Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. Sessió del 7/01/2008

Escoltar

Junta de Govern Local. Sessió del 7/01/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

31/2008 de 3 de gener

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 7 de gener de 2008

Òrgan: ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 7 de gener de 2008, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 24 de desembre de 2007

2. DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

 -Servei de Compres i Contractacions-

3. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, amb la forma de concurs i procediment obert, de les obres incloses al projecte executiu d'urbanització del Parc de Rocafonda, i convocar licitació.

4. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, amb la forma de concurs i procediment obert, del servei de renovació i manteniment del web municipal de l'Ajuntament de Mataró i convocar licitació.

PRECS I PREGUNTES

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

LA SECRETARIA Acctal.,

Elisabeth Massó Sanabre