Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari. 04/09/2008

Escoltar

Ple municipal ordinari. 04/09/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

6971/2008 d'1 de setembre

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ple municipal ordinari que tindrà lloc el dia 4 de setembre de 2008.

Òrgan: SECRETARIA GENERAL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 4 de setembre de 2008,  a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

                                                               ORDRE DEL DIA

1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària del dia 3 de juliol de 2008.

2         DESPATX  OFICIAL

           DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3         Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA sobre la Directiva de Retorns.

DICTAMENS 
ALCALDIA

4         Proposta Festes Locals per a l'any 2009.

5         Delegació a l'Alcaldia de la facultat d'aprovar les assignacions o retribucions de regidors/es.

6         Donar compte del Decret de l'alcaldia 6450/2008 de 23 de juliol, de modificació del decret de 18 de juny de 2007 de delegació de competències de la Junta de Govern Local.

7         Donar compte del Decret de l'alcaldia núm. 5706/2008 de 3 de juliol, de delegació de competències relatives a Gent Gran.

 CMI D'INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA

-Servei de Llicències d'Activitats-

8         Autorització de traspàs parcial de la concessió, ús, gaudi i explotació del quiosc de revistes i diaris de la Plaça Santa Anna.

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

 -Servei de Gestió Econòmica-

9         Aprovació del Compte General de l'exercici 2007, integrat pels comptes de l'Ajuntament, els seus Organismes Autònoms, Societats Mercantils i Ens Públics Empresarials, així com donar compte de l'informe de fiscalització plena de l'exercici 2007 corresponent a l'Ajuntament i els seus Organismes Autònoms.

10        Aprovació modificació bases d'execució pressupost 2008.

11        Donar compte del Decret 5681/2008, de 3 de juliol, d'aprovació concessió d'un ajut de caixa a la Societat Municipal PUMSA per un import de 4.000.000€.

12        Donar compte del Decret 5699/2008, de 3 de juliol, d'aprovació concessió d'un ajut de caixa a l'Entitat Pública Empresarial Parc Tecnocampus per un import de 2.386.630,32€.

13        Constitució d'un dret de superfície a favor de PUMSA, sobre la finca E-1 del Pla Especial de Millora Urbana La Llàntia, de Mataró

14        Arrendament local al carrer Pablo Picasso, 17, baix, tercera, de Mataró, per oficina de la Llei de barris a Rocafonda

15        Autoritzar a l'EPE Parc Tecnocampus Mataró a la formalització d'un préstec sindicat, d'import màxim 30.000.000,00 €,  pel finançament de la construcció del parc tecnològic TCM.

16        Concessió demanial de la finca que constitueix el subsòl públic del PEMU La Llàntia, a favor de GINTRA.  

-Institut Municipal d'Educació-

17        Abonament dels endarreriments del complement d'estadis de promoció docent al personal docent de l'IES Miquel Biada (període de l'1/09/06 al 30/06/08).

 -Servei d'Ingressos- 

18        Aprovació preu públic de l'Institut Municipal d'Acció Culturals per al curs monogràfic taller de gravat calcogràfic.

19        Aprovació preu públic per assistència a la 1ªJornada sobre violència masclista organitzada pel Servei de Dona.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei de Manteniment i Serveis-

20        Ratificació del decret d'alcaldia d'aprovació de l'esborrany del Conveni de cooperació entre el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Mataró per a la realització d'obres a diverses escoles d'aquesta localitat.

CMI DE SERVEIS PERSONALS  

-Institut Municipal d'Acció Cultural-

21        Nomenament de representats al Consell Rector de l'IMAC 

-Institut Municipal d'Educació-

22        Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

23        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el projecte Mataró Marítim.

PRECS I PREGUNTES

24        Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió en relació al projecte de renovació de l'illa de Can Cruzate.

25        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre els espais de benvinguda educativa.

26        Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre  les queixes dels veïns de la zona de Floridablanca sobre els robatoris a l'interior de vehicles.

27        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent a la redacció d'una nova Ordenança Municipal reguladora de la Publicitat.

28        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre  l'Associació de Veïns del Palau.

29        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l'adjudicació del supermercat de la Plaça de Cuba.

30        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l'adscripció de l'ex-cap de la Policia Local com a cap de servei de l'empresa municipal GINTRA.

31        Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per tal de millorar la neteja de les pintades i els grafits a les façanes dels nostres edificis.

32        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre els resultats obtinguts per Mataró a l'índex de transparència dels Ajuntaments 2008.

33        Pregunta que presenta el grup municipal Candidatura d'Unitat Popular sobre les cartelleres públiques.

34        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre  les diferents queixes manifestades per entitats de la ciutat sobre l'Institut Municipal d'Acció Cultural.

35        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la celebració del Festival Shakespeare.

36        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el Pla per la Nova Ciutadania 2008-2011.

37        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre  les famílies que no han pogut accedir a la plaça escolar que desitjaven pel seu fill/a.

38        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el retard en el pagament de les ajudes al lloguer.

39        Pregunta que presenta el grup municipal Candidatura d'Unitat Popular sobre el càrrec de Cap de servei de GINTRA creat a mida del Sr. Cernuda.

40        Pregunta que presenta el grup municipal Candidatura d'Unitat Popular sobre els vuits cessaments de les activitats de telefonia mòbil que no tenen llicència.

41        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre  l'adscripció del Sr. Joan Francesc Gimenez Cernuda a l'empresa municipal GINTRA.

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor