Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta del Consell de Solidaritat i Cooperació Internacional. 24/01/2008

Escoltar

Acta del Consell de Solidaritat i Cooperació Internacional. 24/01/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ INTERNACIONAL

Núm. de sessió: 43

Caràcter: ordinari constitució del Consell

Dia: 24 de gener de 2008

Horari: de 20:10 h a 21:20 h

Hi assisteixen:

Joan Antoni Barón Espinar              president     Alcalde i president

Carlos Fernández Báez              vicepresident      Conseller delegat de Participació Ciutadana                                                                   

Esteve Terradas Yus                           vocal      Conseller delegat de Presidència

Ramon Salicrú Puig                              vocal      Grup Municipal del PSC

Jordi Merino Noé                                 vocal      Grup Municipal d'ICV-EUiA

Jordi Fernàndez  i Fabrega                    vocal      Grup Municipal de CiU

Mamadou Alfa Djalo                            vocal      Grup Municipal del PPC

Alba Galan García                                vocal      Grup Municipal CUP

Antonio Rodriguez Avellaneda              vocal      Casal d'Amistat amb Cuba de Mataró

Joaquim Tarragó i Roqueta                   vocal      As. per a la col·laboració i el    

                                                                               Desenvolupament del Tercer Món Haribala

Glòria Martin Ciscar                             vocal      Fundació Intermón Oxfam

Tomas Diande Da Costa Lopes              vocal      As. ANAFA-Los Amigos de Ziguinchor

Juan Antonio Ciller López                     vocal      Col·lectiu de teatre EPMA de Mataró

M. Carme Iglèsias i Clos                                  vocal      As. d'Amics del Bisbe Joan Godayol

Ramon Domenich Pujol            vocal      Creu Roja Assemblea Local de Mataró

Michel Badji Diatta                               vocal      As. per a la promoció de les cultures, la

                                                                         Integració social i l'ajuda al desenvolupament 

                                                                               dels pobles Planeta

Francesc Vea i Castells                                    vocal      As. d'Amics de l'Escola Pia al Senegal

Rita Baumann Bremenkamp                 vocal      As. Amics de la República Dominicana per al  

                                                                               desenvolupament dels pobles

Àngel Puig Boltà                                  vocal      Coral Primavera per la Pau

Jeroni Escoda i Canals                          vocal      Fundació Privada Grup Tercer Món-Mataró

Jainey Sankarray (substitut)                  vocal      As. d'Ajut Social i Cultural al Senegal

                                                                                "Sandaga"

Ana Gómez Cantador                           vocal      As. Catalana Amics del Poble Saharauí-

                                                                          ACAPS

Isabel Ruiz Llamas                               vocal      Fundació Josep Comaposada

Juju Sumbunu                                       vocal      As. Cultural Sabusiré

M. Àngels Briansó Montoro                  vocal      Cap de la secció de Civisme i Cooperació

M. Dolors Fernàndez Alegre                 vocal      Tècnica programes de cooperació i secretària

                                                                         tècnica

S'excusen:

Esteban Martínez Ruiz                          vocal      Fundació Pau i Solidaritat          

Desenvolupament de la sessió:

1.      Benvinguda del Sr. Alcalde-President

2.      Constitució del nou Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional

·         El senyor Joan Antoni Baron, alcalde i president del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional dona la benvinguda als representants de les entitats que assisteixen a l'acte de constitució del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional.

·         Explica que durant aquest temps s'ha  fet un treball de revisió dels diferents Consells existents. Aquesta revisió ha servit per adonar-nos de la possibilitat de treballar en xarxa els diferents Consells, ja que hi poden haver temes comuns.

·         Informa que el model de Consells de Participació que es porta a terme a Mataró, és un model conegut per altres municipis  i que té un cert reconeixement.

·         Expressa la seva satisfacció de la feina que s'ha fet fins ara en el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional i espera que el que es faci a partir d'ara sigui igual de profitós.

·         Ressalta que el més important és la feina que es realitza entre els pobles  a través de les entitats i que van més enllà de les institucions públiques. L'aportació econòmica que destina l'administració queda multiplicada per la feina que fan les entitats.

·         Tot seguit es dóna per constituït el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional.

Es passa al punt 4 de l'ordre del dia , a l'espera que s'incorpori el President del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

4.      Informació del procés de revisió dels Consells Municipals (es reparteix  el document de les conclusions del procés de millora del funcionament dels Consells Municiplas)

·         El senyor Carlos Fernández, conseller delegat de Participació Ciutadana exposa tot el procés que s'ha fet per la renovació del Consells de Participació i comenta que alguns feia més de 20 anys que s'havien constituït i mai s'havien revisat. Ha estat un bon moment per fer-ho.

·         Comenta que els Consells Municipals són un bon espai per apropar la relació del govern municipals amb la societat civil.  En els Consells Municipals hi participen més de 500 persones i només 25 persones repeteixen a diferents Consells.

·         També s'ha comprovat que més de 200 entitats estan vinculades a diferents Consells de Participació.

·         En aquest procés s'han fet reunions amb:

·         La comissió especial dels grups municipals.

·         Reunions amb entitats més representatives.

·         4 sessions pels membres dels Consells de Participació de l'anterior legislatura.

·         La jornada de treball celebrada el 10 de novembre.

·         El senyor Carlos Fernàndez passa la paraula a la senyora Pilar Pujol, tècnica del servei de Participació Ciutadana perquè exposi el document "Conclusions del procés de millora del funcionament dels Consells Municipals", que tot seguit es distribueix.

·         La senyora Pilar Pujol comenta que en aquest document es recullen quatre àmbits de treball:

·         Definir cada Consell el seu propi Pla de treball anual.

·         Creació d'una Oficina tècnica de coordinació i difusió, que afavoreixi el treball en xarxa.

·         Incorporació de nous elements de dinamització.

·         Auto-revisió dels reglaments.

En aquest moment arriba el senyor Teo Romero, president del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i s'incorpora el senyor Joan Antoni Baron, alcalde i president del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional.

Tot seguit es passa el punt 3 de l'ordre del dia.

3.      Signatura del conveni amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

·         El senyor Joan Antoni Baron, alcalde-president, dona la benvinguda al Sr. Teo Romero, president del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i explica , pels nous membres que s'incorporen per primera vegada al Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional,  que el Fons és un ens municipalista i que està format majoritàriament per ajuntaments, que són les institucions que més s'esforcen en acomplir amb el 0,7% a destinar a la solidaritat i la cooperació internacional. Recorda que l'Ajuntament de Mataró destina l'1% i que l'Ajuntament de Mataró forma part de la Junta Executiva i hi està representat per l'Alcalde.

·         Continua dient que amb la signatura del conveni, es formalitzen les relacions i els compromisos ambdues institucions. Recalca que el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és un bon exemple del treball en la cooperació en el món local. Tot seguit passa la paraula al senyor Teo Romero,  president del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

·         Abans que res, el senyor Teo Romero, es disculpa per arribar tard i continua dient que els referents de la cooperació són les entitats presents en el Consell.

·         Informa que en el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament hi participen més de 300 municipis que representa el 90% de la població de Catalunya i que a la Confederació de Fons hi participen més de 1000 municipis.

·         Ressalta que l'Ajuntament de Mataró és un referent amb l'aportació de l'1%, essent la ciutat que més aporta en diferència a la resta de muncipis i que té una presència activa en la Junta Executiva.

·         El senyor Teo Romero comenta que actualment el Fons està fent un procés de reflexió per marcar les línies d'actuació de cara els propers anys. Els Fons Català és un instrument i fa de "loby" de pressió per anar avançant en l'àmbit de la cooperació. Recalca la importància del treball de sensibilització adreçada a la ciutadania.

A continuació es passa a l'acte de la signatura del conveni.  Després el senyor Joan Antoni Baron, alcalde- president i el senyor Teo Romero, President del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, s'acomiaden dels presents.

Es continua la sessió amb el punt 4 de l'ordre del dia.

·         El senyor Carlos Fernández , abans de continuar, proposa als presents fer una roda de presentació, ja que s'han incorporant representants nous i noves entitats.

·         La senyora Ana Gómez, representant de l'As. Catalana d'Amics del Poble Saharauí-ACAPS, pregunta al senyor Carlés Fernàndez, quan començarà a treballar el Consell.

·         El senyor Carlos Fernàndez, li respon que la sessió d'avui és per la constitució del Consell i que per tant des d'aquest moment el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional ja està treballant.

Es passa el punt 6 de l'ordre del dia

6.      Nomenaments dels vocals al Consell de Ciutat

·         La senyora Pilar Pujol, explica què és el Consell de Ciutat i la seva composició.

·         Es demana que s'anomenin dos vocals per representar el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional al Consell de Ciutat.

·         S'informa que el compromís dels vocals es assistir a les 2 reunions que es fan durant l'any.

·         Les persones que mostren interès en participar són la senyora M. Carme Iglèsias i el senyor Jeroni Escoda. Es passa a la votació i s'aprova per unanimitat.

Acabada la votació, la senyora Pilar Pujol s'acomiada dels presents i continua la sessió.

Es continua la sessió amb el punt 5 de l'ordre del dia

5.      Programa d'Actuació Municipal 2008

·         Es reparteix als assistents una còpia de les accions previstes en el PAM 2008 en matèria de solidaritat i cooperació internacional i tot seguit el senyor Carlos Fernàndez fa un repàs dels diferents punts.

·         Com a novetat comenta que el dia 8 de setembre es celebra el Dia del Cooperant i que aquest any es vol fer un acte de sensibilització. Recorda que a l'any 2007 es va adherir a la moció presentada per la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias).

·         El senyor Àngel Puig en referència al punt 3.4.1.3. vol fer una puntualització. Proposa que on diu  "accions concretes en països del sud" no es posi "sud" i que es deixi més obert, ja que sinó limita possibles actuacions en d'altres països que poden sorgir conflictes i s'hi vulgui donar suport.

7.      Sobrevinguts

·         El senyor Carlos Fernàndez exposa que aquest any la Nit de la Solidaritat es farà més tard ja que hem tingut com a tema sobrevingut i no programat el lliurament del Premi per la Pau.

·         També es comenta que en la composició del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional es contempla dues persones de reconegut prestigi. Es proposa que una sigui de Mataró que pugui tenir una visió més local i una altra d'alguna entitat o organisme més a nivell de Catalunya per tenir una visió més global. El que es demana a aquestes persones és que es puguin comprometre a assistir a les reunions.

·         També s'informa que el proper dijous 31 de gener a les 21:30h en el Teatre Monumental està programada la pel·lícula "Invisibles" i que comptarà amb la presència d'un representant de Metges sense Fronteres.

·         Es concreta la propera reunió pel dimarts 12 de febrer. En la propera convocatòria s'adjuntarà el Pla Director de Solidaritat i Cooperació Internacional i el reglament del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació al desenvolupament.

No havent-hi res més a dir, el vice-president aixeca la reunió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària,  M. Dolors Fernàndez Alegre                                                            

vist i plau,
vice-president , Carlos Fernàndez Báez 
   Mataró, 29 de gener de 2008