Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. Sessió de l'1/12/2008

Escoltar

Junta de Govern Local. Sessió de l'1/12/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

9717/2008 de 27 de novembre

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern sessió de l'1 de desembre del 2008

Òrgan: SECRETARIA GENERAL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 1 de desembre del 2008, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

  ORDRE DEL DIA

1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 17 de novembre del 2008

2         DESPATX OFICIAL

 CMI D'INNOVACIÓ I PRESIDÈNCI 
-Presidència-

3         Aportació de final d'any al Fons Català de Cooperació.

 CMI SERVEIS CENTRALS

 SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

4         Aprovar l'adjudicació de les obres de reurbanització dels carrers Cristina i Sant Bru.

5         Estimar en part el recurs interposat contra la resolució d'adjudicació, de data 6 d'octubre del 2008, del contracte d'homologació d'impresos, sobres, cartells fullets, bosses i publicacions i de designaciò de proveïdors. 

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

6         Aprovació inicial del Pla de Millora Urbana del Sistema dotacional d'Habitatge públic de "Figuera Major".

-Servei de Llicències-

7         Donar compte de la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona que desestima el recurs núm. 640/2006-M, interposat per France Telecom España, SA, contra la imposició de multa per ampliació d'estació de base de telefonia mòbil, sense llicència, al c. Pere III el Cerimoniós, 2.

8         Ordre d'enderroc de les obres efectuades per al canvi d'ús de local a habitatge a la rda. Bellavista, 19.

9         Ordre d'enderroc del cobert d'alumini i vidre en el pati d'illa al c. Tres Roques, 22, 2n.

10       Ordre de retirada de rètol al c. Blai Parera, 3, bxs.

11       Ordre de retirada de rètols a la Via Europa, 24 bxs.

12       Ordre de retirada de rètols al Camí Ral, 478, bxs.

 CMI VIA PÚBLICA

13        Donar-se per assabentada i acceptar el contingut de la sentencia núm. 219/2008, de 18 de setembre de 2008, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 406/2006 A, interposat per la senyora Carmen Pena Nolla.

14        Donar-se per assabentada i acceptar el contingut de l'Auto de 7 d'octubre de 2008, dictat pel Jutjat d'Instrucció Núm. 1 de Mataró en relació al procediment Diligencias Previas 2871/2008.

15       Imposició sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

           PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

LA SECRETÀRIA Acctal.

Anna Ramírez Lara