Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

IME. Acta del Consell Plenari de l'IME de 25/11/2008

Escoltar

IME. Acta del Consell Plenari de l'IME de 25/11/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

CONSELL PLENARI DE L'INSTITUT  MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

Data: 25 de novembre de 2008

Núm: 06/08

Caràcter: Sessió extraordinària

Hora: de les 19  a les 21.30 hores

Lloc: Sala de reunions soterrani El Carreró de l'Ajuntament de Mataró.

Hi assisteixen:

Conxita Calvo Lomero  - Presidenta

Anna Comas Valls - Vocal (PSC)

Albert M. Geronés Llinares - Vocal (CIU)

Saturnino Martín del Pozo - Vocal (PP)

Carme Polvillo Alomà - Vocal (CUP)

Carme Reboreda Jiménez - Vocal (Comitè d'Empresa)

Josep Illa Ximenes - Vocal (Central sindical majoritària)

Coral Majem Beulas - Vocal (Famílies del Consell Escolar Municipal)

Jaume Aguilar Vallès - Vocal (Reconegut prestigi)

Montserrat Taberner Duran - Directora

Montserrat Cabré Roca - Secretària

Excusats:

Núria Aguilar Camprubí - Vicepresidenta (PSC)

Pilar Navarro González - Vocal (CiU)

Esteban Martínez Ruiz - Vocal (ICV-EUiA)

Sílvia Pont Munzó - Vocal ( Món empresarial)

Imma Dot Soler - Vocal (Directors dels Centres Públics del CEM)

Carles Bailo Mompart - Vocal (Reconegut prestigi)

Josep Canal Codina - Interventor Ajuntament de Mataró

No assisteixen:

David Bote Paz - Vocal (PSC)

Iñaki Brosel Goiricelaya - Vocal (ERC)

Mohamed Larbi El Amri - Vocal (Consell Municipal de la Convivència)

Pere Manzanos Gonzàlez - Vocal (Comitè d'Empresa)

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 23 de setembre de 2008.

S'aprovà per unanimitat dels assistents.

2. Despatx oficial.

No hi hagué cap assumpte

3. Propostes al Consell:

3.1. Ratificar el decret número 1489/2008, de 3 de novembre, d'aprovació de la convocatòria i bases particulars per a la concessió de beques TRABAL, SA 

Es ratificà per unanimitat dels assistents.

3.2. Ratificar el decret número 1254/2008, de 24 de setembre, de sobrant i nova contractació corresponent a la contractació de l'empresa de serveis per a la realització de diversos serveis d'atenció als infants de les Escoles bressol de l'IME, per a l'exercici 2008

Es ratificà per unanimitat dels assistents.

3.3. Ratificar els decrets números 1309/2008, de 8 d'octubre, d'adjudicació provisional, i 1537/2008, de 17 de novembre, d'adjudicació definitiva  de la contractació, mitjançant procediment obert, per a la gestió del servei públic de l'Aula de Música Tradicional de l'IME per al curs escolar 2008-2009

Es ratificaren per unanimitat dels assistents.

3.4. Ratificar el decret número 1352/2008, de 14 d'octubre, d'adjudicació definitiva de la contractació, mitjançant procediment obert, de la gestió del servei públic de suport a l'estudi dins el Pla Educatiu d'Entorn de l'IME per als cursos escolars 2008-2009 i 2009-2010

Es ratificà per unanimitat dels assistents.

3.5. Ratificar el decret número 1448/2008, de 24 d'octubre, d'atorgament d'ajuts individualitzats per l'assistència escolar, menjador i servei d'atenció als infants d'estiu de nens i nenes matriculats a les Escoles Bressol durant el curs 2008-2009

Es ratificà per unanimitat dels assistents.

3.6. Ratificar abonament dels endarreriments del complement d'estadis de promoció docent del personal docent de l'IES Miquel Biada de l'IME

Es ratificà per unanimitat dels assistents.

3.7. Donar compte del decret número 1124/2008, de 8 de setembre, de contractació, per via d'urgència, de la Sra. Elba Peláez Cañadas com a professora titular A de l'IES Miquel Biada, per substitució del titular

Es donaren per assabentats.

3.8. Donar compte del decret número 1248/2008, de 24 de setembre, de contractació, per via d'urgència, de la Sra. Maria Grau Perajoan com a mestra d'adults del CFA Can Noè, per substitució del titular

Es donaren per assabentats.

3.9. Donar compte del decret número 1264/2008, de 26 de setembre, de  contractació, per via d'urgència, de la Sra. Esther Floris Bandera com a professora titular A de l'IES Miquel Biada

Es donaren per assabentats.

3.10. Donar compte del decret 1368/2008, de 17 d'octubre, d' atorgament del complement de tutoria a dues professores de l'IES Miquel Biada

Es donaren per assabentats.

3.11. Donar compte del decret 1374/2008, de 17 d'octubre, de contractació, per via d'urgència, de la Sra. Arlet Palomar Dalmau com a tècnica especialista en programes educatius

Es donaren per assabentats.

3.12. Donar compte del decret número 1439/2008, de 24 d'octubre, de contractació, per via d'urgència, de la Sra. Carola Calventus Rull com a tècnica especialista en programes educatius

Es donaren per assabentats.

3.13. Donar compte del decret 1449/2008, de 27 d'octubre, de contractació, per via d'urgència, del Sr. Martí Roca de Torres com a mestre d'adults

Es donaren per assabentats.

3.14. Donar compte del decret número 1453/2008, de 27 d'octubre, de la contractació, per via d'urgència, del Sr. Alberto Sánchez Linares com a professor titular B de l'IES Miquel Biada

Es donaren per assabentats.

3.15. Donar compte del decret número 1454/2008, de 27 d'octubre, de la contractació, per via d'urgència, del Sr. Carles García Núñez com a professor titular A de l'IES Miquel Biada

Es donaren per assabentats.

3.16. Donar compte del decret número 1515/2008, d'11 de novembre, de la contractació, per via d'urgència, del Sr. Gabriel Cano Garcia com a professor titular A de l'IES Miquel Biada

Es donaren per assabentats.

3.17. Donar compte del decret número 1516/2008, d'11 de novembre, de la contractació, per via d'urgència, del Sr. Gabriel Cano Garcia com a professor titular A de l'IES Miquel Biada

Es donaren per assabentats.

3.18. Donar compte del decret número 1524/2008, de 13 de novembre, de la contractació, per via d'urgència de la Sra. Noelia Gutiérrez Borrego com a educadora de les escoles bressol

Es donaren per assabentats.

3.19. Donar compte del decret número 1555/2008, de 19 de novembre, de la contractació, per via d'urgència, de la Sra. Clàudia Rotllan Prat com a educadora de les escoles bressol

Es donaren per assabentats.

3.20. Donar compte del decret número 1557/2008, de 19 de novembre, de la contractació, per via d'urgència, de la Sra. Maria Raventós Mas com a educadora de les escoles bressol

Es donaren per assabentats.

4. Propostes al Ple:

4.1. Aprovar inicialment els documents que conformen l'expedient per a la implantació del Servei d'Escola de Música Municipal de Mataró.

La Sra. Conxita Calvo explica que es tracta de donar compliment a un dels punts del Programa d'Actuació del present mandat. La Diputació de Barcelona ha ofert suport tècnic encomanant al Sr. Ignasi Gómez, músic i pedagog, la redacció del projecte de l'Escola de Música Municipal de Mataró (EMMM) que inclou la Memòria justificativa, el Projecte d'establiment i el Reglament del servei.

Destaca la fortalesa dels ensenyaments musicals a la nostra ciutat, amb 7 escoles funcionant i un miler d'alumnes que hi assisteixen. Dóna la paraula al Sr. Ignasi Gómez que fa l'exposició del projecte per a la implantació de l'EMMM.

En primer lloc, contextualitza la realitat dels estudis musicals a l'entorn europeu per concloure que un promig de l'1% de la població europea assisteix a escoles de música i que s'ha anat evolucionant cap a escoles o centres d'art en detriment dels conservatoris.

Pel que fa a la situació de Mataró es constata un creixement no planificat, concentrat en la pràctica de determinats instruments juntament amb estudis de llenguatge musical, on manca la possibilitat de fer grups, orquestres, etc.

Es fa un plantejament d'una nova política pública en educació musical a Mataró, amb l'objectiu d'incrementar el percentatge de població que accedeix a la cultura a partir de la pràctica musical. S'opta per oferir una escola de música coherent amb la situació actual, com un servei  cohesionador, integrador i de qualitat, que sigui un agent educatiu i cultural adreçat a amateurs i professionals.

S'ha pensat en un model descentralitzat, de proximitat, que comptarà amb diverses seus i amb un espai de referència, que en la seva fase inicial serà a l'edifici de l'IES Miquel Biada.

L'eix pedagògic serà el grup com element integrador, motivador, sostenible i eficaç. El model pedagògic serà una amalgama entre l'aprenentatge i la pràctica.

Es preveuen diversos programes formatius: conjunts de diversos estils musicals, cors, bandes, combos, big band, etc., adreçats a totes les edats. Es proposen també dues línies de treball per a joves, l'ESO integrada i el batxillerat musical.

Com a model de gestió es proposa una direcció integrada a l'IME i serveis de gestió indirecta, que permetin participar als diferents agents privats de la ciutat, probablement per paquets d'oferta formativa, amb sentiment de pertinença a un projecte municipal.

Exposa un cronograma d'implementació de l'oferta formativa 2009-2013.

Pel que fa a la previsió de l'evolució dels usuaris, s'iniciaria el 2009 amb uns 285 alumnes per assolir el 2013 els 827.

També exposa la previsió d'evolució de la despesa, l'estudi econòmic per determinar el cost per alumne fet seguint les orientacions del Departament d'Educació de la Generalitat quan a percentatges de finançament (50% DEGC, 30% usuaris i 20% Ajuntament).

La Sra. Conxita Calvo explica que el punt de partida són les activitats artístiques i musicals del Pla Educatiu d'Entorn. S'ha optat per l'edifici del Biada com espai transitori de referència pel fet de que la Generalitat aconsella que sigui en un equipament municipal, sense renunciar a buscar un espai de futur.

El Sr. Ignasi Gómez afegeix que, pel que fa a professorat, en aquesta primera fase serà d'entre 10 a 14 docents a temps parcial.

El Sr. Josep Illa, des del punt de vista sindical, vol insistir en que caldrà que el professorat que constituirà el claustre de l'escola, malgrat puguin tenir diferents procedències, tinguin condicions laborals comunes.

La Sra. Anna Comas pregunta per el preu mensual per alumne.

La Sra. Conxita Calvo respon que es proposarà que per a formació bàsica sigui al voltant dels 59 euros.

La Sra. Carme Polvillo considera que el model de gestió indirecta té més inconvenients que avantatges, valora positivament el projecte pedagògic i la descentralització, pel que fa a l'element de proximitat però seria bo tenir una seu clara d'inici.

La Sra. Montserrat Taberner al respecte explica que la flexibilitat plantejada xoca amb la rigidesa dels processos de gestió directa, i que externalitzant es pot tenir una marca de qualitat, cohesionadora i pedagògica.

El Sr. Albert Geronès pregunta per altres municipis amb model descentralitzat.

El Sr. Ignasi Gómez respon que malgrat ser una experiència novedosa, segueixen aquesta fòrmula el Consell Comarcal del Gironès, la Vall del Tenes, el Consell Comarcal del Penedès i l'Ajuntament de l'Hospitalet.

Es dictaminà favorablement amb l'abstenció del representant del Grup Municipal Popular.

5. Precs i preguntes

1. A la pregunta de la Sra Carme Polvillo sobre si s'han fet les gestions necessàries per a que els centres que no disposen d'instal·lacions adequades puguin utilitzar el Pavelló Eusebi Millán se li respon afirmativament.

Com a secretària del Consell, estenc aquesta acta, amb el vistiplau de la presidenta.

 

La presidenta

Conxita Calvo Lomero

La secretària

Montserrat Cabré Roca