Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal extraordinari. 22/12/2008

Escoltar

Ple Municipal extraordinari. 22/12/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

10378/2008 de 17 de desembre

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ple extraordinari 22 de desembre de 2008.

Òrgan: SECRETARIA GENERAL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dilluns 22 de desembre de 2008, a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

                                                                    ORDRE DEL DIA

                CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

                -Servei de Gestió Econòmica- 

1            Aprovació definitiva del Pressupost General de l'Ajuntament de Mataró per a l'exercici 2009.

2            Aprovació de l'actualització dels contractes programa entre l'Ajuntament de Mataró i les Societats Municipals: PUMSA, GINTRA i AMSA.

3            Aprovació  de l'actualització dels contractes  programa  entre  l'Ajuntament de Mataró i  les entitats  públiques empresarials: Mataró Audiovisual i Parc Tecnocampus Mataró.

4            Aprovació actuacions inversores projectades per presentar a la convocatòria del Fons Estatal d'Inversió Local.

                 -Servei d'Ingressos- 

5            Resposta a les al.legacions i aprovació definitiva modificació ordenances fiscals reguladores dels impostos i taxes, i normes reguladores dels preus públics i tarifes per a l'exercici 2009.

               -Servei de Secretaria General- 

6            Moció d'Alcaldia de delegació del Ple a la Junta de Govern Local per a l'aprovació de projectes d'obres no inclosos en el pressupost.

7            Moció d'Alcaldia de congelació retribucions càrrecs municipals.

                 -Servei de Recursos Humans-

8            Aprovació modificació conveni de l'Instittut Municipal d'Acció Cultural.

9            Aprovació definitiva de la plantilla i de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Mataró per a l'any 2009.

10           Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball de Mataró Audiovisual per a l'any 2009.

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor