Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari. 04/12/2008

Escoltar

Ple municipal ordinari. 04/12/2008

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

Decret

9851/2008 d'1 de desembre

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ple municipal ordinari que tindrà lloc el dia 4 de desembre de 2008.

Òrgan: SECRETARIA GENERAL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 4 de desembre de 2008,  a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

                                                               ORDRE DEL DIA

1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió extraordinària del dia 30 d'octubre de 2008.

2         DESPATX  OFICIAL

           DECLARACIONS INSTITUCIONALS       

3         Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya solidaritzant-se amb la cadena COPE i Punto Radio.

4         Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per a l'avançament de les rebaixes d'hivern.

5         Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l'incompliment per part del PSC del Pacte signat en dia 10 de setembre per les entitats municipalistes catalanes (ACM i FMC).

6         Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per l'adhesió de l'Ajuntament de Mataró al Manifest "Educación 3000".

           DICTAMENS

           CMI D'INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA

           -Presidència-

7         Modificació dels estatuts del Consorci Digital Mataró-Maresme         

           -Innovació i Promoció de Ciutat-

8         Aprovació definitiva de l'extinció de l'Organisme Autònom de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró.

9         Ratificar el segon conveni col€lectiu de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró.

10        Ratificar l'adscripció de l'EPE Parc Tecnocampus a l'Àrea d'Innovació i Promoció de Ciutat.

           CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

           -Servei de Gestió Econòmica-

11        Donar compte del Decret 9538/2008, de 21 de novembre, on s'aprova la concessió d'un ajut de caixa, a l'Institut Municipal de Promoció Econòmica, per un import de 720.000,00 €.

12        Autoritzar a la Societat Municipal GINTRA SL, a la concertació d'un préstec  hipotecari, d'import màxim 1.400.000,00 euros, per finançar la        construcció de76 places d'aparcament, a l'edifici d'equipament i comercial del PEMU de La Llàntia i autoritzar també a la Societat  Municipal PUMSA perquè avali aquest préstec.

13        Autoritzar a la Societat Municipal PUMSA, a la concertació de tres operacions de préstec hipotecari:  d'imports màxims 440.000,00 €; 2.427.600,00 €; i 1.050.000,00 €, per finançar la construcció de 21 places           d'aparcament; la construcció d'un local comercial, destinat a lloguer;  i  la construcció d'un local comercial, destinat a la venda, ubicats a  l'edifici d'equipament i comercial del PEMU de La Llàntia.

            -Servei de Recursos Humans- 

14        Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball.

15        Aprovació acord entre els representants de l'Ajuntament de Mataró i els representants de les seccions sindicals.                  

           -Servei de Compres i Contractacions-

16        Aprovació de la liquidació definitiva 2007 del servei prestat per la mercantil Viatges Aran, SA, com a concessionària del servei de gestió i dinamització de l'alberg de Can Soleret.

17        Aprovació de la liquidació provisional 2008 del servei prestat per la mercantil Viatges Aran, SA, com a concessionària del servei de gestió i dinamització de l'alberg de Can Soleret.

           CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

           -Servei d'Urbanisme-

18        Aprovació del Text Refós (II) del Pla de millora urbana €PMU 03 d'Iveco-Renfe/Farinera/Veïnat de Valldeix.

           CMI DE VIA PÚBLICA

19        Aprovació inicial de la modificació del text de l'Ordenança Municipal de Circulació.

           CMI DE SERVEIS PERSONALS

           -Institut Municipal d'Educació-

20        Aprovació inicial implantació del Servei d'Escola Municipal de Música de Mataró.

           -Conselleria Delegada de Cultura-

21        Inclusió de nous vials al nomenclàtor de la ciutat.          

           CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

           PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

22        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la revisió dels usos de la nau Gaudí.

23        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular perquè l'Ajuntament de Mataró distribueixi bosses de cotó per reduir l'ús de les bosses de plàstic.

24        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per a la ubicació a Mataró d'una Universitat Internacional.

25        Moció que presenten tots els grups municipals per millorar la seguretat de motoristes i ciclistes en les xarxes viàries

           PRECS I PREGUNTES

26        Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió en referència a la millora de les condicions del Túnel de Parpers.

27        Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per tal de trobar espais alternatius d'estacionament durant les festes de Nadal i reis.

28        Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular en relació amb el soterrament dels contenidors d'escombraries situats a la cantonada entre els carrers Esteve Albert i Jaume Comas.

29        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el fet de quedar desert el concurs per adjudicar el supermercat de la Plaça de Cuba.

30        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el servei de connexió a Internet que ofereixen les operadores de telefonia a la nostra ciutat.

31        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el servei de teleassistència.

32        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la planificació i construcció de noves escoles.

33        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre les obres de millora que s'han de fer al Camp Municipal d'Esports.

34        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la remodelació de la Plaça de Cuba.

35        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la implantació del servei d'Escola de Música Municipal de Mataró.

36        Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular en relació amb el concurs per a l'adjudicació del supermercat de la Plaça de Cuba.

37        Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les denúncies per l'incompliment de la normativa de retolació i etiquetatge.

38        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el "Fons documental audiovisual de Televisió de Mataró".

39        Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l'ajut del Consell de Ministres per l'obra pública als ajuntaments.

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor