Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. Sessió del 25/06/2008

Escoltar

Junta de Govern Local. Sessió del 25/06/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

5237/2008 de 20 de juny

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 25 de juny de 2008

Òrgan: SECRETARIA GENERAL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper DIMECRES  25 de juny de 2008, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 9 de juny de 2008.

2          DESPATX OFICIAL

            CMI SERVEIS CENTRALS

            SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

            -Servei de Compres i Contractacions-

3         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, per procediment obert, del servei de coordinació dels treballs a la via pública de les companyies de serveis i fomentar la cobertura de fibra òptica.

4         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, per procediment obert, del servei d'automatització de la gestió d'expedients de compres, contractacions i comptabilitat.

5         Resolució del contracte administratiu formalitzat amb la mercantil Constructora Pirenaica, SA (COPISA), adjudicatària de les obres del projecte d'urbanització del parc de Rocafonda (exp. 135/2007)

6         Adjudicació del subministrament, instal€lació i configuració d'equips TETRA per a la policia Local.

           CMI SERVEIS TERRITORIALS

                     -Servei d'Obres-

7         Aprovació inicial  Projecte executiu de reurbanització del carrer Sant Bru i Cristina.

8         Ratificació de la  Resolució 4640/2008 de 3 de juny del Conseller Delegat d'Obres, Serveis i Manteniment relativa a l'aprovació inicial del Projecte bàsic i  d'execució  de remodelació del  mercat municipal de la Plaça de Cuba.

9         Ratificació de la Resolució 4837/2008 de 10 de juny del Conseller Delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, relativa al fraccionament en fases del Projecte d'urbanització del Parc de Rodafonda.

10        Autorització, disposició i reconeixement de despesa a favor de l'empresa societat privada municipal Aigües de Mataró SA, a resultes de l'adquisició i la instal€lació de divers mobiliari a l'Av. Amèrica.

11        Renuncia a una part de l'ajut atorgat inicialment pel Departament de Cultura i Comunicació de la Generalitat de Catalunya,  per la rehabilitació i adequació del Teatre Monumental  al no haver-.se executat la totalitat de les actuacions previstes per incompatibilitat amb la programació de l'equipament.

           -Servei d'Urbanisme-

12        Donar compliment a la Sentència 398/2008 de 16/5/08, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya desestimant el RCA interposat per Josep Riera Porta contra l'aprovació definitiva del Pla Especial del Golf de Llavaneres.

           -Servei d'Habitatge-

13        Acceptació de la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 395/2006, interposat per Exclusives Armengol contra el requeriment d'ajustar rètol a llicència, al c. de la Repuntadora, 2 bxs.

14        Ordre d'enderroc de coberts en terrat a l'av. Corregiment, 86.

15        Ordre d'enderroc de part de la nau posterior a l'av. Maresme, 33.

16        Ordre de retirada de caseta de fusta, caravana i altres instal€lacions en la coberta del c. Batista i Roca, 42-63.

17        Ordre d'enderroc de cobert d'alumini en planta coberta al c. Santa Caterina, 5, 3r.

18        Ordre de retirada de rètol a la Riera Figuera Major, 45, bxs.

19        Ordre de retirada d'antena parabòlica a la rda. Roca Blanca, 47, 1r 1a.

           CMI SERVEIS PERSONALS

                      -Servei de Joventut i Dona-

20        Aprovació del conveni amb l'Associació de lleure i cultura Enlleura't per a la realització d'activitats amb infants i joves al barri de la Llàntia

            PRECS I PREGUNTES

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor