Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal Ordinari. 05/06/2008

Escoltar

Ple Municipal Ordinari. 05/06/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

4619/2008 de 2 de juny

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ple municipal ordinari que tindrà lloc el dia 5 de juny de 2008.

Òrgan: SECRETARIA GENERAL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 5 de juny de 2008,  a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

                                                               ORDRE DEL DIA

1         Presa de possessió del càrrec de regidor del senyor Pere Galbany Duran.

2         Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions ordinàries dels dies: 3 d'abril de 2008, 8 de maig de 2008 i extraordinària del dia 16 de maig de 2008.

3         DESPATX  OFICIAL

           DECLARACIONS INSTITUCIONALS

4         Proposta de Resolució que presenten els grups municipals de la Candidatura d'Unitat Popular i d'Esquerra Republicana de Catalunya en suport a l'excarcelació de Francesc Argemí.

5         Declaració Institucional que presenten els grups municipals Socialista, Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA, Esquerra Republicana de Catalunya i Partit Popular de Catalunya de condemna a l'atemptat contra un guàrdia civil a Legutiano (Àlaba).

6         Proposta de Resolució que presenten els grups municipals d'Esquerra Republicana de Catalunya i de la Candidatura d'Unitat Popular a favor de declarar la festa de Sant Joan com la festa nacional dels Països Catalans.        

7         Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Candidatura d'Unitat Popular relativa a la violència al País Basc.

           DICTAMENS

           ALCALDIA

8         Donar compte del Decret de l'alcaldia núm. 4012/2008 de 14 de maig de deixar sense efecte la delegació de competències en matèria de Presidència.

9         Donar compte del Decret de l'alcaldia núm. 4312/2008 de 23 de maig de nomenament de Tinent d'Alcalde.

10        Donar compte del Decret de l'alcaldia núm. 4311/2008 de 23 de maig de delegació de competències en matèria de Presidència i Participació.

11        Donar compte del Decret de l'alcaldia núm. 4509/2008 de 29 de maig de nomenament membre de la Junta de Govern Local.

12        Proposta de modificació acord plenari de 28 de juny de 2007 relatiu a la retribució de regidors.

13        Nomenament representant del grup municipal Socialista en el Consell d'Administració de l'EPE  Mataró Audiovisual.       

14        Modificació composició Comissió Informativa Municipal de Serveis Centrals, Via Pública i Especial de Comptes

15        Modificació representants municipals en diverses entitats.      

           COMISSIÓ ESPECIAL D'ORGANITZACIÓ

16        Aprovació definitiva de la modificació dels estatuts del Patronat Municipal de Cultura       

17        Aprovació definitiva de la modificació dels estatuts del Patronat Municipal d'Esports             

           CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

           -Servei de Gestió Econòmica-

18        Aprovació modificació de crèdit del pressupost municipal de l'exercici 2008.

19        Concessió demanial per a la construcció i explotació d'un aparcament públic al subsòl del Parc del Palau, a favor de GINTRA.

20        Autoritzar a la Societat Municipal PUMSA a la concertació d'una operació de préstec hipotecari, d'import màxim 1.652.400,00 euros, per finançar la construcció d'un local i 105 places d'aparcament al c/ Carlemany 6-12.

21        Modificar les condicions financeres de l'operació de préstec hipotecari, d'import màxim 21.000.000,00 €, amb destí a finançar la construcció d'un edifici terciari al sector del Rengle, amb l'entitat bancària del BSCH, autoritzada a favor de PUMSA, i acordada en el Ple de data 3 d'abril de 2008.

           -Servei de Compres i Contractacions-

22        Aprovació de la liquidació del servei Mataró Bus per al període comprès entre l'1 de gener a 31 de desembre de 2007.        

           -Servei de Recursos Humans-

23        Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball.

24        Donar compte de la renúncia al nomenament com a personal eventual del senyor Ricard Bonastre Verdaguer.

25        Donar compte del nomenament com a personal eventual del senyor Diego Castillo Giménez.

           -Institut Municipal d'Educació-

26        Increment addicional de l'1% de la massa salarial regulat per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.a Institut Municipal d'Educació.

           -Patronat Municipal d'Esports-

27        Aprovació de l' increment addicional del complement específic del personal laboral del Patronat Municipal d'Esports de Mataró.

           -Patronat Municipal de Cultura-

28        Modificació de la Plantilla i relació de llocs de treball del Patronat Municipal de Cultura.

           -Escola Universitària Politècnica de Mataró-

29        Contractació gerent de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró.

           CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

           -Servei d'Urbanisme-

30        Aprovació inicial de la Modificació del Pla General d'Ordenació de Mataró que afecta l'àmbit de la Planta de tractament de residus sòlids urbans i el de la Depuradora

31        Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació de Mataró en relació als Paràmetres Comuns d'Ordenació, referents a l'Envolvent de l'Edificació.

32        Aprovació provisional del Pla de millora urbana Pmu-05 "Àmbit illa 1a - Torre Barceló".

33        Aprovació definitiva de l'estudi de detall  d'ordenació de volums de la "Nau Minguell".

34        Aprovació definitiva de l'estudi de detall dels habitatges dotacionals del c/ Alarcon cantonada amb el c/Fortuny (UA-53 "El Verdet").

35        Aprovació definitiva del Reglament del Consell Assessor Urbanístic Municipal.

           -Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat-

36        Aprovació inicial de la modificació del Reglament del Servei d'abastament d'aigua potable al municipi de Mataró.

           CMI DE SERVEIS PERSONALS

           -Servei de Benestar Social-

37        Aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts dels Casals Municipals de Gent Gran.

           -Patronat Municipal de Cultura-

38        Denominació de la segona biblioteca de la ciutat de Mataró, a situar a l'edifici de l'Escorxador com a "Biblioteca Pública Antoni Comas".        

           CMI DE VIA PÚBLICA

39        Aprovació definitiva de l'Ordenança de Via Pública.

           CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

           PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

40        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Candidatura d'Unitat Popular en relació amb la campanya de Catalunya lliure de bosses de plàstic.

41        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per a la modificació de Reglaments de Consells Municipals de Participació. 

42        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Candidatura d'Unitat Popular contra la construcció de laterals a l'autopista del Maresme.

43        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Candidatura d'Unitat Popular per garantir els serveis a la platja de llevant i fer que es respectin els drets dels nudistes a les platges de Mataró.    

44        Proposta de Resolució que presenten els grups municipals Socialista, Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA i Esquerra Republicana de Catalunya en relació a la coordinació urbanística i territorial entre els municipis de l'entorn de Mataró.

45        Proposta de Resolució que presenten els grups municipals Socialista, Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA i Esquerra Republicana de Catalunya sobre la reducció de les bosses de plàstic d'un sol ús.

46        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya en relació a la creació d'un Fòrum de debat estratègic o "Tribuna Empresarial" a Mataró.

           GRUPS MUNICIPALS

47        Prendre coneixement de la renúncia presentada pel Sr. Esteve Terradas Yus a l'Acta de Regidor d'aquest Ajuntament.

           PRECS I PREGUNTES

48        Pregunta que presenta el grup municipal de Candidatura d'Unitat Popular sobre les polítiques de foment de l'hàbit de lectura.     

49        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les obres de millora en el nou CEIP Anxaneta.

50        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la situació actual de la nau Gaudí.

51        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre les façanes de l'illa de Can Cruzate.

52        Pregunta que presenta el grup municipal de Candidatura d'Unitat Popular sobre el cinema en català.

53        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent a l'emissió d'un debat polític a Maresme Digital TV.

54        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el número de maig del Butlletí Municipal Més Mataró.

55        Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre polítiques de fires i espai firal.

56        Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya perquè la guia del Mataró Bus es faci en tres idiomes.

57        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió en relació als equipaments esportius de la zona nord de la ciutat.

58        Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió en relació als futurs usos de l'actual seu de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró.

59        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la denegació d'ajuts al lloguer.

60        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el projecte de reurbanització de l'illa de Can Cruzate.

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor