Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió informativa de Serveis Territorials. 24/03/2009

Escoltar

Comissió informativa de Serveis Territorials. 24/03/2009

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions Edifici de Vidre
Organisme
Comissió informativa de Serveis Territorials

Ordre del dia

Per indicació del President de la Comissió informativa de Serveis Territorials, us convoco a la sessió ordinària número 8

Dia: 24 de març de 2009.
Hora: 9h.
Lloc: Sala de reunions Edifici de Vidre.
 
1. Acta anterior del dia 10 de març  2009.
2. Despatx oficial
3. Donar compte dels decrets signats de Serveis Territorials

Llistat general
3.1. Decrets de Serveis Territorials des del número 1844 fins al número 2372 des de la data 1844 fins a 2372.
 
Habitatge
3.2. HAIXIA GESTION, SL. – COMUNITAT DE PROPIETARIS PL. CANYAMARS, 3 – COMUNITAT DE PROPIETARIS RDA. SANT OLEGUER , 13-15 – COMUNITAT DE PROPIETARIS RDA. SANT OLEGUER, 17-19 – COMUNITAT DE PROPIETARIS RDA SANT OLEGUER, 21-23 – COMUNITAT DE PROPITARIS RDA. SANT OLEGUER, 37-39 – JOSE TORRALBO GARCIA.
  
4. Línies d’actuació
 
Urbanisme
 
4.1. Donar compte del decret interposant recurs d’apel.lació contra Sentència del Jutjat Contenciòs administratiu nº 4 de Barcelona que estima parcialment el recurs interposat contra el projecte de reparcel•lació de la UA53 EL VERDET.
 
Manteniment i Serveis
 
4.2. Proposta d’aprovació de la modificació del contracte de gestió dels serveis de recollida de les fraccions resta, matèria orgànica, selectiva i voluminosos, de la neteja viària i neteja de les platges per l’any 2009.
 
4.3. Proposta d’aprovació del plec de condicions econòmiques administratives particulars i obertura de licitació del projecte de renovació de l’enllumenat públic del quadre "AL" que compren els carrers Altafulla, Catalunya, Milans i la plaça de Can Marchal.
 
4.4. Proposta d’aprovació del plec de condicions econòmiques administratives particulars i obertura de licitació del projecte de renovació de l’enllumenat públic del Parc Central Nou.
 
4.5. Informació sobre l’aplicació, en fase de proves, de LEDS a l'enllumenat públic.
Medi Ambient i Sostenibilitat
 
4.6. Donar compte del decret d’Alcaldia 2076/2009 de 11 de març, sobre nomenament per substitució d’un membre del Consell Municipal del Medi Ambient.
 
5. Propostes a la Junta de Govern Local
 
Obres
 
5.1. Aprovació inicial del Projecte de condicionament de la plataforma per la implantació provisional de les pistes de pràctiques de conducció, Mataró ( El  Maresme), promogut per PUMSA i autorització per executar les obres.

Urbanisme
 
5.2. Donar compliment a la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya  núm. 178 de 26/2/2009 que desestima rel RCA interposat  per l’Associació de propietaris per a la promoció del Sector de Sant Simó de Mataró, contra l’aprovació definitiva del Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner, a l’àmbit de Mataró.
 
5.3. Donar compliment a la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya  núm. 192 de 3/3/2009 que desestima el RCA interposat  per Maria Bagués i Rovira contra l’aprovació definitiva del Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner, a l’àmbit de Mataró.

Habitatge
 
5.4. Ordre de retirada de rètol al c. Colòmbia, 52, bxs.

5.5. Ordre de retirada de rètol al Camí Ral, 39-41, bxs.
 

6. Propostes al Ple

Obres
6.1. Aprovació del Projecte bàsic de l’adequació de local i espai lliures d’equipaments per a la l’escola bressol “ Moli de Vent”. Mataró.

Urbanisme
6.2. Aprovació definitiva de l’estudi de detall d’ordenació de volums de l’edifici principal de Correus de Mataró (Lepanto 31).
 
6.3. Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal, relativa a la reordenació de l’àrea d’equipaments i dotacions d’habitatge públic “Carrer Joan Maragall-Ronda Ramon Turró” i designar a PUMSA com administració actuant en aquest àmbit.
6.4. Aprovació provisional de Pla Especial  d’ordenació volumètrica  de les cases del Grup Goya.
 

7. Precs i preguntes
 
 
 

La secretària de la CMI de Serveis Territorials
 
 

Elisabeth Massó i Sanabre

Mataró  20 de març de 2009.
 
 
 
 
NOTA: ELS EXPEDIENTS ESTARAN DISPONIBLES A LA SALA DE REUNIONS DE L’EDIFICI DE VIDRE, 1ª PLANTA, DESPATX Nº 9