Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. Sessió del 03/11/2008

Escoltar

Junta de Govern Local. Sessió del 03/11/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

8887/2008 de 30 d'octubre

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 3 de novembre del 2008

Òrgan: SECRETARIA GENERAL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 3 de novembre de 2008, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 20 d'octubre del 2008

2         DESPATX OFICIAL

       CMI SERVEIS CENTRALS            

       SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

    -Servei de Gestió Econòmica-

3         Arrendament del pis municipal situat al passatge Jaume II el Just, 20, baix 1a.

4         Assabentament de la sentencia dictada pel jutjat contenciós administratiu, en el procediment d'extinció del dret a l'ocupació de la vivenda de mestres del c. Pascual Madoz, 28-30, 3r B, escala A, i concessió de 5 dies al seu ocupant, per desallotjar el pis.

           -Servei de Recursos Humans-

5         Aprovar la convocatòria del procés selectiu per cobrir una plaça de tècnic/a especialista d'inspecció fiscal, mitjançant promoció interna.

           -Servei de Compres i Contractacions-

6         Aprovar l'ampliació del contracte de del servei de manteniment i conservació de la senyalització horitzontal i vertical de la ciutat de Mataró, adjudicat a favor de l'empresa Bor Señalizaciones y Complementos, SL, amb un augment en el preu inicial del contracte per l'import de 122.000,00 €, IVA inclòs.

7         Acordar l'ampliació del contracte del servei de manteniment, conservació i millora de les instal€lacions semafòriques, de senyalització variable o dinàmica i de control d'accessos de la ciutat de Mataró, adjudicat a favor de l'empresa Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, SA (ACISA), en 231.781,34 €, IVA inclòs

8         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, per procediment obert, de les obres del projecte de renovació i millora de l'accessibilitat de les cruïlles en l'àmbit de la Llei de Barris de Cerdanyola, i convocar licitació.

9         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, per procediment obert, del servei de tractaments fitosanitaris de l'arbrat viari i dels espais verds de Mataró, i convocar licitació.

           CMI SERVEIS TERRITORIALS

           -Servei d'Urbanisme-

10        Aprovació inicial de l'estudi de detall d'ordenació de volums del CAP Ronda Prim de Mataró.

           -Servei de Llicències-

11        Ordre d'enderroc de les obres efectuades d'ampliació d'habitatge mitjançant el tancament d'alumini, al c. Sant Ignasi de Loiola, 10, 1r.

12        Ordre de retirada de la instal€lació de la grua torre, al carrer del Pou, 9 € carrer Transversal, 14.

            CMI VIA PÚBLICA

13        Donar-se per assabentada i acceptar el contingut de la sentencia núm. 290/2008, de 29 de setembre de 2008, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 4 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 689/2006 E, interposat per la senyora Carmen Moreno Martín.

14        Donar-se per assabentada i acceptar el contingut de la sentencia núm. 294/2008, de 2 d'octubre de 2008, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 12 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 224/2007 1B, interposat pel senyor Germán Garrote Borrull.

15        Autoritzar i disposar la despesa de 9.000,00 euros a càrrec de la partida 20300 445110 48900 del Servei de Protecció Civil, per a la realització d'activitats en l'àmbit de la protecció civil, del Pressupost de despeses del 2008, increment que estarà condicionat a la propera modificació del pressupost.

16        Imposició sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

           PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

LA SECRETÀRIA Acctal.

Anna Ramírez Lara