Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. Sessió del 03/03/2008

Escoltar

Junta de Govern Local. Sessió del 03/03/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

1830/2008 de 28 de febrer

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 3 de març de 2008.

Òrgan: ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 3 de març de 2008, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1            Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 18 de febrer de 2008.

2         DESPATX OFICIAL

 CMI D'INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA

-Llicències d'Activitats-

3            Donar-se per assabentats de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona de 7 de gener de 2008, que desestima el recurs ordinari núm. 580/2006, Secció 5, interposat per France Telecom España, SA

4            Donar-se per assabentats de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona de 5 de febrer de 2008, que desestima el recurs ordinari núm. 580/2006, Secció 1A interposat per France Telecom España, SA

5            Donar-se per assabentats de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona de 21 de desembre de 2007, que desestima el recurs ordinari núm. 267/2006-C, interposat per France Telecom España, SA

           - Fundació Tecnocampus-

6         Donar compte del decret d'Alcaldia núm.10470/2007, de 17 de desembre, d€aprovació del protocol addicional del conveni entre l€Ajuntament de Mataró i la Fundació Tecnocampus per a l€any 2007.

            CMI SERVEIS CENTRALS
SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

7         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, amb la forma de concurs i procediment obert, del subministrament i instal·lació d'un sistema de megafonia per a les platges de Mataró, i convocar licitació.

8         Adjudicació del projecte executiu de l'ampliació dels estudis de Mataró Ràdio.

9         Adjudicació del servei de desenvolupament de la base de dades de coneixement de ciutat.

10        Adjudicació de la gestió del servei de mediació ciutadana.

- Servei de Recursos Humans-

11          Aprovació de les bases específiques del procés de selecció per a cobrir una plaça de tècnic/a mitjà/na arquitecte/a tècnic/a, de l'escala d'Administració Especial, ubescala tècnica, grup A2 (B), mitjançant concurs oposició lliure i nomenament de funcionari/ària de carrera. (Oferta Pública d'Ocupació 2007).

            PRECS I PREGUNTES

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor