Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (09/11/2009)

Escoltar

Junta de Govern Local (09/11/2009)

Junta de Govern Local (09/11/2009)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l'Ajuntament
Organisme
Secretaria General

Ordre del dia

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 9 de novembre del 2009, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

                                                             ORDRE DEL DIA
 
 
1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 26 d’octubre del 2009
 
 
2         DESPATX OFICIAL
 
 
 
           CMI D’INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA
 
           -Innovació i Promoció de Ciutat-
 
3         Donar-se per assabentats de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya recaiguda en el recurs interposat per l’Associació de Marxants del Maresme contra l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 4 de maig de 2006, pel qual s’aprova definitivament l’Ordenança reguladora dels mercats de marxants.
 
 
           CMI SERVEIS CENTRALS
           DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
 
           -Servei de Compres i Contractacions-
 
4         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del contracte del servei de poda de l’arbrat viari, i convocar licitació.      
5         Adjudicació provisional del concurs celebrat per al subministrament de plantes, arbustives i arbres per a l’Ajuntament de Mataró.
 
6         Adjudicació provisional del concurs celebrat per a l’execució de les obres del projecte executiu del Centre d’Educació Especial l’Arborç.
 
7         Adjudicació provisional del concurs celebrat per a l’execució de les obres del projecte executiu de reurbanització de l’Avinguda del Perú, tram comprès entre el carrer Pablo Picasso i l’Av. amèrica.
 
 
           DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
 
8         Proposta de convocatòria de la provisió del lloc de treball de Cap de Secció de Dona.
 
9         Proposta de convocatòria de la provisió del lloc de treball de Treballador/a familiar.
 
10        Proposta d’aprovació de bases i convocatòria de procés per cobrir 2 places de Tècnic/a superior, promoció interna.
  
           SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
 
11        Donar-se per assabentada de la Sentència de data 13 d’octubre de 2009, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 14 de Barcelona, que estima parcialment el Recurs Ordinari número 664/2007, interposat contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública (Expedient: AGC33/05).
 
 
           CMI SERVEIS TERRITORIALS
 
           -Servei d’Habitatge-
 
12        Ordre de cessament de l’activitat de moviment i extracció de terres, magatzem de contenidors i abocament de residus, en sòl no urbanitzable forestal, al Veïnat de Valldeix, Riera de Can Soler, polígon 3 parcel•la 4 del cadastre de rústica.
 
13        Ordre de retirada d’un cobert d’alumini i una pèrgola de fusta a la Via Europa, 194-196, esc. A bxs. 3a.
 
14       Ordre de retirada de rètol al c. Sant Benet, 70, bxs dreta.
 
15       Ordre de retirada de rètols al Camí Ral, 598 bxs.
 
16       Ordre de retirada de rètol a l’av. Amèrica, 132, bxs 6a.
 
17       Ordre de retirada de rètols i tendal al c. Vitòria, 13, bxs esquerra.
18       Ordre de retirada de rètol al c. Sta. Teresa, 22 bxs.
 
 
           CMI VIA PÚBLICA
 
19       Imposició sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
 
20       Estimar parcialment un recurs en matèria de gossos considerats potencialment perillosos
 
 
           PRECS I PREGUNTES
 
 

L'ALCALDE
Joan Antoni Baron Espinar
En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor