Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern. 09/03/2009

Escoltar

Junta de Govern. 09/03/2009

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Junta de Govern

Ordre del dia

Decret
1888/2009 de 5 de març
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 9 de març del 2009
Òrgan: SECRETARIA GENERAL 

 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 9 de març del 2009, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent 
 
ORDRE DEL DIA
 
 
1         Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions ordinària i extraordinària que tingueren lloc el 23 de febrer i el 2 de març del 2009, respectivament.
 
 
2         DESPATX OFICIAL
 
 
           CMI D’INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA
 
          -Llicències d’Activitats-
 
3          Acceptar la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, de 13 de febrer de 2009, que estima el recurs ordinari núm. 579/2006-F, interposat per Retevisión Móvil, SA, contra l’ordre de desconnexió del sistema UMTS de l’estació base de telefonia mòbil situada al carrer Barcelona, 12-14.
 
 
           -Presidència-
 
4         Aportacio al Consorci Digital Mataró-Maresme 2009
 
5         Modificació circumstancial de les Normes de Redacció del butlletí municipal mésmataró.
 
 
           CMI SERVEIS CENTRALS
           SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
 
           -Servei de Recursos Humans-
 
6         Donar compte de la sentència número 350 de 12 de desembre de 2008, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona, recaiguda en el recurs núm. 677/2007, interposat pel senyor FA.A.G.
 
7         Donar-se per assabentada de la Interlocutòria de la Secció Primera de la Sala de lo Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem, que declara ferma de la Sentència nº 1343 de 21 de desembre de 2005, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que estima el recurs nº 506/2002 interposat per la Sra. A.C.P.
 
8         Aprovació oferta pública d’ocupació per a l’any 2009.
 
9         Provisió de lloc de treball de Cap del Servei de Joventut i Dona.
 
10       Provisió de lloc de treball de Cap del Servei de Desenvolupament i Organització.
 
11       Provisió del lloc de treball de Cap del Servei de Nova Ciutadania.
 
12       Aprovació bases específiques i convocatòria de la plaça d’intendent major.
 
           -Servei de Compres i Contractacions-
 
13        Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, contractació d’una Mútua d’accidents de treball i malalties professionals i un servei de prevenció de riscos laborals, i convocar licitació.
 
14        Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament de vestuari per la Policia Local, i convocar licitació
 
15        Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de manteniment d’espais naturals, i convocar licitació
 
16        Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de gestió del Programa de Comunicació Intercultural per a la ciutat de Mataró, i convocar licitació.
 
 17       Adjudicació provisional del concurs celebrat per a l’execució de les obres de consolidació estructural de la fàbrica del patrimoni arquitectònic municipal “Can Marfà”.
 
 18       Adjudicació provisional del concurs celebrat per a l’execució dels treballs de reforma de la instal•lació elèctrica del CEIP Tomàs Viñas.
 
19        Adjudicació provisional del concurs celebrat per a l’execució dels treballs de reforma de la instal•lació elèctrica del CEIP Rocafonda.
 
 20       Adjudicació provisional del concurs celebrat per a l’execució de les obres de construcció d’una pista esportiva d’hoquei sobre patins a Cirera.
 
 21       Adjudicació provisional del concurs celebrat per la renovació de servidors oracle, primera fase: creació d’un centre de càlcul de contingència.
 
22        Adjudicació provisional del concurs celebrat per a l’execució de les obres de renovació i millora de l’accessibilitat de les cruïlles en l’àmbit de la llei de barris, a Cerdanyola.
 
 
           CMI SERVEIS TERRITORIALS
 
           -Servei d'Obres-
 
23        Aprovació inicial del Projecte de reurbanització del carrer Burriac. Tram comprès entre la ronda Bellavista i la ronda Cerdanya.
 
           -Servei d’Habitatge-
 
24       Ordre de retirada d’estructura metàl•lica per cobrir terrassa al c. Arnau de Palau, 14.
 
25       Ordre de retirada de rètol a l’avinguda Amèrica, 156, bxs.
 
26        Desestimar el recurs de reposició contra l’ordre de retirada de rètol a la Via Europa, 24, bxs.
 
 
           CMI SERVEIS PERSONALS
 
           -Servei de Benestar Social-
 
27        Aprovar el conveni regulador de la subvenció prevista en el pressupost municipal a favor de a l’Assemblea Local de la Creu Roja de Mataró
 
 
           CMI VIA PÚBLICA
 
28        Donar-se per assabentada de la Sentència de data 22 de desembre del 2008, recaiguda en el recurs contenciós administratiu núm. 109/2007-A, interposat pel senyor Juan Sánchez Benito.
 
29        Donar-se per assabentada de la Sentència de data 3 de desembre del 2008, recaiguda en el recurs contenciós administratiu núm. 505/2008-B1, interposat per la senyora Purificación Caballero Adamuz.
 
 
 
           PRECS I PREGUNTES
 
 

L'ALCALDE
Joan Antoni Baron Espinar
En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor