Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal Ordinari. 03/07/2008

Escoltar

Ple Municipal Ordinari. 03/07/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

5557/2008 de 30 de juny

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ple municipal ordinari que tindrà lloc el dia 3 de juliol de 2008.

Òrgan: SECRETARIA GENERAL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 3 de juliol de 2008,  a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

                                                               ORDRE DEL DIA

1         Presa de possessió del càrrec de regidora de la senyora Núria Aguilar Camprubí.

2         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària del dia 5 de juny de 2008.

3         DESPATX  OFICIAL

           DEFENSOR DEL CIUTADÀ

4         Presentació informe anual del Defensor del Ciutadà de Mataró 2007.

           DECLARACIONS INSTITUCIONALS

5         Proposta de resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la tercera hora de castellà a l'escola.

6         Proposta de resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular per  rebutjar la directiva europea del temps de treball.

7         Proposta de resolució que presenta el grup municipal Socialista contra l'Eurodirectiva del temps de treball.

           DICTAMENS

          ALCALDIA

8         Modificació composició Comissió Informativa Municipal d'Innovació i Presidència.          

           JUNTA DE PORTAVEUS

9         Nomenament de 2 membres a la Comissió Especial de Seguiment de Millora Rural i Desenvolupament Agrícola de les Cinc Sènies € Valldeix de Mataró.

10        Proposta de resolució que presenten els grups municipals PSC, ICV-EUiA, ERC, CiU, PPC I CUP per a l'aprovació d'un Pacte sobre les polítiques d'immigració i d'integració per al mandat 2008-2011.

 11       Proposta de resolució per a l'adhesió de l'Ajuntament de Mataró al pacte d'alcaldes per una Europa amb energies sostenibles

           CMI D'INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA

12        Aprovació definitiva del nou Reglament d'Activitats de Mataró.

           -Innovació i Promoció de Ciutat-

13        Conveni de cooperació entre l'Ajuntament de Mataró i el Consell Comarcal del Maresme per a la integració dels centres universitaris de l'EUM i l'EUPMT a la Fundació Pública de Tecnocampus.

14        Conveni de cooperació entre l'Ajuntament de Mataró i el Consell Comarcal del Maresme per la cessió de la titularitat de la concessió administrativa de l'edifici situat al passeig Callao s/n de Mataró.

           -Institut Municipal de Promoció Econòmica-

15        Aprovació inicial Ordenança municipal reguladora dels usos de les plantes baixes de determinats carrers comercials de Mataró

           CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

           -Servei de Gestió Econòmica-

16        Constitucio d'un usdefruit temporal a favor de PROHABITATGE, SAU,  en relació al pis 4t B, escala A, del carrer Madoz, 2-30, de Mataró.

17        Aprovació de la modificació de les tarifes màximes que regeixen els aparcaments  públics de l'Illa I-1 Cafè de Mar i UA-37 Avinguda Recoder.

18        Concessió demanial per a la construcció i explotació d'un aparcament  públic al subsòl del Parc Rafael Alberti, de Mataró, a favor de GINTRA.

19        Alienació de la parcel.la sobrera situada al carrer d'Almeria, 63, als veïns col.lindants.

20        Autoritzar la Societat Municipal PUMSA a la concertació de dues operacions d'endeutament: un primer préstec hipotecari convingut, d'import màxim 556.000,00 euros, per finançar la construcció de 7           HPO al c/ Meléndez Valdés,  i un segon préstec hipotecari lliure, d'import màxim 748.000,00 euros per finançar la construcció d'un local i 20 places d'aparcament al c/ Meléndez Valdés.

21        Autoritzar la Societat Municipal PUMSA a la concertació de dues operacions d'endeutament: un primer préstec hipotecari convingut, d'import màxim 1.165.000,00 euros, per finançar la construcció de 12 HPO, al c/ Rierot cantonada c/ Cristina, i un segon  préstec    hipotecari lliure, d'import màxim 493.000,00 euros, per finançar la construcció  d'un local i 11 places d'aparcament, al c/ Rierot cantonada c/ Cristina.

22        Autoritzar la Societat Municipal GINTRA a la concertació d'un préstec hipotecari d'import màxim 3.062.000,00 euros, per finançar la construcció d'un aparcament subterrani al Parc del Palau i autoritzar a la Societat Municipal PUMSA perquè pugui avalar   aquesta operació d'endeutament a GINTRA

23        Autoritzar la Societat Municipal PUMSA a la concertació d'un préstec             hipotecari d'import màxim 1.400.000,00 euros, per finançar la construcció d'un  edifici d'oficines a la Baixada de les Espenyes.

24        Autoritzar a la Societat Municipal PUMSA a la concertació d'una operació de crèdit (Polissa), d'import 8.500.000,00 euros, per finançar la compra del 50% d'Industrias de Hijos de Antonio Fábregas, SA.

25        Modificació del Contracte Programa entre l'Ajuntament de Mataró i 'Entitat Pública Empresarial Parc Tecnocampus 2007-2010, aprovat pel             Ple de data 20 de desembre de 2007.

           -Servei d'Ingresos- 

26        Aprovació preus públic Institut Municipal d'Acció Cultural, curs 2008-2009.

           -Servei de Compres i Contractacions-

27        Adjudicació de la gestió en forma de gestió interessada del servei públic de transport col.lectiu urbà de viatgers "Mataró Bus".

           -Servei de Recursos Humans-

28        Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball.

29        Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball i  de la plantilla del personal de l'Institut d'Esports de Mataró.

30        Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal de tres funcionaris municipals

31        Modificació del lloc de treball de cap del servei de recursos humans en relació a la seva modalitat d'accés.

           CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

           -Servei d'Obres-

32        Aprovació inicial  dels projectes executius d'arquitectura i d'instal€lacions  dels edificis  A, Innovació, i B, Coneixement,  que formen part de la seu de Tecnocampus a la parcel€la  d'equipaments del Pla Parcial el Rengle,  promogut per  Promocions Urbanístiques de Mataró SA i autorització per executar les obres.

           -Servei d'Urbanisme-

33        Aprovació text refós del Pla de Millora Urbana PMU-06 "àmbit illa 6 Fàbregas i de Caralt"

34        Aprovació text refós de la modificació del PGOM 1996, relativa a l'ús d'aparcament en el subsòl dels equipaments, a l'ús d'aparcament en el subsòl de sis zones verdes de la ciutat i la tramitació per a la construcció d'alguns equipaments del terme municipal de Mataró.

           -Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat-

35        Aprovació proposta de modificació dels Estatuts del Consorci per la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya.

           CMI DE SERVEIS PERSONALS

           -Institut d'Esports-

36        Nomenament dels vocals del Consell Rector de l'Institut d'Esports.

           CMI DE VIA PÚBLICA

37        Aprovació Pla Específic Municipal per a grans esdeveniments musicals a l'aire lliure: àntic Parc Central €Plaça d'Honorat Vilamanyà i Serrat. 

38        Aprovació Pla Específic Municipal per a grans esdeveniments musicals a l'aire lliure: Camp de futbol Enric Pujol €zona esportiva Cerdanyola.        

           CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

           PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

39        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per a la modificació de Reglaments de Consells Municipals de Participació.         

40        Proposta de Resolució que presenten els grups municipals Socialista, Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA i Esquerra Republicana de Catalunya en relació a la coordinació urbanística i territorial entre els municipis de l'entorn de Mataró.       

41        Proposta de resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular per la retirada de la bandera espanyola que oneja al terrat de l'ajuntament.

42        Proposta de resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular per la memòria històrica de la batalla de l'Ebre.

43        Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya perquè es doni suport al telèfon únic de la Unió Europea per a nens desapareguts.

           PRECS I PREGUNTES

44        Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió pel acondicionament d'un espai d'estacionament provisional al sector d'IVECO-PEGASO.

45        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les protestes veïnals per la construcció d'un mur a l'escola bressol i el col.legi d'educació primària de la Riera Figuera Major.

46        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la celebració del 20è campionat europeu d'atletisme Barcelona 2010.   

47        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la llista d'espera a las Llars d'Infants Municipals.

48        Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per la millora de l'estat del pas soterrani de l'estació de RENFE de la Plaça Miquel Biada.

49        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el manteniment dels equipaments escolars.

50        Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular sobre la contaminació acústica a les platges de Mataró.

51        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre els horaris dels estacionaments públics municipals.

52        Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent a la construcció de l'escola Maria-Mercè Marçal.

53        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les famílies que no han pogut accedir a la plaça escolar que desitjaven pel seu fill/a.

54        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la inauguració del pàrquing de la Ronda Pintor Estrany i la urbanització del Parc de Rocafonda.

55        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la posició del govern en relació a la creació d'una orquestra simfònica a la nostra ciutat.

56        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre les mesures per pal.liar els efectes de la crisi econòmica.

57        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les obres del carrer Sant Pelegrí.

58        Pegunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per la millora dels accessos al Passeig Marítim i a les platges.

59        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la proposta de fer de Mataró subseu del Museu del Rock.

60        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les obres realitzades al carrer Melcior de Palau.

61        Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular sobre el funcionament dels Casals d'Estiu.

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor