Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. Sessió del 28/04/2008

Escoltar

Junta de Govern Local. Sessió del 28/04/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

3480/2008 de 24 d'abril

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 28 d'abril de 2008

Òrgan: SECRETARIA GENERAL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns  28 d'abril de 2008, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 14 d'abril de 2008

2         DESPATX OFICIAL

           CMI D'INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA

           -Nova Ciutadania-

3         Aprovació dels Convenis de col€laboració amb les entitats de la ciutat que treballen per a la integració i l'acollida de les persones nouvingudes i la cohesió social i la sensibilització de tota la ciutadania per a l' any 2008.

           -Llicències d'Activitats-

4         Acceptar la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, de 31 de març de 2008, que desestima el recurs ordinari núm. 370/2006-F, interposat per France Telecom España, SA.

           CMI SERVEIS CENTRALS

           SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

           -Servei de Compres i Contractacions-

5         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, amb la forma de concurs i procediment obert, del subministrament d'impresos, sobres, cartells, fullets i publicacions, i convocar licitació.

6         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, per procediment negociat sense publicitat, del subministrament de hardware estàndard per microinformàtica.

7         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, amb la forma de concurs i procediment obert, de les obres del projecte executiu de menjador i servei de càtering al Casal de la Gent Gran del Parc, i convocar licitació.

8         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, amb la forma de concurs i procediment obert, de les obres del projecte de millora urbana al barri de Cirera (fase II), i convocar licitació.

9         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, amb la forma de concurs i procediment obert, de les obres del projecte de reurbanització del carrer Sant Agustí (tram comprès entre el carrer Gravina i el Camí Ral i el carrer de Jaume Ibran i tram comprès entre el carrer de Sant Agustí i de Jaume Balmes), i convocar licitació.

10        Adjudicació de les obres de renovació de l'enllumenat públic del quadre "MC" (C. Rosselló, Marathon i Mare de Déu de la Cisa).

11        Adjudicació de la renovació de les calçades dels carrers Mare de Déu dels Àngels i Melcior de Palau.

12        Adjudicació del subministrament i instal€lació de gespa artificial al camp municipal de futbol de Rocafonda.

           -Servei de Recursos Humans-

13        Convocatòria per contractar un/a tècnic/a mitjà/na de serveis personals,             contracte laboral temporal per substitució.

14        Convocatòria per contractar un/a tècnic/ un/a tècnic/a mitjà/na de gestió medi ambiental, amb un nomenament de funcionari/ària interí/na de substitució.

15        Convocatòria per contractar un/a tècnic/a mitjà/na de gestió, amb un nomenament de funcionari/ària interí/na mentre no es cobreixi la plaça en propietat.

           -Servei d'Estudis i Planificació-

16        Ratificació de dos decrets per a la sol.licitud de dues subvencions en el marc de la convocatòria de subvencions del Ministeri Administracions Públiques destinada a cofinançar projectes d'inversió amb participació de la societat civil.

           CMI SERVEIS TERRITORIALS   

           -Servei d'Obres-

17        Aprovació inicial de la modificació parcial del Projecte d'urbanització de la plaça de Can Xammar, promogut per PUMSA i autorització per executar les obres.

18        Sol€licitud de subvenció per a les obres de construcció de la Biblioteca de l'Escorxador dins del PUOSC 2008-2012

           -Servei de Manteniment-

19        Aprovació inicial del projecte d'execució dels treballs de pavimentació amb gespa artificial del camp de futbol de Rocafonda.

           -Servei d'Habitatge-

20       Ordre de retirada de rètol al c. Churruca, 57 bx.

21       Ordre de retirada de rètol al Camí Ral, 518 bx.

           CMI SERVEIS PERSONALS    

           -Servei de Benestar Social-

22        Aprovació de la signatura del conveni regulador de la subvenció nominativa a favor de l'Assemblea Local de la Creu Roja de Mataró.

           PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor