Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

IME. Ordre del dia Consell Plenari de l'IME de 29/04/2008

Escoltar

IME. Ordre del dia Consell Plenari de l'IME de 29/04/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

CONSELL PLENARI DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

Dia: 29 d'abril de 2008

1a Convocatòria: 19.00 hores

2a Convocatòria: 19.15 hores

Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament de Mataró. La Riera 48, 1r pis

Per indicació de la presidenta de l'Institut Municipal d'Educació, us convoco a la reunió ordinària del Consell Plenari en la data, hora i lloc que consten en l'encapçalament, amb l'ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió extraordinària de data 25 de març de 2008.

2. Despatx oficial.

3. Línies d'actuació:

3.1. Informació sobre el procés de preinscripció per al curs 2008-2009.

3.2. Informació sobre la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona dins la convocatòria Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat corresponent a l'any 2008.

4. Propostes al Consell:

4.1. Aprovar, inicialment, el Compte General de l'Institut Municipal d'Educació de l'exercici 2007.

4.2. Aprovar l'atorgament de les subvencions concedides per a projectes educatius de l'IME de l'any 2008:

4.2.1. Per a activitats extraescolars i/o complementàries (Convocatòria 07/08)

4.2.2. Per a colònies escolars (Convocatòria 08/08)

4.2.3. Per a menjador escolar (Convocatòria 10/08)

4.2.4. Per a suport als programes d'intercanvis escolars (Convocatòria 19/08)

4.3. Aprovar el calendari i els criteris que regiran el procés de preinscripció i matriculació a les escoles bressol municipals per al curs 2008-2009.

4.4. Aprovar les bases de selecció de personal laboral, mitjançant el sistema de concurs amb proves, per cobrir set places amb contractació laboral indefinida i creació d'una llista d'espera d'aspirants a contractes temporals d'educador/a de primer cicle d'educació infantil de l'IME.

4.5. Aprovar les bases de selecció de personal laboral mitjançant el sistema de concurs amb proves per cobrir una plaça de tècnic/a mitjà/na d'Educació amb contractació laboral indefinida o fix en la modalitat d'accés per promoció interna de l'IME.

4.6. Aprovar el plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del servei de cuina a les Escoles bressol de l'IME per als cursos escolars 2008-2009 i 2009-2010, i convocar licitació.

4.7. Ratificar el decret 267/2008, de 20 de març, d'aprovació de canvi de nom de l'arrendador d'un local al carrer Poeta Punsola de Mataró per a la formació de persones adultes.

4.8. Ratificar els decrets 345/2008, de 7 d'abril, i 384/2008, de 11 d'abril, de modificació de la contractació per a la realització de diversos serveis d'atenció als infants a les Escoles bressol de l'IME, per a l'exercici 2008.

4.9. Donar compte del decret 237/2008, de 17 de març, de contractació, per via d'urgència, de la senyora Marta Melendreras Mora com a educadora de les escoles bressol per substitució de la titular en situació de baixa per IT.

4.10.Donar compte del decret 285/2008, de 27 de març, de contractació, per via d'urgència, de la senyora Inés Ortega Máinez com a educadora de les escoles bressol per substitució d'una educadora en situació de baixa per IT.

4.11.Donar compte del decret 287/2008, de 27 de març, de contractació, per via d'urgència, de la senyora Mireia González Parra com a educadora de les escoles bressol per substitució d'una educadora en situació de baixa per IT.

4.12.Donar compte del decret 372/2008, de 11 d'abril, de contractació, per via d'urgència, del senyor Enric Hirujo Riudor com a professor titular A de l'IES Miquel Biada, per substitució del titular en situació de baixa per IT.

4.13.Donar compte del decret 403/2008, de 16 d'abril, de contractació, per via d'urgència, de la senyora Inés Ortega Máinez com a educadora de les escoles bressol per substitució d'una educadora en situació de baixa per IT.

4.14.Donar compte del decret 428/2008, de 17 d'abril, de contractació, per via d'urgència, de la senyora Vanesa Torrejón Zafra com a educadora de les escoles bressol per substitució d'una educadora en situació de baixa per IT.

4.15.Donar compte del decret 469/2008, de 23 d'abril, de contractació, per via d'urgència de la senyora Marta Melendreras Mora com a educadora de les escoles bressol per substitució de la titular en situació de baixa per IT.

4.16.Donar compte del decret 475/2008, de 23 d'abril, de contractació, per via d'urgència, de la senyora Alba López López com a educadora de les escoles bressol per substitució d'una educadora en situació de baixa per IT.

4.17.Donar compte de l'acord de Ple, de 3 d'abril de 2008, d'acceptació de la subvenció atorgada pel Departament d'Educació de la Generalitat a corporacions locals titulars de llars d'infants per al curs 2007-2008.

4.18.Donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local, de data 31 de març de 2008, d'aprovació del Protocol d'adhesió al Programa Anem al Teatre, organitzat per la Diputació de Barcelona i els ajuntaments per als cursos 2008-2012.

5. Propostes al Ple:

5.1. Aprovar inicialment l'increment retributiu addicional de l'1% sobre la massa salarial de determinat personal laboral i funcionari de l'IME.

6. Precs i preguntes

Mataró, 22 d'abril de 2008

La secretària

Montserrat Cabré i Roca

Notes:

  • Els expedients es poden consultar a les oficines de l'IME, Baixada de les Figueretes, 1, 2n en horari de dilluns a dijous de 8.00 a 17.30 hores.

  • Es prega puntualitat i que, si no hi podeu assistir, comuniqueu a la presidenta els motius que ho justifiquin, abans de la data de la sessió.