Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal extraordinari. 30/10/2008

Escoltar

Ple Municipal extraordinari. 30/10/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

8724/2008 de 27 d'octubre

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ple extraordinari 30 d'octubre de 2008.

Òrgan: SECRETARIA GENERAL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dijous 30 d'octubre de 2008, a les 18 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

            CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

            -Servei de Gestió Econòmica-

1 Aprovació inicial del Pressupost General de l'Ajuntament de Mataró per a l'exercici 2009, integrat pel Pressupost de l'Ajuntament, els seus Organismes Autònoms, Societats Municipals i Ens Públics Empresarials.

            -Servei d'Ingressos-

2 Aprovació provisional modificacions Ordenances generals, reguladores d'impostos, taxes, preus públics i tarifes exercici 2009.

            -Servei de Recursos Humans-

3 Aprovació inicial de la plantilla del personal de l'Ajuntament de Mataró per a l'any 2009.

4 Aprovació inicial de la plantilla i relació de llocs de treball del personal del Patronat de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró per a l'any 2009.

5 Aprovació inicial de la plantilla i relació de llocs de treball de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró per a l'any 2009.

6 Aprovació inicial de la plantilla i relació de llocs de treball de l'Institut Municipal d'Acció Cultural per a l'any 2009.

7 Aprovació inicial de la plantilla i relació de llocs de treball de l'Institut Municipal d'Educació per a l'any 2009.

8 Aprovació inicial de la plantilla i relació de llocs de treball de l'Institut d'Esports per a l'any 2009. 

9 Aprovació inicial de la plantilla i relació de llocs de treball de l'Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual per a l'any 2009.

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

LA SECRETÀRIA Acctal.

Anna Ramírez Lara