Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. 17/11/2008

Escoltar

Junta de Govern Local. 17/11/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

9290/2008 de 13 de novembre

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 17 de novembre del 2008

Òrgan: SECRETARIA GENERAL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 17 de novembre del 2008, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 3 de novembre del 2008

2         DESPATX OFICIAL

           CMI SERVEIS CENTRALS

           SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS         

           -Servei de Recursos Humans-

3 Convocatòria per cobrir de forma temporal, una plaça de tècnic/a mitjà/na salut, mitjançant contracte de relleu per jubilació parcial del seu ocupant.

           -Servei de Compres i Contractacions-

4 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, per procediment obert, de les obres del projecte de millora dels paviments dels carrers Sagrada Família, Santa Semproniana, Moratín, Caramelles i els passatges Pare Josep Rius i Antoni Regàs, i convocar licitació.

5 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, per procediment obert, de la renovació de servidors Oracle. Primera fase, creació d'un centre de càlcul de contingència, i convocar licitació.        

           CMI SERVEIS TERRITORIALS

           -Servei d'Urbanisme-

6 Donar compliment a la sentència 257 del Jutjat contenciós administratiu 13 de Barcelona, que desestima el RCA interposat per Sans Habitatge SL contra les operacions jurídiques complementàries al projecte de reparcel€lació de Vallveric, per haver estat anteriorment anul€lat, el projecte de reparcel€lació.

           -Servei de Serveis i Manteniment-

7 Aprovació conveni entre el Consorci per al tractament de residus sòlids urbans del Maresme, l'Ajuntament de Mataró i l'Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, per la cessió temporal de la part de capacitat de tractament del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme

8 Aprovació conveni entre el Consorci per al tractament de residus sòlids urbans del Maresme, l'Ajuntament de Mataró i l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, per la cessió temporal de la part de capacitat de tractament del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme

9 Aprovació conveni entre el Consorci per al tractament de residus sòlids urbans del Maresme, l'Ajuntament de Mataró i l'Ajuntament de Premià de Dalt, per la cessió temporal de la part de capacitat de tractament del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme

10 Aprovació conveni entre el Consorci per al tractament de residus sòlids urbans del Maresme, l'Ajuntament de Mataró i l'Ajuntament de Dosrius, per la cessió temporal de la part de capacitat de tractament del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme

           -Servei d'Habitatge-

11 Ordre d'enderroc de l'ampliació de terrassa al c. Calassanç Marquès, 58, 2n.

12 Ordre de retirada de rètols a la rda. President Macià, 33 cantonada c. Castaños, 109.

13 Ordre de retirada de rètol a la ctra. de Mata, 54, bxs.

           PRECS I PREGUNTES

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

LA SECRETÀRIA Acctal.

Anna Ramírez Lara