Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (09/12/2009)

Escoltar

Junta de Govern Local (09/12/2009)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons del Ajuntament
Organisme
Junta de Govern Local

Ordre del dia

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper DIMECRES 9 DE DESEMBRE del 2009, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA
 
1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el  23 de novembre del 2009

2 DESPATX OFICIAL
 
CMI SERVEIS CENTRALS

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
 
 -Servei de Compres i Contractacions-
 
3 Iniciar els tràmits per a la resolució del contracte de subministrament de material d’oficina, informàtic i tècnic, formalitzat amb la mercantil Heliocorb, SL,.
 
4 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del contracte del servei de manteniment, conservació i millora de les instal•lacions semafòriques de senyalització variable o dinàmica i de control d’accessos de la ciutat de Mataró, i convocar licitació.
 
5 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del contracte del servei de manteniment i conservació de la senyalització horitzontal i vertical de la ciutat, i convocar licitació.
 
6 Modificació per ampliació de les obres incloses en el projecte dels treballs de reforma de la instal•lació elèctrica del CEIP Rocafonda, per un import de 53.209,87  €, IVA, inclòs, a favor de l’empresa Electricitat Boquet, SL

7 Modificació per ampliació de les obres del projecte de renovació de l’enllumenat públic del quadre “MZ”, per un import de 51.970,45 €, IVA, inclòs, a favor de l’empresa Electricitat Boquet, SL
 
8 Modificació per ampliació de les obres incloses en el projecte de millora de les calçades i voreres de diversos sectors de la ciutat amb paviment sonoreductor, per un import de 302.518,75 €, IVA inclòs, a favor de la UTE Millora calçades Mataró
 
9 Adjudicació provisional del concurs celebrat per a la contractació del servei de neteja de zones verdes.
 
 SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
 
10 Donar-se per assabentada de la sentència número 308/09, de 26 d’octubre de 2009, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu numero 12 de Barcelona, en el Recurs Abreujat número 189/2008, interposat contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública (Expedient: AGC100/06)
 
11 Donar-se per assabentada de la sentència número 301/2009, de 13 de novembre de 2009, que desestima el recurs contenciós administratiu número 139/08, interposat contra la desestimació de la reclamació administrativa patrimonial per caiguda a la via pública (expedient AGC64/07).

CMI SERVEIS TERRITORIALS 

-Servei d'Obres-
 
12 Aprovació de les modificacions sorgides en els decurs  de les obres de determinats  projectes executius, subvencionats pel Fons Estatal de Inversió Local,  i que  raons d’interès públic s’han d’atendre.
 
-Servei de Manteniment i Serveis-
 
13 Aprovació de la modificació del projecte de renovació de l’enllumenat públic del quadre "MZ" (Passeig dels Molins, del Passeig desviament, del carrer Abat Dorda, carrer Magí, carrer Carles Padrós, carrer Bisbe Torres Bages, Avinguda Torner, carrer Mossen Raventos), projecte finançat pel Fons Estatal d’Inversió Local.
 
14 Aprovació de la modificació del projecte bàsic i executiu per a la reforma de la instal•lació elèctrica del CEIP Rocafonda situat al carrer Tàrrega, 41 de Mataró, projecte finançat pel Fons Estatal d’Inversió Local.
 
15 Aprovació de la modificació del projecte de millora de calçades i voreres de diversos sectors de la ciutat amb paviment sonoreductor, projecte finançat pel Fons Estatal d’Inversió Local.

CMI VIA PÚBLICA
 
16 Donar compte de la sentència 317/2009 de 17 de setembre, dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 15 de Barcelona.

PRECS I PREGUNTES   
 

L'ALCALDE Joan Antoni Baron Espinar 
 
En dono fe, EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor