Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

IME. Acta del Consell Plenari de l'IME de 29/04/2008

Escoltar

IME. Acta del Consell Plenari de l'IME de 29/04/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

CONSELL PLENARI DE L'INSTITUT  MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

Data: 29 d'abril de 2008

Núm: 03/08

Caràcter: Sessió ordinària

Hora: de les 19.15 a les 21.35 hores

Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament de Mataró.

Hi assisteixen:

Conxita Calvo Lomero                                   Presidenta

David Bote Paz                                           Vocal (PSC)

Albert M. Geronés i Llinares                           Vocal (CIU)

Saturnino Martín del Pozo                             Vocal (PP)

Carme Polvillo i Alomà                                  Vocal (CUP)

Carme Reboreda Jiménez                              Vocal (Comitè d'Empresa)

Pere Manzanos Gonzàlez                              Vocal (Comitè d'Empresa)

Coral Majem Beulas                                     Vocal (Famílies del Consell Escolar Municipal)

Sílvia Pont i Munzó                                     Vocal (Món empresarial)

Pilar Navarro González                                 Vocal (CiU)

Josep Illa Ximenes                                      Vocal (Central sindical majoritària)

Montserrat Taberner Duran                          Directora

Joan Noè i Roca                                         Secretari

Excusen la seva absència:

Núria Aguilar Camprubí                                  Vocal (PSC)

Esteban Martínez Ruiz                                  Vocal (ICV-EUiA)

Imma Dot Soler                                           Vocal (Directors dels Centres Públics del CEM)

Josep Canal i Codina                                    Interventor Ajuntament de Mataró

No assisteixen:

Anna Comas Valls                                       Vocal (PSC)

Mohamed Larbi El Amri                                 Vocal (Consell Municipal de la Convivència)

Iñaki Brosel i Goiricelaya                              Vocal (ERC)

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 29 de gener de 2008.

S'aprovà per unanimitat dels assistents.

2. Despatx oficial.

No hi hagué cap assumpte

 3. Línies d'actuació:

3.1. Informació sobre el procés de preinscripció per al curs 2008-09.

Es donaren per assabentats.

3.2. Informació sobre la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona dins la convocatòria Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat corresponent a l'any 2008.

Es donaren per assabentats

4. Propostes al Consell:

4.1. Aprovar, inicialment, el Compte General de l'Institut Municipal d'Educació de l'exercici 2007.

Es procedeix a la votació d'aquest punt, quedant aprovada la proposta amb 7 vots a favor, 0 vots en contra i 4 abstencions (CUP, CiU i PP).

4.2. Aprovar l'atorgament de les subvencions concedides per a projectes educatius de l'IME de l'any 2008

4.2.1. Per a activitats extraescolars i/o complementàries (Convocatòria 07/08)

4.2.2. Per a colònies escolars (Convocatòria 08/08)

4.2.3. Per a menjador escolar (Convocatòria 10/08)

4.2.4. Per a suport als programes d'intercanvis escolars (Convocatòria 19/08)

El Sr. David Bote manifesta que, cara el proper exercici, s'han de replantejar les bases de la subvenció als programes d'intercanvis escolars, ja que, tot i haver estat aprovades amb anterioritat, es detectava alguna incoherència en els criteris emprats.

Es procedeix a la votació d'aquest punt, quedant aprovada la proposta amb 10 vots a favor, 0 vots en contra i 1 abstenció (PP).

4.3. Aprovar el calendari i els criteris que regiran el procés de preinscripció i matriculació a les escoles bressol municipals per al curs 2008-2009.

El Sr. David Bote manifesta que el punt d) i e), estan repetits. Es corregirà a la versió definitiva.

El Sr. Pep Illa, s'absenta de la sessió.

S'aprova per unanimitat dels assistents.

4.4. Aprovar les bases de selecció de personal laboral, mitjançant el sistema de concurs amb proves, per cobrir set places amb contractació laboral indefinida i creació d'una llista d'espera d'aspirants a contractes temporals d'educador/a de primer cicle d'educació infantil de l'IME.

Es procedeix a la votació d'aquest punt, quedant aprovada la proposta amb 8 vots a favor, 0 vots en contra i 2 abstencions (CiU).

4.5. Aprovar les bases de selecció de personal laboral mitjançant el sistema de concurs amb proves per cobrir una plaça de tècnic/a mitjà/na d'Educació amb contractació laboral indefinida o fix en la modalitat d'accés per promoció interna de l'IME.

Es reincorpora el Sr. Pep Illa

Es procedeix a la votació d'aquest punt, quedant aprovada la proposta amb 9 vots a favor, 0 vots en contra i 2 abstencions (CiU).

4.6. Aprovar el plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del servei de cuina a les Escoles bressol de l'IME per als cursos escolars 2008-2009 i 2009-2010, i convocar licitació.

Es procedeix a la votació d'aquest punt, quedant aprovada la proposta amb 10 vots a favor, 0 vots en contra i 1 abstencions (CUP).

La Sra. Sílvia Pont s'absenta de la sessió.

4.7. Ratificar el decret 267/2008, de 20 de març, d'aprovació de canvi de nom de l'arrendador d'un local al carrer Poeta Punsola de Mataró per a la formació de persones adultes.

Es ratifica per unanimitat.

4.8. Ratificar els decrets 345/2008, de 7 d'abril,  i 384/2008, de 11 d'abril, de modificació de la contractació per a la realització de diversos serveis d'atenció als infants a les Escoles bressol de l'IME, per a l'exercici 2008.

Es ratifica per unanimitat.

4.9. Donar compte del decret 237/2008, de 17 de març, de contractació, per via d'urgència, de la senyora Marta Melendreras Mora com a educadora de les escoles bressol per substitució de la titular en situació de baixa per IT.

Es donaren per assabentats.

4.10. Donar compte del decret 285/2008, de 27 de març, de contractació, per via d'urgència, de la senyora Inés Ortega Máinez com a educadora de les escoles bressol per substitució d'una educadora en situació de baixa per IT.

Es donaren per assabentats.

4.11. Donar compte del decret 287/2008, de 27 de març, de contractació, per via d'urgència, de la senyora Mireia González Parra com a educadora de les escoles bressol per substitució d'una educadora en situació de baixa per IT. 

Es donaren per assabentats.

4.12. Donar compte del decret 372/2008, de 11 d'abril, de contractació, per via d'urgència, del senyor Enric Hirujo Riudor com a professor titular A de l'IES Miquel Biada, per substitució del titular en situació de baixa per IT.

Es donaren per assabentats.

4.13. Donar compte del decret 403/2008, de 16 d'abril, de contractació, per via d'urgència, de la senyora Inés Ortega Máinez com a educadora de les escoles bressol per substitució d'una educadora en situació de baixa per IT.

Es donaren per assabentats.

4.14. Donar compte del decret 428/2008, de 17 d'abril, de contractació, per via d'urgència, de la senyora Vanesa Torrejón Zafra com a educadora de les escoles bressol per substitució d'una educadora en situació de baixa per IT.

Es donaren per assabentats.

4.15. Donar compte del decret 469/2008, de 23 d'abril, de contractació, per via d'urgència de la senyora Marta Melendreras Mora com a educadora de les escoles bressol per substitució de la titular en situació de baixa per IT.

Es donaren per assabentats.

4.16. Donar compte del decret 475/2008, de 23 d'abril, de contractació, per via d'urgència, de la senyora Alba López López com a educadora de les escoles bressol per substitució d'una educadora en situació de baixa per IT.

Es donaren per assabentats.

4.17. Donar compte de l'acord de Ple, de 3 d'abril de 2008, d'acceptació de la subvenció atorgada pel Departament d'Educació de la Generalitat a corporacions locals titulars de llars d'infants per al curs 2007-2008.

Es donaren per assabentats.

4.18. Donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local, de data 31 de març de 2008, d'aprovació del Protocol d'adhesió al Programa Anem al Teatre, organitzat per la Diputació de Barcelona i els ajuntaments per als cursos 2008-2012.

Es donaren per assabentats.

5. Propostes al Ple:

5.1. Aprovar inicialment l'increment retributiu addicional de l'1% sobre la massa salarial de determinat personal laboral i funcionari de l'IME.

S'aprova per unanimitat dels assistents

6. Precs i preguntes

La Sra. Montserrat Taberner explica que les negociacions del conveni han arribat pràcticament al final, estant en procés de redacció definitiva i esperant es pugui aprovar definitivament a principis de juliol.

El Sr. Albert Geronés pregunta per l'incident ocorregut a l'Escola Bressol La Llàntia. La Sra. Montserrat Taberner manifesta que s'incoarà un expedient informatiu per fer les comprovacions necessàries al respecte, que recollirà les manifestacions del personal implicat en aquest tema, així com el conjunt de proves existents i qualsevol altra que pugui ser d'interès.

Sobre la reducció del batxillerat nocturn, la Sra. Conxita Calvo manifesta que s'està en contacte amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, per tal que les repercussions a Mataró siguin les mínimes.

Com a secretari del Consell, estenc aquesta acta, amb el vistiplau de la presidenta.

La presidenta

 

Conxita Calvo Lomero

El secretari

 

 Joan Noè Roca