Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ordre del dia CMI ServeisTerritorials 14/10/08

Escoltar

Ordre del dia CMI ServeisTerritorials 14/10/08

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS

Per indicació del President de la Comissió informativa de Serveis Territorials, us convoco a la sessió ordinària número 20.

 

Dia: 14 d'octubre de 2008.
Hora: 9h.
Lloc: Sala de reunions Edifici de Vidre.

 

1. Acta anterior del dia 30 de setembre 2008.

2. Despatx oficial

3. Donar compte dels decrets signats de Serveis Territorials

Llistat general

3.1. Decrets de Serveis Territorials des del número 7660 fins al número 8106 des de la data 25.09.2008 fins a 08.10.2008.

Habitatge

3.2. JOSE OLMOS BRAVO MANCILLA € JESUS COLL CARBONELL € SUSANA GRABULOSA CARBONELL € JOSE BLANCO, SL.

 

4. Línies d'actuació

Urbanisme

4.1. Donar compte del decret de l'Alcalde sobre designació d'un vocal del Consell Assessor Urbanístic de Mataró (CAUM) en representació del grup municipal del Partit Popular Català.

4.2. Donar compte del decret de l'Alcalde sobre designació d'un vocal suplent del Consell Assessor Urbanístic Municipal (CAUM) a proposta i en representació de la Federació d'Associació de Veïns de Mataró.

4.3. Donar compte del decret de l'Alcalde pel que es resolen els recursos de reposició interposats contra l'aprovació definitiva del projecte de reparcel.lació de la Rda. Barceló-illa Fàbregas i de Caralt i es deixa sense efectes el Projecte de Reparcel.lació.

Manteniment i Serveis

4.4. Proposta d'aprovació del plec de condicions econòmiques administratives particulars i obertura del termini de licitació del Projecte de renovació i millora de l'accessibilitat de les cruïlles en l'àmbit de la Llei de barris de Cerdanyola.

4.5. Proposta d'aprovació del plec de condicions econòmiques administratives particulars i obertura del termini de licitació del servei dels tractaments fitosanitaris de l'arbrat viari i dels espais verds de Mataró de l'any 2009 al 2012.

4.6. Proposta de resolució de la licitació del servei de coordinació de treballs a la via pública amb les companyies de serveis i foment de l'àmbit de cobertura de la fibra òptica de juliol de 2008 a juny de 2011

5. Propostes a la Junta de Govern Local

Obres

5.1. Acceptació de la subvenció atorgada per la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per la creació de places per a infants a l'escola bressol de Figuera Major.

5.2. Aprovació inicial del Projecte executiu de les instal·lacions del Servei de Manteniment, promogut per PUMSA, i autorització per executar les obres.

Urbanisme

5.3. Aprovar inicialment la modificació de la divisió poligonal del pla de millora urbana "PMU-001d àmbit Rda. Barceló - Fàbregas de Caralt.

Manteniment i Serveis

5.4. Ratificació dels decrets de sol·licitud a l'Institut Català d'Energia de la Generalitat de Catalunya de subvencions per actuacions en matèria d'estalvi i eficiència energètica en règim reglat destinades a la realització de diversos projectes.

5.5. Aprovació inicial del Projecte de renovació i millora de l'accessibilitat de les cruïlles en l'àmbit de la Llei de barris de Cerdanyola.

5.6. Aprovació de la modificació de l'Estudi d'ordenació ambiental lumínica del terme de Mataró - Proposta de zonificació i Pla d'actuació, d'acord amb les recomanacions fetes pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.


Habitatge

5.7. Ordre d'enderroc de cobert en terrat, al c. Tetuan, 70, 2n 2a.

5.8. Ordre de retirada de marquesina al c. Verge de la Fuensanta, 13-17.

5.9. Ordre de retirada de marquesina al c. Major, 34.

5.10. Ordre de retirada de rètol a la rda. Prim, 9, bxs.

5.11. Ordre de retirada de rètol a l'av. Jaume Recoder, 44, bxs

 

6. Precs i preguntes

 

 

La secretària de la CMI de Serveis Territorials

 

Elisabeth Massó i Sanabre

 

 

Mataró 10 d'octubre de 2008.

 

 

NOTA: ELS EXPEDIENTS ESTARAN DISPONIBLES A LA SALA DE PUMSA, 1ª PLANTA, DESPATX Nº 9, DE L'EDIFICI DE VIDRE.