Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta del Consell Plenari de l'IME de 29/01/2008

Escoltar

Acta del Consell Plenari de l'IME de 29/01/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

CONSELL PLENARI DE L'INSTITUT  MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

Data: 29 de gener de 2008

Núm: 1/08

Caràcter: Sessió ordinària

Hora: de les 19.22 a les 21.52 hores

Lloc: Sala de reunions de l'IME.

Hi assisteixen:

Conxita Calvo Lomero                                   Presidenta

Núria Aguilar Camprubí                                  Vocal (PSC)

David Bote Paz                                               Vocal (PSC)

Albert M. Geronés Llinares                              Vocal (CIU)

Pilar Navarro González                                    Vocal (CiU)

Saturnino Martín del Pozo                                Vocal (PP)

Iñaki Brosel  Goiricelaya                                  Vocal (ERC)

Carme Polvillo Alomà                                      Vocal (CUP)

Pere Manzanos González                                 Vocal (Comitè d'Empresa)

Carme Reboreda Jiménez                                Vocal (Comitè d'Empresa)

Josep Illa Ximenes                                           Vocal (Central Sindical Majoritària)

Montserrat Taberner Duran                              Directora

Montserrat Cabré Roca                                   Secretària

Excusen la seva absència:

Arnau Vilardell Fradera                                    Vocal (ICV-EUiA)

Josep Canal Codina                                          Interventor municipal

No assisteixen:

Anna Comas Valls                                           Vocal (PSC)

Sílvia Pont Munzó                                            Vocal ( Món empresarial)

Ordre del dia

1.      Lectura i aprovació de l'acta de la sessió constitutiva de data 18 d'octubre de 2007.

S'aprovà per unanimitat dels assistents.

2.      Despatx oficial.

No hi hagué cap assumpte.

3.      Donar compte de decrets signats.

Es donaren per assabentats de la relació de decrets corresponents als mesos d'octubre a desembre de 2007 (des del núm. 1.199 al 1.812).

4.      Línies d'actuació:

4.1.   Creació dels nous Serveis Territorials del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya a Maresme € Vallès Oriental.

La Sra. Conxita Calvo explica que serà el novè servei funcionant a Catalunya. Informa del nomenament del seu director, Josep M. Fernàndez, fins ara inspector d'educació i bon coneixedor de Mataró. Comenta que tenen previst instal·lar-se a principis del mes d'abril de manera provisional a l'edifici del Cafè de Mar i, fins a disposar de la seu definitiva, mantindran també l'Oficina Territorial situada als antics Jutjats. Fa la lectura de les competències que tindrà atribuïdes.

Es donaren per assabentats.

4.2.   Propostes per al nomenament de membres de reconegut prestigi del Consell Plenari de l'IME

La Sra. Conxita Calvo comenta les diferents propostes que ha rebut. Per part de la CUP proposen al Sr. Víctor Ligos. Per part del PSC, la Sra. Tura Puigvert. Altres persones que es proposaven són els Srs. Jaume Aguilar, Josep M. Puig i Joaquim Dorda.

El Sr. Albert Geronès proposa la continuïtat dels anteriors vocals de reconegut prestigi, els Srs. Carles Bailo i Jaume Aguilar.

Aquesta proposat és acceptada per tots els assistents.

La Sra. Conxita Calvo els ho proposarà i per al cas que no acceptessin procediria a fer la proposta primer al Sr. Victor Ligos, després a la Sra. Tura Puigvert i finalment al Sr. Josep M. Puig.

4.3.   Propostes per al nomenament de dos vocals del Consell Plenari de l'IME per formar part del Consell de Ciutat.

Proposen que ho siguin els vocals del Consell Plenari en representació del Consell Escolar Municipal pel sector de famílies, direccions de centres públics i/o alumnes, tots encara pendents de nomenament.

4.4.   Proposta de nova zonificació escolar.

La Sra. Conxita Calvo explica que s'estan plantejant la necessitat d'establir una nova zonificació a la ciutat, basat en un programa informàtic que, en funció del domicili de l'alumne, genera uns mapes d'influència que estableixen com a preferents tres centres públics i tres centres concertats.

Comenta que l'experiència en aquesta línia pel que fa a la preinscripció i matrícula de les escoles bressols municipals ha estat molt positiva.

Aquesta proposta s'ha exposat en el Consell Escolar Municipal i als directors dels centres, i davant la imminència del procés de preinscripció, s'ha optat per fer una simulació amb les dades del procés d'enguany per veure com hauria resultat i iniciar-ho pel curs 2009-2010.

Es donaren per assabentats.

4.5.   Nous projectes per a la millora de l'èxit escolar

La Sra. Montserrat Taberner comenta que dins l'objectiu de millora de l'èxit escolar s'està treballant en dos programes, un de continuïtat i un de nou.

