Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta del Consell Plenari de l'IME de 18/10/2007

Escoltar

Acta del Consell Plenari de l'IME de 18/10/2007

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

CONSELL PLENARI DE L'INSTITUT  MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

Data: 18 d'octubre de 2007

Núm: 5/07

Caràcter: Sessió constitutiva

Hora: de les 19.10 a les 21.45 hores

Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament de Mataró.

Hi assisteixen:

Conxita Calvo Lomero              Presidenta

Núria Aguilar Camprubí            Vocal (PSC)

Anna Comas Valls                    Vocal (PSC)

David Bote Paz                         Vocal (PSC)

Pilar Navarro González              Vocal (CiU)

Saturnino Martín del Pozo          Vocal (PP)

Arnau Vilardell Fradera              Vocal (ICV-EUiA)

Iñaki Brosel  Goiricelaya            Vocal (ERC)

Carme Polvillo Alomà                Vocal (CUP)

Sílvia Pont Munzó                      Vocal ( Món empresarial)

Pere Manzanos González            Vocal (Comitè d'Empresa)

Carme Reboreda Jiménez           Vocal (Comitè d'Empresa)

Josep Illa Ximenes                      Vocal (Central Sindical Majoritària)

Josep Canal Codina                    Interventor municipal

Montserrat Taberner Duran         Directora

Montserrat Cabré Roca               Secretària

Excusen la seva absència:

Albert M. Geronés Llinares          Vocal (CIU)

Ordre del dia

1. Constitució del Consell Plenari de l'Institut Municipal d'Educació.

La Sra. Conxita Calvo agraeix als membres del Plenari la seva assistència alhora que es fa una ronda de presentacions.

Havent-hi el quòrum d'assistència suficient per portar a terme la sessió, declara constituït el Consell Plenari de l'Institut Municipal d'Educació (IME).

Pel que fa a la designació dels vocals de reconegut prestigi suggereix als assistents que es facin propostes per tal d'aconseguir una proposta de nomenament consensuada.

Per possibilitar el nomenament dels membres de la Junta Executiva, en la propera sessió, demana als sectors que hi són representats, Grups Municipals i Comitè d'empresa, la proposta de vocals.

Així mateix, proposa enviar en nom del Consell Plenari una carta de condol a la família del Sr. Santiago Ortego, que en fou vocal durant el passat mandat municipal i de qui destaca la seva implicació activa amb el món educatiu.

2. Establiment del règim de sessions.

S'acorda per unanimitat fixar com a dia de realització de les sessions del Consell els dimarts a les set del vespre en primera convocatòria i €  d'hora més tard en segona.

Es pren en consideració el suggeriment de la Sra. Carme Polvillo de fer un preavís amb una setmana d'antelació indicant la realització del Plenari.

3. Despatx oficial.

S'informa que el Consell de Ciutat té la finalitat de poder treballar amb una mirada global de ciutat, amb una interacció dels aspectes transversals i que afecten tot el territori, i disposar d'un espai per al debat dels grans projectes. El Consell de Ciutat és l'òrgan de participació i de consulta de caràcter global amb l'objectiu de debatre i consensuar les grans línies estratègiques de la ciutat. Des del Servei de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Mataró comuniquen que formen part del Consell de Ciutat "dos representants de cadascun dels organismes autònoms", de manera que hi ha d'haver dos representants del Consell Plenari de l'IME.

4. Donar compte de decrets signats.

Es donaren per assabentats de la relació de decrets corresponents als mesos d'abril a setembre de 2007 (des del núm. 341 fins al 1.198).

5. Línies d'actuació:

5.1. Informació sobre l'inici del curs escolar 2007-2008.

La Sra. Conxita Calvo explica que el curs escolar 2007-2008 comença amb la posada en marxa de 3 nous centres d'educació infantil i primària en ubicacions provisionals (CEIP Joan Corominas, CEIP Montserrat Solà i CEIP Marta Mata) i de la nova escola bressol Elna.

Dóna les dades d'escolarització de tots els nivells educatius.

Fa un repàs a les actuacions en obres de manteniment i millora així com de planificació de centres i noves construccions escolars.

Com a actuacions per millorar la qualitat de l'ensenyament es dóna continuïtat a l'Espai Infants i Família, s'amplien les activitats dins del marc del Pla Educatiu d'Entorn, es potencia l'accés a la formació musical en les diferents etapes educatives, i tenen continuïtat i s'amplien les activitats del Pla de suport a la promoció escolar iniciades el curs passat.

A sol·licitud dels assistents se'ls facilitarà còpia del document objecte de l'exposició.

Es donaren per assabentats.

6. Propostes al Consell:

6.1. Aprovació inicial del Pressupost de l'IME per a l'exercici 2008.

El Sr. Josep Canal, Interventor municipal, a mode d'introducció exposa el marc pressupostari municipal.

Seguidament es fa un repàs a la proposta de pressupost de despeses i ingressos comentant els diversos capítols i conceptes pressupostaris dels diferents orgànics que configuren el pressupost de l'IME.

Els criteris pressupostaris que  han guiat l'elaboració del present pressupost són:

1.Despeses de personal

En la línia d'incrementar l'oferta d'escola bressol, el mes de setembre de l'any 2007 va entrar en funcionament una nova escola a la Via Europa (Elna), per la qual cosa es va preveure l'ampliació de la plantilla d'educadores en 10,5 places, en tractar-se d'un centre de 7 aules amb una organització idèntica a la resta d'escoles.

En quant als Programes de garantia social, hi ha hagut un increment de les hores dels docents degut a que es fa un curs més d'auxiliar en muntatges d'instal·lacions elèctriques i d'aigua i gas, i s'ofereix un nou curs d'auxiliar de paleta i construcció.

D'altra banda, en el marc del Pla de Desenvolupament Econòmic i Social (PDES) que està realitzant l'Ajuntament de Mataró, s'ha hagut de contractar dues dinamitzadores més a jornada parcial per a dur a terme el Pla de millora per l'èxit escolar, ja que enguany no es disposa de pla d'ocupació com el curs passat.

En darrer terme s'ha de destacar que segons la normativa s'han desdoblat aules a l'IES Miquel Biada, cosa que ha comportat un increment d'hores dels docents.

Pel que fa a les oficines de Direcció i Administració de l'IME, s'ha de crear una plaça de tècnic mig per reforçar la secció de recursos humans.

2.Despeses en béns i serveis.

L'activitat de l'IME creix quantitativament en l'oferta de noves places d'escola bressol, s'ha previst l'increment de la despesa en aquest capítol per raó del funcionament durant tot l'any 2008 de la nova escola bressol Elna i per les majors demandes de menjadors de les escoles bressol que afecten al servei de cuina i al servei d'atenció als infants.

D'altra banda, hi ha hagut un augment en l'oferta de cursos de l'IES Miquel Biada amb el nou curs de preparació de l'accés als cicles formatius de grau superior i el cicle de manteniment. També, i seguint amb la línea iniciada amb la renovació de la instal·lació elèctrica i de les finestres de l'edifici de l'IES Miquel Biada, es vol continuar amb el manteniment integral de l'edifici.

S'augmenta també l'activitat en accions de caràcter qualitatiu com la millora dels organismes i dels processos de participació en l'àmbit educatiu,  la revisió del mapa escolar, la consolidació de l'Oficina Municipal d'Escolarització, la coordinació de les actuacions en el camp de la formació professional o de la formació d'adults, la formació de pares i mares, mesures per prevenir situacions de risc de fracàs escolar, d'integració de l'alumnat nouvingut, l'espai infants i família, la consolidació del Pla Educatiu d'Entorn, la introducció de la música i el teatre als alumnes dels centres d'educació infantil i primària, etc.

3.Transferències corrents.

L'increment que experimenta aquest capítol és degut a l'increment de l'aportació del Consell Comarcal per beques de menjadors escolars, de les quals operem com a simples tramitadors dels ajuts atorgats pel mateix Consell realitzant la transferència als respectius centres docents. Aquesta consignació té la seva contrapartida en una partida d'ingressos del mateix import.

També s'han incrementat els ajuts individualitzats a les escoles bressol a l'empar de la convocatòria de la Generalitat adreçada als Ajuntaments per infants de 0 a 3 anys, es fan convocatòries d'ajuts per facilitar la participació d'alumnes amb necessitats educatives especials en activitats extraescolars i de casals d'estiu, s'han augmentat les aportacions nominatives al Museu Arxiu Santa Maria, al Moviment Educatiu del Maresme i a la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'alumnes de Catalunya.

4.Inversions reals.

El pressupost 2008, pel que fa al capítol d'inversions, manté la mateixa dotació que en l'exercici anterior.

5.Pressupost d'ingressos.

Les fonts d'ingressos del pressupost 2008 de l'IME s'han previst en base a la subvenció general de l'Ajuntament, la subvenció finalista de la Generalitat per al funcionament de l'IES Miquel Biada i la subvenció finalista de la Generalitat per a escoles bressol.

Es continuarà en la línia de sol·licitar subvencions externes pel desenvolupament d'activitats diverses dins l'àmbit educatiu (Parcs Naturals, Programes de Garantia Social, Plans d'Entorn, funcionament de l'OME, xarxa de municipis, beques escoles bressol, etc.).

D'altra banda, l'increment  dels  ingressos per preus públics tant d'escoles bressol com d'adults se situa al voltant del 2,4%, mentre que la previsió d'ingrés dels de Biada s'ha incrementat ajustant-los al nou programa d'activitats fora del centre. S'han previst també majors ingressos per preus públics que generarà la consolidació de l'escola bressol Elna per a l'any 2008, i els nous ingressos derivats dels cursos de música i teatre per als alumnes dels centres d'educació infantil i primària.

En conjunt es tracta d'un pressupost que permet assolir els objectius de l'IME de l'any 2008, tot realitzant un esforç de rigor, contenció i optimització en l'ús dels recursos disponibles. 

S'aprova inicialment amb 10 vots a favor, 1 en contra (representant del grup municipal de CIU) i 2 abstencions (representants dels grups municipals del PP i la CUP).

6.2. Aprovació inicial del Programa d'Actuació Municipal de l'IME per a l'any 2008.

La Sra. Conxita Calvo explica que les prioritats educatives contingudes dins del PAM 2008 són les següents:

Dins l'eix de la ciutat pensada per a les persones:

Objectiu: Defensar l'educació com un dret de ciutadania.

Les accions previstes són:

Inici de la transformació de l'IES Miquel Biada en un centre integrat de formació professional.

Ampliació de les polítiques educatives orientades a garantir la cohesió social i la promoció personal, social i escolar de tothom. (Pla de xoc per a la promoció escolar, acompanyament a l'escolaritat obligatòria i a l'alumnat que acaba l'ESO, revisió i ampliació del sistema de beques i ajuts).

Millora de l'oferta de Programes de Garantia Social.

Revisió i millora dels protocols d'actuació que permetin la integració dels nouvinguts en els centres educatius.

Potenciació del Pla Educatiu d'Entorn.

Elaboració del Pla local d'educació permanent.

Objectiu: Incrementar i millorar l'oferta d'equipaments educatius.

Les accions previstes són:

Ampliació del finançament dels convenis amb la Generalitat per a la construcció dels CEIP Maria Mercè Marçal i Montserrat Solà.

Signatura de nous convenis amb la Generalitat per a la construcció de nous CEIP Marta Mata, Angeleta Ferrer i Joan Corominas.

Objectiu: Atendre els nous models familiars generats per l'evolució de les formes de relació en el si de la societat.

Les accions previstes són:

Sensibilitzar la població en les diferents formes d'estructura familiar existents en l'actualitat, així com en els drets dels infants.

Ampliació del conveni de col·laboració de l'Ajuntament amb el Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) en el marc del programa de detecció de dificultats del desenvolupament de nens i nenes de les escoles bressol i d'assessorament a les educadores.

Objectiu: Donar resposta a les necessitats específiques dels nois i noies joves, facilitant la seva autonomia per tal que es puguin emancipar en les millors condicions.

Les accions previstes són:

Creació d'una borsa d'estudis assistits i reforç escolar.

Objectiu: Aprofundir en les polítiques d'acollida i integració de les persones immigrades.

Les accions previstes són:

Manteniment dels programes d'actuació per evitar la concentració d'alumnes de procedència estrangera i per garantir l'escolarització obligatòria de tots els infants, especialment de les noies.

Objectiu: Fomentar la pràctica de l'esport com a eina fonamental per a l'educació, la integració i la cohesió social; la salut i el benestar, i la implicació de les persones en la vida social.

Les accions previstes són:

Foment de la creació d'associacions esportives escolars com a gestores i planificadores de l'activitat esportiva dins l'escola i potenciació de la figura del dinamitzador escolar.

Dins l'eix de La ciutat: territori i desenvolupament econòmic.

Objectiu: Potenciar la formació de la ciutadania al llarg de la vida.

Les accions previstes són:

Elaboració d'un Pla de capacitació professional que integri, sota una estratègia única, tota l'activitat formativa de la ciutat vinculada al desenvolupament econòmic: ocupacional, contínua, professional i universitària.

Creació d'un ens per a la coordinació de la FP de Mataró, liderat per l'àmbit educatiu i del treball, i participat pels agents socials, econòmics i educatiusformatius de la ciutat.

Objectiu: Potenciar i donar suport a l'esperit emprenedor de Mataró.

Les accions previstes són:

Creació d'una preincubadora en el àmbit dels projectes universitaris i de CFGS.

S'aprova inicialment amb 11 vots a favor, 1 en contra (representant del grup municipal de CIU) i 1 abstenció (representant del grup municipal del PP).

6.3. Aprovació inicial de la Plantilla i de la relació de llocs de treball de l'IME per a l'any 2008.

En la plantilla de personal laboral es preveu la creació d'una plaça de professor titular secundària A (grup A, subgrup A1), motivada per la implantació a l'IES Miquel Biada del curs pont d'accés als cicles formatius de grau mitjà a superior, una plaça de tècnic/a mitjà/na (grup B, subgrup A2), motivada per la necessitat de reforç de la secció de recursos humans a la Unitat Administrativa Central.

Es proposa suprimir de la plantilla de personal laboral una plaça d'administratiu/va oficial 2a IES, al ser una categoria a extingir i estar vacant des de fa dos exercicis per jubilació de la titular.

S'aprova inicialment amb 10 vots a favor i 3 abstencions (representants dels grups municipals de CIU, del PP i la CUP).

6.4. Aprovació inicial de la compatibilitat presentada pel senyor Josep Maria Lasheras, professor titular A de l'IES Miquel Biada.

S'aprova inicialment amb 12 vots a favor i l'abstenció de la representant del grup municipal de la CUP.

6.5. Ratificar els decrets 569/2007, de 17 de maig, 674/2007, de 8 de juny, 814/2007, de 2 juliol i 880/2007, de 12 de juliol d'ajuts beques Escola Bressol i ratificar el decret 1275/2007, de 11 d'octubre, d'atorgament d'ajuts individualitzats per l'assistència escolar, menjador i servei d'estiu dels infants matriculats a les EB curs 2007-2008.

Es ratificaren per unanimitat.

6.6. Ratificar els decrets 669/2007, de 8 de juny, de pròrroga i 1116/2007, de 19 de setembre, d'ampliació de la contractació de diversos serveis de suport a l'estudi dins el Pla Educatiu d'Entorn.

Es ratificaren per unanimitat.

6.7. Ratificar els decrets 901/2007, de 18 de juliol, i 1239/2007, de 5 d'octubre, d'ampliació del servei de cuina a les Escoles Bressol.

Es ratificaren per unanimitat.

6.8. Ratificar el decret 964/2007, de 25 de juliol, d'aprovació de les bases particulars reguladores per a l'atorgament d'ajuts econòmics per a la participació en activitats extraescolars d'alumnes d'educació infantil de segon cicle i d'educació primària per al curs 2007-2008.

Es ratificà per unanimitat.

6.9. Ratificar el decret 982/2007, de 31 de juliol, d'acceptació de la renúncia presentada pel Sr. Emili Muñoz Martinez com a director de l'IME.

Es ratificà per unanimitat.

6.10. Ratificar els decrets següents d'aprovacions de bases de selecció de personal laboral, mitjançant concurs i de les seves resolucions:

·Decret 598/2007, de 23 de maig, per a la creació d'una llista d'espera d'aspirants a contractes temporals per a cobrir places vacants o substitucions en places docents i de dinamització de l'IME mitjançant el sistema de concurs, i decret 968/2007, de 25 de juliol, de resolució.

·Decret 600/2007, 24 de maig, per cobrir dotze places amb contractació laboral indefinida i creació d'una llista d'espera d'aspirants a contractes temporals d'educador/a 1r cicle d'educació infantil, i decret 962/2007, de 25 de juliol, de resolució.

·Decret 677/2007, de 8 de juny, per cobrir tres places i creació d'una llista d'espera d'aspirants a contractes temporals de conserge amb contractació laboral indefinida i decret 973/2007, de 26 de juliol, de resolució.

·Decret 676/2007, de 8 de juny, per a la creació d'una llista d'espera d'aspirants a contractes temporals per a cobrir places vacants o substitucions en places de conserge mantenidor de centres educatius i decret 975/2007, de 26 de juliol, de resolució.

·Decret 678/2007, de 8 de juny, per a la creació d'una llista d'espera d'aspirants a contractes temporals per a cobrir places vacants o substitucions en places de personal de neteja i decret 974/2007, de 26 de juliol, de resolució.

·Decret 681/2007, de 8 de juny, per cobrir dues places de professor/a titular A de secundària amb contractació laboral indefinida i decret 1034/2007, de 4 de setembre, de resolució.

·Decret 679/2007, 8 de juny, per cobrir dues places de mestre/a d'adults, grup B, amb contractació laboral indefinida i decret 976/2007, de 26 de juliol, de resolució.

·Decret 680/2007, de 8 de juny, per cobrir una plaça de tècnic/a mitjà/na de recursos humans amb contractació laboral indefinida i accés per promoció interna i decret 963/2007, de 25 de juliol, de resolució.

·Decret 942/2007, de 24 de juliol, per cobrir una plaça de tècnic/a superior economista, grup A, subgrup A1 amb contractació laboral indefinida.

Es ratificaren per unanimitat.

6.11. Ratificar el decret 1056/2007, de 7 de setembre, de contractació de la senyora Sandra Alegre Mena  i el decret 1212/2007, de 3 d'octubre, de contractació de la senyora M. Assumpta Valls Matons com a educadores de les escoles bressol amb contractes indefinits.

Es ratificaren per unanimitat.

6.12. Ratificar el decret 1199/2007, de 3 d'octubre, d'aprovació de l'expedient modificatiu número 14 del pressupost de 2007 de l'IME per suplement de crèdit finançat amb baixes per anul·lació.

Es ratificà per unanimitat.

6.13. Ratificar el decret 1240/2007, de 5 d'octubre, d'aprovació de la convocatòria i bases particulars per a la concessió de les beques TRABAL.

Es ratificà per unanimitat.

6.14. Ratificar el decret 1093/2007, de 17 de setembre, d'aprovació dels plecs per a la contractació de formació musical a les escoles de primària per al curs 2007-2008.

Es ratificà per unanimitat.

6.15. Ratificar el decret 1267/2007, 9 d'octubre, de contractació de cinc dinamitzadores de suport a l'aprenentatge amb un contracte d'obra o servei determinat.

Es ratificà per unanimitat.

6.16. Ratificar el decret 1278/2007, de 15 d'octubre, de desestimació del recurs d'alçada presentat pel senyor Òscar Alcalde López contra la valoració de la prova pràctica efectuada en concurs per llista d'espera per cobrir possibles vacants o substitucions de conserge mantenidor

Es ratificà per unanimitat.

6.17. Donar compte del decret d'Alcaldia 5185/2007, de 8 de juny, d'acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per al desenvolupament d'activitats dins de l'àmbit educatiu per a l'atorgament d'ajuts per a la realització d'activitats i serveis de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, any 2007.

Es donaren per assabentats.

6.18. Donar compte dels decrets següents de contractacions per via d'urgència:

·Decret 534/2007, de 10 de maig, del senyor Salvador Muntal Martínez com a professor titular de l'IES Miquel Biada per substitució del titular en situació de baixa per IT.

·Decret 1156/2007, de 24 de setembre, de la senyora Ana M. Ubeda com a professora titular A de l'IES Miquel Biada amb un contracte d'obra o servei determinat.

·Decret 1256/2007, de 8 d'octubre, de la senyora Gisela Pérez Mauri com a professora titular A de l'IES Miquel Biada per cobrir la reducció de jornada per guarda legal de la titular.

Es donaren per assabentats.

6.19. Donar compte del decret 1027/2007, de 30 d'agost, de proposta de nomenament de la Sra. Montserrat Taberner Duran com a directora de l'IME.

Es donaren per assabentats.

6.20. Donar compte del decret 1172/2007, de 25 de setembre, de sol·licitud de la subvenció per al sosteniment de les guarderies infantils laborals al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

Es donaren per assabentats.

6.21. Donar compte del decret 1162/2007, de 24 de setembre, d'atorgament del complement de manteniment als conserges IES Miquel Biada per realitzar les tasques de manteniment.

Es donaren per assabentats.

7. Informacions de la Presidència

La Sra. Conxita Calvo informa que els Serveis Territorials de Barcelona i comarques del Departament d'Educació de la Generalitat, a partir de gener de 2008, es divideix en dos i que s'està negociant que el nou servei Territorial d'Educació del Maresme-Vallès Oriental estableixi la seva seu a Mataró. L'altra ciutat interessada és Granollers.

8. Precs i preguntes

El Sr. Josep Illa demana poder disposar de les dades actualitzades de matriculació.

Com a secretària del Consell, estenc aquesta acta, amb el vistiplau de la presidenta.

 

La presidenta

Conxita Calvo Lomero

La secretària

Montserrat Cabré Roca