Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta del Consell Municipal de la Gent Gran. 25/01/2008

Escoltar

Acta del Consell Municipal de la Gent Gran. 25/01/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

ACTA DE REUNIÓ DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN

A la sala d'actes de Can Palauet de l'Ajuntament de Mataró es reuneix el Consell Municipal de la Gent Gran el dia 25 de gener  de 2008, la primera convocatòria a  les 9.30h i  la segona convocatòria  a les 10.00 h amb el següent ordre del dia:

Les persones que han estat convocades són presents a la reunió en qualitat de membres del Consell Municipal de Gent Gran.

Hi assisteixen:

Sr. Joan Antoni Baron, alcalde i president del consell

Sr. Carme Esteban , regidora de Benestar Social, Gent Gran, Salut i  Consum

Sra. Maria Gil,  cap de secció gent gran de Benestar social

Sra. Carla Mulet, secretària tècnica del Consell Municipal de Gent Gran

Sra. Montse Parra, tècnica de gent gran

Sr. Pascual Fernández , Grup Municipal Socialista

Sr. Jose Moya, Grup Municipal Partit Popular

Sra. Josepa Rivas, Grup Municipal ERC

Sr. Romuald Grané , Grup Municipal IC-V

Sr. Pep Llauder, Grup Municipal CUP

Sra. Teresa Bruguera, Grup Municipal CIU

Sr. Emilio Gimeno, CCOO

Sra. Àngels Fradera, Associació familiars d'Alzheimer

Sra. Mercè Besalú, Associació de malalts de Parkinson

Sr. Enric Barceló, Fundació Suport

Sr. Antoni Amill, Associació de Gent Gran de Jaume Terrades

Sr. Joan Peradejordi, Associació de Gent Gran de Jaume Terrades

Sra. Lidia Piñol, Residència geriàtrica Laia

Sr. Josep Mª Zapater, Residència El Mirador

Sr. Francesc Barrera, Associació de Gent Gran del Casal del Parc

Sr. Conxita Fernández, Associació Gent Gran de Rocafonda- Palau

Sr. Josep Puy, Associació Jubilats i Pensionistes del Maresme

Sr. Pedro Palacios, Associació Gent Gran del Pla d'en Boet

Sr. Jaume Herce, Associació Gent Gran del Pla d'en Boet

Sr. Antoni Saleta, Associació Gent Gran de l'Havana

Sra. Joan Bautista Cerdà, Associació Gent Gran de Cirera

Sr. Antonio Sevilla, Casal Municipal de Gent Gran de Cerdanyola

Sra. Manuela Martinez , Casal Municipal de Gent Gran de Molins

Sra. Matilde Rodriguez, Casal Municipal de Gent Gran de Molins

Sr. Piedad Rodriguez, Casal Municipal de Gent Gran de la Llàntia

Sr. Juana Risque, Casal Municipal de Gent Gran de la Llàntia

Sra. Assumpta Itxart , Senat del MEM

Sra. Guadalupe Angelina , ABS de Cirera Molins

Sr. Miquel Tristany , Associació Jubilats i Pensionistes d' UGT Maresme

Sr. Joaquim Felipe, Associació de Jubilats i Pensionistes de la Caixa Laietana

Sr. Angel Calvo, Associació Patronat Local de la Vellesa

Sra. Anna Maria Colomer, Cárites Interparroquial de Mataró

Sra. Esther Valverde, PADES

Sra. Roser Cetrà, GIMM

Sra. Isabel Escudero, Fundació MareNostra

Sra. Rosa Parés, Centre Socio Sanitari Hospital Sant Jaume

S'excusen:

Sra. Asun Muñoz, cap de servei de Benestar social

Sra. Montserrat Comas, Creu Roja Mataró

Sra. Marga Garcia, ABS Mataró Rda. Cerdanya

Sr. Joan Torres, Associació Gent Gran de Rocafonda- Palau

Sr. Joan Roca, Aules Sènior de Mataró

Sr. Francisco Melero, Associació Gent Gran de Cirera

Ordre del dia

1.      Benvinguda del Sr. Alcalde € President

2.      Constitució del nou Consell Municipal de la Gent Gran.

3.      Informació sobre el procés de revisió dels Consells Municipals.

4.      Presentació del Programa d'Actuació Municipal i pressupost 2008 referent a l'àmbit de la gent gran.

5.      Constitució de  les comissions de treball del Consell Municipal de la Gent Gran.

6.      Nomenament dels vocals al Consell de Ciutat.

7.      Informar sobre el procés de nomenament de l'assessor de l'experiència com a figura d'orientació i consulta en la presa de decisions que afecten a la gent gran.

8.      Precs i preguntes.

1. Benvinguda del Sr. Alcalde € President

El Sr. Alcalde dona la benvinguda a tots els membres del consell i fa una explicació del perquè de la constitució del  consell i del procés de revisió que han tingut els consells en general, comenta que ell és el president del consell però que en els propers consells serà la Carme la regidora d'aquest àmbit qui presidirà aquest consell.

2. Constitució del nou Consell Municipal de la Gent Gran.

El Sr. Joan Antoni Baron, com a President del Consell Municipal de la Gent Gran, dona per constituït el consell, amb els vocals presents i els hi agraeix tot el treball esmerçat en aquest consell i els anima a continuar amb aquesta tasca.

El Sr. Alcalde es té que absentar de la reunió per coincidència amb un altre convocatòria.

3. Informació sobre el procés de revisió dels Consells Municipals.

El Sr. Carlos Fernández, regidor de Participació, informa sobre tot el procés de revisió dels consells municipals, i el perquè s'ha fet aquesta revisió, ja que l'objectiu d'aquesta revisió  era veure  com estaven tots els consells en la actualitat i quines coses es podien fer per millorar-los. Explica que tots els consells és mantenen, però que es vol crear dos nous consells, el consell d'urbanisme i la taula d'habitatge.

El Sr. Carlos Fernández explica que els consells tenen una durada igual com les legislatures de govern.

La Sra. Montse Balaguer, tècnica del departament de participació, explica les conclusions extretes de tot aquest procés de revisió i en comenta algunes d'elles com per exemple; la creació d'una oficina tècnica dels diferents consells per treballar unificadament, i  fer més difusió a la ciutadania de la feina feta als consells.

4. Nomenament dels vocals al Consell de Ciutat.

Es passa aquest punt de l'ordre del dia abans, ja que el regidor i la tècnica de participació han de marxar i necessiten saber qui seran les dues persones anomenades al consell de ciutat com a representació del consell de la gent gran.

S'explica en que consisteix ser membre del consell de ciutat i s'aprova que un dels representants sigui d'una entitat de gent gran i un altre representant sigui d'alguna entitat socio-sanitària.

Es presenta el senyor Pedro Palacios representant de l'associació de gent gran de Pla d'en Boet i s'accepta per unanimitat.

De la part socio-sanitària no surt ningú ja que falta gent en el consell d'aquest àmbit, es queda en poder fer una roda de trucades per proposar-ho i veure si surt alguna persona que vulgui formar part del consell de ciutat.

5. Presentació del Programa d'Actuació Municipal i pressupost 2008 referent a l'àmbit de la gent gran.

La regidora Carme Esteban dona la benvinguda a tots els membres i és fa una presentació de cada membre del consell.

A continuació dona explicacions sobre les propostes de govern en relació a la gent gran durant aquest any 2008.

Les accions de govern reflecteixen les aportacions que va fer el consell durant la sessió de setembre del 2007.

La regidora va comentant les diferents accions que tots els membres tenen recollides amb la informació que se'ls hi ha passat durant la sessió.

De l'objectiu 1.5.1  Garantir a les persones dependents el suport necessari per tal que assoleixin la qualitat de vida que els pertoca coma ciutadans i ciutadanes.

Comenta la importància de millorar la qualitat de vida amb dues vessants, una amb la nova llei de la dependència i el seu desplegament i l'altre  amb la vessant més lúdica   pensant en  quins tipus de casals volem.

Com Ajuntament demanaran a la Generalitat la seva aportació econòmica i l'ampliació de la cartera de serveis envers a la llei de la dependència.

Es crearan dos menjadors nous, un al casal de Parc i un altre al casal de Pla d'en Boet.

Poder fer un reforç a l'atenció de l'agencia ampliant el personal que hi treballa.

De l'objectiu 1.6.1 Treballar per satisfer les noves demandes i necessitats del creixement col·lectiu de persones grans, per tal de garantir la seva qualitat de vida.

Demanar que es garanteixin més places de residència.

Garantir els serveis d'arranjament i adequació a les llars per millorar la qualitat de vida.

De l'objectiu 1.6.2 Generar una potent xarxa d'equipaments per a la gent gran

Consensuar l'equipament nou que tindrà el casal de la Llàntia.

Creació del nou menjador al casal del Parc

Creació d'un futur casal a l'Escorxador i un altre a la Masia Miralles de Cerdanyola.

Iniciar les obres d'un centre de dia per la gent de l'Alzehimer i un casal de gent gran al carrer Carlemany.

S'inicia un torn de preguntes:

El senyor Pedro Palacios pregunta si la creació del menjador de Pla d'en Boet està previst fer-lo per aquest any.

La Sr. Carme Esteban li contesta que sí.

6. Constitució de  les comissions de treball del Consell Municipal de la Gent Gran.

La Sr. Carla Mulet explica les diferents comissions de treball que actualment formem part del consell.

Aquestes són; la comissió de qualitat de vida, de cultura, de memòria històrica, de la ràdio, la coordinadora i una nova que és, la taula d'accessibilitat.

Queden constituïdes aquestes comissions i s'explica que la participació és voluntària i que hi poden formar part les persones que així ho desitgin.

El Sr. Antoni Amill pregunta si les propostes de les diverses comissions es porten al consell de gent gran i al consell de ciutat, no serà massa burocràtic tot el procés i llarg.

La Sra. Carme Esteban contesta que el funcionament és que les aportacions de les comissions s'expliquen al consell i que ella com a presidenta del consell de gent gran és qui les passa al govern municipal sempre que no siguin demandes impossibles de realitzar.

El Sr. Emilio Gimeno proposa poder treballar el tema de les pensions.

7. Informar sobre el procés de nomenament de l'assessor de l'experiència com a figura d'orientació i consulta en la presa de decisions que afecten a la gent gran.

La Sra. Carme Esteban exposa la idea de crear la figura de l'assessor de l'experiència, ja que amb l'antic regidor ja es va fer aquesta demanada, de com poder crear els mecanismes de participació de la gent gran directament amb les polítiques municipals dirigides a la gent gran.

La Sr. Carme Esteban explica que aquests mecanismes de participació es concreten amb, una regidoria pròpia de gent gran i amb la figura de l'assessor de l'experiència. Amb relació a la regidoria, aquesta ja existeix, però  falta veure com es desenvolupa i amb relació a l'assessor, estaria molt bé que hi hagués una persona que fes aquest paper.

La Sr. Carme Esteban explica en que consisteix aquesta figura, i com s'escolliria. A Mataró hi ha vuit casals municipals, cada casal aportaria una persona. De totes les persones presentades, es votaria i s'escollirien les tres més votades. D'aquestes tres persones, el primer any ho faria el més votat, el segon any, el segon més votat i el tercer any el tercer. Aquesta persona despatxaria directament amb la Sr. Carme Esteban.

S'hauria de mirar quines tasques hauria de fer, la seva principal tasca seria tenir contacte amb tots els casals i recollir quins són els temes a treballar o que preocupen més en relació a la gent gran activa.

El Sr. Toni Saleta pregunta si serà el consell qui voti.

La Sr. Carme Esteban contesta que si, que els membres del consell de la gent gran seran  qui votin en aquestes persones i que ella treballarà directament amb aquesta persona i que ja es veurà com fer-ho metodològicament. Els casals hauran de parlar amb aquesta persona perquè faci de transmissor a la regidora.

Tot aquest procés s'anirà concretant mestres es faci, i d'aquí a tres anys veurem els resultats.

La Sra. Assumpta Itxart comenta el perquè no es pot dir en aquesta figura assessor de la gent gran, que no hem de tenir vergonya a utilitzar les paraules gent gran.

La Sra. Carme Esteban comenta que s'ha pensat amb aquesta  definició del nom de l'experiència atès que la gent gran té molt per aportar a través de la seva experiència i per això se li volia donar importància en aquest concepte.

El Sr. Pascual Fernández comenta que veu molt bona idea que una persona tingui contacte directe amb la regidora i que això afavorirà la millora de les dificultats.

El Sr. Pedro Palacios explica que no veu clar el paper d'aquesta persona en relació al consell de ciutat i a les comissions de treball del consell.

El Sr. Antoni Saleta respon que són coses diferents, una cosa és participar en el consell de ciutat, i un altre a les comissions de treball i quanta més gent participi millor.

La Sra. Carme Esteban explica la diferència sobre la participació en el consell de gent gran o el de ciutat, que és cada tres mesos i un altre cosa aquesta figura de l'assessor que serà més propera i el contacte serà periòdicament, amb la regidora, ja que aquesta figura  serà l'encarregada de fer el recull de la informació comuna que li passin entre tots.

El Sr. Pep Llauder exposa que de casals municipals n'hi han vuit, que passa amb la resta de casals i entitats que no són municipals.

La Sra. Carme Esteban comenta que només se'ls hi pot demanar als casals municipals per raó que només tenim competències amb aquests, però que en el proper consell es pot parlar de s'hi també es volen incorporar. Creiem que al no tenir competències amb els que no són municipals, incorporar-los sense haver parlat abans amb ells no era correcte però s'anirà treballant si les persones d'aquestes associacions també fan aportacions.

El Sr. Pep Llauder exposa que creu que aquesta figura ha de fer una feina molt feixuga i pregunta perquè només ha de treballar els temes de participació i no els assistencials.

La Sra. Carme Esteban contesta que els temes assistencials són propis de la regidoria i no dels casals, i que aquesta figura és vol crear pels temes participatius de la gent gran activa. També comenta que en les reunions de coordinadora aquesta figura hi té que participar i ajudar a fer funcionar aquesta comissió de treball. L'assessor de l'experiència és crea només pels temes derivats en els casals de gent gran.

El Sr. Pedro Palacios vol veure quina relació hi haurà entre aquesta figura i les comissions de treball del consell.

La Sra. Carme Esteban comenta que en les comissions de treball del consell es pot anar parlant d'aquesta figura, i poder parlar sobre  propostes, però serà en el consell de gent gran que s'anirà avaluant aquesta figura.

La Sra. Assumpta Itxart comenta que tant les comissions de treball, i els casals han de donar informació al assessor perquè ho despatxi amb la regidora. I que la persona que representa el consell de gent gran al consell de ciutat ha de tenir molta relació amb l'assessor.

La Sra. Carme Esteban explica que el representant del consell de la gent gran al consell de ciutat ha de parlar com a representació de tot el consell de gent gran.

 El Sr. Francesc Barrera demana un organigrama o millor unes explicacions perquè es pugui estudiar des dels casals amb aquesta informació.

La Sra. Carme Esteban contesta que és evident que s'ha de fer aquest treball, s'ha de fer una proposta de funcionament i parlar-ho amb els casals. En el proper consell s'ha de fer l'elecció i que tothom tingui clar el paper d'aquesta figura.

El Sr. Pep Llauder comenta que en el primer congrés de la gent gran de Mataró es va demanar un altre proposta. La figura de l'assessor si que serà una persona gran i que aquesta comunicació s'establirà entre els diferents casals. Aquesta figura recollirà informació i li traurà feina a la regidora. Però comenta que la regidora té molta feina i que aquesta figura hauria de fer molta més feina que no només la de casals.

La Sra. Carme Esteban contesta que és molt important que sigui la regidoria qui treballi les dues vessants, la de la dependència i la de la participació, és molt important que estiguin juntes, per això creu que està bé que aquesta regidoria porti els dos temes junts.

Potser complicat el paper d'aquesta figura però s'ha d'anar parlant, aquesta figura només està pensada pel tema de la participació de la gent gran activa. Hi ha aspectes que són de coordinació de casals que seran més fàcil treballar amb aquesta figura.

El Sr. Toni Saleta exposa que la idea inicial és només de parlar dels casals municipals, però durant aquest any 2008 hi hauran tres casals municipals nous, si s'amplia tant no pot ser que la feina que ha de fer aquest assessor li sobrepassi amb tanta feina.

El Sr. Antoni Amill comenta que potser se li ha de canviar el nom si només representa als casals municipals, ja que la resta no queden inclosos,  comenta que s'ha de pensar amb això.

El Sr. Jaume Herce comenta que creu que els casals no tenen que treballar el tema de la dependència.

La Sra Carme Esteban  exposa que l'assessor de l'experiència només és de la regidoria de gent gran i per això no s'ha pensat amb les associacions dels casals que no són municipals.

El Sr. Antoni Amill fa el comentari que s'ha d'anar amb compte, perquè aquesta figura tindrà molta feina.

El Sr. Pedro Palacios proposa un altre reunió del consell per demanar explicacions d'aquest punt.

La Sra. Carme Esteban explica que presentarà la proposta als casals i a les comissions perquè es pugui fer la presentació d'aquesta figura i poder fer-la votació en el proper consell.

8. Precs i preguntes

No hi ha preguntes.

Es fa calendari per les pròximes trobades del consell:

Dimecres 26 de març un dels punts a parlar serà el tema de l'assessor de l'experiència.

Dijous 19 de juny es parlarà de les aportacions del consell al PAM (programa d'actuació municipal)

I al novembre per poder fer la revisió de l'any.

A les dotze es dona per finalitzada la reunió

La  vicepresidenta del Consell                                     La secretària del Consell

Mataró 8 de febrer de 2007