Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. Sessió del 17/03/2008

Escoltar

Junta de Govern Local. Sessió del 17/03/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

2370/2008 de 13 de març

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 17 de març de 2008.

Òrgan: ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns  17 de març de 2008, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 3 de març de 2008.

2         DESPATX OFICIAL

           CMI SERVEIS CENTRALS

           SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

           -Servei de Compres i Contractacions-

3         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i   tècniques particulars que regirà la contractació, amb la forma de concurs i procediment obert, del subministrament de sis escúters i dues motocicletes pel Servei de Policia Local, i convocar licitació.

4         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, amb la forma de concurs i procediment obert, de les obres del projecte de renovació de l'enllumenat públic dels quadres "AS" (Carrers Cristina, Prat de la Riba, Rierot i Forn del Vidre), i convocar licitació.

5         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, amb la forma de concurs i procediment obert, de les obres del projecte de renovació de l'enllumenat públic dels quadres "OB" (carrers Carlos Padrós, Pau  Casals, Creu Roja i Lluís Millet), i convocar licitació.

6         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, amb la forma de concurs i procediment obert, de les obres del projecte de renovació de l'enllumenat públic dels quadres "MA" (carrers Ronda del Cros i Mare de Deu de la Cisa), i convocar licitació.

7         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i   tècniques particulars que regirà la contractació de les obres i instal€lació de baixa freqüència incloses al projecte executiu d'ampliació dels estudis de Mataró Ràdio pel que fa el lot núm. 1 (distribució, insonorització i climatització), mitjançant procediment negociat sense publicitat.

8         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i   tècniques particulars que regirà la contractació, amb la forma de concurs i procediment obert, de la gestió del servei públic a domicili de suport a la llar i atenció a la persona en el municipi de Mataró, i convocar licitació.

9         Adjudicació del subministrament de cinc vehicles per al Servei de la Policia Local.

           -Servei de Recursos Humans-

10        Convocatòria del procés per cobrir 1 plaça de tècnic/a mitjà/na de gestió, nomenament funcionari/ària de carrera. OPO 2007.        

11        Convocatòria del procés per cobrir 1 plaça d'arquitecte/a tècnic, nomenament funcionari/ària de carrera. OPO 2007.

           CMI SERVEIS TERRITORIALS

           -Servei d'Obres-

12       Aprovació inicial del Projecte executiu de reurbanització del carrer Massevà.

13        Aprovació dels diferents lots pel subministrament i equipament del Telecentre de la nau de la Cooperativa  "La Obrera Mataronense..

             -Servei de Manteniment-

14        Aprovació de la reglamentació i zonificació lumínica del terme municipal de Mataró, com a base del Pla d'adequació a la Ordenació Ambiental de l'Enllumenat.

15       Aprovació del nou pressupost del "Projecte de millora urbana del barri de Cirera".

          -Servei de Llicències-

16       Ordre d'enderroc d'instal€lació de plaques solars al Camí de Cornisa, 22.

17       Ordre de retirada de rètol al carrer Rocafonda, 13 bxs.

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor