Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal Ordinari. 06/11/2008

Escoltar

Ple Municipal Ordinari. 06/11/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

9033/2008 de 3 de novembre

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ple municipal ordinari que tindrà lloc el dia 6 de novembre de 2008.

Òrgan: SECRETARIA GENERAL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 6 de novembre de 2008,  a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

                                                               ORDRE DEL DIA

1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària del dia 2 d'octubre de 2008.

2         DESPATX  OFICIAL
                   

           DECLARACIONS INSTITUCIONAL
   

3         Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya en relació la Llei de Dependència.

4         Proposta que presenten els grups municipals Socialista, Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA i Esquerra Republicana de Catalunya  sobre la millora del finançament local.

5         Proposta que presenten els grups municipals Socialista, Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA i Esquerra Republicana de Catalunya  en favor de la delegació del vot, com a mesura per possibilitar els permisos de maternitat i paternitat dels càrrecs electes.

6         Proposta que presenten els grups municipals Socialista, Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA i Esquerra Republicana de Catalunya  per a l'adhesió a la candidatura de Barcelona a la seu del  "procés de Barcelona: Unió pel Mediterrani".

7         Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per a la creació d'un Jutjat mercantil a la ciutat de Mataró.

8         Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per la millora del finançament local i pel impuls de la segona descentralització.

9         Proposta que presenten els grups municipals Socialista, Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA i Esquerra Republicana de Catalunya per un treball digne.

10        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per reclamar un millor finançament local.

11        Declaració Institucional que presenten tots els grups municipals amb motiu del Dia Internacional contra la violència masclista.

           DICTAMENS

           -Alcaldia-

12        Donar compte Decret Alcaldia 8117/2008 de 8 d'octubre de modificació apartat novè del decret 5433/2007 de 16 de juny.

13        Canvi representant del grup municipal del Partit Popular de Catalunya en el  Consell d'Administració de l'EPE Mataró Audiovisual.

14        Canvi representant del grup municipal del Partit Popular de Catalunya en el  Consell d'Administració de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró.

15        Aprovació del canvi de condicions financeres del préstec per al finançament de la construcció del Parc Tecnocampus Mataró.

           CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

           -Servei de Gestió Econòmica-

16        Donar compte del Decret 7879/2008, d'1 d'octubre, on s'aprovava la concessió d'un ajut de caixa a la Societat Municipal PUMSA per un import de 4.000.000,00 €.

17        Desafectació d'un solar de propietat municipal situat a la ronda Frederic Mistral, cantonada carretera de Cirera, de Mataró, i constitució d'un dret de superfície a favor del Servei Català de la Salut.

18        Aprovar la modificació del pressupost de l'exercici 2008 de l'Ajuntament.

19        Aprovació la concertació d'operacions de tresoreria per import de 13.300.000,00 euros

20        Autoritzar a PUMSA la concertació d'un préstec hipotecari convingut, d'import màxim 4.100.000,00 €, per finançar la   construcció de 30 HPO i 30 places d'aparcament, i un préstec hipotecari lliure, d'import  màxim 350.000,00 €, per finançar la construcció d'un local i 14 places d'aparcament, tot al Sector de Can Gassol. Deixar sense efecte l'autorització aprovada pel Ple de 3 d'abril 2008 per aquesta finalitat.

21        Autoritzar al PUMSA la concertació d' un primer préstec hipotecari convingut, d'import màxim 958.286,58 €, per finançar la construcció de 12 HPO, i un préstec hipotecari lliure, d'import màxim 1.554.403,00 €, per finançar la construcció d'un local comercial i 48 places d'aparcament, tot al c/ Núñez de Balboa,12. Deixar sense efecte l'autorització aprovada pel Ple de 13 de desembre 2007 per aquesta finalitat.

            -Servei de Recursos Humans- 

22        Proposta de pla de desenvolupament per a sergents i sotsinspectors del cos de Policia Local de l'Ajuntament de Mataró.

           -Servei de Compres i Contractacions-

23        Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, per procediment obert, de la concessió per a la conservació, instal€lació i explotació de tanques publicitàries i part del mobiliari urbà, i convocar licitació.

           CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

           -Servei d'Urbanisme-

24        Encàrrec a PUMSA de la redacció del Pla de millora urbana per la construcció d'habitatges dotacionals públics en el solar de Figuera Major/Josep M. de Segarra/Joan Oliver.

25        Aprovació inicial de la modificació del Pla general d'ordenació municipal, que afecta àmbit 5-07 "Sector Madoz-Antoni Puigblanch.

26        Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal, relativa a la reordenació de l'àrea d'equipaments i dotacions d'habitatge públic "Carrer Joan Maragall-Ronda Ramon Turró" i encàrrec a PUMSA per la seva execució.

27        Aprovació del text refós del Pla de millora urbana PMU-05  "Àmbit illa 1a € Torre Barceló.

28        Resoldre el recurs de reposició interposat per la Unió de Pagesos de Catalunya a la comarca del Maresme, contra l'aprovació definitiva del Reglament del Consell Assessor Urbanístic de Mataró (CAUM).

           CMI DE SERVEIS PERSONALS

           -Servei de Joventut i Dona-

29        Aprovar  la creació i els estatuts de l'Associació de l'Observatori de les Dones en els mitjans de comunicació.

           CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

           PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

30        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió en relació a la proliferació de pintades i grafits a les façanes de la nostra ciutat.

31        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per tal de commemorar el 50è aniversari de la mort, estant de servei, dels bombers Manuel Madern i Francesc Clariana.

32        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per celebrar el Bicentenari del naixement de Louis Braille.

           PRECS I PREGUNTES

33        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre les edicions d'enguany del premi Manuel de Pedrolo i de les mostres de cinema de nous realitzadors i de curtmetratges.

34        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les queixes del veïns de Cirera a causa de l'increment de la inseguretat ciutadana que pateix el barri.

35        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre els contenidors de l'Avinguda del Perú.

36        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre una factura de 10.000 € referent al viatge dels armats a Roma.

37        Pregunta i Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular sobre la persistència dels impediments que troben les persones de mobilitat reduïda  per accedir al servei de transport públic de Mataró Bus.

38        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre les mesures que cal prendre per a l'escolarització dels mataronins/ines.          

39        Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el desenvolupament del "Projecte d'intervenció integral de Cerdanyola".

40        Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per a la creació d'un servei de guarderia a l'IMPEM.

41        Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les mesures sanitàries i de control de la població animal que habita als carrers de Mataró.

42        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el canvi d'emplaçament de la celebració de la Diada dels Capgrossos de Mataró.

43        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la manca de coordinació de diversos departaments de l'Ajuntament referent a la coincidència de la celebració de dos esdeveniments a la Plaça de Santa Anna.

44        Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular en relació amb l'ampliació de l'escola Freta de Mataró.

45        Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular en relació amb les obres que es realitzen a la nau de Can Fàbregas i de Caralt.

46        Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la mobilitat de Mataró cap a Barcelona.

47        Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular en relació amb la publicació d'informació referida al Pla de Millora Urbana de la Ronda Barceló.

48        Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per a la creació d'un espai d'encontre dels menors amb llurs famílies.

49        Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular en relació amb la precarietat laboral de les treballadores de l'empresa CLECE, SA.

50        Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per tal que tots els serveis municipals d'emergències disposin de claus d'accés als espais tancats amb pilones.

51        Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular en relació amb l'agressió que va rebre un militant de la CUP a la Plaça de l'Ajuntament.

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

LA SECRETÀRIA Acctal.

Anna Ramírez Lara