Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local.06/07/2009

Escoltar

Junta de Govern Local.06/07/2009

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Junta de Govern Local

Ordre del dia

Decret
5698/2009 de 2 de juliol
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 6 de juliol del 2009
Òrgan: SECRETARIA GENERAL 
 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 6 de juliol del 2009, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
 
ORDRE DEL DIA
 
 
1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 22 de juny del 2009
 
 
2         DESPATX OFICIAL
 
 
           CMI D’INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA
 
           - Cooperació i Agermanament-
 
3         Aportació al Fons Català de Cooperació per a projectes d’entitats de cooperació internacional
 
 
           CMI SERVEIS CENTRALS
           DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
 
           -Servei de Compres i Contractacions-
 
4         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, del subministrament de contenidors soterrats Nord Engineering, i la seva adjudicació.
 
5         Adjudicació provisional del concurs celebrat per a l’execució de les obres de reurbanització dels carrers Calasanç Marquès i Verge de Las Maravillas.
 
6         Adjudicació provisional del concurs celebrat per a l’execució de les obres de reurbanització del carrer Burriac, entre les rondes Bellavista i Cerdanya.
 
           -Servei de Recuros Humans-
 
7         Modificació de l’Oferta Pública d’Ocupació 09.
 
8         Aprovació bases específiques i convocatòria de 2 places d’inspector/a de la Policia Local
 
9         Aprovació bases específiques i convocatòria de 7 places d’agent de Policia Local.
 
10        Donar compte de la Sentència nº 370/08, dictada pel Jutjat de lo contenciós-administratiu nº 3 de Barcelona,que estima el recurs contencios-administratiu nº 372/2007 interposat per la Sra. M.R.G., declarant la nul•litat de la resolució de l’Ajuntament de Mataró de data 18 d’abril de 2007.
 
11        Donar compte de la Sentència dictada pel Jutjat de lo Contenciós-administratiu núm. 14 de Barcelona, que desestima el Recurs núm. 186/2007, interposat pel senyor M.L.A.
 
 
           CMI SERVEIS TERRITORIALS
 
           -Servei de Manteniment i Serveis-
 
12        Aprovació de l’Acord de col•laboració entre l’Ajuntament de Mataró i Endesa Distribución Eléctrica SLU per a la ordenació de les línies de baixa tensió d’aquest municipi.
 
13        Aprovació dels nous preus pel tractament de la fracció orgànica de residus municipal (FORM) del Consell Comarcal del Maresme per l’any 2009
 
 
 
           PRECS I PREGUNTES
 
 
 

L'ALCALDE
Joan Antoni Baron Espinar
En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor