Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. Sessió del 07/07/2008

Escoltar

Junta de Govern Local. Sessió del 07/07/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

5694/2008 de 3 de juliol

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 7 de juliol de 2008.

Òrgan: SECRETARIA GENERAL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 7 de juliol de 2008, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 25 de juny de 2008.

2         DESPATX OFICIAL

           CMI D'INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA

           - Llicències d'Activitats-

3         Acceptar la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, 6 de juny de 2008, que estima el recurs ordinari núm. 173/2005-D, interposat per Prohima Internacional, SA.

           - Innovació i Promoció de Ciutat-

4         Protocol addicional al conveni regulador de la subvenció atorgada a la Fundació Tecnocampus per l'exercici 2008

           - Secció de Civisme i Cooperació-

5         Aportació al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per a projectes de cooperació de l'any 2008

           CMI SERVEIS CENTRALS     

           SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

           -Servei de Compres i Contractacions-

6         Aprovació del plec de clàusulas econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, per procediment obert, de les obres d'execució del projecte d'urbanització del parc de Rocafonda, Fase d'urbanització.

7         Resolució del contracte administratiu formalitzat amb la mercantil Infraestructures i Obres Mataró, SL (IOMSA), adjudicatària de les obres del projecte de reurbanització dels carrers Sant Pelegrí, Pasqual Madoz i Mitja Galta.

8         Adjudicació provisional del subministrament de mobiliari per a l'equipament municipal del Telecentre de la nau de la Cooperativa "La Obrera Mataronense" (Nau Gaudí)

           -Servei de Recursos Humans-

9         Proposta de ratificació del decret de convocatòria per contractar un/a coordinador/a de la llei de barris, de forma temporal.

           CMI SERVEIS TERRITORIALS     

           -Servei d'Urbanisme-

10        Donar compliment a la Sentència 421/2008 de 23/5/08, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat contra l'aprovació definitiva del projecte de reparcel€lació de la UA-72 "Can Quirze".

           -Servei de Llicències-

11        Ordre d'enderroc de construcció i retirada del magatzem i aparcament de vehicles i maquinària, en sòl no urbanitzable, al Torrent de Vallverdera, polígon 6 parcel€la 13 de cadastre de rústica.

12       Ordre de retirada de rètol al Camí del Mig, 133, bxs.

13       Ordre de retirada de rètol a la rda. Mossèn Jacint Verdaguer, 69, bxs.

14       Ordre de retirada de rètol al Camí Ral, 486, bxs.

           CMI SERVEIS PERSONALS

           -Servei de Benestar Social-

15        Aprovar el conveni regulador de la subvenció prevista en el pressupost municipal a favor de la Fundació Privada Maresme

           PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor