Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

IME. Ordre del dia Consell Plenari IME 23/09/2008

Escoltar

IME. Ordre del dia Consell Plenari IME 23/09/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

CONSELL PLENARI DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

Dia: 23 de setembre de 2008

1a Convocatòria: 19.00 hores

2a Convocatòria: 19.15 hores

Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament de Mataró. La Riera 48, 1r pis.

Per indicació de la presidenta de l'Institut Municipal d'Educació, us convoco a la reunió extraordinària del Consell Plenari en la data, hora i lloc que consten en l'encapçalament, amb l'ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 15 de juliol de 2008.

2. Despatx oficial.

3. Línies d'actuació:

3.1. Informació inici curs escolar 2008 - 2009

4. Propostes al Consell:

4.1. Aprovar inicialment el Pressupost de l'IME per a l'exercici 2009.

4.2. Aprovar inicialment el Programa d'Actuació Municipal de l'IME per a l'any 2009.

4.3. Aprovar inicialment la Plantilla i de la relació de llocs de treball de l'IME per a l'any 2009.

4.4. Aprovar l'acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per al desenvolupament d'activitats dins de l'àmbit educatiu en el marc de la convocatòria pública per a l'atorgament d'ajuts per a la realització d'activitats i serveis de Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat.

4.5. Ratificar el decret d'adjudicació de la contractació, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, de la gestió del servei públic de suport a l'estudi dins el Pla Educatiu d'Entorn de l'IME per als cursos escolars 2008-2009 i 2009-2010.

4.6. Ratificar el decret 908/2008, de 9 de juliol, de resolució del procés de selecció per cobrir set places d'educador/a de primer cicle d'educació infantil, amb contractació laboral indefinida mitjançant modalitat d'accés lliure i sistema de concurs amb proves de l'IME.

4.7. Ratificar el decret 909/2008, de 9 de juliol, de resolució del procés de selecció per cobrir una plaça de tècnic/a mitjà/na d'educació amb contractació laboral indefinida mitjançant modalitat de promoció interna i sistema de concurs amb proves de l'IME.

4.8. Ratificar el decret 989/2008, de 16 de juliol, de redistribució dels ajuts econòmics als alumnes d'educació infantil de segon cicle i primària dels centres educatius públics i privats concertats, inscrits en casals d'estiu per al curs escolar 2007-2008.

4.9. Ratificar el decret 1026/2008, de 23 de juliol, d'aprovació del plec de clàusules per a la contractació, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, de la gestió del servei públic de l'Aula de Música Tradicional de l'IME per al curs 2008-2009.

4.10. Ratificar els decrets d'ampliació del contracte de serveis per a la realització del servei de cuina a les Escoles bressol de l'IME per al curs 2007-2008.

4.11. Ratificar el decret 1069/2008, de 30 de juliol, d'adjudicació inicial i el decret 1102/2008 d'adjudicació definitiva, del servei de treballs d'elaboració de nòmines, documentació contractual i liquidació de Seguretat Social del personal de l'IME per als exercicis 2008, 2009 i 2010.

4.12. Ratificar el decret d'atorgament ajuts individualitzats per l'assistència escolar, menjador i servei d'atenció als infants d'estiu dels nens i nenes matriculats a les escoles bressol municipals. Curs 2008-2009.

4.13. Donar compte del decret d'Alcaldia 5814/2008, de 7 de juliol, d'aprovació de l'adhesió al Protocol General del Programa "sessions de teatre-debat per a secundària", organitzat per la Diputació de Barcelona i els ajuntaments per als cursos 2008-2009 i 2009-2010.

5. Propostes al Ple:

5.1. Aprovació inicial del Segon Conveni Col·lectiu del personal laboral de l'IME.

5.2. Aprovació inicial de l'autorització de sol·licitud de compatibilitat presentada pel senyor Carles Estrany Font, docent de l'IES Miquel Biada.

Mataró, 19 de setembre de 2008

La secretària

Montserrat Cabré i Roca

Notes:

- Els expedients es poden consultar a les oficines de l'IME, Baixada de les Figueretes, 1, 2n en horari de dilluns a dijous de 8.00 a 17.30 hores.

- Es prega puntualitat i que, si no hi podeu assistir, comuniqueu a la presidenta els motius que ho justifiquin, abans de la data de la sessió.