Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

IME. Acta del Consell Plenari de l'IME de 23 de setembre de 2008

Escoltar

IME. Acta del Consell Plenari de l'IME de 23 de setembre de 2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

CONSELL PLENARI DE L'INSTITUT  MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

Data: 23 de setembre de 2008

Núm: 05/08

Caràcter: Sessió ordinària

Hora: de les 19.15 a les 21.25 hores

Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament de Mataró.

Hi assisteixen:

Conxita Calvo Lomero - Presidenta

Núria Aguilar Camprubí - Vicepresidenta (PSC)

David Bote Paz - Vocal (PSC)

Albert M. Geronés Llinares - Vocal (CiU)

Pilar Navarro González - Vocal (CiU)

Saturnino Martín del Pozo - Vocal (PP)

Esteban Martínez Ruiz - Vocal (ICV-EUiA)

Iñaki Brosel Goiricelaya - Vocal (ERC)

Carme Polvillo Alomà - Vocal (CUP)

Carme Reboreda Jiménez - Vocal (Comitè d'Empresa)

Pere Manzanos Gonzàlez - Vocal (Comitè d'Empresa)

Josep Illa Ximenes - Vocal (Central sindical majoritària)

Coral Majem Beulas - Vocal (Famílies del Consell Escolar Municipal)

Sílvia Pont Munzó - Vocal ( Món empresarial)

Jaume Aguilar Vallès - Vocal (Reconegut prestigi)

Carles Bailo Mompart - Vocal (Reconegut prestigi)

Josep Canal Codina - Interventor Ajuntament de Mataró

Montserrat Taberner Duran - Directora

Montserrat Cabré Roca - Secretària

No assisteixen:

Anna Comas Valls - Vocal (PSC)

Mohamed Larbi El Amri - Vocal (Consell Municipal de la Convivència)

Imma Dot Soler - Vocal (Directors dels Centres Públics del CEM)

Ordre del dia

Com a qüestió prèvia la Sra. Conxita Calvo proposa, si no hi ha cap inconvenient, d'avançar l'hora de les properes convocatòries de Junta i de Plenari, i procurar que les sessions finalitzin a les 9 del vespre, posposant, si es dóna el cas, el debat dels temes pendents que no siguin de tramitació / procediment, a la següent sessió.

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 15 de juliol de 2008.

S'aprovà per unanimitat dels assistents.

2. Despatx oficial.

No hi hagué cap assumpte

3. Línies d'actuació:

3.1 Informació inici curs escolar 2008 - 2009

La Sra. Conxita Calvo, fent un repàs de la documentació lliurada als assistents, explica que l'inici del curs escolar 2008-2009 s'ha caracteritzat per la normalitat i ha començat amb 22.140 alumnes.

Destaca que durant l'estiu, l'Ajuntament amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, ha portat a terme obres de millora programades en una desena de Centres d'Educació Infantil i Primària. A banda, s'han fet actuacions per problemes sobrevinguts al CEIP Antonio Machado (desplaçament d'un mur exterior) i al CEIP Rocafonda (inundació part del parvulari).

Per al curs 2009-2010 Mataró disposarà de dues noves escoles (CEIP Montserrat Solà i CEIP Maria Mercè Marçal) i d'una nova escola bressol municipal a Figuera Major.

En l'àmbit de l'oferta educativa, els Programes de Garantia Social (PGS) s'han transformat en els Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) i a Mataró s'oferiran 5 especialitats (estètica, comerç, manteniment d'instal·lacions elèctriques, hoteleria i electromecànica).

L'IES Miquel Biada segueix en la línia de transformar-se en un centre integrat de formació professional i per al present curs ha iniciat dos nous cursos: el CFGM en manteniment i instal·lacions de fred i calor i el CFGS de manteniment d'equips industrials. S'han deixat d'impartir el CFGM de mecanització i equips electrònics de consum i el primer curs del CFGS de desenvolupament de projectes mecànics. També s'ha iniciat el nou disseny curricular del CFGS en desenvolupament i aplicació de projectes de construcció perquè sigui compatible amb el CFGS en realització i plans d'obres, amb la qual cosa un alumne podria obtenir les dues titulacions en tres anys. El centre realitza acreditacions de competències professionals de la família d'electricitat i electrònica i continua amb la línia de col·laboració amb el món de l'empresa.

També informa de l'existència d'un principi d'acord entre l'Ajuntament i la Generalitat de Catalunya per a la construcció, al polígon Vallveric, del centre d'educació especial l'Arboç.

Dóna compte de la bona col·laboració amb els nous Serveis Territorials i del bon començament dels nous serveis d'inspecció i de la zona educativa.

Es donaren per assabentats.

4. Propostes al Consell:

4.1. Aprovar inicialment el Pressupost de l'IME per a l'exercici 2009.

La Sra. Conxita Calvo explica que, en conjunt, es tracta d'un pressupost que permet assolir els objectius de l'IME de l'any 2009, tot realitzant un esforç de rigor, contenció i optimització en l'ús dels recursos disponibles. 

El Sr. Josep Canal, Interventor municipal, a mode d'introducció exposa el marc pressupostari municipal. Indica que el pressupost de l'IME experimenta un creixement molt superior al promig de l'Ajuntament.

Seguidament es fa un repàs a la proposta de pressupost de despeses i ingressos comentant els diversos capítols i conceptes pressupostaris dels diferents orgànics que configuren el pressupost de l'IME.

Els criteris pressupostaris que  han guiat l'elaboració del present pressupost són:

1. Despeses de personal

Atès que el setembre de 2009 entrarà en funcionament una nova escola bressol a Figuera Major, s'ha previst l'ampliació de la plantilla d'educadores en 10,5 places, en tractar-se d'un centre de 7 aules amb una organització idèntica a la resta d'escoles.

En aplicació de la normativa específica s'han desdoblat aules a l'IES Miquel Biada, cosa que ha comportat un increment d'hores dels docents.

A causa de la creació del nou servei de l'Escola de Música Municipal i del centre Tres Roques a Cerdanyola durant l'any 2009 s'ha previst el cost del director i del conserge per a cada equipament.

Finalment, s'han de destacar les millores de l'aprovació del conveni laboral de l'IME durant l'exercici 2008: l'increment del fons social per equiparació amb l'Ajuntament, el reconeixement dels estadis o sexennis dels docents de l'escola d'adults, PGS i Biada, un docent addicional al Biada per la reducció de jornada als majors de 55 anys a partir de setembre de 2009, equiparació del PASS del Biada i d'adults amb la UAC, el pagament dels endarreriments de setembre a desembre 2007 de l'equiparació de les educadores de les escoles bressol amb la Generalitat, i el canvi de categoria laboral de dues places de dinamitzadores a tècniques mitjanes.

2. Despeses en béns i serveis.

L'activitat de l'IME en el 2009 creix quantitativament en l'oferta de noves places d'escola bressol, per la qual cosa s'ha previst l'increment de la despesa en aquest capítol per raó del funcionament durant els quatres mesos de setembre a desembre de 2009 de la nova escola bressol de Figuera Major, i per les majors demandes de menjadors de les escoles bressol que afecten al servei de cuina i al servei d'atenció als infants.

D'altra banda, hi ha dos serveis nous que obriran les seves portes durant l'any 2009: es tracta de l'Escola Municipal de Música i el centre Tres Roques, que serviran per millorar l'oferta formativa de les persones al llarg de la vida i per aprofundir en la integració i la cohesió social. Això suposarà unes despeses de funcionament en aquests dos nous centres.

S'augmenta també l'activitat en accions de caràcter qualitatiu com la millora dels organismes i dels processos de participació en l'àmbit educatiu,  la  revisió del mapa escolar, la consolidació de l'Oficina Municipal d'Escolarització, la coordinació de les actuacions  en el camp de la formació professional o de la formació d'adults, la formació de pares i mares, mesures per prevenir situacions de risc de fracàs escolar, d'integració de l'alumnat nouvingut, l'espai infants i família, la consolidació del Pla Educatiu d'Entorn, la introducció de la música i el teatre als alumnes dels centres d'educació infantil i primària, etc.

3. Transferències corrents.

L'increment que experimenta aquest capítol és degut a l'increment de l'aportació del Consell Comarcal per beques de menjadors escolars, en relació a les quals operem com a simples tramitadors dels ajuts atorgats pel mateix Consell realitzant la transferència als respectius centres docents. Aquesta consignació té la seva contrapartida en una partida d'ingressos del mateix import.

També es crea una nova subvenció de transport escolar amb l'objecte de donar suport a les famílies afectades per l'adjudicació d'un centre escolar lluny del domicili per part de la Comissió Municipal d'Escolarització.

4. Inversions reals.

El pressupost 2009, pel que fa al capítol d'inversions, planteja la continuïtat d'accions d'exercicis anteriors, amb una reducció de la despesa derivada de l'actual conjuntura econòmica i de la contenció pressupostària de l'Ajuntament.

5. Pressupost d'ingressos.

Les fonts d'ingressos del pressupost 2009 de l'IME s'han previst en base a una subvenció general de l'Ajuntament, la subvenció finalista de la Generalitat per al funcionament de l'IES Miquel Biada i la subvenció finalista de la Generalitat per a escoles bressol.

Es continuarà en la línia de sol·licitar subvencions externes pel desenvolupament d'activitats diverses dins l'àmbit educatiu (Parcs Naturals, Programes de Garantia Social, Plans d'Entorn, funcionament de l'OME, xarxa de municipis, beques escoles bressol, sosteniment de guarderies infantils laborals, etc.).

D'altra banda, l'increment  dels  ingressos per preus públics tant d'escoles bressol i adults se situa al voltant del 4%, mentre que a Biada s'ha incrementat ajustant-los al nou programa d'activitats fora del centre. S'han previst també els majors ingressos per preus públics que generarà la nova escola bressol de Figuera Major que entrarà en funcionament el mes de setembre de 2009, i els nous ingressos derivats de la nova escola de música i el nou centre Tres Roques.

S'aprovà inicialment amb 12 vots a favor, 2 en contra (representants dels grups municipals de CIU i PP) i 2 abstencions (representants del grup municipal de CiU).

4.2.  Aprovar inicialment el Programa d'Actuació Municipal de l'IME per a l'any 2009.

La Sra. Montserrat Taberner explica que les prioritats educatives contingudes dins del PAM 2008 són les següents:

Dins l'eix de la ciutat pensada per a les persones:

Prioritat educativa: l'educació.

Objectiu: Defensar l'educació com un dret de ciutadania, desenvolupat al llarg de totes les etapes de la vida i cabdal en el desenvolupament humà, cultural i social, dins l'acord marc del Pacte Nacional de l'Educació.

Les accions previstes són:

Seguiment del procés de  transformació de l'Institut Municipal d'Educació Secundària (IES) Miquel Biada en un centre integrat de formació professional.

Ampliació de les polítiques educatives orientades a garantir la cohesió social i la promoció personal, social i escolar de tothom.

Estudi i millora de l'oferta de Programes de Garantia Social.

Implementació de les mesures acordades amb els diferents serveis municipals implicats a fi de millorar la integració dels nouvinguts en els centres educatius.

Elaboració del Pla local d'educació permanent per tal d'inventariar i coordinar tots els recursos educatius per a persones adultes que existeixen al municipi.

Vetllar per la Normalització Lingüística i l'ús social de la llengua catalana als centres educatius que depenen de l'IME.

Potenciar activitats de Renovació Pedagògica als centres educatius de la ciutat.

Creació del servei de l'Escola Municipal de Música.

Objectiu: Incrementar i millorar l'oferta d'equipaments educatius.

Les accions previstes són:

Inauguració de la nova E.B. de la zona de Figuera Major.

Seguiment dels acords de finançament signats amb la Generalitat  per a la construcció dels CEIP Maria Mercè Marçal i Montserrat Solà. Inauguració dels nous edificis pel setembre 2009.

Signatura d'un nou conveni amb la Generalitat per a la construcció del CEIP Marta Mata.

Inauguració d'un nou equipament formatiu al carrer Tres Roques, a Cerdanyola.

Signatura d'un conveni entre la Generalitat i l'Ajuntament per a la construcció d'un nou edifici per a l'Escola d'Educació Especial l'Arboç.

Prioritat educativa:  les famílies i els infants.

