Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa de Serveis Centrals. 19/03/2009

Escoltar

Comissió Informativa de Serveis Centrals. 19/03/2009

Dia
Hora
Lloc
Sala Reunions 1r. soterrani Carreró
Organisme
Comissió Informativa de Serveis Centrals

Ordre del dia

Per indicació de la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, us convoco a la sessió ordinària d’aquesta Comissió 

Dia: 19 de març de 2008
Hora: 9’10
Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró
 
ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions dels dies 26 de febrer i 5 de març de 2009 (ordinàries) i del dia 9 de març de 2009 (extraordinària).

2. Despatx oficial.
 
3. Donar compte de decrets signats de Serveis Centrals
 
4. Línies d’actuació
 
4.1 Avantprojecte modificació pressupostària 2009.
 
4.2 10 anys del Servei d’Atenció Ciutadana
 
4.3 Revisió de les plaques de carrer
 
5. Propostes a la Junta de Govern
 
 
SOTSDIRECCIÓ SERVEIS ECONÒMICS
 
 
SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA
 
 
5.1 Arrendament de l'habitatge situat al c. Sant Valentí, 19, 8e 4a, de Mataró a R. P. P.
 
5.2  Arrendament de l'habitatge situat al c. Madoz, 28-30, escala B, 2n A, de Mataró, a M. T. L.-I.
 
 
SERVEI DE RECURSOS HUMANS
 
 
5.3  Proposta de ratificació del decret número 2101/2009, de data 11 de març de 2009, de convocatòria per crear una llista d’espera de treballadors/es socials.
 
SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS
 
 
5.4 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment negociat  sense publicitat, del subministrament i instal·lació d’equips per a la  programació remota del reg i equips per al control de volums d’aigua per a l’Ajuntament de Mataró, i adjudicació provisional a SAMCLA, ESIC, SL per un import de 119.967,00 €, IVA no inclòs. (exp. 69/2009)
 
5.5  Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament i instal·lació d’una àrea de jocs interactiva, i convocar  licitació. Import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte: fins a 83.853,50 €, IVA no inclòs. (exp. 71/2009)
 
6. Precs i preguntes
 
 
La secretària de la Comissió Informativa de Serveis Centrals.
 
 
 
Immaculada Pruna Ribas
 
Mataró, 16 de març de 2009
 
NOTA. ELS EXPEDIENTS ESTARAN DISPONIBLES A LA SALA DE REGIDORS, 1ª. PLANTA DE L’AJUNTAMENT DE LA RIERA