Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal Ordinari. 03/04/2008

Escoltar

Ple Municipal Ordinari. 03/04/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

2785/2008 de 31 de març

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ple municipal ordinari que tindrà lloc el dia 3 d'abril de 2008.

Òrgan: ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 3 d'abril de 2008,  a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

                                                               ORDRE DEL DIA

1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària del dia 7 de febrer de 2008.

2         DESPATX  OFICIAL

           DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3         Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la CUP en solidaritat amb el Tibet.

4         Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya en relació a la situació al Tibet.

            DICTAMENS

           CMI D'INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA

5         Aprovació inicial de la modificació dels estatuts del Patronat Municipal d'Esports.

6         Aprovació inicial de la modificació dels estatuts del Patronat Municipal de Cultura.

           CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

           -Servei de Gestió Econòmica-

7         Donar compte de la liquidació pressupostària de l'exercici 2007.

8         Autoritzar a la Societat Municipal PUMSA a la concertació dues operacions de préstec: una de préstec hipotecari convingut, d'import màxim 3.062.105,00 euros, per finançar la construcció de 30 habitatges de protecció oficial al Sector de Can Gassol i un préstec lliure, d'import màxim 755.027,00 euros, per finançar la construcció d'un local i 44 places d'aparcament al sector de Can Gassol.

9         Autoritzar a la Societat Municipal PUMSA a la concertació de vàries operacions de préstec hipotecari, d'import global màxim 3.600.000,00 euros, per finançar l'Oferta Pública d'Aquisició d'Habitatges de l'exercici 2008.

10        Autoritzar a la Societat Municipal PUMSA a la concertació d'una operació de préstec hipotecari, d'import màxim 21.000.000,00 euros, per finançar la construcció d'un Edifici terciari al Rengle.      

11        Constitució d'un usdefruit sobre el pis del carrer Madoz, 28-30, de Mataró, escala A, pis àtic porta A, a favor de la Societat Municipal PROHABITATGE, SAU.

12        Desafectació de l'habitatge del carrer Madoz, 28-30, de Mataró, escala A, 4rt pis porta B.

           -Servei d'Ingressos-

13        Aprovació preus públics Patronat de Cultura.

14        Aprovació preus públics Institut Municipal d'Educació.

           -Servei de Recursos Humans-

15        Proposta de modificació del lloc de treball d'administratiu/va 1 del servei de la Policia Local.

16        Declaració de segona activitat de dos funcionaris amb exercici concurrent amb el lloc de treball.

           CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

           -Servei d'Urbanisme-

17        Aprovar la rectificació d'error material detectat en el Text Refós del PMU IVECO-RENFE-FARINERA VEINAT DE VALLDEIX.

           CMI DE SERVEIS PERSONALS

           -Institut Municipal d'Educació-

18        Acceptar la subvenció del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, per la qual s'atorguen subvencions a les corporacions locals titulars de llars d'infants per al curs 2007-2008.

           CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

           PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

19        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la situació de l'atur a Mataró.

           PRECS I PREGUNTES

20        Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya perquè es millori la situació viària del carrer Calassanç Marquès.

21        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la proliferació d'edificis que incompleixen les normes urbanístiques pel que fa als materials i als colors de les façanes.

22        Pregunta que presenta el grup municipal de Candidatura d'Unitat Popular sobre les previsions del govern municipal per a l'aprofitament de l'aigua en la situació actual de sequera.

23        Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya perquè es millori l'estat de les pantalles acústiques situades a l'autovia de Mataró-Granollers (C-60).

24        Pregunta que presenta el grup municipal de Candidatura d'Unitat Popular referent a la subrogació dels contractes de treball.

25        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el premi a la labor efectuada de GINTRA  als treballadors de l'empresa privada Logístiques Escolano.

26        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l'augment de l'atur a Mataró.

27        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la manifestació ocupa de dissabte 29 de març de 2008.

28        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió en referència a la cessió de la col.lecció d'art contemporani del Sr. Lluís Bassat.

29        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el pagament de 41.323 € als treballadors de Logísticas Escolano per part de GINTRA.

30        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les mesures a prendre durant la sequera.

L'ALCALDE Acctal.,

Ramon Bassas Segura

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor