Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió informativa de Serveis Territorials. 21/04/2009

Escoltar

Comissió informativa de Serveis Territorials. 21/04/2009

Comissió informativa de Serveis Territorials. 21/04/2009

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions Edifici de Vidre.
Organisme
Comissió informativa de Serveis Territorials

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA
COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIAL

Per indicació del President de la Comissió informativa de Serveis Territorials, us convoco a la sessió ordinària número 9.

Dia: 21 d’abril de 2009.
Hora: 9h.
Lloc: Sala de reunions Edifici de Vidre.
 
1. Acta anterior del dia 24 de març de 2009.
 
2. Despatx oficial
 
3. Donar compte dels decrets signats de Serveis Territorials

Llistat general
 
3.1. Decrets de Serveis Territorials des del número 2374 fins al número 3117 des de la data 19.03.2009 fins a 15.04.2009.
 
Habitatge
 
3.2. RITA BERMUDEZ ESQUERRA – QUALITAT DE CONSTRUCCIÓ, SL. – TRADECA, SA. – ROSER LUIS ROCA I JAUME PICH MACIA – ANTONIA RUIZ AGUILAR – CATALINA RAMIREZ TORRES.

4. Línies d’actuació
 
Obres
 
4.1. Aprovació del Plec de  condicions econòmiques, administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del Projecte executiu del Centre d’Educació Especial l’Arboç als entorns de Vallveric,  amb tramitació ordinària, procediment obert i adjudicació per concurs.
 
4.2. Aprovació del Plec de  condicions econòmiques, administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del Projecte de nou subministrament A 400 i desplaçament del CD MT 43350 existent a la plaça de Cuba, amb tramitació urgent, procediment negociat sense publicitat i  adjudicació per subhasta.
 
Manteniment i Serveis
 
4.3. Proposta d’aprovació del plec de condicions econòmiques administratives particulars i obertura del termini de licitació dels treballs de soterrament de línies de baixa tensió al projecte de renovació i millora de l’accessibilitat de les cruïlles en l’àmbit de la Llei de Barris de Cerdanyola.
 
Medi Ambient i Sostenibilitat
 
4.4. Informació sobre el Pla de Participació del procés d'elaboració del Pla de lluita contra el canvi climàtic- Agenda Local 21 de Mataró.
 
5. Propostes a la Junta de Govern Local
 
Obres
 
5.1. Aprovació inicial del Projecte executiu del Centre d’Educació Especial l’Arboç als entorns de Vallveric.
 
5.2. Aprovació inicial del Projecte de nou subministrament A 400 i desplaçament del CD MT 43350 existent a la plaça de Cuba.

Urbanisme
 
5.3. Donar compliment a la Sentència  del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 215 de 10/3/2009 que desestima el RCA interposat per Urbanitzadora del Maresme SA contra l’aprovació definitiva  del Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner a l’àmbit de Mataró.

5.4. Donar compliment a la Sentència  del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 226 de 12/3/2009 que desestima el RCA interposat per la Sociedad Mercantil Costa de Levante SA contra l’aprovació definitiva  del Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner a l’àmbit de Mataró.
 
Manteniment i Serveis
 
5.5. Ratificació dels decrets de sol•licitud a la Direcció General de la Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya de diverses subvencions per actuacions d’ordenació ambiental de la il•luminació exterior destinades a la realització de diverses obres de renovació de l’enllumenat públic (quadre “AL” i Parc Central) per un total de 80.000 euros.
 
5.6. Aprovació de l’adhesió de l'Ajuntament de Mataró al conveni de col•laboració entre L’Agència de Residus de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i comarques (ACM),  la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), l’Entitat metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de residus (EMSHTR) i l’Agrupació per la recollida del paper i cartró de Catalunya (ARSPCC).

Habitatge
 
5.7. Donar-se per assabentats de la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona de 2 de març de 2009, que desestima el recurs ordinari núm. 262/2007 C, interposat per Ibercarrera, SA, contra l’ordre retirada de rètol en banderola, a l’av. Maresme, 451-453, bxs.

5.8. Donar-se per assabentats de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 25 de març de 2009, que desestima el recurs d'apel•lació núm. 196/2008, interposat per José López Martínez i Josefa Garrido Carpio, i confirma la legalitat de la concesió de llicència d'obres a la Comunitat de propietaris per la instal•lació d'ascensor hidràulic, a l’av. Amèrica, 134.
 
5.9. Donar-se per assabentats de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 10 de març de 2009, que desestima el recurs d'apel•lació núm. 407/2008, interposat per Javier González Calderón, i confirma la denegació de la mesura cautelar de suspensió de l’acte recorregut d’ordre d'enderroc de l'estructura d'alumini i vidre sobre la tanca a carrer, al c. Vista Alegre, 61.
 
5.10. Ordre de cessament d’ús d’activitat i eliminació d’accés a dos altells destinats a ubicar maquinària de les instal•lacions, a la ctra. Barcelona, 24.

5.11. Ordre d’enderroc de cobert en planta terrat, a la rda. Sant Oleguer, 110-112, 2n 1a.
 
5.12. Ordre de retirada de rètol a la Riera, 80.
 

6. Propostes al Ple

Obres
 
6.1. Aprovació de l’esborrany del Conveni subvencional de cooperació a  formalitzar amb la Generalitat de Catalunya per executar les obres del Centre d’Educació Especial a l’Arboç, als entorns de  Vallveric.

Habitatge
 
6.2. .Aprovació de Conveni amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, en relació a actuacions de rehabilitació d’especial interès i amb caràcter excepcional, per a la instal•lació d’ascensors a la rda. Sant Oleguer.
 
7. Precs i preguntes
 

La secretària de la CMI de Serveis Territorials
 
 

Elisabeth Massó i Sanabre

Mataró, 17 d’abril de 2009.
 
 
 

NOTA: ELS EXPEDIENTS ESTARAN DISPONIBLES A LA SALA DE REUNIONS DE L’EDIFICI DE VIDRE, 1ª PLANTA, DESPATX Nº 9.