Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal Ordinari. 02/10/2008

Escoltar

Ple Municipal Ordinari. 02/10/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

7821/2008 de 29 de setembre

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ple municipal ordinari que tindrà lloc el dia 2 d'octubre de 2008.

Òrgan: SECRETARIA GENERAL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 2 d'octubre de 2008,  a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent                                                            


ORDRE DEL DIA

1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària del dia 4 de setembre de 2008.

2         DESPATX  OFICIAL

             DICTAMENS

            JUNTA DE PORTAVEUS

3         Proposta de resolució que presenten els grups municipals PSC, ICV-EUiA, ERC, CiU, PPC I CUP per a l'aprovació d'un Pacte sobre les polítiques d'immigració i d'integració per al mandat 2008-2011.

CMI D'INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA

4         Aprovació inicial de l'extinció del Patronat Municipal de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró.

5         Aprovació de la cessió d'accions de l'Ajuntament de Mataró de la Societat Cetemmsa a la Fundació Cetemmsa

6         Donar compte del decret de la Presidenta de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró autoritzant el pagament de les amortitzacions i indemnitzacions dels concessionaris de la plaça de Cuba.

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

           -Servei de Gestió Econòmica-

7         Autoritzar la Societat Municipal PUMSA a la concertació de dues operacions d'endeutament: un primer préstec hipotecari convingut, d'import màxim 2.510.000,00 euros, per finançar la construcció de 12 HPO i 12 places d'aparcament al carrer Alella 1, al barri de la Llàntia, i un segon préstec hipotecari lliure, d'import 366.000,00 euros, per finançar la construcció d'un local i 2 places d'aparcament, al carrer Alella 1, al barri de la Llàntia.

8         Donar compte del Decret  7511/2008, de 19 de setembre,  on s'aprovava la concessió d'un ajut de caixa a l'Entitat Pública Empresarial Parc Tecnocampus per un import de 974.400,00€.

            -Servei d'Ingressos- 

9         Aprovació preu públic per a la prestació de serveis de la Fira de Tardor 2008 (IMPEM)

           -Servei de Compres i Contractacions-

10        Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques  particulars que regirà la contractació, per procediment obert, de la gestió del servei públic del lloc de venda en règim d'autoservei del mercat municipal de la plaça de Cuba, mitjançant la modalitat de concessió.       

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

           -Servei d'Urbanisme-

11        Ratificació decret d'interposició de Recurs d'Alçada contra l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona relativa al PMU d'IVECO.

CMI DE SERVEIS PERSONALS

           -Institut Municipal d'Acció Cultural-

12        Nomenament de dos vocals del Consell Rector de l'IMAC com a persones de reconegut prestigi en el món de la cultura.

           -Conselleria delegada de Cultura-

13        Constituir la Comissió Assessora del Nomenclàtor de la ciutat de Mataró.

           -Institut Municipal d'Educació-

14        Aprovació del Segon Conveni Col€lectiu del personal laboral de l'IME.

15        Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball.    

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

16        Proposta de Resolució que presenten els grups municipals del Partit Popular de Catalunya, Convergència i Unió, Partit dels Socialistes de Catalunya, Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA, i Esquerra Republicana de Catalunya sobre el projecte Mataró Marítim.

17        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per la gratuïtat dels llibres de text a les escoles de Mataró.

18        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular perquè els pisos de protecció oficial  no deixin mai de complir la seva funció social.

19        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l'àrea de rehabilitació integrada del Centre Històric i l'Eixample de Mataró.

20        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular sobre l'establiment de carrils bici a la ciutat de Mataró.

PRECS I PREGUNTES

21        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent a la situació de l'edifici del Cafè Nou .

22        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió en referència a la Llei de Promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència a l'àmbit de residències per a persones amb discapacitat psíquica i física.

23        Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular sobre el perill que representa per a la salut pública l'estat d'abandonament i ruïna que presenta el mercat del Pilar.

24        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent a les inscripcions als cursos del Centre del Maresme del Consorci de Normalització Lingüística.

25        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la situació de l'antic mercat del Pilar.

26        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la neteja dels carrers pavimentats a un sol nivell de Mataró.

27        Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular sobre el cessament de les activitats que no tene llicència de telefònia mòbil.

28        Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les queixes rebudes sobre els contenidors de recollida selectiva de Mataró.

29        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la construcció de l'aparcament d'autocaravanes.

30        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el tram d'accés a la urbanitzaciío La Cornisa.

31        Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular sobre el Decret de cessament de les activitats del Cafè Nou.       

32        Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular sobre el buidatge de la nau de Can Fàbregas i de Caralt.

33        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió en relació a les inversions en els equipaments esportius previstos a la zona nord de Mataró.

34        Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular sobre la seguretat dels treballadors dels aparcaments públics.

35        Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per a la creació d'un protocol d'actuació en actes de representació municipal.

36        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el possible incompliment de l'objecte de la concessió per a l'explotació d'aparcaments municipals.

37        Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la seguretat a la zona lúdica del Pla d'en Boet.

38        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent al lliurament de documentació a demanda dels grups municipals.

39        Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la prevenció de la obesitat infantil.

40        Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular sobre la construcció de la torre de 25 plantes a la Ronda Barceló.

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor