitzar una prova pilot amb coixins berlinesos, degut a les queixes que es reben sovint del soroll i vibracions que les bandes reductores de velocitat provoquen sobre el trànsit pesant, i tenint en compte els efectes beneficiosos d'aquests elements reductors de velocitat en l'augment de seguretat viària, i a les contínues peticions que es van rebent de noves bandes.

El Sr. Vice-President exposa l'avantprojecte d'Ordenança de la Via Pública per substituir i revisar  una Ordenança obsoleta de l'any 72. Malgrat això, els criteris de concessió de permisos de talls de carrers exposats al nou text respon als darrers criteris adoptats. El Sr. Javier Sánchez considera que no s'ha complert sobre els terminis i que tindria que haver-se exposat prèviament en el si del Consell, al que el Sr. Vice-President respon que un problema en la publicació inicial al diari oficial i ajustar la presentació en el calendari de les sessions del Consell ha dificultat la presentació.

El Sr. Ferran Àngel facilita la resposta a l'escrit presentat per la Federació d'Associacions de Veïns sobre la pressumpta infracció per les obres de l'entorn del Café del Mar, al no haver-hi un pas habilitat per als vianants, i fer-los creuar per la vorera. La resposta rau en que no hi ha competència municipal sobre la carretera N-II que és de titularitat estatal, i per tant aquestes obres s'havien de fer desviant els vianants amb una clara senyalització cap a la vorera costat mar.

Es responen diferents punts presentats per la mateixa FAVM i que són:

a)      El gir des de l'avinguda del Maresme cap a la ronda de Barceló es troba en obres per nova reurbanització d'aquest espai, amb motiu dels condicionants efectuats al constructor dels nous edificis. Si bé hi ha obres previstes a la ronda de Barceló, es pintarà una línia groga per tal d'evitar el gir dificultós pels autobusos.

b)      S'ha trasmés al Servei d'Obres el fet que els autobusos passen lliscant els nous passos elevats de l'avinguda del Perú, si bé dues de les rampes ja han estat suavitzades en aquest sentit.

c)      Respecte la possibilitat de plataforma a la parada de la ronda de Sant Oleguer, es necessari adequar aquesta actuació dins un projecte més global, si bé ja hi ha alguns esbossos que amb un canvi de regulació de l'estacionament i de l'espai es podria resoldre. També el fet que la nova xarxa d'autobusos pugui canviar algunes parades sotmet a un estudi posterior la situació de la mateixa.

d)      S'han de coordinar els semàfors de la cruïlla del carrer de Sant Antoni / avinguda del Maresme, amb els nous semàfors del carrer de Jaume Balmes, quan hi siguin.

e)      Sobre el personal de l'empresa de retirada de vehicles, s'han mantingut converses amb el sindicat i comitè d'empresa. Hi ha un compromís de que l'IMPEM guiarà a aquells treballadors que el seu perfil no s'adequa a la nova empresa i a les millores que el nou contracte requereix.

f)       Sobre implantar algunes reixes als escossells propers a les parades, es trametrà a Manteniment aquesta sol·licitud.

També es lliura una informació sol·licitada per la FAVM sobre evolució de viatgers de l'Empresa Casas línies C1 i C2,  de l'evolució comparativa del Mataró Bus, de l'estat de l'acompliment del PAM 2007 i de la llista d'actuacions PAM 2008, referides al Servei de Mobilitat.

7.       Precs i Preguntes

El Sr. Jaume Torrent sol·licita que la parada de taxis de la Muralla de Sant Llorenç tingui com a mínim la indicació d'un número de telèfon per a requerir el servei. El Sr. Miguel García representant del col·lectiu es compromet que es posarà un.

El Sr. Jaume Torrent alerta de que sembla hi hagi un petit esvoranc al davant de la residència de Sant Josep, així com de l'existència d'un embornal tapat de sorres a la Muralla de Sant Llorenç al que se li contesta que es tramet al Servei de Manteniment per a que ho inspeccioni.

El Sr.  Jaume Torrent exposa que la parada de bus de la Baixada de Santa Anna es tindria que reubicar ja que és utilitzada per moltes persones i no hi ha marquesina. Es conclou que té difícil solució, per trobar-se en un espai de caràcter peatonal. També exposa que no hi ha un pas adaptat per arribar a la plaça de la Muralla des del Camí Ral, al que se li respon que el desnivell requeria una rampa massa gran, i la solució rau en un nou accés adaptat des de la pròpia cantonada del carrer de l'Hospital, un cop finalitzades les obres de l'entorn.

El Sr. Jaume Torrent considera que el semàfor de sortida del Passeig Marítim per Sant Simó (ronda de Joan d'Àustria) provoca molta cua al passeig, al que se li contesta que per allà hi circula molt de trànsit de pas no desitjat.

El Sr. Jaume Torrent qüestiona la possibilitat de que el servei de l'Empresa Casas tingui parades per la zona de l'Havana ja que acostaria el servei a aquesta zona de la Ciutat, al que se li contesta que aleshores el servei interurbà perdria efectivitat.

Finalment, es tanca la sessió a les 21:00 hores.

El Sr. Gregorio García exposa diferents aspectes del servei Mataró Bus i el seu recorregut:

a)      Sobre un voral en forma de punxa al carrer del Berguedà: està previst canviar aquesta vorada.

b)      Exposa que la parada de la ronda de la Cerdanya queda en pendent i alguns usuaris cauen. Es buscarà una solució.

c)      Considera que encara ara el passar del segon al primer carril a la via d'Europa sortint des de la plaça de França es conflictiu per la manca de visibilitat.

d)      Creu que s'hauria de retallar la vorera de la punta que sobresurt a la plaça de les Tereses amb el carrer de Sant Benet, per facilitar el gir.

e)      Reitera el punt expressat anteriorment dels passos elevats de l'avinguda del Perú.

f)       Cal buscar una solució als problemes d'incivisme del 28/12, al que se li contesta que es van practicar detencions i cursar denúncies.

g)      Exposa que hi ha un gual que no es fa servir al carrer de la Mare de Déu de l'Esperança, que hi aparca un vehicle i dificulta el gir.

h)      Creu que allargant la parada de la L5 a la ronda de Barceló es guanyaria en accessibilitat i comoditat.

i)        A la parada amb plataforma del carrer de Sant Josep de Calassanç s'hi posa un vehicle abans que dificulta es gir. Es pintaran unes places per a motos.

j)        A la parada de la plaça d'Antonio Machado hi ha un camió que sobresurt i dificulta l'accés. Es posarà un senyal de prohibit estacionar camions.

k)      La parada de la ronda de Josep Tarradellas es difícil d'accedir i els viatgers de pujar-hi, tot proposant pilones. Es contesta s'estudiarà si bé aquest entorn està afectat per les obres de desenvolupament de la zona del Sorrall.

l)        La parada de plaça d'Espanya té dificultada la sortida per l'estretament dels carrils de circulació, tot proposant allargar-la. S'estudiarà aquest tema amb deteniment.

m)    Exposa que els camions d'un supermercat al carrer d'Irlanda dificulten la circulació. Es comprovarà l'acompliment dels horaris.

n)      Considera que l'horari de la recollida dels residus pertorba la circulació dels autobusos, sobretot a la ronda de Rafael Estrany. Se li contesta que s'ha traslladat a horari diürn per que a la nit ocasionava moltes molèsties.

El Sr. Miguel García pregunta com quedarà el carril bus del carrer de Sant Felicià, al que se li contesta que desapareixerà i s'aprofitarà per estacionament, ja que el trànsit ja s'està desviant adequadament per la calçada pròpia de la carretera.

El Sr. Miguel García proposa s'allarguin les línies contínues de sortida del carril bus-taxi a la plaça de França. S'estudiarà aquesta proposta.

El Sr. Antoni Reniu considera que s'haurien d'haver mantingut les bandes reductores de l'avinguda del Perú després de les obres, al que se li contesta que la motivació inicial era una manca de visibilitat i una calçada massa ampla que no pas l'actual. Per tant el motiu ha quedat eliminat, si bé donem un temps de revisió de la situació.

El Sr. Antoni Reniu considera que s'ha badat en mantenir la parada del bus  a la zona de paviment únic, al que se li contesta que hi ha previstes obres de formació de plataforma i trasllat de la parada a la ubicació on anteriorment hi havia estat.

El Sr. Antoni Fernández pregunta sobre el calendari d'aprovació del plec del Bus al que se li contesta que està previst pel mes de març.

El Sr. Octavi Nonell pregunta sobre la marquesina del carrer de Lepant, al que se li contesta que està prevista per a la setmana vinent.

3.      Proposta d'incorporació de criteris en el Plec de Condicions del Mataró Bus

Tal i com el Consell havia aprovat anteriorment, abandonen la reunió els representants de CTSA i de l'Empresa Casas-Grup Sarbus.

El Sr. Vice-President explica la tasca desenvolupada en el si de la Subcomissió, que ha servit per obtenir un ampli consens en la definició de criteris que ha permès estructurar el plec de condicions i dels criteris que els licitadors hauran de complir en la seva definició de xarxes.

En el si de la subcomissió, explica, s'han emès 55 propostes, de les quals unes 33 ( 60%) s'han acceptat totalment o bé amb alguna esmena o apreciació. El Servei de Mobilitat va proposar 3  criteris diferents, a part d'adequar les condicions tècniques del plec actual que serveix de base.

De la resta, unes 14 aportacions no son assumibles dins el plec, ja que tenen legislació pròpia o estan subjectes a d'altres criteris imposats per la integració tarifària.  També s'han realitzat aportacions relatives a la millora de l'espai on es mouran els autobusos, i on es proposa realitzar actuacions per tal de millorar la velocitat comercial, però que no es poden contemplar en el Plec de condicions, tot i així podran ser estudiades i avaluades pel Servei com a actuacions pròpies en el seu moment.

Es distribueix un primer esborrany del plec de condicions que incorpora aquests criteris sorgits de la Subcomissió. Es discuteix sobre el barem de valoració dels diferents aspectes per a l'adjudicació. Finalment s'arriba a un consens sobre el contingut del document de treball i aquests barems de valoració per a l'adjudicació.

S'acaba la reunió a les 22.05 hores.

El conseller delegat de Mobilitat

(Vice-President del Consell )

 

 

 

Francesc MELERO COLLADO

L'enginyer del Servei de Mobilitat (secretari accidental)

 

 

 

Salvador SERRA ABELLAN

Mataró, 30 de gener del 2008