Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional. 17/05/2008

Escoltar

Acta del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional. 17/05/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ INTERNACIONAL

Núm. de sessió: 45

Caràcter: ordinari constitució del Consell

Dia: 17 de maig de 2008

Horari: de 10:15h a 13:45

Hi assisteixen:

Joan Antoni Baron Espinar              president     Alcalde i president

Carlos Fernández Báez              vicepresident      Conseller delegat de Participació Ciutadana                                                                   

Ramon Salicrú Puig                              vocal      Grup Municipal del PSC

Núria Guañabens Mayol                 substituta      Grup Municipal de CiU

Joaquim Tarragó i Roqueta                   vocal      As. per a la col·laboració i el    

                                                                               Desenvolupament del Tercer Món Haribala

Tomas Diande Da Costa Lopes              vocal      As. ANAFA-Los Amigos de Ziguinchor

Juan Antonio Ciller López                     vocal      Col·lectiu de teatre EPMA de Mataró

Agnès Sánchez Cadena                               substituta     Col·lectiu de teatre EPMA de Mataró

Ramon Domenich Pujol            vocal      Creu Roja Assemblea Local de Mataró

Michel Badji Diatta                               vocal      As. per a la promoció de les cultures, la

                                                                         Integració social i l'ajuda al desenvolupament 

                                                                               dels pobles Planeta

Francesc Vea i Castells                                    vocal      As. d'Amics de l'Escola Pia al Senegal

Rita Baumann Bremenkamp                 vocal      As. Amics de la República Dominicana per al  

                                                                               desenvolupament dels pobles

Aurora Angulo Cañete                     substituta       As. Amics de la República Dominicana per al  

                                                                               desenvolupament dels pobles

Àngel Puig Boltà                                  vocal      Coral Primavera per la Pau

Jeroni Escoda i Canals                          vocal      Fundació Privada Grup Tercer Món-Mataró

Joaquim Puig Puig                             substitut       Fundació Privada Grup Tercer Món-Mataró

Jainey Sankarray                                  vocal      As. d'Ajut Social i Cultural al Senegal

                                                                                "Sandaga"

Ana Gómez Cantador                           vocal      As. Catalana Amics del Poble Saharauí-

                                                                          ACAPS

Perer Mercader Garcia                            vocal      Fundació Josep Comaposada-UGT Catalunya

Juju Sumbunu                                       vocal      As. Cultural Sabusiré

Abdelhak ElHaddouti                             vocal       Federació d'Associacions de Veïns

Josep Nonell Bocanegra                        vocal       Vols-Voluntariat Solidari

Leonor Montserrat Munuera                   vocal       As. Solidària ONG Creamón

Xavier Manté Bartra                               vocal       Persona de reconegut prestigi

Jordi Pons Pujol                                   vocal       Persona de reconegut prestigi

Rafel Juncadella                                convidat 

Siaka Sané                                       convidat      As. Oudiodial

Ousmane Sagna                                  convidat      As. Ousdiodial

M. Àngels Briansó Montoro                  vocal      Cap de la secció de Civisme i Cooperació

M. Dolors Fernàndez Alegre                 vocal      Tècnica programes de cooperació i secretària

                                                                         tècnica

S'excusen:

Jordi Fernàndez  i Fàbregas                  vocal      Grup Municipal de CiU

Alba Galán García                                vocal      Grup Municipal CUP

Glòria Martín Ciscar                              vocal       Fundació Intermón Oxfam

Sandra Fullola Castelló                     substituta      Fundació Intermón Oxfam

M. Carme Iglésias i Clos                      vocal      As. d'Amics del Bisbe Joan Godayol

Joaquim Montserrat Bartra               substitut      As. d'Amics del Bisbe Joan Godayol

Joan Alberdi Manonelles                   substitut     Creu Roja Assemblea Local de Mataró

Marta Mas Viza                                    vocal      Solidaritat, Educació, Desenvolupament

  (SED)

No assisteixen:

Esteve Terradas Yus                           vocal      Conseller delegat de Presidència

Jordi Merino Noé                                 vocal      Grup Municipal d'ICV-EUiA

Mamadou Alfa Djalo                            vocal      Grup Municipal del PPC

Immaculada Cano Canalis               substituta      Grup Municipal del PPC

Maria Zaloña Sainz                         substituta       Grup Municipal de la CUP

Antonio Rodríguez Avellaneda              vocal       Casal d'Amistat amb Cuba de Mataró

Vicente del Rio                                substitut       Casal d'Amistat amb Cuba de Mataró

Esteban Martínez Ruiz                          vocal       Fundació Pau i Solidaritat      

Manuel Luna Garcia                         substitut       Fundació Pau i Solidaritat

Isabel López Ruiz                             substituta       As. per a la col·laboració i el    

                                                                                Desenvolupament del Tercer Món Haribala

M. Concepció Ros Bolta                  substituta      As. ANAFA-Los Amigos de Ziguinchor

N'Fally                                               substitut       As. per a la promoció de les cultures, la

                                                                          Integració social i l'ajuda al desenvolupament 

                                                                                dels pobles Planeta

Antoni Martínez Sánchez                   substitut       As. d'Amics de l'Escola Pia al Senegal

Haji Sillah                                         substitut       As. d'Ajut Social i Cultural al Senegal

                                                                                "Sandaga

Montse Guardiola Tamboleo            substituta       As. Catalana Amics del Poble Saharauí-

                                                                           ACAPS

Isabel Ruiz Llamas                           substituta     Fundació Josep Comaposada-UGT Catalunya

Sherif Jarjue Sagnia                                 vocal      As. Club Jama Kafo

Kaossou Goudiaby                              substitut      As. Club Jama Kafo

David Codina Riqué                            substitut      Solidaritat, Educació, Desenvolupament

   (SED)

Laura Dansa Medina                         substituta      Vols-Voluntariat Solidari

Desenvolupament de la sessió:

1.      Benvinguda i inauguració de la sessió a càrrec de l'Alcalde

·         El senyor Joan Antoni Baron, alcalde i president del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional, dóna la benvinguda als representants de les entitats que assisteixen a la sessió en format de jornada de treball.

·         Tot seguit agraeix als presents la feina que fan a través de les entitats que representen i   com a Alcalde li produeix un cert orgull la xarxa de solidaritat que s'ha creat durant aquests anys.

·         Tot seguit exposa als assistents uns seguit de reflexions:

o        Consolidació de la Nit de la Solidaritat com un acte de ciutat i que enguany celebrarà la seva 11a edició. Ressalta que el que va començar com un acte modest ha esdevingut un acte en què participen persones de prestigi internacional que ens ajuden a la reflexió. Totes elles han coincidit en la necessitat de vincular desenvolupament socioeconòmic a llibertat i respecte als drets humans.

o        Quan es fa solidaritat, es fa política per millorar la vida de les persones; en definitiva, per fer societats democràtiques i lliures.

o        Si només ens acontentem amb les aportacions econòmiques, farem que els pobles on reben l'ajuda siguin més feliços però no més lliures.

o        Destaca la tasca dels voluntaris i la incorporació de noves entitats al Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional.

·         S'acomiada dels assistents tot desitjant que la Jornada de treball sigui profitosa.

2.      Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió del 12 de febrer de 2008

·         El senyor Carlos Fernàndez dóna la benvinguda  a les entitats que s'han incorporat al Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional així com als nous representants d'entitats que ja formaven part al Consell.

·         S'aprova l'acta.

3.      Seguiment del compliment dels compromisos de govern en Solidaritat i Cooperació Internacional

·         El senyor Carlos Fernàndez, tal com s'ha sol·licitat en el procés de Participació per la renovació del Consells, dóna compte de les actuacions realitzades en matèria de cooperació l'any 2007. Destaca la renovació de la concessió de l'ús de l'immoble del Centre de Solidaritat i Cooperació "La Peixateria" a la Fundació Grup Tercer Món Mataró.

·         Tot seguit exposa les activitats previstes per a l'any 2008. Destaca la importància de la sensibilització i en aquest sentit informa que es  signarà un conveni amb la Diputació de Barcelona per un Pla de sensibilització que tindrà vigència per tota la legislatura.

4.      Presentació dels objectius de la Jornada

·         El senyor Carlos Fernández explica els diferents punts que es treballaran durant la Jornada. Ressalta la importància de la sensibilització. Difondre les activitats per donar a conèixer a la ciutadania els projectes i activitats que desenvolupen les entitats i el propi Consell.

·         Tot seguit informa que, encara que no estava previst, es celebrarà una sessió del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional el dijous 26 de juny, per tal de treballar les conclusions de la Jornada.

·         El senyor Xavier Manté exposa que, perquè hi pugui haver més participació de les entitats, caldria disposar de la documentació abans de la sessió per poder parlar-ne en el si de les entitats.

·         El senyor Carlos Fernàndez comenta que la sessió s'ha ampliat a les persones nomenades substitutes de les entitats, per tal que hi pugui haver més representació.

·         S'acorda que el document de conclusions del grups s'enviarà abans del 26 de juny per tal  que les entitats puguin fer la seva aportació.

5.      Grups de treball

·         El senyor Carlos Fernández presenta els 4 grups de treball en la qual els assistents podran participar.

o        Grup1.- Noves propostes de treball del Consell per als propers anys en el marc del Pla Director que es va aprovar el 2006.

o        Grup 2.- El repte de la sensibilització: la difusió i la reeixida de les activitats.

o        Grup 3.- Nit de la Solidaritat i propostes de futures edicions.

o        Grup 4.- Proposta de criteris a seguir per a la formalització d'acords de col·laboració o agermanaments amb municipis de l'Àfrica i d'Amèrica Llatina.

·         Es distribueixen per grups en les sales previstes i la dinamització dels grups va a càrrec del personal d'Espai Públic que faran també la tasca de recollir les conclusions dels grups.

6.      Posada en comú i conclusions del treball de grups

·         Els diferents grups exposen el debat i les conclusions treballades en el grup. S'adjunta el document amb les conclusions dels 4 grups.

7.       Precs i preguntes

·         El senyor Carlos Fernández agraeix als assistents la seva participació a la Jornada i creu que ha estat molt beneficiosa per a tots. Recorda que ens tornarem a reunir el dijous 26 de juny i que abans rebran les conclusions dels grups de treball perquè les entitats puguin fer les seves aportacions.

No havent-hi res més a dir, el vicepresident aixeca la reunió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària, M. Dolors Fernàndez Alegre                                                               

vist i plau, el vicepresident Carlos Fernández Báez

Mataró, maig de 2008