Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. Sessió del 31/03/2008

Escoltar

Junta de Govern Local. Sessió del 31/03/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

2631/2008 de 27 de març

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió 31 de març de 2008

Òrgan: ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns  31 de març de 2008, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 17 de març de 2008.

2         DESPATX OFICIAL

           CMI D'INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA

           - Llicències d'Activitats-

3         Donar-se per assabentats de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona de 4 de gener de 2008, que desestima el recurs ordinari núm. 270/2006, interposat per France Telecom España, S.A.,

4         Donar-se per assabentats de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona de 8 de febrer de 2008, que desestima el recurs ordinari núm. 438/2006, interposat per Telefónica Móviles España, S.A,

5         Donar-se per assabentats de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona de 26 de febrer de 2008, que desestima el recurs ordinari núm. 177/2005, al que ha estat acumulat el recurs núm. 182/2005, interposat per Botones de Mando Ca-Ra, SL

           -Presidència-

6         Aprovació de les aportacions econòmiques al Consorci Digital Mataró Maresme.

           -Secció de Política Lingüística-

7        Aprovació de l'aportació del 2008 al conveni amb el Consorci de Normalització Lingüística.

           -Fundació Tecnocampus-

8         Aprovació del conveni regulador de la subvenció atorgada per l'Ajuntament de Mataró a la Fundació de Tecnocampus, per a l'exercici 2008.

 

           CMI SERVEIS CENTRALS

           SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

           -Servei de Gestió Econòmica-

9         Cessió a precari dels pisos 4t A i B, de l'escala B, de l'edifici del carrer Madoz, 28-30, de Mataró, a favor de Betania, fogar d'esperança, jubileu 2000, per desenvolupar el projecte de pisos amb suport socioeducatiu.

10        Arrendament del local situat al passatge comptes Mir i Borrell, 24, de Mataró, per a la ubicació de l'oficina de l'equip d'atenció a la infància i adolescència.

           -Servei de Compres i Contractacions-        

11        Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i   tècniques particulars que regirà la contractació, amb la forma de procediment negociat, del subministrament de material d'oficina, material tècnic i material d'informàtica no inventariable, i convocar licitació.

12        Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, amb la forma de concurs i procediment obert, de les obres per a l'execució del projecte de reurbanització del carrer Massevà de Mataró, i convocar licitació.

13        Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment negociat, del servei de suport informàtic per l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms, i convocar licitació.

14        Adjudicació de les obres d'urbanització del Parc de Rocafonda.

15        Adjudicació del servei de renovació i manteniment del web municipal de l'Ajuntament de Mataró

16        Adjudicació del treballs de redacció del projecte executiu i execució de les obres de remodelació del mercat municipal de la plaça de Cuba, de Mataró

           CMI SERVEIS TERRITORIALS

            -Servei d'Obres-

17        Ratificar la Resolució 2360/2008 de 12 de març  del Conseller Delegat d'Obres Serveis i Manteniment, relativa a la petició d'un ajut de 300.000,00 €  per les obres de reforma del mercat municipal de la plaça de Cuba, segons la convocatòria  IUE/392/08 de 20 de febrer del Consorci de Promoció Comercial de Catalunya.

           -Servei d'Urbanisme-

18        Donar compliment de la sentència nº 27 de 18/1/2008 del TSJC, que desestima el RCA interposat per La Ginesta Promociones y Construcciones  SA, respecte a la desestimació pressumpta  de petició de reversió de la finca del carrer Valencia 92.

19        Donar compliment de la sentència nº 106 de 7/2/2008 del TSJC, que desestima el RCA interposat per Josep Riera Malet, contra els acords de la CUB de 17/12/2003 que aprova definitivament el pla parcial del sector de Can Quirze i de 16/6/2004 que dona conformitat al seu text refós.

           -Servei de Llicències-

20        Donar compliment de la sentència del TSJC, d'estimació recurs apel€lació 18/08, interposat per Caixa Estalvis Laietana contra inadmissibilitat recurs ordinari 662/06, relatiu a la suspensió de llicències per Modificació puntual PG, que afecta a la sol€licitada per a obres reforma oficina, a La Riera, 92-96 bxs.

21        Donar compliment de la sentència del TSJC, d'estimació recurs apel€lació 14/2008, interposat per Caixa Estalvis Laietana contra inadmissibilitat recurs ordinari 369/07, relatiu a l'acte d'aplicació de suspensió de llicències a la sol€licitada per a obres reforma oficina, a La Riera, 92-96 bxs.

22        Ordre d'ajustar-se a llicència de les obres d'adequació de local per a gimnàs, al Camí Ral, 41.

23        Ordre d'enderroc d'estructura metàl€lica lleugera amb fusta i tela calada al c. Joan Carles Panyó, 11.

24       Ordre d'enderroc d'estructura d'elements d'alumini i vidre al c. Vista Alegre, 61.

25       Ordre de retirada de rètol a l'Av. Gatassa, 141-143, bxs.

26       Ordre de retirada de rètol al c. Sant Cugat, 137, bxs.

           CMI SERVEIS PERSONALS

           -Institut Municipal d'Educació-

27        Aprovar el Protocol d'Adhesió al Programa "Anem al Teatre", organitzat per la Diputació de Barcelona i els ajuntaments per als cursos 2008-2012

           -Servei de Joventut i Dona-

28        Iniciar el procediment de reintegrament de part de la subvenció atorgada a l'Agrupament Escolat Arrels, en el marc de la convocatòria C-11/07 de subvencions per a casals d'estiu, a causa de la justificació econòmica insuficient

           PRECS I PREGUNTES

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor