Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (13/10/2009)

Escoltar

Junta de Govern Local (13/10/2009)

Junta de Govern Local (13/10/2009)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Lleons de l'Ajuntament de Mataró (la Riera, 48)
Organisme
Junta de Govern

Ordre del dia

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper DIMARTS 13 d’octubre del 2009, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 
 
                                                 ORDRE DEL DIA
 
 
1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 28 de setembre del 2009
 
 
2         DESPATX OFICIAL
 
 
 
           CMI SERVEIS CENTRALS
           DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
 
           -Servei de Compres i Contractacions-
 
3         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, servei de desratització, desinsectació i desinfecció al municipi de Mataró, i convocar licitació.
          
4         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, servei de conservació i manteniment de zones verdes, i convocar licitació.
 
5         Adjudicació provisional del concurs celebrat per al subministrament d’eines i recanvis de reg.
 
6         Adjudicació provisional del concurs celebrat per al subministrament de gespitoses, adobs, productes fitosanitaris i altres.
 
7         Adjudicació provisional del concurs celebrat per al servei de separació i classificació dels mobles i voluminosos recollits al municipi de Mataró.
 
 
           SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
 
8         Donar-se per assabentat de la Sentència de data 25 de juny de 2009, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 11 de Barcelona, que desestima el Recurs Ordinari número 71/08, interposat contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública (Expedient: AGC60/06).
 
 
            CMI SERVEIS TERRITORIALS
          
           -Servei d’Urbanisme-
 
9         Aprovació inicial del projecte del sector de la Depuradora-planta de tractament de residus sòlids urbans.
 
           -Servei de Manteniment i Serveis-
 
10        Donar-se per assabentats de la sentència dictada pel Jutjat número 6 del Contenciós Administratiu que desestima el recurs 662/07-B interposat per AUTO GUILLERMO SL contra la imposició d’una sanció de 120,00 euros per infracció de la normativa de residus.
 
 
           CMI SERVEIS PERSONALS
          
           -Servei de Benestar Social-
 
11        Acceptació de subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona en el marc del Protocol Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat per a l’exercici 2009 en els àmbits d’acció social, salut pública i consum
 
 
           PRECS I PREGUNTES