El de continuïtat és el d'Aprenentatge i Servei, en què el curs passat Mataró fou ciutat pionera i que consisteix en un projecte de caràcter universal adreçat a alumnes d'ESO, batxillerat i PGS que combina l'aprenentatge de continguts curriculars amb el servei a la comunitat. Com a promotors d'aquest programa figuren la Universitat de Barcelona i la Fundació Jaume Bofill. Requereix una persona impulsora que faci recerca d'entitats col·laboradores i que es coordini amb el professorat implicat. Cita com experiències del curs passat el disseny de webs per a entitats, les TIC sense edat, perruqueria a l'hospital i el funcionament de mòbils als casals d'avis.

Es demana poder disposar de la Memòria d'aquest programa.

S'excusa i abandona la reunió el Sr. Saturnino Martín.

Com a novetat s'iniciaran els Projectes singulars o d'aules obertes adreçats a alumnes de segon cicle d'ESO o que tinguin 15 anys i que manifestin un rebuig a l'entorn acadèmic, no per raó d'una diagnosi clínica sinó per desestructuració familiar o altres causes.

Actualment hi ha un centenar de projectes endegats a Catalunya.

Els alumnes tenen una adaptació curricular amb un terç d'aprenentatges a l'aula amb la resta de companys, un terç d'aprenentatge en un entorn més reduït i un altre terç en centres de treball com entorn educatiu.

Per portar-los a terme es compta amb el suport de l'IMPEM, qui contactarà amb empresaris especialment conscienciats i del Departament d'Educació de la Generalitat amb qui signarem un conveni sobre el marc regulador.

De moment a nivell de ciutat hi estan interessats l'IES Puig i Cadafalch i l'IES Miquel Biada.

Per part de les Sres. Pilar Navarro i Carme Polvillo tot i valorar molt positivament aquesta oferta educativa troben a faltar programes adreçats a alumnes amb NEE.

Es donaren per assabentats.

5.      Propostes al Consell:

5.1.   Nomenament de membres de la Junta Executiva de l'IME.

S'aprovà per unanimitat dels assistents.

5.2.   Aprovació de la convocatòria i bases particulars de les subvencions per a projectes educatius de l'IME de l'any 2008:

-Per a activitats extraescolars i/o complementàries.

-Per a colònies escolars.

-Per a menjador escolar.

-Per a intercanvis escolars.

S'aprovà per unanimitat dels assistents.

5.3.   Aprovar l'adhesió de l'IME al Protocol General del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 de la Diputació de Barcelona.

S'aprovà per unanimitat dels assistents.

5.4.   Ratificar el decret 1312/2007, de 23 d'octubre, d'aprovació de l'acta de recepció final relativa a les obres per a la substitució de la fusteria exterior de l'IES Miquel Biada.

Es ratificà per unanimitat.

5.5.   Ratificar el decret 1366/2007, de 29 d'octubre, d'aprovació de l'adjudicació de la contractació de Visualsonara, SCCL per impartir formació musical a les escoles de primària per al curs2007-2008.

Es ratificà per unanimitat.

5.6.   Ratificar el decret 1394/2007, de 7 de novembre, d'aprovació de les bases de selecció per a la creació d'una llista d'espera d'aspirants a contractes temporals per cobrir places vacants o substitucions en places d'auxiliar administratiu/va de l'IME, mitjançant el sistema de concurs.

Es ratificà per unanimitat.

5.7.   Ratificar el decret 1440/2007, de 19 de novembre, d'ampliació de l'atorgament de l'ajut per assistència escolar d'una nena d'Escola bressol degut a canvi de modalitat horària.

Es ratificà per unanimitat.

5.8.   Ratificar el decret 1496/2007, de 28 de novembre, de resolució del procés de selecció per cobrir una plaça de tècnic/a superior economista, grup A, subgrup A1, amb contractació laboral indefinida mitjançant modalitat d'accés lliure i sistema de concurs oposició de l'IME.

Es ratificà per unanimitat.

5.9.   Ratificar el decret 1579/2007, de 18 de desembre, d'acceptació i aplicació de la subvenció destinada al sosteniment de guarderies infantils laborals corresponent a la convocatòria per a l'any 2007 concedida pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

Es ratificà per unanimitat.

5.10. Ratificar el decret 1623/2007, de 31 de desembre, d'atorgament de les beques d'estudi Trabal.

Es ratificà per unanimitat.

5.11.   Ratificar el decret 1742/2007, de 31 de desembre, de concessió d'ajuts econòmics als alumnes d'educació infantil de segon cicle i primària dels centres educatius públics i privats concertats, inscrits en activitats extraescolars per al curs escolar 2007-2008.

Es ratificà per unanimitat.

5.12.   Ratificar el decret 1781/2007, de 31 de desembre, de sobrant, redistribució i nova contractació corresponent a la realització de diversos serveis d'atenció als infants de les escoles bressol de l'IME per a l'exercici 2007.

Es ratificà per unanimitat.

5.13.   Ratificar el decret 1782/2007, de 31 de desembre, de sobrant i redistribució de la contractació corresponent a la realització del servei de cuina a les escoles bressol de l'IME per a l'exercici 2007.

Es ratificà per unanimitat.

5.14.   Ratificar el decret d'ampliació del contracte de diversos serveis de suport a l'estudi dins el Pla Educatiu d'Entorn per al curs 2007-2008.

Es ratificà per unanimitat.

5.15.   Donar compte del decret 1161/2007, de 24 de setembre, d'atorgament del complement de cap de departament, coordinació i tutoria a diferents professors de l'IES Miquel Biada.

Es donaren per assabentats.

5.16.   Donar compte del decret 1163/2007, de 24 de setembre, de nomenament dels coordinadors/es i tutors/es del CFA Can Noè a partir del curs 2007-2008.

Es donaren per assabentats.

5.17.   Donar compte del decret 1164/2007, de 24 de setembre, de nomenament del nou equip de coordinadores de les escoles bressol municipals a partir del curs 2007-2008.

Es donaren per assabentats.

5.18.   Donar compte del decret d'Alcaldia 8442/2007, de 16 d'octubre, de designació de representants de l'Ajuntament de Mataró als Consells Escolars de centres docents públics i concertats de Mataró.

Es donaren per assabentats.

 5.19. Donar compte dels decrets següents de contractacions per via d'urgència:

5.19.1. Decret 1363/2007, de 26 d'octubre, de contractació de la senyora Marta Melendreras, com a educadora de les escoles bressol per substitució d'una educadora en situació de baixa per IT.

5.19.2. Decret 1364/2007, de 26 d'octubre, de contractació de la senyora Vanesa Torrejón com a educadora de les escoles bressol per substitució d'una educadora en situació de baixa per IT.

5.19.3. Decret 1409/2007, de 9 de novembre, de contractació de la senyora Marta Melendreras, com a educadora de les escoles bressol per substitució d'una educadora en situació de baixa per IT.

5.19.4. Decret 1480/2007, de 27 de novembre, de contractació de la senyora Vanesa Torrejón com a educadora de les escoles bressol per substitució de l'educadora en situació de baixa per IT.

5.19.5. Decret 1481/2007, de 27 de novembre, de contractació de la senyora Marta Melendreras com a educadora de les escoles bressol per substitució de l'educadora en situació de baixa per IT.

Es donaren per assabentats.

5.20.Donar compte de l'acord de Ple de data 13 de desembre de 2007 de ratificació del decret d'Alcaldia 9016/2007, de 31 d'octubre, d'acceptació de la subvenció atorgada pel Departament d'Educació per a l'Escola Bressol Els Menuts per al curs 2006-2007.

Es donaren per assabentats.

5.21.Donar compte del decret 1602/2007, de 19 de desembre, d'atorgament de complement de tutoria a la Sra. Maria Teresa Villaverde Pastor, professora de l'IES Miquel Biada.

Es donaren per assabentats.

6. Informacions de la Presidència

La Sra. Conxita Calvo informa que està a punt de signar-se un protocol de col·laboració entre l'IES Miquel Biada i l'empresa Cruxent, SA de cara a generar i acollir formació de manera mútua.

Tot això està en la línia de conversió de l'IES Miquel Biada en centre integral i dins el Pla de qualitat i millora del centre.

Es donaren per assabentats.

7.Precs i preguntes

1. El Sr. David Bote demana poder disposar de les activitats incloses al Pla Educatiu d'Entorn.

2. El Sr. Albert Geronès pregunta si es té coneixement de que al CEIP Tomàs Viñas una nena de parvulari es va tallar el dit amb una porta d'alumini fora de normativa.

Respon la Sra. Conxita Calvo en el sentit que n'és coneixedora i que s'està treballant en el marc d'un pla de millores i manteniment amb el Departament d'Educació de la Generalitat.

3. El Sr. David Bote pregunta si a Mataró ens afectarà el canvi anunciat de les aules d'acollida.

La Sra. Conxita respon que és una experiència pilot que es farà a Vic i Reus i que no està en la línia de cohesió impulsada fins el moment.

4. El Sr. David Bote informa de l'inici d'un cicle de conferències de biofísica en els IES Miquel Biada i Alexandre Satorras.

5. El Sr. Pere Manzanos informa que les negociacions del conveni col·lectiu es troben encallades per discrepàncies entre el Comitè i la Direcció de l'IME bàsicament en el tema de reconeixement dels estadis i la seva compatibilitat amb el premi de jubilació.

La Sra. Montserrat Taberner tot i que considera que és un tema de la taula de negociació explica la posició de la Direcció, destaca la tasca de l'anterior Regidor en el marc de les entitats municipalistes per a aconseguir per part del Departament d'Educació el reconeixement dels estadis als treballadors docents municipals, i informa que es farà una consulta jurídica al respecte.

Com a secretària del Consell, estenc aquesta acta, amb el vistiplau de la presidenta.

 

La presidenta

Conxita Calvo Lomero

La secretària

 Montserrat Cabré Roca