Objectiu: Atendre els nous models familiars generats per l'evolució de les formes de relació en el si de la societat.

Les accions previstes són:

Sensibilització a la població en les diferents formes d'estructura familiar existents en l'actualitat, així com en els drets dels infants.

Seguiment i ampliació, si s'escau, del conveni de col·laboració de l'Ajuntament amb el Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) en el marc del programa de detecció de dificultats del desenvolupament de nens i nenes de les escoles bressol i d'assessorament a les educadores.

Prioritat educativa: la joventut.

Objectiu: Donar resposta a les necessitats específiques dels nois i noies joves, facilitant la seva autonomia per tal que es puguin emancipar en les millors condicions

Les accions previstes són:

Consolidar l'oferta d'espais adequats per l'estudi en els diferents Casals de Joves, així com de recursos en els diferentes centres educatius públics de la ciutat en l'àmbit del reforç escolar i l'estudi assistit.

Prioritat educativa: l'esport.

Objectiu: Fomentar la pràctica de l'esport com a eina fonamental per a l'educació, la integració i la cohesió social; la salut i el benestar, i la implicació de les persones en la vida social

Les accions previstes són:

Foment de la creació d'associacions esportives escolars com a gestores i planificadores de l'activitat esportiva dins l'escola i potenciació de la figura del Dinamitzador Escolar.

Prioritat educativa: la formació professional.

Objectiu: Potenciar la formació de la ciutadania al llarg de la vida a fi de millorar la seva ocupabilitat i l'aprofitament d'oportunitats en la recerca de feina.

Les accions previstes són:

Elaboració d'un Pla de capacitació professional que integri tota l'activitat formativa de la ciutat vinculada al desenvolupament econòmic: ocupacional, contínua, professional i universitària.

Iniciar les actuacions en el marc de la Taula de la Formació Professional de la ciutat que  permetin aglutinar les funcions d'orientació, concertació, coordinació i participació de tots els tipus de formació que doten de les competències necessàries per al treball productiu.

Prioritat educativa: La iniciativa emprenedora

Objectiu: Potenciar i donar suport a l'esperit emprenedor de Mataró, per tal d'augmentar la creació d'empreses i el teixit empresarial de la ciutat.

Les accions previstes són:

Creació d'una preincubadora en el àmbit dels projectes universitaris i de cicles formatius de grau superior.

Elaborar un disseny curricular específic per la formació en el camp de l'emprenedoria per a l'alumnat dels cicles formatius de l'IES municipal Miquel Biada.

Prioritat educativa: El Pacte per al Desenvolupament Econòmic i Social

Objectiu: Avançar els objectius i accions emmarcats en el Pacte per al Desenvolupament Econòmic i Social de Mataró.

Les accions previstes són:

Seguiment i avaluació de la formació com a principal recurs de capacitació.

S'aprovà inicialment amb 12 vots a favor i 4 abstencions (representants dels grups municipals de CiU, PP i CUP).

4.3. Aprovar inicialment la Plantilla i la relació de llocs de treball de l'IME per a l'any 2009.

En la plantilla de personal laboral es preveu la creació de 10 places d'educador/a de primer cicle d'educació infantil amb jornada plena i 1 amb jornada parcial per raó de l'entrada en funcionament de la nova escola bressol de Figuera Major; i de 2 places de tècnic/a mitjà/na de programes educatius.

Es proposa suprimir de la plantilla de personal laboral 2 places de dinamitzador/a, una amb jornada plena i una altra amb jornada parcial.

S'aprovà inicialment amb 13 vots a favor i 3 abstencions (representants dels grups municipals de CiU i del PP).

4.4. Aprovar l'acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per al desenvolupament d'activitats dins de l'àmbit educatiu en el marc de la convocatòria pública per a l'atorgament d'ajuts per a la realització d'activitats i serveis de Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat.

S'aprovà per unanimitat dels assistents.

4.5. Ratificar el decret d'adjudicació de la contractació, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, de la gestió del servei públic de suport a l'estudi dins el Pla Educatiu d'Entorn de l'IME per als cursos escolars 2008-2009 i 2009-2010.

Es ratificà per unanimitat dels assistents.

4.6. Ratificar el decret 908/2008, de 9 de juliol, de resolució del procés de selecció per cobrir set places d'educador/a de primer cicle d'educació infantil, amb contractació laboral indefinida mitjançant modalitat d'accés lliure i sistema de concurs amb proves de l'IME.

Es ratificà per unanimitat dels assistents.

4.7. Ratificar el decret 909/2008, de 9 de juliol, de resolució del procés de selecció per cobrir una plaça de tècnic/a mitjà/na d'educació amb contractació laboral indefinida mitjançant modalitat de promoció interna i sistema de concurs amb proves de l'IME.

Es ratificà per unanimitat dels assistents.

4.8. Ratificar el decret 989/2008, de 16 de juliol, de redistribució dels ajuts econòmics als alumnes d'educació infantil de segon cicle i primària dels centres educatius públics i privats concertats, inscrits en casals d'estiu per al curs escolar 2007-2008.

Es ratificà per unanimitat dels assistents.

4.9. Ratificar el decret 1026/2008, de 23 de juliol, d'aprovació del plec de clàusules per a la contractació, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, de la gestió del servei públic de l'Aula de Música Tradicional de l'IME per al curs 2008-2009.

Es ratificà per unanimitat dels assistents.

4.10. Ratificar els decrets d'ampliació del contracte de serveis per a la realització del servei de cuina a les Escoles bressol de l'IME per al curs 2007-2008.

Es ratificà per unanimitat dels assistents.

4.11. Ratificar el decret 1069/2008, de 30 de juliol, d'adjudicació inicial i el decret 1102/2008 d'adjudicació definitiva, del servei de treballs d'elaboració de nòmines, documentació contractual i liquidació de Seguretat Social del personal de l'IME per als exercicis 2008, 2009 i 2010.

Es ratificà per unanimitat dels assistents.

4.12. Ratificar el decret d'atorgament ajuts individualitzats per l'assistència escolar, menjador i servei d'atenció als infants d'estiu dels nens i nenes matriculats a les escoles bressol municipals. Curs 2008-2009.

Es ratificà per unanimitat dels assistents.

4.13. Donar compte del decret d'Alcaldia 5814/2008, de 7 de juliol, d'aprovació de l'adhesió al Protocol General del Programa "sessions de teatre-debat per a secundària", organitzat per la Diputació de Barcelona i els ajuntaments per als cursos 2008-2009 i 2009-2010.

Es donaren per assabentats.

5. Propostes al Ple:

5.1. Aprovació inicial del Segon Conveni Col·lectiu del personal laboral de l'IME.

La Sra. Montserrat Taberner comenta que després de sotmetre'l a l'aprovació inicial del Consell Plenari de l'IME s'elevarà a l'aprovació del Ple Municipal. El conveni entrarà en vigor el dia de la seva aprovació pel Ple municipal i en el termini de 15 dies caldrà la seva presentació al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, el qual haurà d'acordar la seva publicació en el BOPB en el termini de 10 dies.

S'aprovà inicialment per unanimitat.

5.2. Aprovació inicial de l'autorització de sol·licitud de compatibilitat presentada pel senyor Carles Estrany Font, docent de l'IES Miquel Biada.

S'aprovà inicialment per unanimitat.

6. Precs i preguntes

1. S'informa als assistents que el proper 8 d'octubre a les 19.00 hores tindrà lloc al Saló de Sessions de l'Ajuntament un acte acadèmic amb motiu del 50è aniversari de l'IES Alexandre Satorras. L'acte comptarà amb la participació del Sr. Joan Roig, cap d'estudis del COPEM, la Sra. Elvira Rocha, directora del COPEM i el Sr. Joan Pagès, alumne de la primera promoció i actual catedràtic de Didàctica de les Ciències Socials de la UAB.

2. El Sr. Iñaki Brosel, davant l'èxit d'assistents a les sessions dels Monogràfics de Can Palauet, suggereix que seria bo d'estudiar la possibilitat de fer abonaments.

Com a secretària del Consell, estenc aquesta acta, amb el vistiplau de la presidenta.

 

La presidenta

Conxita Calvo Lomero

La secretària

Montserrat Cabré Roca