Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell Plenari de l'Institut Municipal d'Educació. 29/01/2008

Escoltar

Consell Plenari de l'Institut Municipal d'Educació. 29/01/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

CONSELL PLENARI DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

Dia: 29 de gener de 2008

1a Convocatòria: 19.00 hores

2a Convocatòria: 19.15 hores

Lloc: Sala de Reunions de l'IME. Baixada de les Figueretes, 1, 2n pis

Per indicació de la presidenta de l'Institut Municipal d'Educació, us convoco a la reunió ordinària del Consell Plenari en la data, hora i lloc que consten en l'encapçalament, amb l'ordre del dia següent:

1.  Lectura i aprovació de l'acta de la sessió constitutiva de data 18 d'octubre de 2007.

2.  Despatx oficial.

3.  Donar compte de decrets signats.

4.  Línies d'actuació:

4.1. Creació dels nous Serveis Territorials del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya a Maresme € Vallès Oriental.

4.2. Propostes per al nomenament de membres de reconegut prestigi del Consell Plenari de l'IME

4.3. Propostes per al nomenament de dos vocals del Consell Plenari de l'IME per formar part del Consell de Ciutat (*).

4.4. Proposta de nova zonificació escolar.

4.5. Nous projectes per a la millora de l'èxit escolar

5.  Propostes al Consell:

5.1. Nomenament de membres de la Junta Executiva de l'IME.

5.2. Aprovació de la convocatòria i bases particulars de les subvencions per a projectes educatius de l'IME de l'any 2008:

-Per a activitats extraescolars i/o complementàries.

-Per a colònies escolars.

-Per a menjador escolar.

-Per a intercanvis escolars.

5.3. Aprovar l'adhesió de l'IME al Protocol General del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 de la Diputació de Barcelona.

5.4. Ratificar el decret 1312/2007, de 23 d'octubre, d'aprovació de l'acta de recepció final relativa a les obres per a la substitució de la fusteria exterior de l'IES Miquel Biada.

5.5. Ratificar el decret 1366/2007, de 29 d'octubre, d'aprovació de l'adjudicació de la contractació de Visualsonara, SCCL per impartir formació musical a les escoles de primària per al curs2007-2008.

5.6. Ratificar el decret 1394/2007, de 7 de novembre, d'aprovació de les bases de selecció per a la creació d'una llista d'espera d'aspirants a contractes temporals per cobrir places vacants o substitucions en places d'auxiliar administratiu/va de l'IME, mitjançant el sistema de concurs.

5.7. Ratificar el decret 1440/2007, de 19 de novembre, d'ampliació de l'atorgament de l'ajut per assistència escolar d'una nena d'Escola bressol degut a canvi de modalitat horària.

5.8. Ratificar el decret 1496/2007, de 28 de novembre, de resolució del procés de selecció per cobrir una plaça de tècnic/a superior economista, grup A, subgrup A1, amb contractació laboral indefinida mitjançant modalitat d'accés lliure i sistema de concurs oposició de l'IME.

5.9. Ratificar el decret 1579/2007, de 18 de desembre, d'acceptació i aplicació de la subvenció destinada al sosteniment de guarderies infantils laborals corresponent a la convocatòria per a l'any 2007 concedida pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

5.10. Ratificar el decret 1623/2007, de 31 de desembre, d'atorgament de les beques d'estudi Trabal.

5.11. Ratificar el decret 1742/2007, de 31 de desembre, de concessió d'ajuts econòmics als alumnes d'educació infantil de segon cicle i primària dels centres educatius públics i privats concertats, inscrits en activitats extraescolars per al curs escolar 2007-2008.

5.12. Ratificar el decret 1781/2007, de 31 de desembre, de sobrant, redistribució i nova contractació corresponent a la realització de diversos serveis d'atenció als infants de les escoles bressol de l'IME per a l'exercici 2007.

5.13. Ratificar el decret 1782/2007, de 31 de desembre, de sobrant i redistribució de la contractació corresponent a la realització del servei de cuina a les escoles bressol de l'IME per a l'exercici 2007.

5.14. Ratificar el decret d'ampliació del contracte de diversos serveis de suport a l'estudi dins el Pla Educatiu d'Entorn per al curs 2007-2008.

5.15. Donar compte del decret 1161/2007, de 24 de setembre, d'atorgament del complement de cap de departament, coordinació i tutoria a diferents professors de l'IES Miquel Biada.

5.16. Donar compte del decret 1163/2007, de 24 de setembre, de nomenament dels coordinadors/es i tutors/es del CFA Can Noè a partir del curs 2007-2008.

5.17. Donar compte del decret 1164/2007, de 24 de setembre, de nomenament del nou equip de coordinadores de les escoles bressol municipals a partir del curs 2007-2008.

5.18. Donar compte del decret d'Alcaldia 8442/2007, de 16 d'octubre, de designació de representants de l'Ajuntament de Mataró als Consells Escolars de centres docents públics i concertats de Mataró.

5.19. Donar compte dels decrets següents de contractacions per via d'urgència:

5.19.1. Decret 1363/2007, de 26 d'octubre, de contractació de la senyora Marta Melendreras, com a educadora de les escoles bressol per substitució d'una educadora en situació de baixa per IT.

5.19.2. Decret 1364/2007, de 26 d'octubre, de contractació de la senyora Vanesa Torrejón com a educadora de les escoles bressol per substitució d'una educadora en situació de baixa per IT.

5.19.3. Decret 1409/2007, de 9 de novembre, de contractació de la senyora Marta Melendreras, com a educadora de les escoles bressol per substitució d'una educadora en situació de baixa per IT.

5.19.4. Decret 1480/2007, de 27 de novembre, de contractació de la senyora Vanesa Torrejón com a educadora de les escoles bressol per substitució de l'educadora en situació de baixa per IT.

5.19.5. Decret 1481/2007, de 27 de novembre, de contractació de la senyora Marta Melendreras com a educadora de les escoles bressol per substitució de l'educadora en situació de baixa per IT.

5.20. Donar compte de l'acord de Ple de data 13 de desembre de 2007 de ratificació del decret d'Alcaldia 9016/2007, de 31 d'octubre, d'acceptació de la subvenció atorgada pel Departament d'Educació per a l'Escola Bressol Els Menuts per al curs 2006-2007.

5.21.Donar compte del decret 1602/2007, de 19 de desembre, d'atorgament de complement de tutoria a la Sra. Maria Teresa Villaverde Pastor, professora de l'IES Miquel Biada.

6. Informacions de la Presidència

7. Precs i preguntes

Mataró, 23 de gener de 2008

La secretària

Montserrat Cabré i Roca

Notes:

  • Els expedients es poden consultar a les oficines de l'IME, Baixada de les Figueretes, 1, 2n en horari de dilluns a dijous de 8.00 a 17.30 hores.

  • Es prega puntualitat i que, si no hi podeu assistir, comuniqueu a la presidenta els motius que ho justifiquin, abans de la data de la sessió.

  • (*) El Consell de Ciutat té la finalitat de poder treballar amb una mirada global de ciutat, amb una interacció dels aspectes transversals i que afecten tot el territori, i disposar d'un espai per al debat dels grans projectes. El Consell de Ciutat és l'òrgan de participació i de consulta de caràcter global amb l'objectiu de debatre i consensuar les grans línies estratègiques de la ciutat. Formen part del Consell de Ciutat "dos representants de cadascun dels organismes autònoms", de manera que hi hauria dos representant del vostre organismes. Segons el punt 2 de l'article 3 aquests es renovaran coincidint amb els canvis de govern corporatiu.