Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

IME. Acta del Consell Plenari de l'IME de 25/03/2008

Escoltar

IME. Acta del Consell Plenari de l'IME de 25/03/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

CONSELL PLENARI DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

Data: 25 de març de 2008

Núm: 2/08

Caràcter: Sessió extraordinària

Hora: de les 19.35 a les 21.30 hores

Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament de Mataró.

Hi assisteixen:

Conxita Calvo Lomero         Presidenta

Josep Canal i Codina           Interventor Ajuntament de Mataró

David Bote Paz                  Vocal (PSC)

Albert M. Geronés i Llinares  Vocal (CIU)

Saturnino Martín del Pozo    Vocal (PP)

Iñaki Brosel i Goiricelaya      Vocal (ERC)

Carme Polvillo i Alomà         Vocal (CUP)

Esteban Martínez Ruiz        Vocal (ICV-EUiA)

Carme Reboreda Jiménez     Vocal (Comitè d'Empresa)

Coral Majem Beulas            Vocal (Famílies del Consell Escolar Municipal)

Imma Dot Soler                 Vocal (Directors dels Centres Públics del CEM)

Mohamed Larbi El Amri        Vocal (Consell Municipal de la Convivència)

Sílvia Pont i Munzó            Vocal ( Món empresarial)

Montserrat Taberner Duran Directora

Joan Noè i Roca                Secretari

Excusen la seva absència:

Anna Comas Valls              Vocal (PSC)

Núria Aguilar Camprubí        Vocal (PSC)

Pilar Navarro González        Vocal (CiU)

No assisteixen:

Pere Manzanos Gonzàlez     Vocal (Comitè d'Empresa)

Josep Illa Ximenes              Vocal (Central sindical majoritària)

Ordre del dia

Com a prèvia, la presidenta comunica els noms dels nous membres del plenari, que anirà presentant a mesura que s'incorporin a la reunió: les Sres. Coral Majem i Imma Dot, i el Sr. Mohamed Larbi El Amri. Pel que fa als membres de reconegut prestigi, explica que s'ha contactat amb el Sr. Jaume Aguilar, que ha confirmat la seva participació, quedant pendent de fer-ho amb el Sr. Carles Bailo, esperant poder fer-ho en els propers dies.

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 29 de gener de 2008.

S'aprovà per unanimitat dels assistents. El Sr. David Bote vol fer constar que s'ha omès una intervenció seva en la que demanava que dins les mesures contingudes en els nous projectes per a la millora de l'èxit escolar també es contemplés, en un futur, a l'alumnat amb millors resultats acadèmics.

2. Despatx oficial.

No hi hagué cap assumpte

3. Línies d'actuació:

3.1. Creació de la Taula de Coordinació de la Formació Professional a Mataró.

La Sra. Conxita Calvo presenta l'estudi fet per l'empresa D'ALEPH, que s'enviarà a tots els membres del plenari. La Sra. Sílvia Pont manifesta que és molt important la coordinació entre la formació reglada i la no reglada, a nivell de ciutat. La Sra. Carme Polvillo pregunta com s'hi contemplaran els PQPI, contestant la Sra. Presidenta que com a formació inicial. El Sr. David Bote, pregunta quins seran els representants de l'IME a la Taula de coordinació, contestant la Sra. Conxita Calvo que seran les Sres. Montse Taberner, Pepa Llobet i ella mateixa.

Es donaren per assabentats.

3.2. Programació entorn el 50è aniversari de la Formació Professional a Mataró.

La Sra. Presidenta explica el programa del conjunt d'actes que es faran a la ciutat per aquesta commemoració. La taula rodona del dia 10 d'abril es farà a la sala d'actes de l'EUP en lloc del Centre Cívic del Pla d'en Boet. Falta per definir la cloenda.

Es donaren per assabentats

La Sra. Sílvia Pont s'excusa i abandona la reunió.

4. Propostes al Consell:

4.1. Donar compte del decret de presidència sobre l'aprovació inicial de la liquidació del pressupost 2007.

El Sr. Josep Canal, interventor Municipal, explica la liquidació pressupostària de l'IME, corresponent a l'exercici 2007, que ja s'havia fet arribar als membres del plenari. La Sra.Carme Polvillo pregunta si ha hagut romanent, contestant el Sr. Josep Canal que el romanent de tresoreria de despeses generals és 0,00 €.

S'aprovà per unanimitat dels assistents.

4.2. Aprovar l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2008 de l'Institut Municipal d'Educació.

La Sra.Conxita Calvo explica el resum de l'oferta pública d'ocupaciò per l'any 2008 de l'IME, que serà: 11 places d'accés lliure i 2 de promoció interna. El Sr. Albert Geronés, demana poder conèixer el document amb el detall de l'oferta, encara que sense noms. La Sra. Conxita Calvo diu que s'enviarà a tots els membres del plenari.

Es procedeix a la votació d'aquest punt, quedant aprovada la proposta amb 10 vots a favor, 0 vots en contra i 3 abstencions.

El Sr. Josep Canal s'excusa i abandona la reunió.

4.3. Ratificar el decret 61/2008, de 8 de febrer, de resolució del procés de selecció per crear una llista d'espera d'aspirants a contractes temporals per a cobrir places vacants o substitucions en places d'auxiliar administratiu/va mitjançant el sistema de concurs de l'IME.

La Sra. Carme Reboreda pregunta si es tracta d'una llista única. La Sra. Montse Taberner contesta afirmativament. El Sr. Albert Geronés pregunta si un treballador de la Unitat Administrativa Central de l'IME, per exemple, pot anar a treballar al Biada, o al contrari i amb les mateixes condicions. La Sra. Montserrat Taberner contesta afirmativament, en quant a preu hora, però amb horaris i jornada diferents, estant però encara pendent de l'aprovació del nou conveni.

Es ratifica per unanimitat.

4.4. Donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local, de 4 de febrer de 2008, d'aprovació de l'addenda al Conveni de col·laboració entre el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Mataró per al Pla Educatiu d'Entorn.

La Sra. Montse Taberner explica que el Departament d'Educació de la Generalitat va proposar la pròrroga d'un any, amb les mateixes condicions i que l'IME ha ampliat a la zona Oest els reforços escolars, formació a les famílies i activitats extraescolars, etc.

La Sra. Carme Reboreda pregunta si es preveu la continuïtat de les dinamitzadores sòcioeducatives. La Sra. Montse Taberner contesta que aquestes professionals provenen d'uns acords del PDES, i el projecte durarà mentre l'acord continuï vigent.

Es donaren per assabentats.

4.5. Donar compte del decret d'Alcaldia 1626/2008, de 22 de febrer, d'aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament d'Educació i l'Ajuntament per al "Projecte Èxit" d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària del municipio al segon cicle de l'ESO de l'IES Josep Puig i Cadafalch.

Es donaren per assabentats

5. Propostes al Ple:

5.1. Aprovar la proposta de preus públics per assistència i estada a Escoles Bressol i sobre ensenyaments especials a establiments municipals (escoles d'adults, activitats formatives als centres cívics i altres serveis educatius de l'IME) per al curs 2008-2009.

La Sra. Conxita Calvo explica breument la proposta dels preus públics pel curs 2008-2009, que en caràcter general s'han incrementat dins l'entorn del 4,3% (IPC del 2007).

El Sr. Albert Geronés intervé en el sentit de que ha augmentat la subvenció del Departament d'Educació de la Generalitat pel que fa al manteniment de les escoles bressol, i que, de moment es va mantenint també la del Departament de Treball, però que tot i això, les quotes pels pares no baixen, i que són cares. Diu que caldria buscar altres solucions per tal d'abaratir l'aportació de les famílies. Anuncia l'abstenció del seu grup, en aquest punt. El Sr. David Bote pregunta que si la subvenció de la Generalitat és per plaça creada, manifestant la Sra. Presidenta que és així. La Sra. Imma Dot diu que la quota s'hauria d'abaixar, però els serveis addicionals haurien d'anar al cost real. El Sr. David Bote pregunta si les privades són més barates, i es donen diferents intervencions que és un tema complicat d'esbrinar, per diferents ràtios, condicions dels espais i instal·lacions, etc. La Sra. Conxita Calvo conclou dient que s'ha de continuar treballant a tots els nivells de l'Administració per obtenir més recursos.

Es procedeix a la votació d'aquest punt, quedant aprovada la proposta amb 9 vots a favor, 0 vots en contra i 3 abstencions.

El Sr. Iñaki Brosel s'excusa i abandona la reunió.

5.2. Aprovar la proposta de bases per a l'atorgament d'ajuts econòmics als alumnes d'educació infantil de segon cicle i de primària per a la participació en casals d'estiu durant el curs escolar 2007-08.

El Sr. Joan Noè, presenta aquest tema, fora de la convocatòria, i demana poder-lo incloure-ho a l'ordre del dia, donat que no ha vingut informat d'Intervenció de l'Ajuntament fins avui, i el termini de sol·licituds serà del 28 d'abril al 5 de maig. S'aprova per unanimitat la inclusió dins l'ordre del dia.

S'aprova la proposta per unanimitat

El Sr. Albert Geronés s'excusa i abandona la reunió.

6. Informacions de la Presidència

6.1. Campanya de preinscripció curs 2008-2009

En Joan Noè informa que s'ha obert el període de preinscripció per l'educació obligatòria de 3 a 16 anys. S'havia repartit entre els assistents tota la informació enviada a les famílies: informació de jornades de portes obertes, guia de l'ensenyament i el fulletó la preinscripció pas a pas.

Es donaren per assabentats.

6.2. Conveni

La Sra. Montserrat Taberner explica que té la impressió de que s'està en bon camí, ja que s'està redactant una nova proposta , que entregarà el dia 26 de març, que recollirà una nova proposta de millores pel professorat, com reducció d'horari, jubilació LOE i un acord sobre el premi de jubilació pel personal afectat de l'IES Miquel Biada.

Es donaren per assabentats.

7. Precs i preguntes

El Sr. David Bote pregunta si s'ha cobert la baixa de Maite Villaverde, que portava el tema d'ApS, contestant la Sra. Monserrat Taberner que ja s'ha contractat a una persona que portarà aquest tema.

La Sra. Coral Majem, informa de la nova organització de la FAPAC a Mataró-El Maresme. Es crea la Subdelegació de FaPaC Maresme, amb seu a Mataró, amb 4 zones: Baix Maresme, Mataró, Maresme Centre i Alt Maresme. La zona de Mataró, a més a més de Mataró comprendrà Òrrius, Argentona, Dosrius i Sant Andreu de Llavaneres, i estarà coordinada per la Sra. Coral Majem.

Com a secretari del Consell, estenc aquesta acta, amb el vistiplau de la presidenta.

La presidenta

Conxita Calvo Lomero

El secretari

Joan Noè Roca