Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa de Serveis Centrals. 10/09/2009

Escoltar

Comissió Informativa de Serveis Centrals. 10/09/2009

Dia
Hora
Lloc
Sala Reunions 1r. soterrani Carreró
Organisme
Comissió Informativa de Serveis Centrals

Ordre del dia

Per indicació de la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, us convoco a la sessió ordinària d’aquesta Comissió.

  
Dia: 10 de setembre de 2009
Hora: 9’10
Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró
 
 
 
ORDRE DEL DIA  
 
 

Ajuntament de Mataró
1.         Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió del dia 23 de juliol de 2009.
 
 
2.          Despatx oficial.
 
 
3.        Donar compte de decrets signats de Serveis Centrals
 
 
 
4.         Línies d’actuació
 
 
4.1       Pla d’actuació davant la grip nova a l’àmbit Ajuntament de Mataró 
 
 
 
 
5.         Propostes a la Junta de Govern
 
 
 
DIRECCIÓ SERVEIS ECONÒMICS
 
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
 
 
5.1     Proposta de convocatòria del procés selectiu de tècnic/a d’organització i  qualitat, nomenament funcionari/ària interí/na.
 
 
5.2       Proposta de convocatòria del procés selectiu de psicòleg/oga.
 
 
 
5.3       Proposta de convocatòria del procés selectiu de tècnic/a especialista.
 
 
 
 
5.4       Proposta aprovació de bases específiques i convocatòria de 2 places de            peons.
 
 
5.5       Proposta de convocatòria per crear una llista d’espera d’educadors/es  socials.
 
 
 
 
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
 
 
 
5.6       Donar-se per assabentat de la Interlocutòria de data 29 de maig de 2009,           dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 12 de Barcelona, recaiguda en el Recurs Ordinari número 98/2009, interposat contra la     desestimació de la reclamació de responsabilitat administrativa           patrimonial  (Expedient: AGC48/08).
 
 
 
SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS
 
 
5.7       Aprovar la despesa de 315.720,58 euros, IVA inclòs. a favor de CLECE,           SA, en concepte de neteja d’edificis municipals durant el període de l’1         de juny al 21 de juliol de 2009.
 
 
 
 
5.8       Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques            particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del          subministrament de plantes, arbustives i arbres, dividit en dos lots: Lot 1.             Espècies i varietats de fulla caduca, i Lot 2. Espècies i varietats de fulla            perenne; i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a           l’adjudicació del contracte: fins a 20.689,66 euros, IVA no inclòs, per a cadascun dels lots. (exp. 154/2009)
 
 
 
 
 
6.       Precs i preguntes
 
 
 
La secretària de la Comissió Informativa de Serveis Centrals.
 
 
Immaculada Pruna Ribas
 
 
Mataró, 7 de setembre de 2009